Інтенсивність ураження карієсом та узагальнені індекси потреби у лікуванні пародонту на етапах комплексного лікування та реабілітації пацієнтів з запальними захворюваннями щелепно-лицевої ділянки

Тип работы:
Реферат
Предмет:
Медицина


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

CTOMAmnOrm
CTOMAmnOrm
© Гpигopoвa A. O.
УДK 616. 31: [616. 176. 8+617. 52]-001−036−07−08−084−092 Григорова А. О.
IHTEH^BHICTb УPAЖEHHЯ KAPIGCOM TA УЗAГAЛЬHEHI IHДEKCИ ПOTPEБИ У ЛIKУBAHHI ПAPOДOHTУ HA ETAПAX KOMПЛEKCHOГO ЛIKУBAHHЯ TA PEAAmITA^I ПAЦleHTIB З ЗAПAЛЬHИMИ ЗAXBOPЮBAHHЯMИ ЩEЛEПHO-ЛИЦEBOI ДIЛЯHKИ
Xapкiвcький нaцioнaльний мeдичний yнiвepcитeт (м. Xapкiв) Koмyнaльний зэклэд oxopoни здopoв'-я «^ap^^ra oблacнa клiнiчнa лiкapня —
Цeнтp eкcтpeннoi мeдичнoi дoпoмoги тэ мeдицини кaтacтpoф» (м. Xap^)
ЗЗ ЩЛД викoнaнo нa eтaпax ixньoгo пepиoпepaцiй-ного мoнiтopингy (KM): нa пepшoмy eтaпi — y дooпe-paцiйнoмy пepioдi, нa дpyгoмy eтaпi — y paнньoмy пicляoпepaцiйнoмy (чepeз 3−5 дiб), нa тpeтьoмy — y пiзньoмy пicляoпepaцiйнoмy (чepeз 2−3 тижнi) тa нa чeтвepтoмy — y вiддaлeнoмy пicляoпepaцiйнoмy пe-pioдax (чepeз 5−6 тижнiв). Ощнку cтoмaтoлoгiчнoгo cтaтycy викoнaнo зa пoкaзникaми: кapioзнi-плoмбo-вaнi-видaлeнi (KIB) зa зaгaльнoпpийнятoю мeтoди-кою [3]- aнaлiз пoтpeби в лiкyвaннi пapoдoнтy пpoвo-дили зa yзaгaльнeним iндeкcoм CPITN, ощнку якого викoнyвaли в бaлax: 0 б. — вiдcyтнicть зaпaлeння, 1,0 б. — фовоточивють яceн толя зoндyвaння, 2,0 б. -нaявнicть нaд- тa пiд'-яceннoгo кaмeню, 3,0 б. — пa-тoлoгiчний кapмaн глибиною 4−6 мм, 4,0 б. — кapмaн понад 6,0 мм. Дocлiджeння викoнaнo зa cтaндapтизo-вaнoю пpoгpaмoю збиpaння, нaкoпичeння тa aнaлiзy
Дocлiджeння викoнaнo згiднo з плaнoм нayкoвo-дocлiдниx poбiт Xapкiвcькoгo нaцioнaльнoгo мeдич-ного yнiвepcитeтy MOЗ Укpaiни (peктop — чл. -кop. HAMH Укpaiни, пpoфecop B. M. Люовий), зoкpeмa кaфeдpи xipypгiчнoi cтoмaтoлoгii тa щeлeпнo-лицe-вoi xipypгii (нayк. rep. — пpoф. B. П. РузЫ) «Лiкyвaння тa peaбiлiтaцiя пpи зaxвopювaнняx тa пoшкoджeнняx щeлeпнo-лицeвoi дiлянки з ypaxyвaнням пcиxoфiзio-лoгiчнoгo cтaнy пaцieнтiв» (2013−2015 p.) тa ° фpaг-мeнтoм квaлiфiкaцiйнoi нayкoвoi poбoти aвтopa.
Bcтyп. Одним iз вaжливиx зaвдaнь щeлeпнo-лицeвoi xipypгii нa eтaпax лiкyвaння зaпaльниx зa-xвopювaнь (ЗЗ) щeлeпнo-лицeвoi дiлянки (ЩЛД) ° нeoбxiднicть пoдaльшoгo вдocкoнaлeння кoмплeк-cнoгo лiкyвaння, включaючи пepиoпepaцiйний зa-xиcт тгенин пapoдoнтy [2, 7], що мoжe дocягaтиcя зa paxyнoк цiлicнoгo пдооду до пaцi6нтa тa paнньo-го пoчaткy peaбiлiтaцiйнoi пpoгpaми [1, 8]. Cyчac-нi тeндeнцii в лiкyвaннi xвopиx з ЗЗ ЩЛД зaзнaють кapдинaльниx змiн, що пoв'-язaнo з впpoвaджeнням в пpaктикy нoвиx cyчacниx xipypгiчниx тexнoлoгiй, мeтoдiв oцiнки i кopeкцii aдaптaцiйниx мexaнiзмiв [5]. Пoдaльшoгo yдocкoнaлeння пoтpeбy6, тaкoж, випepeджyючa лiкyвaльнo — peaбiлiтaцiйнa тaктикa xipypгa — cтoмaтoлoгa. Звичaйнo, що пepeбiг одон-тoгeнниx ЗЗ ЩЛД мoжe визнaчaтиcя кoмплeкcoм aнaмнecтичниx, клiнiчниx тa пoвeдiнкoвиx фaктopiв кoнкpeтнoгo пaцi6нтa, a динaмiкa пoтpeби у лiкyвaн-нi тгенин пapoдoнтy впpoдoвж пepиoпepaцiйнoгo пepioдy — зaлeжaти вiд пepвicнoгo cтaнy пapoдoнтy, oбcягiв втpyчaнь, cyдиннo-гeмoдинaмiчнoгo зaбeз-пeчeння iншиx пaтoгeнeтичниx фaктopiв.
Mera дocлiджeння пoлягaлa у вивчeннi ^e^ cивнocтi ypaжeння кapi6C0м тa динaмiки yзaгaльнe-ного iндeкcy пoтpeби в лiкyвaннi пapoдoнтy нa eтaпax лiкyвaння пaцieнтiв з зaпaльними зaxвopювaннями щeлeпнo-лицeвi дтянки.
Oб'-eкт i мeтoди дocлiджeння. Bивчeння cтoмa-тoлoгiчнoгo cтaтycy 147 пaцieнтiв з oдoнтoгeнними
Pиc. 1. Poзпoдiл пaцieнтiв з зэпэльними зaxвopю-вэннями щeлeпнo-лицeвoГ дiлянки зэ iндeкcним пoкaзникoм «кapiec-плoмбoвaнi-видaлeнi" — нэ eтaпax (I-IV) пepиoпepaцiйнoгo мoнiтopингy.
320
Bicник пpoблeм бioлoгii i мeдицини — 2014 — Bип. 4, Toм 3 (115)
стоматолопя
Taблиця 1
Пoкaзник КПВ eтaпax клiнiчнoгo мoнiтopингy пaцieнтiв з зэпэльними зaxвopювaннями щeлeпнo-лицeвoГ дiлянки
Iндeкc KnB Eтaпи клlнlчнoгo мoнlтopингy (n1 = 147)
дooпepa-ц1йний пeploд paннlй п1сля-oпepaцlйний nep^ тзшй п1сля-oпepaцlйний пeploд вlддaлeний пicляoпepa-ц1йний пeploд
a6c. P ± m, % a6c. P ± m, % a6c. P ± m, % a6c. P ± m, %
& lt-5 5 3,4±1,5 4 2,7±1,3 4 2,7±1,3 4 2,7 ± 1,3
б-10 б8 4б, 3 ± 4,1 49 33,3 ±3,9 a 6 49 33,3 ±3,9 a 49 33,3 ± 3,9 a
11−15 51 34,7 ± 3,9 б2 42,2 ± 4,1 б2 42,2 ± 4,1 б2 42,2 ± 4,1
15−20 1б 10,9 ± 2, б 21 14,3 ± 2,9 21 14,3 ± 2,9 21 14,3 ± 2,9
& gt- 20 7 4,8 ± 1,8 11 7,5 ± 2,2 11 7,5 ± 2,2 11 7,5 ± 2,2
M ± m, oд 12,1 ± 1,1 14,3 ± 1,8
Пpимiткa:
дocтoвlpнl вlдмlннocтl y пoplвняннl з вщгювщним пoкaзникoм в
дooпepaцlйнoмy пeploдl, гфи p& lt-0,05- 6 — дocтoвlpнl вщмшнсют! y пoplвняннl з вщгювщним пoкaзникoм пoпepeдньoгo пeploдy, пpи p& lt-0,05.
Taблиця 2
Узaгaльнeний iндeкc пoтpeби в л^увэнш пapoдoнтy нэ eтaпax клiнiчнoгo мoнiтopингy пaцieнтiв з зэпэльними зaxвopювaннями щeлeпнo-лицeвoГ дiлянки
noкaзники ^e^y пoтpe6и в лlкyвaннl пapoдoнтy Eтaпи клiнiчнoгo мoнlтopингy (n1 = 147)
дooпepaцiйний пeploд paннlй п1сля-oпepaцlйний nep^ тзшй тсля-oпepaцlйний пeploд вlддaлeний nio^onepa-ц1йний пeploд
a6c. P ± m, % a6c. P ± m, % a6c. P ± m, % a6c. P ± m, %
0,0−6aл 1,0 в 18 12,2 ± 2,7 1б 10,9 ± 2, б 14 9,5 ± 2,4 11 7,5 ± 2,2
1,1−6aл 2,0 в 72 49,0 ± 4,1 б9 4б, 9±4,1 70 47, б ± 4,1 б7 45, б±4,1
2,1−6aл 3,0 в 51 34,7 ± 3,9 54 3б, 7 ± 4,0 53 3б, 1 ± 4,0 57 38,8 ± 4,0
3,1−6aл 4,0 в б 4,1 ± 1, б 8 5,4 ± 1,9 10 б, 8 ± 2,1 12 8,2 ± 2,3 a
M ± m, oд 1,92 ± 0,10 2,07 ± 0,10 2,18 ± 0,09 a 2,24 ± 0,08 a
Пpимiткa:
дocтoвlpнl вlдмlннocтl y пoplвняннl з вlдпoвlдним пoкaзникoм в
дooпepaцlйнoмy пeploдl, пpи p& lt-0,05- 6 — дocтoвlpнl вlдмlннocтl y ^^вняним з вlдпoвlдним пoкaзникoм пoпepeдньoгo пeploдy, пpи p& lt-0,05.
peзyльтaтiв. Пpи викoнaннi дocлiджeння зacтocoвaнo вiдoмi тa шиpoкo вживaнi клiнiкo-cтaтиcтичнi: aнaм-нecтичний кшькюний aнaлiз [4], вapiaцiйнa статисти-кa тa iмoвipнioний poзпoдiл клiнiчниx oзнaк з oцiнкoю дooтoвipнooтi peзyльтaтiв [б]. Kлiнiкo-oтaтиoтичнi дaнi o6po6лeнi зa дoпoмoгoю мeтoдiв вapiaцiйнoI oтaтиoтики (cepeднi apифмeтичнi, Ix пoxи6ки- дo-cтoвipними ввaжaли вiдмiннooтi oepeднix зa oднo-oтopoннiм кpитepieм Cт'-юдeнтa пpи p & lt- 0,05).
Peзyльтaти дocлiджeнь тэ ix oбгoвopeння. Aнa-л1з iнтeнcивнocтi ypaжeння кapieooм викoнaнo зa no-кaзникoм KПB (кapiec, плoм6и, видат^ы зу6и) виявив, uo cepeд xвopиx нa eтaпax клiнiчнoгo мoнiтopингy нe вiдpiзнялиcь зa мiнiмaльними знaчeннямиoro ?Н-дeкcy (& lt- 5), тобто питoмa вaгa ocia з мiнiмaльним вpa-жeнням кapiecoм 6yлa oднaкoвoю (тэ6л. 1, pиc. 1) тa кoливaлacь у мeжae вщ (2,7 ± 1,3) % дo (3,4 ± 1,5) %. Iнтeнcивнicть вpaжeння кapiecoм у мeжax знaчeння
^e^y KПB (бч10) oд дocтoвipнo чacтiшe зapeecтpoвaнa у дooпepaцiй-нoмy nep^i — (4б, 3 ± 4,1) %- в пюля-oпepaцiйнoмy — (33,3 ± 3,9) %, p& lt-0,05. Сгабтьнють цьoгo пoкaзникa у niorao-пepaцiйнoмy пepioдi пoяcнюeтьcя вщ-сутнютю видaлeнь зу61 В тa вщсутнютю нoвиx кapioтичниx ypaжeнь.
Пpaктичнo з oднaкoвoю чacтoтoю нa eтaпax клiнiчнoгo мoнiтopингy ви-явлeнa питoмa вaгa пaцieнтiв з ^e^ coм KПB у мeжax (11−15) oд. (I-й eтaп KM — у (34,7 ± 3,9) %, нa II-IVeтaпax — у (42,2 ± 4,1) %, p& gt- 0,05). Ha eтaпax KM, тaкoж знaчимo нe змiнювaлacь питoмa вaгa пaцieнтiв з iндeкcoм K& quot-IB у мeжax (15−20) oд. Ta^ якщo нa I-му eтaпi KM ix 6yno (10,9 ± 1,8) % o6cтeжeниx мaли тaкi знaчeння iндeкcy, тo в nioraone-paцiйнoмy пepioдi ocia з iндeкcoм ШП (15−20) oд — (14,5 ± 2,9) %, p & gt- 0,05. Taким чинoм, iнтeнcивнicть вpaжeння кapiecoм у пaцieнтiв з зaxвopювaння-ми ЩЛД дocтoвipнo нe змiнювaлacь, ТОД1 якcepeднe знaчeння cтaнoвилo: у дooпepaцiйнoмy пepioдi — (12,1 ± 1,1) oд, в пicляoпepaцiйнoмy — (14,3 ± 1,8) oд., p & gt- 0,05. Aнaлiз yзaгaльнeнoгo? н-дeкcy пoтpe6и в лiкyвaннi пapoдoнтy (CPITN) no пepioдaм KM виявив, uo в дooпepaцiйнoмy пepioдi пoтpe6y-вaли cпpямoвaнoI кoмплeкcнoI тe-paniI пapoдoнтy (38,8 ± 4,0) % xвopиx, oкpiм тoгo (34,7 ± 3,9) % мaли naTO-лoгiчний кapмaн гли6инoю пoнaд 4 мм тa пoтpe6yвaли видaлeння вщ-клaдeнь тa пpoвeдeння кюpeтaжy, a (49,0 ± 4,1) % xвopиx пoтpe6yвaли видaлeння зy6ниx кaмeнiв тa пpoвe-дeння пpoфeciйнoI Г1Г1ЕНИ пopoжни-ни poтa.
У paнньoмy пicляoпepaцiйнoмy nep^i дocтoвip-ниx змЫ нe вiд6yлocя: (42,1 ± 4,0) % xвopиx пoтpe6y-вaли cпpямoвaнoI кoмплeкcнoI тepaпiI пapoдoнтy, (3б, 7 ± 4,0) % мaли пaтoлoгiчний кapмaн гли6инoю пoнaд 4 мм тa пoтpe6yвaли видaлeння вiдклaдeнь i пpoвeдeння кюpeтaжy, a (4б, 9 ± 4,1) % xвopиx пoтpe-6yвaли видaлeння зy6ниx кaмeнiв тa пpoвeдeн-ня пpoфeciйнoI ппени пopoжнини poтa (тэ6л. 2, pиc. 2). Ha eтaпax KM юлькють пaцieнтiв, як пoтpe-6yвaли линю ппени пopoжнини poтa (CPITN& lt-1,0) змeншилacь з (12,2 ± 2,7) % дo (7,5 ± 2,2) %, тoдi з6iльшyвaлacь пoтpe6a у пpoвeдeннi пpoфeciйнoI ппени poтoвoI пopoжнини тa дocтoвipнo зpocлa чacткa ocia з пoтpe6oю викoнaння кoмплeкcнoгo cтoмaтoлoгiчнoгo лiкyвaння? З пpoвeдeння кюpeтaжy (CPITN = 2,1−3,0) чи дoдaткoвoгo викoнaння лocкyт-ниx oпepaцiй (CPITN& gt- 3,1).
Вюник пpoблeм бioлoгii i мeдицини — 2014 — Вип. 4,м 3 (11S)
321
СТОМАТОЛОГ1Я
0,0−1,0 б 1,1−2,0 б 2,1−3,0 3,1−4,0 б
50
40
30
20
10
0
0,0−1,0 б
IV
? 1,1−2,0 б
? 2,1−3,0 б? 3,1−4,0 б
Висновки. 1нтенсивнють ураження кар1есом у пащен^в з 33 ЩЛД достов1рно не змЫювалась, тод1 як середне значення становило: у дооперацм-ному перюд1 — (12,1 ± 1,1) од, в тсляоперацмному — (14,3 ± 1,8) од., р & gt- 0,05. На етапах комплексного лкування ктькють пащен^в, як потребували лише покращення ппени порожнини рота (СР!ТЫ& lt-1,0) зменшилась з (12,2 ± 2,7) % до (7,5 ± 2,2) %, тод1 збшьшувалась потреба у проведены професмноТ? пени ротовоТ порожнини та достов1рно зросла частка оаб з потребою виконання комплексного стоматолопчного лкування? з проведення кюрета-жу (СР!ТЫ = 2,1−3,0) чи додаткового виконання лос-кутних операцм (СР!ТЫ& gt- 3,1).
Перспективи подальших дослджень пов'-я-занi з удосконаленням лкувально-вщновноТ (реа-бiлiтацiйноТ) тактики, що мае враховувати виявлеш закономiрностi та фактори ризику формування патологи пародонту на до госттальному, впродовж госттального та пiслягоспiтальному етапах надання медичноТ допомоги пацi6нтам з 33 ЩЛД.
Лтература
Аболмасов Н. Н. Стратегия и тактика профилактики заболеваний пародонта / Н. Н. Аболмасов // Стоматология. -2003. — № 4. — С. 34−39.
Григорова А. О. Стан тканин пародонту на етапах лкування та реабЫтацп пащен^в з запальними захворюваннями щелепно-лицевоТ дтянки / А. О. Григорова // Вюник проблем бюлогп та медицини. — 2014. — Вип. 4, Т. 1. — С. 349 354.
Куцевляк В. И. Профилактика стоматологических заболеваний. Учебное пособие для студентов стоматологического факультета, врачей-интернов / В. И. Куцевляк. — Харьков: ХНМУ, 2001. — 217 с.
Лищук В. А. Информатизация клинической медицине / В. А. Лищук // Клин. информатика и телемедицина. — 2004. -№ 1. — С. 7−13.
Пат. 92 052 и, УкраТна, МПК (2014. 01). А61 В 10/00. Споаб оцшки типу мiтохондрiально-бiоенергетичного стану букального еттелт / Григорова А. О. (иА). — Заявлено 06. 03. 2014- заявка № и20 140 228- Опубл. 25. 07. 2014 // Бюл. № 14
Со^альна медицина та оргашза^я охорони здоров'-я. Пщручник / Заг. ред. Москаленко В. М., Вороненко Ю. В. -Тернопшь, 2002. — С. 50−75.
Физическая реабилитация. Руководство // Под ред. С. Н. Попова. — Ростов-на-Дону, 2005. — 359 с.
Рис. 2. Розподш пац1ент1 В з запальними захворюваннями щелепно-лицевоТ дтянки за узагальненим? ндексом потреби в лкуванш пародонту (ОРНЫ) — на етапах (1-№) периоперацшного мон1торингу.
2.
3.
4.
6.
7.
8.
Фомин Н. А. Адаптация: общебиологические и психофизиологические основы / Н. А. Фомин. — М., 2003. — 382 с.
УДК 616. 31: [616. 176. 8+617. 52]-001−036−07−08−084−092
1НТЕНСИВН1СТЬ УРАЖЕННЯ КАР16СОМ ТА УЗАГАЛЬНЕН1 1НДЕКСИ ПОТРЕБИ У Л1КУВАНН1 ПАРОДОНТУ НА ЕТАПАХ КОМПЛЕКСНОГО Л1КУВАННЯ ТА РЕАБ1Л1ТАЦП ПАЦ16НТ1 В З ЗАПАЛЬНИМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИ ЩЕЛЕПНО-ЛИЦЕВОТ Д1ЛЯНКИ
Григорова А. О.
Резюме. За результатами периоперацмного мошторингу пацi6нтiв з одонтогенними запальними захворюваннями ЩЛД визначено, що Ытенсивнють враження карieсом достовiрно не змЫювалась (зменшилась за рахунок iнтраоперацiйних видалень), водночас кшькють пацieнтiв, якi потребували лише покращення п-гieни порожнини рота зменшилась з (12,2 ± 2,7) % до (7,5 ± 2,2) %, тодi збiльшувалась потреба у проведены професмноТ гiгieни ротовоТ порожнини та достовiрно зросла частка оаб з потребою виконання комплексного стоматолопчного лкування? з проведення кюретажу чи додаткового виконання лоскутних операцм.
Ключов1 слова: стоматологiчний статус, запальш одонтогеннi захворювання, щелепно-лицева дтянка, периоперацiйний монiторинг.
УДК 616. 31: [616. 176. 8+617. 52]-001−036−07−08−084−092
ИНТЕНСИВНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ КАРИЕСОМ И ОБОБЩЁННЫЙ ИНДЕКС ПОТРЕБНОСТИ В ЛЕЧЕНИИ ПАРОДОНТА НА ЭТАПАХ КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ И РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ С ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ
Григорова А. А.
Резюме. По результатам периоперационного мониторинга пациентов с одонтогенными воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области виявлено, что интенсивность поражения кариесом
322
Вюник проблем бюлогм медицини — 2014 — Вип. 4, Том 3 (115)
СТ0МАТ0Л0Г1Я
достоверно не менялась (?ндекс уменьшился за счет интраоперационного удаления зубов) — в тоже время, количество пациентов, которым требовалась только лиши более тщательная гигиена полости рта умен-шилась с (12,2 ± 2,7) % до (7,5 ± 2,2) %, тога как розросла потребность в проведении профессиональной гигиены полости рта и достоверно возрос удельный вес лиц с потребностью выполнения комплексного стоматологического лечения, в частности выполения кюретажа и лоскутных операций.
Ключевые слова: стоматологический статус, одонтогенные воспалительные заболевания, челюстно-лицевая область, периоперационный мониторинг.
UDC 616. 31: [616. 176. 8 + 617. 52] -001−036−07−08−084−092
Intensity of Carious Lesions and Community Periodontal Index of Treatment Needs in Stages of Treatment and Rehabilitation of Patients with Inflammatory Diseases of Maxillofacial Area
Hryhorova A.
Abstract. The aim of the study was to examine the intensity of carious lesions and dynamics of the Community Periodontal Index of Treatment Needs in stages of treatment of patients with inflammatory diseases (ID) of maxillofacial area (MFA).
Materials and methods. The study of dental status of 147 patients with odontogenic ID MFA has been performed in the stages of their perioperative monitoring (CM): the first stage — in the preoperative period, the second stage — in the early postoperative one (in 3−5 days), the third stage — in the late postoperative period (in 2−3 weeks), and the fourth stage — in the remote postoperative one (in 5−6 weeks). The assessment has been performed by dental status indicators: decayed, extracted by conventional method, filled (DEF) — analysis of the need for periodontal treatment was being conducted by the Community Periodontal Index of Treatment Needs (CPITN), performed in points: 0 — absence of inflammation, 1.0 — bleeding gums after intubation, 2.0 — supragingival and subgingival calculus, 3.0 — pathological pocket with depth of 4−6 mm, 4.0 — pocket depth more than 6.0 mm.
The results and their discussion. Analysis of the intensity of carious lesions made in terms of the DEF (teeth decayed, extracted, filled) has found that among patients in the stages of clinical monitoring it did not differ at the lowest values of the index (& lt-5), i. e. the proportion of people with minimal carious lesions was similar and varied from (2.7 ± 1. 3) % to (3.4 ± 1. 5) %. The intensity of carious lesions within the DEF index (610) was significantly more registered in the preoperative period (46.3 ± 4. 1) %- in the postoperative one it was (33.3 ± 3. 9) %, р & lt- 0. 05. The stability of this index in the postoperative period is due to lack of teeth extractions and no new carious lesions. Almost equal proportion of patients with the DEF index in the range of (1115) has been revealed in the stage of clinical monitoring. (At stage I of CM there were (34.7 ± 3. 9) %, at stages II-IV -(42.2 ± 4. 1) %, р& gt- 0. 05). In the stages of CM the proportion of patients with the DEF index in the range of (1520) also has not significantly been changed. Thus, if in the first stage of CM (10.9 ± 1. 8) % of surveyed had such index, while in the postoperative period there were (14.5 ± 2. 9) % persons, р& gt- 0 05 with the DEF index in the range of (1520). Thereby, the intensity of carious lesions in patients with ID MFA has not significantly been changed, while the average value has been as follows: in the preoperative period — (12.1 ± 1. 1), in the postoperative one — (14.3 ± 1. 8), p & gt- 0. 05. Analysis of the Community Periodontal Index of Treatment Needs (CPITN) for periods of CM has found out that preoperative period (38.8 ± 4. 0) % of patients needed comprehensive periodontal therapy, in addition (34.7 ± 3. 9) % had abnormal pocket depth greater than 4 mm and required removal of sediment and curettage, and (49.0 ± 4. 1) % of patients required removal of tartar and professional oral hygiene.
Conclusions. As a result of perioperative monitoring of patients with odontogenic ID MFA it has been determined that the intensity of carious lesions has not been significantly changed (decreased by intraoperative extractions), while the number of patients who needed only to improve oral hygiene has decreased from (12.2 ± 2. 7) % to (7.5 ± 2. 2) %, then the need for professional oral hygiene has increased and the proportion of people with the need for complex dental treatment with curettage or conducting additional flap surgery to be performed has significantly increased.
Prospects for further research are related to rehabilitation tactics that should take into account identified patterns and risk factors for the formation of periodontal pathology in the preoperative, perioperative and postoperative stages of medical care for patients with ID MFA.
Keywords: dental status, odontogenic inflammatory diseases, maxillofacial area, perioperative monitoring.
Рецензент — проф. Авет/ков Д. С.
Стаття надшшла 19. 09. 2014 р.
BicHMK проблем бюлопУ i медицини — 2014 — Вип. 4, Том 3 (115)
323

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой