Аспекты, которые определяют отношение студентов Глуховского государственного педагогического университета им. О. Довженко к занятиям по физическому воспитанию

Тип работы:
Реферат
Предмет:
Народное образование. Педагогика


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

АСПЕКТИ, ЩО ВИЗНАЧАЮТЬ ВІДНОШЕННЯ СТУДЕНТІВ ГЛУХІВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. О. ДОВЖЕНКА ДО ЗАНЯТЬ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ
Стасюк Р. М.
Глухівський державний педагогічний університет ім. О. Довженка
Анотація. Відображається відношення студентів 1-го та 3-го курсів щодо занять з фізичної культури, її організації та умов проведення. Визначені позитивні риси, недоліки занять, сформульовані пропозиції та побажання студентів для вдосконалення фізичного виховання. У сфері фізичної культури відношення до її цінностей проявляється у процесах, станах, властивостях особистості, найчастіше одночасно. Воно може виражатися у потребі рухової діяльності, у характері спортивних інтересів, рівні цілей і прагнень, особливостях взаємин людей, що зрештою пов’язане з відношенням людини до цінностей фізичної культури.
Ключові слова: студент, викладач, фізичне виховання.
Аннотация. Стасюк Р. Н. Аспекты, которые определяют отношение студентов Глуховского государственного педагогического университета им. О. Довженко к занятиям по физическому воспитанию. Отображается отношение студентов 1-го и 3-го курсов к занятиям по физической культуре, ее организации и условий проведения. Определены позитивные черты, недостатки занятий, сформулированы предложения и пожелания студентов для совершенствования физического воспитания. В сфере физической культуры отношение к ее ценностям проявляется в процессах, состояниях, свойствах личности, чаще всего одновременно. Оно может выражаться в потребности двигательной деятельности, в характере спортивных интересов, уровне целей и стремлений, особенностях взаимоотношений людей, что в конечном итоге связано с отношением человека к ценностям физической культуры.
Ключевые слова: студент, преподаватель, физическое воспитание.
Annotation. Stasyuk R.N. Aspects which determine the relation of students of Glukhiv state pedagogical university named after O. Dovzhenko to employments after physical education. The relation of students of 1th and 3th courses is represented in relation to employments after a physical culture, its organization and terms of leadthrough. Positive lines, lacks of employments, formulated suggestions and wishes of students, are certain, for perfection of physical education. In the field of physical culture of attitude toward its values shows up in processes, states, properties of personality, more frequent than all simultaneously. It can be expressed in the necessity of motive activity, in character of sporting interests, level of aims and aspirations, features of mutual relations of people, that in the end is related to the relation of man to the values of physical culture. Keywords: student, teacher, physical education.
Вступ.
Теорія базується на тому, що особистість формується за соціальних умов лише тоді, коли вона виступає в якості суб'єкта свого формування. Отже, без самовиховання, самовдосконалення розвиток і формування особистості не можуть бути повноцінними. Свідомість особистості, спрямована на власне вдосконалення, визначається не стільки мірою вербального впливу, скільки конкретним досвідом життєдіяльності, реальними суспільними відносинами.
Свідомий цілеспрямований вплив викладача фізичного виховання визначає динаміку відносин, що складаються між ним і студентами. У цьому випадку об'єктом діяльності педагога слід вважати цей процес взаємодії. Уступаючи у взаємодію зі студентами, що розглядаються не як особистості, тобто не цілісно, а лише з точки зору їх рухових здібностей, педагог відіграє роль лише зовнішньої сили, що впливає.
Якщо педагог визначає мету своєї діяльності як розвиток особистості студента у сфері фізичної культури та найбільш повну адаптацію першокурсників до умов навчання у ВНЗ, то в цьому випадку студенти самі проявляють ініціативу, спрямовану на зміцнення свого здоров’я і фізичної підготовленості, використовуючи засоби фізкультурно-спортивної діяльності. Взаємодіючи зі студентами, педагог отримує можливість розвивати їх інтерес до власної фізичної підготовленості та стану здоров’я в єдності свідомості й поведінки, стимулювати суспільно значущі мотиви фізкультурно-спортивних занять, зближати їх із суб'єктивними. Для цього необхідно виявити педагогічні умови, що стимулюють свідомість студентів [1, 3].
Аналіз останніх публікацій з наведеної проблеми показує, що ставлення молодих людей до фізичної культури, а саме студентів, зумовлено багатьма факторами. Їх сутність та різноманіття було проаналізовано завдяки дослідницькій діяльності. 2, 4, 5].
Дослідження виконано згідно плану наукових
© Стасюк Р М., 2009
робіт Глухівського державного педагогічного університету ім. О. Довженка.
Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Метою роботи було вивчити ставлення студентів до різних аспектів занять з фізкультури та визначення напрямків реформування фізичного виховання згідно з інтересами та потребами студентів, щоб таким чином підвищити ефективність його проведення в університеті.
Методи дослідження: аналіз літературних
джерел з вказаної проблеми, анкетування.
Завдання роботи:
1. визначити думку студентів щодо режиму, умов та обладнання занять з фізкультури-
2. дізнатися про ставлення та вимоги до викладача фізкультури та організації занять-
3. виявити позитивні та негативні аспекти занять з фізичної культури і дізнатися про побажання та очікування студентів щодо реалізації фізичного виховання в університеті.
Результати роботи та їх обговорення.
На базі педагогічного університету було проведено анкетування серед студентів 1-го та 5-го курсів. Анкета під назвою «Проведення занять з фізичної культури — ставлення студентів» складалась з 43 питань та передбачала анонімність.
Взагалі в анкеті взяли участь 74 студента 1-го курсу, серед них 69 жіночої та 5 чоловічої статі, і 11 студентів 5-го курсу — 9 дівчат та 2 юнаків.
За результатами анкети необхідність фізичного виховання при отриманні вищої освіти визнали 53% опитаних.
48% студентів вважають, що частина занять з дисципліни «Фізкультура» повинні бути обов’язковими, а частина факультативними.
Майже всі (98%) погодились, що фізичне виховання сприяє фізичному розвитку, оздоровленню людини та заняттю спортом.
49% першокурсників відчувають позитивний вплив власної фізичної підготовки на працездатність. Однак інші 51% зазначили, що їх фізична підготовка негативно впливає на працездатність, 5% пятикурсни-ків розділяють цю думку. 57% студентів 5-го курсу не визнають впливу взагалі.
90% опитаних вважають найбільш доцільним проводити заняття з фізкультури після інших занять за розкладом.
37% зазначили необхідність проводити заняття 1 раз на тиждень, 30% - 2 рази.
Найкращим місцем для занять 42% вибрали спортивний комплекс ФФК та тренажерний зал. Стадіон та спортзал університету не відповідає потребам студентів.
78% вказали на низький рівень обладнання та недостатність інвентарю.
54% першокурсників погодились, що їх викладач відповідає цим критеріям, як і 49% студентів 5-го курсу (Рис. 1.).
Задоволені організацією занять з фізичної культури 60% 1-го курсу і 36% 5-го курсу- організація занять не відповідає вимогам 15% та 45% відповідно 1-го та 5-го курсу.
80% вважають навантаження на фізкультурі помірним та задовільним.
Власний стан здоров’я 47% першокурсників оцінюють як задовільний, 26% як гарний та 13% як поганий, 4% як дуже поганий. Приємно, що 60% май-
100
52
-45
29
'-З
64
-'-ЗІ
Е4
36
27
201& amp-
¦
°
А*
? 1 курс Шб курс
Рис. 1. Якості, якими, на думку студентів, повинен володіти викладач фізичної культури.
бутніх випускників університету мають задовільний стан здоров’я.
75% п’ятикурсників використовують у власному житті та в професійній діяльності знання, вміння та навики, що здобули на фізкультурі.
Бажання приймати участь у змаганнях висловили 89% опитаних.
Найбільш подобається студентам соціально-гуманітарного на заняттях з фізкультури наступне:
• рухливі та групові ігри-
• змагання та естафети-
• веселе спілкування-
• активний відпочинок від розумової діяльності-
• фізичне навантаження-
• можливість підтримувати гарний фізичний стан та
бадьорий настрій-
• особистість викладача, його корисні поради і став-
лення до студентів (Рис. 2.)
Зовсім не подобається студентам:
• замала площа роздягальні для кількості студентів,
що одночасно мають переодягатися-
• заняття в підвалі або в тирі, стан яких не дозволяє
проводити заняття взагалі-
• відсутність душових кімнат, що не дозволяє дотри-
муватись норм гігієни-
• заняття, коли декілька потоків займаються разом в
одному залі-
• заняття на подвір'ї в погану погоду-
• диференційований залік.
Побажання студентів щодо удосконалення реалізації фізичного виховання в педагогічному університеті:
• підвищити різноманітність видів діяльності на за-
няттях з фізкультури-
• запровадити заняття в басейні та тренажерному
залі-
• забезпечити душові кімнати та виділити роздя-
гальні на факультеті-
• запланувати частину занять обов’язкових, а части-
ну факультативних.
Висновки:
1. Відповіді на питання, у яких розкривають постановку фізичного виховання у ВНЗ з позиції студента і з позиції викладача. Такий підхід дозволив побачити принципові відмінності з мотиваційно-цільової спрямованості між ними, виявити головні протиріччя як джерело основних рушійних сил процесу фізичного виховання і потім розробити адекватні педагогічні умови, що сприяють розв' язанню цих протиріч.
2. Нами запропонована модель процесу формування фізичної культури студентів університету яке полягає: а) у комплексній діагностиці індивідуальних психофізіологічних і особистісних якостей- б) в єдності теоретичної та практичної підготовки- в) в організації взаємостосунків викладач — студент в процесі фізкультурно-спортивної діяльності.
3. Результати анкетування показали, що ставлення студентів до фізичного виховання можна поліпшити за умов розвитку матеріальної бази, вдосконалення навчального процесу і змісту занять, підвищення емоційного рівня занять.
Перспективи подальшого дослідження стосуються вивчення інших проблем формування мотиваційно ціннісного відношення студентів фізичної
культури.
Література:
1. Адлер А. Практика и теория индивидуальной психологии.- М.: ''Просвещение", 1995.- 230с.
2. Артюшина М. В. Взаємозв'язок соціально-психологічних та дидактичних умов групової навчальної діяльності студентів: автореф. -К., 2000. — 20с.
3. Байша К. М. Соціально-педагогічні умови морального виховання студентів у пізнавальній діяльності: автореферат.- К., 2000. — 20с.
4. Каминская И. В. Психофизиологическая адаптация первокурсников к обучению в высшем учебном заведении / И. В. Каминская // Журнал российской ассоциации по спортивной медицине и реабилитации больных и инвалидов. — 2006. — N 2. — С. 22.
5. Рудик П. А. Психология. — М.: ФиС, 1976. — 239 с.
Надійшла до редакції 18. 06. 2009р.
stas-r@ukr. net

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой