International standards of anticorruption actions and their Role in Corruption Level Reduction and shadow economy under the Conditions of Globalization

Тип работы:
Реферат
Предмет:
Юридические науки


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

?асанов Ш.?. Стандарт? ои байналмилалии тарбияи ташаккули? а?онбинии зиддикоррупсион? барои воридшав? ба и? тисоди ?а?он?
ББК 67. 401.2 Ш.?. ?АСАНОВ
УДК 34 С 5 Х 24
СТАНДАРТ? ОИ БАЙНАЛМИЛАЛИИ ТАРБИЯИ ТАШАККУЛИ? А?ОНБИНИИ ЗИДДИКОРРУПСИОНИ БАРОИ ВОРИДШАВИ БА И? ТИСОДИ ?А?ОНИ
Дар заминаи тад? и?у та? лили тарбия ва густариши? а?онбинии зидди-коррупсион?, ?а?онбинии и? тисод? на? ши санад? ои меъёр?-?у?у?ии байналмилалии мубориза бо коррупсия мав? еи хосаро касб мекунанд. Меъёр? ои ?у?у?ии байналмиллал? ба монанди санад? ои ?у?у?ии милл? аз принсип ва? оида?ое иборатанд, ки ба танзиму таъмин ва дарёфти риояи? у?у?и инсон нигаронида шудаанд. Дар чунин радиф ма? оми тарбия дар густариши? а?он-бинии зиддикоррупсион? мусоидат мекунад.
?обили зикр аст, ки та? рибан тамоми кишвар? ои аъзои расмият? ои байналмилал? ё расмият? ои байналмилалии аз? ониби он? о эътирофгашта вобаста ба самту равиш ва ало? амандии он ба тамаддуни? а?он? ба комёбию дастовард? ои бузурги? онунгузории милл? замина мешаванд. Аз ин ли? оз, ом? зиш ва ташви? у таргиби расмият? ои байналмилалии мубориза бо корруп-сия барои бартараф намудани ну? сон?ои бесавод? ва бе? тар намудани сат? и фар? анг ва? а?онбинии зиддикоррупсион? сабаб мегардад. Ба? амин тартиб, дар миёни? ама манба? ои ?у?у?ии мубориза бо коррупсия ситоиш ва фармуда? ои расмият? ои байналмилалро мавриди баррас? ?арор меди? ем. Зеро марому ма? сади ?ар гуна расмият? ои байналмилал? таъмини озод? ва мусовот аст ва дуруст аст, ки «Коррупсия костакунандаи? онуният, адолат, рушди и? тисодиёт, боварии мардум ба давлат ва аз ин ли? оз боиси ташвишу нигаро-ни?ои ахло? иву сиёс? буда, мубориза бар зидди он талош? ои пайгиронаи ма? омоти давлат? ва а? ли ?омеа, истифодаи дастовард ва та? рибаи байналхал? иро дар ин со? а талаб мекунад» ?айд намудааст Маризо Н. Х. [1].
Зимнан бояд гуфт, ки? ум?урии То? икистон аз р? з?ои аввали мав? удияти худ? амчун давлати со? ибисти?лол принсип? ои ?у?у?и байналмилалиро дар со-?аи ?ифзи ?у?у?и башар? онибдор? менамояд ва ба он? о соди? мебошад [2, с. 3]. ?амчунин ба сифати манба? ои му? ими тарбияи шахс замина мегардад.
Санад? ои меъёрии? у?у?ие, ки То? икистон эътироф намудааст, ?узъи таркибии системаи? у?у?ии ?ум?ур? мебошанд. Дар сурати номутоби? атии ?онун?ои ?ум?ур? ба санад? ои эътирофгардидаи байналмилалии? у?у??, меъёр? ои санад? ои байналмилалии? у?у? мавриди истифода? арор дода мешаванд (м. 10 Конститутсияи? ум?урии То? икистон (Сар?онун).
Меъёр? ои ?у?у?ии байналмилал? ма? м?и ?авоидест, ба монанди санад? ои ?у?у?ии милл?, ки ба танзиму таъмин ва риояи? ифзи ?у?у?и ша? рвандон аз? и-
— 26 —
Hasanov Sh. K. International Standards of Anticorruption Actions and their Role in Corruption Level Reduction and Shadow Economy under the Conditions of Globalization
соби таносуби во? еии кафолат? ои давлат? ва дар иртибот он? оро ба якдигар наздик ва мушаххас менамояд.
?обили тазаккур аст, ки кишвари со? ибисти?лоли мо имр? з санад? ои зерини байналмиллалии? у?у?иро оид ба со? аи ?у?у?и инсон ба тасвиб расонид, мав? еи он? о дар тарбияи инсони комил беназир аст. Аз? умла:
— Эъломияи умумии? у?у?и башар соли 1948-
— Паймони байналхал? доир ба? у?у?и ша? рванд? ва сиёс? аз 16 декабри соли 1966-
— Конвенсия дар бораи? у?у?и к? дак аз 20 ноябри соли 1989-
— Конвенсияи байналхал? дар бораи бар? ам додани тамоми намуд? ои табъизи нажод? аз 21 декабри соли 1965-
— Конвенсияи зидди шикан? а ва дигар намуд? ои муносибат ва? азои бера? мона, гайриинсон? ё та?? иркунандаи шаъну шараф аз 10 декабри соли 1984-
— Конвенсия дар бораи бар? ам додани тамоми шакл? ои табъиз нисбат ба занон аз 18 декабри соли 1979.
Дар радифи ин бояд таъкид намуд, ки кишвари со? ибисти?лоли мо аъзои дигар расмият? ои байналмилал? гардидааст, ки дар он? о усул? ои мубориза бо коррупсия ва ташаккули? а?онбинии зиддикоррупсион? та? диди назар гарди-дааст. Бинобар ин, дар баробари муайян гаштани тарзу усул? ои ташаккули? а?онбинии зиддикоррупсион? дар «Стратегияи мубориза бо коррупсия дар? ум?урии То? икистон барои сол? ои 2008 -2012» махсусан? айд гардидааст, ки проблемаи? иноят?ои муташаккили трансмилл?, махсусан коррупсия ва? онунигардонии (авфи) восита? ои пул? айни замон та? ти назорати? атъии ?омеаи ?а?он? ?арор дорад [3]. Бо дарки ин? а?и?ат, мутазаккирем, ки 22 майи соли 2002? ум?урии То? икистон ба Конвенсияи Созмони Миллали Мутта? ид бар зидди? иноят?ои муташаккили трансмилл? [4]. ?амчун аъзо ба он? амро? шуд.
Конвенсияи Созмони Милали Мутта? ид бар зидди? иноят?ои муташаккили трансмилл? 15 ноябри соли 2000 бо резолютсияи Ассамблеяи Генерал? та? ти № 55/25 ба тасвиб расидааст. Конвенсия аз 41 модда иборат аст.
Тиб? и м. 1 Ма? сади асосии ба тасвибрасии Конвенсия аз мусоид ва та? кими ?амкор? дар бахши пешгир? ва мубориза зидди? иноят?ои муташаккили трансмилл? иборат аст. Дар Конвенсия маънои маф? ум?ои зайл аз? абили «гуру?и ?инояткорон», «фоида аз? иноят» ва ба монанди ин дигар ибора? ое, ки дар? иноят?ои муташаккили трансмилл? мавриди истифода? арор доранд, баррас? шудаанд.
Дар Конвенсия? айд шудааст, ки давлат? ои аъзои? амин Конвенсия дар му? аррар намудани? авобгарии ?иноят? барои силсилаи кирдор? ое, ки аз? ониби Конвенсия? амчун ?иноят эътироф гардидааст, у? дадоранд. Инчунин, Конвенсия масъала? оро марбут ба? амкори?ои байналмилал? ва дар ин росто истифодаи имконот ва андешидани тадбир? ои судманди? у?у?иро ба? ри густариши тарбияи? а?онбинии зиддикоррупсион? ва ан? оми вазифа? ои муштаракро дар ин самт пешбин? менамояд.
— 27 —
?асанов Ш.?. Стандарт? ои байналмилалии тарбияи ташаккули? а?онбинии зиддикоррупсион? барои воридшав? ба и? тисоди ?а?он?
Дар м.2 Конвенсия маф? уми «гур??и муташаккили? ино?» чунин маънидод шудааст: гур?? и муташаккил ё итти? оди ?иноят? иборат аз се ва зиёда шахсоне, ки дар ва? ту ?ои муайян амал? ои як? ояи ?иноятиро бо ма? сади содир намудани? иноят ва ма? м?и ?иноят?ои ?идд? ё аз? абили ?иноят?ое, ки мувофи? и ?амин Конвенсия тари? и бевосита ё бавосита ба даст овардани фоидаи молияв? ва моддиро пешбин? менамояд, маънидод гардидааст.
Бояд тазаккур дод, ки истило?? ои «?инояткории муташаккил» вобаста ба ву?? ъ пайвастанаш чунин маънидод шудааст:
а) ?амъи ?иноят?ои ба? айдгирифташуда дар ва? ту ?ои муайян аз тарафи гур?? и муташаккил ё итти? оди ?иноят? (ташкилоти ?иноят?) —
б) ?амъи гур?? и муташаккил ё итти? оди ?иноят? (ташкилоти ?иноят?) ва аъзои он дар ва? ту ?ои муайян-
в) Ташкили гур?? и муташаккил ё итти? оди ?иноят? (ташкилоти ?иноят?) ва фаъолияти? иноятии он? о-
г) Шакли (гур??и муташаккил) фаъолияти? иноят? буда, хусусияти устувор дорад, ро? барикунанда мебошад, асос? ои касб? дошта, му? офизат аз таъ? иби ?у?у?иро тавассути коррупсия восита менамояд [5].
Умуман «гур??и муташаккили? ино?» чун созмон аз сохтори муайян, ки таркиби он аз субъект ва объекти? иноят иборат аст ва дар ин самт ба? ри ан? ом додани фаъолияти муштарак амал? ои зидди? у?у?иро касб менамоянд, фа? мида мешавад.
Аз ин ли? оз, Конвенсия аз як тараф сарчашмаи умумии э? тиром ва риоя гардидани? у?у? ва озодии инсон ба шумор равад, аз? ониби дигар, ?амчун маъ-хази пешгир? ва мубориза бо коррупсия маънидод мегардад. Дар б. 1 м. 8 («Криминализатсияи коррупсия») Конвенсия ин нукта махсусан? айд шудааст.
Аз? умла, дар б.2 м. 9 гуфта шудааст, ки «?ар як давлат-иштирокч? бо ма? сади таъмини самараноки фаъолияти ма? омоти пешгир? ва ошкор кардани коррупсия дар байни шахсони мансабдор ва татби? и ?азо барои он, инчунин зо? ир намудани монеа ба таъсири? аракат?ои гайри? онунии он? о ба ин ма? омот бояд ба? адри коф? му? айё намудани муста? илият тадбир? о андешад».
?амин тари?, Конвенсияи Созмони Милали Мутта? ид бар зидди? иноят?ои муташаккили трансмилл? ?у??атест, ки дар он гоя? ои асосии мубориза алай? и ?иноят?ои хусусияти коррупсионидошта баррас? гаштааст, ?амчун воситаи му? ими ташви? ва таргиби решакан намудани амсоли чунин зу? уроти номат-луби ?омеа ма? суб мегардад.
Конвенсияи Созмони Милали Мутта? ид бар зидди? иноят?ои муташаккили трансмилл? дар доираи? амкори?ои байналмилал? оид ба мубориза бо кор-рупсия ва густариши? а?онбинии зиддикоррупсион? мо? иятан ?амчун ?у??ати му? им ?исобида мешавад. Чи хеле, ки дар «Стратегияи мубориза бо коррупсия дар? ум?урии То? икистон барои сол? ои 2008−2012» ?айд шудааст: «Барои тат-би?и амалии он созишнома? ои ду? ониба ва бисёр? ониба ё шартнома? о дар доираи? амкори?ои бевоситаи байни ма? омоти ?ифзи ?у?у? баста мешаванд» [6].
Усул? ои пешгир? ва мубориза бо коррупсия дар «Конвенсияи Созмони Милали Мутта? ид бар зидди коррупсия», ки дар Конгресси СММ соли 2003 бо ма? сади пешгир? ва мубориза алай? и ?иноят?ои коррупсион? ва дар ин замина
— 28 —
Hasanov Sh. K. International Standards of Anticorruption Actions and their Role in Corruption Level Reduction and Shadow Economy under the Conditions of Globalization
риояи? оида ва принсип? ои байналмилал? ба тавсиб расидааст, баррас? шудааст [6].
Бояд тазаккур дод, ки кишвари со? ибисти?лоли мо 25 сентябри соли 2006 ба «Конвенсияи Созмони Милали Мутта? ид бар зидди коррупсия» ?амро? шуд, ки ба? ри амалисозии он тадбир? ои судманд андешида шудаанд.
Конвенсияи мазкур аз 8 боб ва 71 м. иборат аст.
Аз? умла: дар пешгуфтори он? адаф?ои асосии та? ия, ба тасвибрас? ва усул? ои ба он? амро? шудан баррас? шудааст.
Инчунин эътибори хоса доштани як силсила расмият? ои бисёртарафа оид ба пешгир? ва мубориза бо коррупсия ва дар ин замина густариши? а?онбинии зидди коррупсион? дар? амин Конвенсия, ки мавз? и мувофи? аи аъзо-давлат?о ?арор гирифтааст, ?айд шудааст.
Аз? умла:
— Конвенсияи байниамерикоии мубориза бар зидди коррупсия, ки Созмони давлат? ои Амрико 29 марти соли 1964? абул намудааст-
— Конвенсия дар бораи мубориза бар зидди коррупсия, ки шахсони мансабдори? омеа?ои Евроосиё, шахсони мансабдори Давлат? ои иштирокчии Итти? оди Аврупоро дар бар мегирад ва Ш? рои Итти? оди Аврупо 26 майи соли 1997? абул кардааст-
— Конвенсия дар бораи мубориза бар зидди фур? хташавии шахсони мансабдори хори? ?ангоми бастани а? д?ои байналмилалии ти? орат?, ки Созмони рушд ва? амкории и? тисод? 21 ноябри соли 1997? абул кардааст-
— Конвенсия дар бораи? авобгарии ?иноят? барои коррупсия, ки Кумитаи Вазирони Итти? оди Аврупо 27 январи соли 1999? абул кардааст-
— Конвенсия дар бораи? авобгарии гражданию? у?у? барои коррупсия, ки Кумитаи Вазирони Итти? оди Аврупо 4 ноябри соли 1999? абул кардааст-
— Конвенсияи Итти? оди Африка дар бораи пешгирии коррупсия ва мубориза бар зидди он, ки аз? ониби Сарони давлат? о ва? укумат?ои Итти? оди Африка 12 июли соли 2003? абул гардидааст, бо миннатдор? ба маълумот гирифта? амзамон 29 сентябри соли 2003 эътибор пайдо намудани Конвенсияи Созмони Милали Мутта? ид зидди? инояткории муташаккили трансмиллиро маъ? ул донистааст [6].
Па? лу?ои му? им ва то андозае ба сиёсати давлат табдил ёфтани пешгир? ва мубориза бо коррупсия дар боб? ои Конвенсия? амъ оварда шудаанд.
Масалан, боби 2-юми Конвенсия ба масоили «Чора?ои пешгирии коррупсия» бахшида шудааст, ки он аз м.5 огоз ёфта, то м. 14-ро фаро мегирад. Дар боби мазкур тадбир? ои бо самт? ои ало? идаи мубориза бо коррупсия муайян шудааст-
— «Сиёсат ва амалияи пешгир? ва му? обилат ба коррупсия» (м. 5), ки бештар дар ин самт тарзу усул ва истифодаи восита? ои мушаххаси мубориза бо корруп-сия аз? ониби сохтор? ои ?удратии давлат баррас? шудааст.
— «Ма?ом ё ма? омот оид ба пешгир? ва му? обилият ба коррупсия» (м. 6), ки ба мав? еъ ва манзалати субъектони мубориза бо коррупсия, ки дар таъсис ва назорати ин самт асос ва принсип? ои низоми? онунгузории давлат? ои аъзои Конвенсия афзалиятноканд, бахшида шудааст.
— 29 —
?асанов Ш.?. Стандарт? ои байналмилалии тарбияи ташаккули? а?онбинии зиддикоррупсион? барои воридшав? ба и? тисоди ?а?он?
— «Бахши оммав?» (м. 7), дар ин бахш зарурати риояи принсип? ои асосии низоми? у?у??, аз? умла танзими? араёни ба кор? абулкун?, интихоб, адои хизмат, болорав? дар хизмат ва баромадан ба истеъфоро барои хизматчиёни граждан? ва дар? олат?ои зарур? дигар шахсони ба чунин вазифа? ои оммав? интихобнашавандаро, ки бояд аъзо -давлат таъсис ди? ад, дастгир? намояд ва та? ким бахшад, баррас? шудааст.
— «Кодекс?ои рафтори шахсони мансабдори оммав?» (м. 8), ки ба масоили пешбурди фаъолияти хизматии шахсони мансабдор, ки ма? сади ташкили дурус-ти хизмати давлат? тари? и институтсионал? ба тасвиб расонидани Кодекси одоби хизматиро та? озо менамояд, ба татби? и усул? ои он бахшида шудааст. Ба ин и? дом бояд зери таъсири «Кодекси байналмилалии рафтори шахсони мансабдори давлат?», ки тиб? и ?арори 51/59 Ассамблеяи Генералии СММ аз 12 декабри соли 1996 ба тасвиб расидааст, эътибор додан лозим аст.
Бояд тазаккур дод, ки дар доираи пешгир? ва мубориза бо коррупсия аз? ониби аъзо-давлат?ои Конвенсия андешидани ма? м?и тадбир? ои зарур? ва та? вият бахшидан ба самаранокии он модда? ои зерин тавсия шудааст, «Харид?ои оммав? ва идораи маблаг? ои оммав?» (м. 9), «?исоботди?ии оммав? м. 10.), «Чора?о нисбат ба ма? омоти суд? ва ма? омоти прокуратура» (м. 11), «Бахши хусус?» (м. 12). Моддаи 6 Конвенсия доира ва ма? оми субъектони пешгир? ва мубориза бо коррупсияро дар мисоли ма? омоти ?удрат? ва махсуси сало? иятдор, ки фаъолияти пурсамарро бояд таъмин намояд, пешбин? намудааст.
Ба? ри комёб гаштан ба самаранокии фаъолияти ма? омоти давлатии мубориза бо коррупсия ташкилот? ои ?амъят? на? ши му? им мебозанд, ки аз? ониби давлат дар фазои? амо?ангсозии фаро? ам овардани имконият ва шароити мусоид ба? ри иштироки созмон? ои ?амъият? ба? айси субъекти мубориза бо коррупсия ва тарзу усул? ои ширкати он? о ба таври муфассал дар м. 13 Конвенсия оварда шудааст. Тадбир? о оид ба пешгир? ва назорату сарфакории асъор нисбат ба фаъолияти бонк? ва муассиса? ои гайрибонк?, аз? умла аз? ониби шахсони во? е? ва хусус?, ки ба таври расм? ва гайрирасм?, хизматрасон? ан? ом дода мешавад, дар ин самт андешидани чора? оро м. 14 та? озо менамояд.
Боби 3. Конвенсия бошад, ба «Криминализатсия ва фаъолият оид ба? ифзи ?у?у?» ки аз м. 15 то м. 42-ро дар бар мегирад, бахшида шудааст. Дар ин боб Конвенсия? оида?оеро му? аррар намудааст, ки он? о мансуби? иноят?ои коррупсион? мебошанд.
Дар боб? ои бо? имондаи Конвенсия масоили мухталиф аз? умла доир ба? абули санад? ои меъёр?-?у?у? ва? амзамон андешидани тадбир? ои ташкил?-?у?у?ии пешгир? ва мубориза бо коррупсияро, ки аз? ониби аъзо-давлат?о бояд сурат гирад, гирд оварда шуданд.
Бояд тазаккур дод, ки дар со? аи ?амкори?ои байналмилал? ва дар доираи ёрии? у?у?ии байни? амдигар?, ки? ум?урии То? икистон иштирокч? ва аъзои силсилаи созишнома? ои байналмилал?, байнидавлат? ва байни? укумат? мебошад, ки меъёр? ои он дар? исми та? ия ва ирсоли? у??ат?о, гузаронидани кофтуков, мусодира, ирсол ва додани далел? ои шайъ?, гузаронидани экспертиза, пурсиши айбдоршаванда, шо? идон, эксперт? о, огоз кардани
— 30 —
Hasanov Sh. K. International Standards of Anticorruption Actions and their Role in Corruption Level Reduction and Shadow Economy under the Conditions of Globalization
парванда? ои ?иноят?, кофтуков ва супоридани (экстрадитсияи) шахсоне, ки? иноят содир кардаанд, ?амзамон ба? иноят?ои коррупсион? низ татби? мегардад.
Амсоли чунин расмият? ое, ки? ум?урии То? икистон дар мо? и сентябри соли 2003 ба он? амро? гаштааст, «На?шаи Истанбулии мубориза бо коррупсия барои мамлакат? ои дорои и? тисодиёти давраи гузариш» ма? суб аст. Яке аз шарт? ои татби? и На? шаи амалиёти Истанбул?, мутоби? ат намудани асос? ои ?онунгузорию ?у?у? ва институтсионалии мубориза бо коррупсия дар? ум?урии То? икистон мебошад. Инчунин таъкид шудааст, ки дар ин самт? ум-?урии То? икистон оид ба вазъи асосии? онунгузорию ?у?у? ва инсти-тутсионалии худ оид ба мубориза бо коррупсия? исобот манзур дошта ва тавсия? ои пешни? од намудаи Ташкилоти? амкори?ои И? тисод? ва Рушдро (Т?ИР) бо муваффа? ият амал? месозад [6].
Ба? ри татби? и тавсия? о зарур аст, ки тадбир? ои зерин андешида шаванд.
— «Тасди?и Конвенсияи Созмони Милали Мутта? ид бар зидди коррупсия аз 31 октябри соли 2003 таъмин карда шавад-
— созишнома? ои байналмилал? оид ба мубориза бо коррупсия барои мувофи? и ма? сад будани? амро?шавии ?ум?урии То? икистон ба Конвенсияи Ш? рои Аврупо дар бораи масъулияти гражданию? у?у? барои коррупсия (Страссбург, 4 ноябри соли 1999), Конвенсияи Ташкилоти? амкори?ои И? ти-сод? ва Рушд оид ба мубориза бо тиб? и пора харидани шахсони мансабдори давлат? ои хори? ?ангоми гузаронидани амалиёти байналмилалии мансаб? (Истанбул, 21 ноябри соли 1997) ва гайра мавриди ом? зиш ?арор дода шавад-
— оид ба шартнома ва созишнома? ои байнидавлат?, байни? укумат? ва байниидорав? бо мамлакат? ои Итти? оди Давлат? ои Муста? ил (ИДМ) ва хори? и дур дар бораи ёрии? у?у? ва додугирифти? инояткорон кор? о доир гардад» [6].
Инчунин дар ин самт андешидани тадбир? ои судманд оид ба расонидани ёр? ба ма? омоти ?ифзи ?у?у?, бозом? з? ва такмили ихтисоси хизматчиёни давлат? ва ма? омоти зиддикоррупсион?, дар доираи? алби мутахассисон аз давлат? ои хори? а ба ро? мондани? амкори?о, бахшида дар мавз? и коррупсия гузаронидани конфронс, семинар, тренинг? ои ватан? ва байналмилал? ва мониторинг? о оид ба и? рои ??дадори?ои байналмилал? ва г. та? озои замон аст, таъкид шудааст.
?у??ат?ои мазкур? амчун воситаи му? ими муфид ва манбаи иттилоот оид ба стандарт? ои байналмилалии пешгир? ва мубориза бо коррупсия арзёб? гардад, аз? ониби дигар? амчун ро? намои фаъолияти? айати кормандони ма? омоти Агентии мубориза бо коррупсия ва дигар идораю ташкилот? ои давлат? ва? амъият? ма? суб аст-
— ом? зиши меъёр ва принсип? ои стандарт? ои ?у?у?и байналмилал? ва па? л??ои он? амчун воситаи инкишофи ма? орат ва малакаи касбии мутахассисони ин самти фаъолият истифода мешавад-
— донистани санад? ои ?у?у?ии байналмилал? оид ба пешгир? ва мубориза бо коррупсия зарур ва му? им аст. Зеро ин расмият? о ?амчун ро? намои фаъолияти кормандони ма? омоти мубориза бо коррупсия дар со? аи ?у?у?и
— 31 —
?асанов Ш.?. Стандарт? ои байналмилалии тарбияи ташаккули? а?онбинии зиддикоррупсионй барои воридшав? ба и? тисоди ?а?он?
инсон, ба та? вият бахшидани фаъолияти пурсамари он? о таъсири мусбат мерасонад-
— санад? ои меъёрии байналмилалии мубориза бо коррупсия та? курс? ва манбаи асосии ташаккули э? тиром ва? адр намудани? у?у??ои асосии инсон аз? ониби ма? омот?ои давлат? ва масъулони ин со? аи фаъолият ба шумор меравад-
— ом? зиши санад? ои меъёр? ?у?у?ии байналхал? ии мубориза бо коррупсия, яке аз омил? ои рушди шахс дар со? аи ?у?у?и инсон ба шумор меравад ва асоси фаъолияти? ар як аъзои? омеаи ша? рванд? бояд бошад.
Аз ин ли? оз, эътибор додан ба? анба?ои муфиди ин санад? ои байналмилалии мубориза бо коррупсия вазифаи? ар як аъзо — давлат бояд бошад ва дар ин замина андешидани чора? ои мушаххаси тарбияв? — тарбияи? а?онбинии зиддикоррупсион? та? озои замон аст.
Бояд тазаккур дод, ки тадбир? ои му? им ва та? кими усул? ои мубориза бо коррупсия дар санад? ои дигари байналмилал? мавриди баррас? ?арор дода шудааст, ки дар аксари он? о кишвари со? ибисти?лоли мо ба? айси яке аз аъзо -давлат?о ба ин? у??ат?о шомил гардидааст.
Калидвожа: ?а?онбинии зиддикоррупсионй, коррупсия, цомеаи ша? рванд?, щтисодиёти зерипардаг?, ?иноят?ои и? тисод?, ?у?у?, ?иноят?ои коррупсион?
Пайнавишт:
1. Халифаев, Маризо Ниёзович. ?амо?ангсози сиёсати зиддикоррупсионй. Прокуратурам То? икистон 80 сол. -Душанбе: Сарпараст, 2004. -199с.
2. Маър? заи милл? оид ба? араёни татби? и паймони байналхал? доир ба? у?у?и сиёс?, и? тимо? ва фар? анг? аз? ониби ?ум?урии То? икистон. — Душанбе, 2008.
3. Конвенсияи Созмони Милали Мутта? ид бар зидди? иноят?ои муташаккили трансмилл? аз 15 ноябри соли 2000.
4. Фар? анги истило? оти ?у?у?: зери та? рири Академики А И? Т Ма? мудов М.А. -Душанбе: Нашриёти «ЭР-граф», 2004. -543с.
5. Конвенсияи Созмони Милали Мутта? ид бар зидди коррупсия аз 31октябри соли
2003, бо? арори Ма? лиси намояндагони Ма? лиси Олии? Т аз 16. 04. 2008 с. № 952 ратификатсия карда шудааст.
6. Конвенция Организации Объединённых Наций против коррупции. Нью-Йорк, ООН,
2004. -с.6.
7. Стратегияи мубориза бо коррупсия дар? ум?урии То? икистон барои сол? ои 2008
— 2012.
Reference Literature
1. KhalifayevM.N. Coordination of Anticorruption Policy. Procurator'-s Office of Tajikistan Republic — 80 years. -Dushanbe: Sarparast, 2004. -199pp.
2. National Report on Realization of the International Pact on Civil and Political Rights. -Dushanbe, 2008.
3. UNO Convention versus Transnational Organized Crime from November 15, 2000
4. The Dictionary of Juridical Terms. Under the editorship of Dr. of Law, Professor, academician of RT AS Makhmudov M.A. -Dushanbe: «Er-Grif» publishing-house, 2004. -p. 543.
— 32 —
Hasanov Sh. K. International Standards of Anticorruption Actions and their Role in Corruption Level Reduction and Shadow Economy under the Conditions of Globalization
5. UNO Convention versus Corruption from 31. 10. 2003 ratified by RTMajlisi Oli (upper chamber of the National Council) Majlisi Namoyandagon resolution (law chamber of representatives) from 16. 04. 2008, #952.
6. UNO Convention versus Corruption. New-York, UNO, 2004, p.6.
7. The Strategy of Combat against Corruption in Tajikistan Republic for 2008−2012. -Dushanbe, 2008, p. 27.
Международные стандарты антикоррупционных действий и их роль в снижении уровня коррупции и теневой экономики в условиях глобализации
Ключевые слова: коррупция, социальное сопротивление, теневая экономика, экономика преступления, право, коррупционное поведение
В статье рассматриваются содержание и формы международных стандартов антикоррупционных действий, и их роль в снижении уровня коррупции и теневой экономики в условиях глобализации. Обосновываются методы и формы сочетания национальных и международных стандартов аникоррупционных действий в системе антикоррупционных стратегий и политики государства.
International Standards of Anticorruption Actions and their Role in Corruption Level Reduction and Shadow Economy under the Conditions of Globalization
Key words: corruption, social resistance, shadow economy, economy crime, law, corruptive behavior
The article dwells on the context and forms of international standards of anticorruption actions and their role in a reduction of corruption level and shadow economy under the conditions of globalization. Methods and forms of combining national and international standards of anticorruption actions in the system of anticorruption strategies and state policy are well-grounded.
Роцеъ ба муаллиф:
?асанов Шарифх? ца ?озиевич, номзади илм? ои ?у?у?, дотсент, докторанти кафедраи назарияи щтисоди Донишкадаи молия ва щтисоди То? икистон, email: Sharifjon-8989@mail. ru
Сведения об авторе:
Хасанов Шарифхуджа Казиевич, кандидат юридических наук, доцент, докторант кафедры экономической теории Института финансов и экономики Таджикистана, e-mail: Sharifjon-8989@mail. ru
Information about the author:
Hasanov Sharifkhuja Kozievich, Candidate of Law, Associate Professor, doctoral student in economic theory, Institute of Finances and Economy of Tajikistan, e-mail: Sharifjon-8989@mail. ru
— 33 —

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой