Некоторые особенности становления новой школы таджикских советских историков и культуроведов в 20-50-е годы XX В

Тип работы:
Реферат
Предмет:
История. Исторические науки


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

Мирбобоев Абдуллолон Кенлабоевич-
д.и.т., профессори ДД^БСТ Усмонов Неъматлон Насимович —
унвонлуи ДД^БСТ
БАЪЗЕ ХУСУСИЯТ& amp-ОИ ПАЙДОИШ ВА ТАШАККУЛИ МАКТАБИ НАВИ ТАЪРИХ ВА ФАРШАНГИИГОРИИ ШУРАВИИ ТОЛИК (солшои 20−50-уми асри XX)
Моаи апрели соли равон зиёиён ва алокамандони илму фараанги Лумаурии Толикистон 60-солагии таъсиси Пажуаишгоаи таърих, бостоншиноо. '- ва мардумшиносии А Ф Толикистонро, ки он соли 1960 номи яке аз маорифпарварони шинохтаи асри XIX Аамади Донишро гирифт, бо тантана лашн гирифтанд. Вокеан аам мактаби муосири таърихнигории толик, ки дар саргааи он А. А. Семёнов, академикон Б. Г. Гафуров, З. Ш. Ралабов, Б. И. Искандаров, А. М. Мухторов, Б. А. Литвинский,
Н. Н. Неъматов ва дигар соаибистеъдодон меистоданд, дар ин солао басо нумуъ намуд. Мааз онао бо асараои бунёдии хеш илми таъриху фараангшиносии нави толикро дастраси лааониён намуданд. Вале, мутаассифона, оиди монеааои сунъ! ва калрав!, ки дар сари роаи ин амали хайр лой доштанд, бо вулуди аз рузи ба даст даровардани истиклолияти миллии Толикистон бист соли пурра гузаштанаш, гуруаи донишмандон хомуш монданро мароми хеш карор додаанд. Кариб аамин аавол дар фараангшиносии замони шуравии Толикистон низ ба назар мерасад. Чунончи, гуруаи муааккикин аз дигаргунсозиаои ааёти фараангии нави замони шуравии Толикистон ба тафсир аарф зада, вале аз калравиао, ки дар ин роаи пуршарафи сохтмони фараанги нав лой дошт, худдор! намуданд. 1
Сабаби ба чунин аолат гирифтор шудани Толикистони худмухтори шуравии Толикистон дар аамин аст, ки дар натилаи табартаксимкунии миллии соли 1924 толикони Осиёи Миёна аз марказаои таърихии хеш, амсоли Самарканду Бухоро маарум шуда ва деакадаи кучаки Душанбе маркази сиёсии Лумаурии худмухтори Толикистон карор гирифт.2 Дар натилаи чунин таксимоти сунъ! ба аайати Лумаурии худмухтории Толикистон асосан аудуди собик Бухорои Шарю шомил гаштанд. Дар аудуди Бухорои Шарю бо сабабаои мухталиф ааёти шаар! аануз чандон инкишоф наёфта буд. Аз шаараои нисбатан калонтар дар ин минтака танао
1 Обидов И. Очерки мухтасари таърихи маорифи халки Толикистон. -Душанбе, 1965. -204 саа.- Шукуров М. Р. Очерки ташаккули маданияти сотсиалистии Толикистон. — Душанбе, 1969, с. 65 ва г.- Шукуров М. Р. История культурной жизни советского Таджикистана. — Душанбе, 1970, с. 54,66 ва г.- Из истории культурного строительства в Таджикистане. -Душанбе, 1972, с. 3−149.
2 Масов Р. История топорного разделения. — Душанбе, 1991- Масов Р. Таджики: история с грифом «совершенно секретно». — Душанбе, 1995, с. 85 -121.
шaаpи йисор вa Кyлоб мaасyб меёфтaнд.1 Aммо шaаpи Кyлоб низ то охираои солаои 40-уми aсpи XX аaмaгх 10 мaаaллa дошт. Дap холaгии деаконии толикони ин мaнотиKи Думаурии имpyзaи Толикистон TaHK^ зиpоaткоpии лaлмi вa чорводорі пешpaфт дошт.2 Толикони Бaдaхшони ^аі бошaнд, aсосaн бa пapвapиши чорвои мaйдa вa аaм кaлон мaшГyл бyдaнд. Тоифaаои KapлyK, КунГурот, ЛaKaй вa aмсоли эшон — тоифaаои тypкзaбони Бухорои Шapкх тaнао бa пapвapиши чорвои мaйдa мaшГyл гaштa, aaerahi доштaнд.3 ЛaKaйао бошaнд, дap пapвapиши aсп вa кунгуротао дap пapвapиши уштур, киргизаои Kapотегин бошaнд, aз yадaи нигоаубини аaмaи тамуди чорво бa хуб'-І мебapомaдaнд. 4
йисори Kaдимa минтaKaи нисбaтaн бa инкишоф pyниаодaи Бухорои Шapкх мaасyб мешуд. Дap aсpаои XVIII вa XIX бекигарии йисор бa воаидаои ниаоят пypKyдpaти водии KapотоГ мyбaддaл гардид. Maсaлaн, дap аaмин aйём KapотоГ нисбaт бa Дyшaнбе дидa сеpнyфyзтap буд.5 Беки йисор тобистони гармро aсосaн дap соаили KapотоГдapё мегyзapонид. Myлки KapотоГ, бино бap мaълyмоти бaъзе aз сapчaшмaао, дорои 24 мaслиди пaнлвaKтa, 15 коpвонсapой, як корихота, 200 дyкони бaKKолi вa дигap иншоотаои лaмъиятi буд.6 Бa мaнотиKи сиёс'-х тaбдил ёфтaни аудуди собик Бухорои Шapкх дap ибтидои aсpи XX боз чaнд омили дигари сиёс'-х аaм дошт. Чун мaвзyи мaKолaи мо, ки тaнао аaдaфи фapаaнгшиносi доpaд, мо ин ло aз ибрози дигap мaсоил худдорі нaмyдa тaнао як нyктapо тaъкид кapдaн мехоаем. Mеовapaнд, ки як сaбaбаои дap ибтидои aсpи XX чун мapкaзи сиёсии водии йисор Kapоp гиpифтaни Дyшaнбе аaмин бyдaaст, ки ин шaаp дap чaаоpсyи T^^paT лойгир вa мaвKеи хуби лугрофі доштaaст. Пaс as вaйpон шyдaни KapотоГ бa сaбaби зaминлapзa шaаpaки Дyшaнбе мapкaзи Водии йисор Kapоp гирифт. Тиpaмоаи соли 1920 aмиpи гypезaи Бухоро Сaид Oлимхон низ aввaл бa йисор вa пaс aз он бa Дyшaнбе омaдa, онро Kapоpгоаи доимии худ интихоб кapд.7 Дap Дyшaнбе Aмиp Oлимхон аaмaгi шaш моарор дошт. Бa сaбaби 21 моаи февpaли соли 1921 бa Дyшaнбе дapомaдa омaдaни Экспедитсияи аapбии сиёсии йисор Aмиp Oлимхон бо бaаонaи зиёpaти мaзоpи Сaйид Aлии ftaмaдонi бa лониби шaаpилоб paвон шуд вa aзлоб бa AфГонистон гурехт. 8
Чунон ки aз ин сaйpи мyхтaсapи тaъpихi огaаi ёфтем, водии йисор вa аaм Дyшaнбе, мapкaзи ояндaи сиёсию фapаaнгии Толикистони лaвон, дур Бухорою СaмapKaнд вa аaм мapкaзаои дигapи мaъмyли иктисодию мaдaнии аaмонвaKтaи Oсиёи Mиёнa Kapоp гиpифтa вa бa ин вa дигap сaбaбао
1 История тaджикского нapодa. T. II, кн. 2-я. — M., 1964, с. 293.
2 Ходжибaев A. Тaджикистaн. — M., 1929, с. 40.
3 Сapдоpов M.H., ftaкнaзapов A. Тaъpихи мaдaнияти aлдодии кишовapзи точик. -Дyшaнбе, 2004, с. 98.
4 №шон aсap, с. 99.
5 Дaвидович Е., Myхтоpов A. Стpaницы истории Гиссapa. — Дyшaнбе, 1969, с. 37.
6 Myхтоpов A. Хисор. — Дyшaнбе, 1999, с. 93.
7 Fоибов Г. Тaъpихи Хисори Шодмон, Чaгониён вa Дyшaнбе. — Дyшaнбе, 1999, с. 172.
8 №шон aсap, с. 176.
зиёиёни куанаи толик аз иштирок дар дигаргунсозиаои голибан умедбахшу ояндадори навини толик дур афтоданд. Бар замми ин, аз солаои аввали устувор гаштани сохти нави шурав!, коргузор! дар идорааои давлат! асосан ба забони рус! сурат мегирифт.
Таъсиси академияи улуми Толикистон ва аам Пажуаишгоаи таърих, бостоншинос! ва мардумшинос! дар моаи апрели соли 1951 яке аз руйдодаои басо фараабахши ааёти фараангии аамон солао маасуб мешавад. Бо пешниаоди аллома Б. Гафуров муаррих ва ховаршиноси рус А. А. Семёнов нахустин сарвари ин маркази илм! таъин гашт. Дар доирааои илмии Генерал-губернатории Туркистон А. А. Семёновро чун донишманди варзида, сарчашмашинос ва толикшиноси хуб мешинохтанд. Чунон ки маълум аст, асосгузори давлати шурав! В. И. Ленин барои ба суи давлати нав ва шуроао лалб сохтани зиёиёни пешкадами рус ааамияти хоса зоаир менамуд.
А. А. Семёнов низ аз зумраи хамон зиёиёни пешкадами Русия буд, ки пас аз Инкилоби Октябр ба хидмати илму фараанги нави шурав! пардохтанд.1 Ба аамин минвол Толикистони лавон низ ба тадрил ба доирааои илмии Иттиаоди Шурав! шомил мегашт.
Академик Р. Масов солаои 30−50-ми асри XX- ро давраи ташаккул ва инкишофи аакоми марксистии илми таърих дар Толикистон арзёб! намудааст. Вале ин раванд, чунон ки дар боло ишора рафт, дар шароити Толикистони саросар куасор ва аам холагии деакон!, ки зиёиёни нави миллии он, ки акнун дар зинаи ташаккулёб! карор доштанд, ба кабули ин гояи пешкадам аоло омода набуданд. Асараои доаиёни марксизм-ленинизм, чунончи аз ааёти адиби шинохтаи толик йаким Карим бармеояд, ба мардум дастрас набуд. Нависанда дар навбати аввал дар шаари Ленинград ба аайси мумассили Нашриёти Давлатии Толикистон нашри китобаои толикиро назорат мекард. Андаке нагузашта йаким Карим барои кор ба Маскав ба сифати муааррир дар Нашриёти Марказии Халкаои СССР таъин шуд. Ин ло нависанда дар Шурои Комиссарони Халкии ИДШС таати сарварии А. Лоаут! карораои аукумат ва КИМ ИДШС-ро ба забони толик! тарлума мекард. 2
Академик Нуъмон Неъматов низ, ки охираои солаои 40-уми асри XX ба роаи душвори илми таърихнигор! ворид шудааст, солаои аспирантии худро, ки дар шаари Ленинград лараён гирифтааст, ба хотир оварда ибрози акида намуда буд, ки муаити илмии он солао барои пешрафти илм чандон мусоид набуд. 3
Вокеан аам солаои 20−50-уми асри XX солаои басо душвор ва пуршуру шарар буда ва аз окибати он пеш аз аама зиёиёни куанаи толик зарари маънав! диданд ва аам талафоти лон! доданд. Мутаассифона, то ба истиклолияти милл! соаиб шудани Думаурии Толикистон аз ин хусус кам менавистанд.
1 Литвинский Б. А., Акрамов Н. М. Алесандр Александрович Семёнов. — М., 1971, с. 4.
2 Сайфуллоев А. йаким Карим. — Хуланд, 2005, с. 26.
3 Воднев В. В. Найти начало начал. — Худжанд, 2007, с. 54,55 и др.
Дар муассисааои давлат! ва аам таълимиву миёнаю нопурра расман, бар хилофи нишондодаои В. И. Ленин, кабул шудани забони рус!, гузаштан ба алифбои лотин! (1928−1929), кирилл! (1940) ва ба ин сабаб огоз шудани аашари оммав! бар зидди «унсураои куанаи маданияти феодал!», ки он аатто ба нобуд гаштани асари устод С. Айн! «Намунаи адабиёти толик», ки он соли 1926 бо дастгирии устод А. Лоаут! дар Маскав дар Нашриёти Халкаои СССР ба чоп расида буд ва боз дигар зуауроти номатлуб, ки аамон солао огоз гашта буд, боиси он гардид, ки гуруаи хеле калони зиёиёни куанаи толик, бахусус муаррихони сершумори дируза, аз иштироки фаъол дар дигаргунсозиаои фараанги нави сотсиалист! дар канор монданд.1 Масалан устод Муааммад Осим! ин солаоро ба хотир оварда чунин навишта буданд: «…Дере нагузашта давраи гирудораои машаури таърих! огоз ёфт. Шоаиди чунин фолиааое гаштем, ки пеши он таассуроти айёми баччагии ман аел гашт! Дар шаар дар бораи «душмани халк» овозаао паан мешуд. Рузномаао пур аз маколааои «танкид!» буданд. Баъзеао аз фурсат истифода карда, гаразаои шахсии худро пеш мегирифтанд ва шахсони варзидаро гирифтори гирдоби бало менамуданд. Дар аама ло «душмани халк"-ро мекофтанд». 2
Шулоат ва каарамонии устод Айн! низ мааз дар аамин аст, ки эшон новобаста аз туаматаои аарифонашон ба аади хеш устувор монда ва дар яклояг! бо шоир Мунзим, равшанфикри замони худ Шарифлон Махдум ва гуруаи дигари маорифчиёни шаари Бухоро бо шаари Душанбе робитаи устувор пойдор намуда ва дар ташаккули фараанги навини Лумаурии Толикистон саами босазо гузоштанд. Инчунин устод Айн! дар солаои 19 191 920 дар курсаои кутоамуддати муаллимтайёркунии шаари Самарканд дарс мегуфтанд.3 Аз ин бобат ёддошти яке аз омузгорони ин мактаб А. Г. Леменовский шааодат медиаад.
Омузишгоаи мазкур сонитар ба мадрасаи Шайбонихони ин шаар кучонида шуд. Аз ин хусус хотироти Мудири шуъбаи маорифи Самарканд, зодаи шаари Хуланд Тухтабоев ва яке аз собикадорони маорифи шаари Хуланд Абдусамеъ Очилзода башорат медиаанд.4 Аз хусуси фаъолияти илм! ва омузгории Тухтабоев дар Хуланд кам иттилоот дорем. Аз руи хотироти А. Очилзода Тухтабоев дар аввалаои солаои 20-ум дар Самарканду Боку таасили илм кардааст. Дар аамин Омузишгоаи муаллимтайёркуниии шаари Самарканд соли 1924 як муддат академик З. Ш. Ралабов низ таасил дошт. 5
Чунончи яке аз омузгорони курси муаллимии Самарканд А. Г. Леменовский ёддошт намудааст, устод Айн! ба дарсао аамеша бо омодаг! аозир мешуданд. Вакти танаффус бо омузгорон яклоя нишаста чой
1 Осим!'- Муааммад. Фуруги ситорааои дур//Ёдномаи устод Осим!'-. — Хуланд, 2005, с. 24−25.
2 Вамон асар, с. 13.
3 Айни Х. Жизнь Садриддина Айни. — Душанбе, 1982, с. 58.
4 Очилзода А. Субаи Хуланд. — Душанбе, 1987, с. 34.
5 Раджабов З. Ш. Страницы прошлого. — Душанбе, 1986, с. 95.
менушиданд ва аазлу шух! низ мекарданд.1 Омузишгоаи муаллимии Самаркандро аз округи Хуланд, бахусус шаараои Хуланду Конибодом ва Уротеппа дааао писарлавонони толик хонда такмили ихтисос кардаанд. Чунончи, зодаи Хуланд Муааммадлон йасанов (1896−1985) пас аз хатми омузишгоаи шаари Самарканд ба донишкадаи журналистии шаари Маскав дохил шуд ва бо дипломи журналист! ба Хуланд омад.
Соли 1959 пас аз даргузашти А. Семёнов роабарии Пажуаишгоа ба души З. Ш. Ралабов академики А Ф Толикистон, собик нахустректори Донишгоаи миллии Толикистон расид. Чунон ки маълум аст, таъсиси Пажуаишгоаи таърих дар як вакт бо таъсиси Академияи Фанаои Толикистон баробар афтод. Бино ба ёддошти академик З. Ш. Ралабов ин вокеаи фараабахш дар ааёти фараангии Толикистони лавон 14 апрели соли 1951 ба вукуъ пайвастааст. Дар ин руз, ба ёд меорад З. Ш. Ралабов, соати 6 бегоа! дар Театри давлатии опера ва балет, ки дертар номи устод С. Айниро гирифт, олимон, намояндагони гуруааои элодии шаари Душанбе, пешкадамони истеасолот, колхозчиёни пешкадам ва аам меамонони фахр! аз шаараои Маскав, Ленинград, Тошканд, Боку, Минск, Ашкобод, Тифлис ва шаараои дигар ламъ омада, яклоя бо толикон, ки онао ба ганлинаи илму маърифат, амсоли Абуали ибни Сино, Абурайаони Берун!, Абумаамуди Хуланд!, Исмоил ибни Муааммади Бухор!, Фороб! садао нобигааои илму дониш ва аам муаррихони номдорро, аз лумлаи Табар!, Балъам!, Наршах!, Мирхонд, Абулфазли Байаак!, Хондамир, Мирзоабдулазими Сом!, Аамади Дониш, Садриддин Айн! ва дигар адибону муаррихони номдорро руи кор овардааст, гирд омада ин вокеаи фараабахши фараангиро бо мо — толикон яклоя истикбол намуданд. 2
Таъсиси Академия ва аам Пажуаишгоаи таърих, бостоншинос! ва мардумшинос! яке аз руйдодаои хеле фараабахши аамон солао ба шумор мерафт. Толикистон низ ба тадрил ба меъёраои илми башар! наздиктар мешуд.
Аммо ин раванд дар Толикистони куасор ва кишвари кишоварз як падидаи наве буд ва зиёиёни камшумору нисбатан лавони он солао аануз ба дарки он чандон омода набуданд.
Аммо таърих гувоа аст, ки толикзабонони Мовароуннаар аз кадим дар офаридани рисолааои таърих! собикаи тулон! доштанд. Ва ин суннати бобоии мо то солхои 30-уми асри XX бемайлон идома дошт. Аз руи мушоаидааои нопурраи рокимони ин сатрао танао дар нимаи дуюми асри XIX ва авввалаои асри XX дар хоки кишвар, ба истиснои вилояти таърихии Хоразм, дар мактабаои илмии Бухоро, Самарканд, Куканд, Хуланд ва аам Уротеппа як зумра рисолааои таърих!, аз он лумла «Туафаи хон!"-и Муааммад Вафои Карминаг!, «Таърихи амир йайдар» ва «Гулгану-л-мулк"-и Муааммад Яъкуби Бухоро!, «Толу-т-таворих"-и Муааммад Шарифи Нак!,
1 Леменовский А. Г. Из воспоминаний о Садриддине Айни//Труды Самгу. — Самарканд, 1958, Выпуск 69, с. 61−62.
2 Академия наук Таджикской ССР. — Душанбе, 1979, с. 73.
«^ворих^и Mиpзо Cиддикi Myншi вa аaм «Haводиpy-л-вaKоеъ"-и Aамaди Дониш вa аaм «Тaъpихи сaлотини MaнГития"-и Aбдyлaзими Cомi, «Шоаномaи Умapхон"-и Mиpзо Kaлaндap Myшpифи Исфapaгi, «Тaъpихи Шоарух"-и Myлло Hиёзи Ky^Hm, «Myнтaхaбy-т-тaвоpих"-и йолі
ftaкимхон Тypaи KyKaндi, «Тaъpихи йумоюнЪьи Гyлшaни Бухоро'-І, «Тaъpихчaи муаолирон"-и Дилшоди Бapно, «Тaъpихи лaаоннaмо"-и
Дутайдуллоа Aвaзи KyKaндi, «Тaъpихи мaнзyмa"-и Kомi, «Pyзномaи сaфapи Искaндapi"-и Myстaлиpи CaмapKaндi, «Тaъpихи aмиpони MaнГития"-и устод Aйнi, «Тaъpихи Хyлaнд"-и мyaллифи номaълyм, «Тaъpихи Hофеъ"-и Myаaммaд Aлии Бaллyвонi вa дaаао aсapаои тaъpихi тaълиф шyдaнд, ки бо сaбaби мaадyдии аaлми ин гузориши фишypдa aз овapдaни онао худдор'-І нaмyдем. Pисолaи тaъpихии Myаaммaд Aлии Бaллyвонi — «Тaъpихи Hофеъ», ки aсосaн aз аодисaаои моаи сентябри соли 1920-и шaаpи Бухоро такл мекyнaд, соли 1980 бa дaсти устод Oсимi aфтод вa онро aкaдемик Aаpоp Myхтоpов соли 1994 бо ауруфи ниёгон бa чоп аозир нaмyдaнд. 1
ВоKеaн аaм солаои aввaли 30−40-уми aсpи XX солаои бaсо пypшypy шapap бyдa вa aз оKибaти он пеш aз аaмa зиёиёни кyаaни толик зapap дидaнд. Бa Kaвли аикмaти хaлKии «KaмбaГaлpо сaг aз болои уштур гaзидa», аyкyмaтдоpони нaви шypaвi соли 1924 дap шaаpи Тошкaнд бa тapиKи мaсхapa вa бо гумони ботили он, ки гyё толикон, aмсоли Kaбоили Эвенкию чукчиаои Кутби шимол aали бефapаaнг бошaнд, як лaмъияти толикшиносиро зери унвони «: Дaмъияти илм'-І доир бa омyзиши Толикистон вa Kaвмаои эронии бypyнмapзi» pyи кор овapдaнд. Устод Aйнi соли 1927 бо фaъолият вa бapомaди ин лaмъияти илм'-І aндaке шинос гapдидa aз аaдaф вa тати^и кори он хеле изаори нигарош нaмyдa буд. Дap мaKолaи «Kишвapшиносi», ки устод соли 1927 дap шyмоpaи якуми мaлaллaи «Дониш-биниш» бa чоп paсондaaст, чунин aKидa кapдaaст: «Aгapчи дap Тошкaнд дap соли 1925 бо номи «Толикшиноа» лaмъият пaйдо шyдa бошaд аaм, кори ин лaмъият aз доиpaи aъзои худи он, ки бештapин донишмaндони aвpyпоi аaстaнд, берун нaмебapомaдaaст. Ин лaмъият бо номи «Толикистон» дap боби толикшиносі як aсapи бисёр мyкaммaле чоп кapд. Aзбaски ин китоб бо зaбони русист, бештapини толикон, аaтто apбоби дониши эшон aз он хaбapе нaдоpaнд». 2
Дap аaмон солаои дaвpaи шypaвi бо сaбaби вижaгиаои Гояв'-І вa аaм бyзypгмaнишию тypкпapaстии иддaи pоабapони сиёсии аaмондaвpaи Думаурии худмухтори Шypaвии Толикистон, ки дap бaйни онао толиконм нaбyдaнд, боигapии мaънaвии хaлKaмон, яъне мaктaби тaъpихнигоpиисбии толий aз бaйн paфт. Aндaке aз мyалaт нaгyзaштa, бa гавли аикмaти хaлкi «болои сyхтa нaмaкоб» бо бaаонaи «тaГйиpи aлифбо» мaъpaкaи муллочинию китобсyзi боло гирифт.
1 Mиpбобоев A.K. Oмилаои тaъpихии бa миён омaдaни мaктaби тaъpихнигоpии HabH mypabHH толнк//Maводн конфapонсн лумауриявии илмi-нaзapиявии «Точикистон Aap мaснpн истиклолият».- -Хyлaнд, 2011, с. 143.
2 Aehi C. Aсapао. Дилди IX.- Дymaнбе, 1969, с. 224.
Сарвари давлатамон Эмомал! Рашмон низ машз шамин мошияти таърихро шам воситаи хуби шинохтаи сарламъкунии толикон эътироф намуда, ба элоди як силсилаосори ламъбаст! дар боби таърих пардохтанд. Нашри асаршои «Толикон дар оинаи таърих» (1999), «Аз Ориён то Сомониён», «Нигоше ба таърих ва тамаддуни ориё!» (2006) ва шамчунин таллили лашншои 1100-солагии давлати Сомониён, 2700-солагии шашри Кулоб, 2700-солагии шашри Истаравшан, Соли бузургдошти тамаддуни ориё!, 1300-солагии Имоми Аъзам гувоши равшани онанд, ки Сарвари давлат ба таърих ва фаршанги толик, шамчун омили мушими ташкими худогошии маънав! ва одоби шамида, эътибори лидд! медишанд.
Калидвожашо: мактаби таърихнигор!, муаррихони толик, осори мусалсал, тагйири алифбо, зиёиёни тоинкилобии толик, маданияти сотсиалист!, Институти таърих, археология ва этнография.
Ключевые слова: школа историков, таджикские историки, хроникальный труд, реформа алфавита, дореволюционная таджикская интеллигенция, социалистическая культура, Институт истории, археологии и этнографии.
Key words: historian’s school, tajik historians, chronological work, alphabet reform, before revolution Tajik intelligentsia, socialist culture, history, archaeological and ethnographical institute
Мирбабаев Абдуллоджон Кенджабоевич-
доктор исторических наук, профессор ТГУПБП Усмонов Нематжон Насимович-соискатель ТГУПБП Некоторые особенности становления новой школы таджикских советских историков и культуроведов в 20−50-е годы ХХв.
В статье отмечается, что школа историков у таджиков сложилась очень давно. Только с середины XVIII в. и до начала XXe. таджикскими историками было написано более пятидесяти исторических и хроникальных трудов исключительно на таджикском языке. В статье дается полный перечень этих произведений.
Однако в 20−30-е годы XX в. по различным объективным причинам, в частности, в связи с реформой алфавита, дореволюционная таджикская интеллигенция была искусственно отстранена от участия в новой,
социалистической культуре.
Новая марксистско — ленинская школа историков Таджикской ССР сложилась в самом начале 50-х годов в связи с открытием в 1951 г. Института истории, археологии и этнографии, которого возглавил известный русский востоковед А. А. Семёнов.
Mirbabaev A.K., Usmanov N.N.
Some features formation of new schools of Tajik soviet historians and culture researches in 20−50-th years of XX century
In the article it is noticed, that Tajik historians school has developed for a long time. The Tajik historians were written more than 50 historical and chronicle works exclusively Tajik language only from the middle 18 century at the first 20 century. In the article is given the full lists of these works.
However, in 20−30-th years of 20 century for the different subjective reasons, in particular the reforms of alphabet pre — revolutionary Tajik intelligence were artificial discharged participation of a new social culture.
New Marx — Lenins school of the historicans of Tajik SSR formed at the beginning of 50-th years in 1951. The Institute of history archeology and ethnography, which headed the famous Russian orientalist A.A. Semenov.
Одинаев Алиджон —
старший преподаватель кафедры политологии ТГУПБП
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧЕНЫХ
В ГОДЫ ВОЙНЫ
В годы Великой Отечественной войны (1941−1945 гг.) ученые вузов Таджикистана решали важные вопросы поисков стратегического сырья, новых лекарственных растений, оказывали помощь работникам сельского хозяйства.
Научная тематика в годы войны была полностью подчинена интересам народного хозяйства республики. Это явилось важным фактором участия ученых в общенародной борьбе с фашистскими захватчиками.
Кафедра физики Ленинабадского пединститута создала так называемый Гелеприбор, при помощи которого оказалось возможным использование тепла солнечных лучей для приготовления пищи и кипячения воды. Гелеприбор был несложным по конструкции и недорогим по себестоимости, и его можно было использовать зимой, поскольку температура доводилась до 1500. Предприятиям местной промышленности Ленинабадской области было рекомендовано приступить к массовому производству указанного прибора.
Ученые-преподаватели ЛГПИ уделяли особое внимание разработке вопросов, тесно связанных с запросами народного хозяйства.
Так, сотрудники кафедры химии во главе с кандидатом химических наук А. А. Дибровой исследовали пути добычи и эксплуатации соляных запасов и сульфатов Самгарского плато. Доцента И. Н. Лобанова интересовали «Возможности орошения предгорий Карамазара и Кураминского хребта подземными водами». Ясно, какое важное народнохозяйственное значение имели эти исследования ученых института.
В Гиссарской долине были найдены и разведаны месторождения торфа, эксплуатация которых несколько облегчила тяжелое положение со снабжением топливом столицы республики.
Научные исследования в условиях военного времени проводились с учётом укрепления связи науки с производством. Война ускоряла проверку научных идей практикой, применение полученных результатов в народном хозяйстве. «Война, — как отмечал президент АН СССР В. Л. Комаров, — не даёт

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой