Інвестиційне рішення в стратегічному управлінні виробничих підприємств

Тип работы:
Реферат
Предмет:
Экономические науки


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

УДК 658. 152:06. 052
1НВЕСТИЦ1ЙНЕ Р1ШЕННЯ В СТРАТЕГ1ЧНОМУ УПРАВЛ1НН1 ВИРОБНИЧИХ ПЩПРИСМСТВ
1.Р. Бузько, д.е.н., професор
Схгдноукратсъкий нацюналъний ушверситет 1мен1 Володимира Даля, Сеееродонецък, Украта
Бузько I.P. Ывестицшне ршення в стратег1чному управлтт виробничих тдприемств.
Дослщжено теоретичш шдходи до розкриття cyTHOCTi швестицшного ршення та принцишв його прийняття в стратепчному управлшня тдприемств виробничо'-1 сфери. Сформульовано вимоги, принципы, критери та правила прийняття швестицшних pinieHb в рамках швестицшного проекту.
Ключовг слова: 1нвестицшне ршення, стратепчне управлшня
Бузько И. Р. Инвестиционное решение в стратегическом управлении производственных предприятий.
Исследованы теоретические подходы к раскрытию сущности инвестиционного решения и принципов его принятия в стратегическом управления предприятий производственной сферы. Сформулированы требования, принципы, критерии и правила принятия инвестиционных решений в рамках инвестиционного проекта.
Ключевые слова: Инвестиционное решение, стратегическое управление
Buzko I.R. Investment decisions in the strategic management of industrial enterprises.
Theoretical approaches to disclosure of investment decision and its acceptance of the principles of strategic management in production sphere. The requirements, principles, criteria and rules for investment decisions in the framework of the project.
Keywords: investment decisions, strategic management
Розвиток пгдприемства, вдосконалення виробництва та пгдвищення його ефективностг безпосередньо пов'-язанг з гнвестицшною дiяльнiстю. В умовах сучасно'-1 економгки Украши особливо складним е процес прийняття ефективних IP.
Метою роботи е дослгдження теоретичних пiдходiв до визначення швестицшного ртення та умов його використання в стратепчному управлгнш виробничих тдприемств.
Анал1з останшх дослщжень та публжацш
Дослгдженням категори «гнвестицшне ргшення& gt->- як рiзновиду стратеггчного управлiнського рiшення займалась значна кглькгсть вчених. П. Атамас, Н. Гаврилова, Н. Сфгмова, А. Журавка, Т. Лепейко, В. Федо-ренко, А. Гойко, А. Череп, Т. Куриленко, В. Хрустальова. iх ухвалення та реалiзацiя дае можливiсть здiйснити не тгльки процес iнвестування на пгдприемствг, а й досягнення короткострокових та довгострокових цглей, стабiльного соцiально-економiчного розвитку як окремих пгдприемств, так i краши в цiлому. У зв'-язку з цим необхгдним стае розумгння сутностi iнвестицiйних рiшень.
Виклад основного матер1алу досл1дження
Суб'-ект 1снуючг, так би мовити класичнг визначення термгну «iнвестицiйне рiшення» (табл. 1) вкрай рiзнорiднi. Вважаемо що базовим визначенням для цiлей стратегiчного управлiння е визначення П. Атамаса.
Проте, бгльшгсть визначень IP, вгдносяться лише до управлiнських рiшень, як приймаються на передiнвестицiйнiй стади — стади вибору та прийняття iнвестицiйного проекту. Але пiсля вибору швестицшного проекту наступае стадiя його реалiзацГi та ексилуатаци — яка е найважливгшою. Саме вгд ефективностг IP на стади реалгзаци швестицшного проекту залежить окупнгсть прийнятого проекту та його прибутковгсть. Тому найточнгше характер швестицшних ргшень серед сучасних робгт у своему визначеннг описав О. Паранько, який стверджуе, що: управлгнськг гнвестицгйнг ргшення — це ргшення, якг супроводжують процес гнвестування на пгдприемствг i приймаються виключно для його забезпечення.
Прийняття ргшення на етапг вибору гнвестицгйного проекту — не виргшуе проблем
ЕКОНОМ1КА: реалп часу
№ 6(16), 2014
ECONOMICS: time realities
шдприемства, а лише обирае шлях вирiшення проблеми, який тiльки починаеться. Особливiсть iнвестицiйних ршень полягае у супровод^ iнвестицiйного проекту для забезпечення його реалiзацil та експлуатаци. Тому к1нцевим результатом е результат провадження iнвестицiйного проекту, його окупшсть та дохвд, отриманий у результата його експлуатаци. Вiд якосп та оперативностi iнвестицiйних рiшень на фазi експлуатаци проекту залежить окупшсть та прибутковють проекту. Деяк1 вчеш вважають, що
процес прийняття швестицшних рiшень залежить вiд творчостi та креативних пiдходiв як iнвесторiв, так i аналiтикiв. Для правильного ршення необхвдно ефективно використати шдходящу методолопю аналiзу та певний набiр показнишв 1 коефiцiентiв, як1 максимально характеризують д1яльн1сть об'-екта iнвестування. Також слад вiдзначити, що головним фактором прийняття ефективних швестицшних ршень е облшово-аналiтична iнформацiя.
Таблиця 1. Розкриття терм^ «швестицшне ршення» у лгтературних джерелах
Джерело Визначення
П. Атамас Ршення про поточш витрати з метою одержання доход1 В у майбутньому- 1Р — це рiшення стратегiчного характеру, розраховаш на тривалий перiод часу та пов'-язаш з невизначенiстю i ризиком.
Н. Гаврилова Р1зновид управлiнського рiшення, що потребують значних витрат i передбачають зм1ни соцiально-економiчного розвитку пiдприемства та стану його пращвнишв унаслiдок вкладання кошпв в об'-екти реального або фшансового iнвестування
Н. eфiмова Управлiнськi рiшення, як1 можуть прийматися суб'-ектом штуггивно, на основ1 накопиченого досввду або тдприемницького таланту.
А. Журавка Зааб управлiння, який забезпечуе ефективний розвиток промислового шдприемства як об'-екту управлiния та досягнення його головно1 м1си та ц1л1
Т. Лепейко Це управлшське рiшения, в процеа прийняття якого слад керуватись критерiями, як1 дають змогу оц1нити життездатнiсть проекту, дошльшсть його реалiзацil та його прийнятшсть
В. Федоренко, А. Гойко Рiшения в рамках швестицшного проекту, для яких характерна стратепчшсть у направленостi, спрямованiсть на перспективу, передбачення яко1 пов'-язане з ризиком
A. Череп, Т. Куриленко, B. Хрустальова а) Ршення, наслiдком якого е суткв! фiнаисовi витрати та змши у стаиовищi пiдприемства в цшому- б) Комплекснi рiшения, як1 вимагають стльно1 роботи багатьох людей, як1 мають р1зну квалiфiкацiю та р1зш погляди на швестици.
П. Атамас вважае, що для 1Р характерно наступне:
— витрати, як правило передують вигодам-
— п1сля здiйснення швестицш, вкладенi в них ресурси стають зв'-язаними на тривалий час ! не можуть бути використанi на шш1 ц1л1 та швидко повернутися з прибутком-
— вкладеш ресурси повинн1 будуть приносити дохвд протягом всього перiоду функцюнування придбаних активiв, при цьому норма 1х доходности повинна бути не меншою, н1ж доходн1сть вкладень в 1нш1 (поточн1) активи-
— в кшш перiоду використання об'-ект швестування може мати певну лiквiдацiйну вартють.
Iнвестицiйнi рiшення фокусуються на питаниях визначення напрямiв (об'-ектiв) вкладання тих кошпв, як1 е в розпорядженш оргашзаци. Досить часто в лггератур! зазначаеться, що швестици зд1йснюються з метою отримання прибутку. Це так лише певною м1рою. Треба звертати увагу, що iснуе й «сошальне швестування», навiть у рамках д! яльносп
комерцiйних органiзацiй. У таких випадках не виникае прямого комерцiйного ефекту у вигляд1 прибутку. З'-являються ефекти шшого типу -покращання умов праш, ввдпочинку, оздоровлення, культурно-осв1тнього розвитку тощо. До того ж слад ураховувати, що, кр1м прибутку, власнишв бiзнесу цiкавить рiвень капiталiзацil компанп, тобто и ринкова вартiсть. Тому фшансовий менеджмент компани, управлiнськi ршення можуть фокусуватися не т1льки на прибутку, але й на ряд! шших цiлей.
Мiра вiдповiдальностi за прийняття швестицшного проекту в рамках того або шшого напряму р1зш. Так, якщо йдеться про замщення наявних виробничих потужностей, рiшення може бути прийняте досить «безболюно», оскшьки керiвництво шдприемства ясно уявляе со61, в якому об'-емi i з якими характеристиками необхвдш нов1 основш засоби. Завдання ускладнюеться, якщо йдеться про швестици, пов'-язанi з розширенням основно! д1яльност1, оск1льки в цьому випадку необхiдно врахувати ряд нових чиннишв: можлив1сть зм1ни положення Ф1рми на
ринку TOBapiB, доступнють додаткових o6'-emib матерiальних, трудових i фiнансових ресурав, можливiсть освоення нових риншв, тощо.
Дотримання вс1х вимог, як1 ставляться до прийняття 1Р, е необхiдним для забезпечення 1хньо1 конкретностi, належно! iнформативностi, а також для ч1ткого розпод1лу обов'-язшв щодо! х виконання. Якщо 1Р вщповщае вимогам, тод1 забезпечуеться можливють його виконання. ступ1нь вiдповiдальностi за прийняття 1Р щодо проекту у рамках того чи шшого напрямку рiзна. Так, якщо мова йде про замiну наявних виробничих потужностей, рiшения може бути прийнято достатньо безболюно, оск1льки керiвництво шдприемства чггко уявляе со61, у якому о6сяз1 i з якими характеристиками необхвдш нов1 основн1 засоби.
Завдання ускладнюеться, якщо мова йде про швестицп, пов'-язаиi з розширенням основно! д1яльност1, оск1льки у цьому випадку необхщно врахувати ряд нових факторiв: можливють зм1ни позицп пiдприемства на ринку товарiв, доступн1сть додаткових о6сяг1 В матерiальних, трудових та фiнансових ресурав, можливють освоення нових риншв тощо.
Шдготовка та реалiзацiя iнвестицiйного проекту контролюеться органами державно! влади, тому слад зазначити, що для прийняття будь-якого швестицшного рiшения буде затримуватися та аналiзуватися державними
Треба зазначити, що 1Р в процеа прийняття мають вiдповiдати наступним вимогам, перелiк яких наведено у табл. 2.
органами влад — це е суттевим недолiком. 1нвестицшна д1яльн1сть е ризиковою та виршення проблем впродовж реалiзацil 1П потребуе оперативного прийняття ефективних
iнвестицiйних рiшень, що не можливо з державними швестищями. Також залучення шоземних iнвестицiй до реалiзацil 1П мають сво! вимоги та недолiки.
Нерщко рiшения повинн1 прийматися в умовах, коли е ряд альтернативних чи взаемонезалежних проектiв. У цьому випадку необхвдно зробити ви61р одного чи декшькох проектiв, опираючись на деяш критерп. Очевидно, що таких критерпв може бути дешлька, а ймов1рн1сть того, що будь-який один проект буде кращий за 1нш1 за вама критерiями, як правило, значно менше одиниц1.
Зпдно I. Бланка та Н. Гуляевох, до основних принцитв, що забезпечують п1дготовку 1 прийняття стратепчних iнвестицiйних рiшень в процеа розробки швестицшнох стратеги пiдприемства вщносяться «урахування базових стратегiй операцшно! д1ялъносп шдприемства» та «переважна орiентацiя на пщприемницький стиль стратегiчного управлiния швестицшною д1яльшстю», проте вони не описують модель та особливосп процесу прийняття i реалiзацil
Таблиця 2. Вимоги щодо прийняття швестицшних рiшень в рамках швестицшного проекту
Вимоги до прийняття iнвестицтного ршення Характеристика
Наукова обгрунтовашсть Формування рiшения з урахуванням об'-ективних закономiрностей — тих технологiчних, економiчних, органiзацiйних особливостей об'-екта, вплив на д1ялъшсть якого справлятиме рiшения
Цшеспрямовашсть Точна вщповщшсть ц1лям iнвестицiйного проекту
Кшьшсна та яшсна визначенiсть Ршення обов'-язково мае мютити конкретнi шльшсш показники i математичнi розрахунки щодо результапв здiйснения рiшення, а також детальний як1сний опис тих його аспекпв, як1 не можуть бути виражеш к1льк1сно
Правомiрнiсть Рiшения повинне не суперечити чинним законам, вщомчим наказам, нормам, стандартам, шструкщям та шшим нормативним документам
Оптимальнiсть Прийняття такого варiанта рiшения, який би вiдповiдав економiчному критерiю ефективностi, тобто забезпечував би одержання максимальних результатiв з найменшими витратами на розробку та супровщ iнвестицiйного проекту
Своечасшсть Процес прийняття ршення повинен вкладатися в заздалегiдь визначеш строки п1дготовки, прийняте рiшения повинно бути доведено до конкретних виконавщв, а також мае бути забезпечений належний контроль за виконанням швестицшного ршення
Комплекснiсть Врахування вс1х аспектiв швестицшнох ситуацп в Украiнi в процеа прийняття рiшения
Гнучк1сть Рiшения мае негайно реагувати на зм1ни кон'-юнктури ринку, економiчного оточення iнвестицiйного проекту
Повне оформлення Ршення мае мютити вичерпнi визначення конкретних спосо61 В здiйснения завдання, потр16них ресурав, строив виконання, складу виконавцiв, порядку 1хньо1 взаемодп, правомiрностi документiв
EKOHOMIKA: pecwii uacy
№ 6(16), 2014
ECONOMICS: time realities
iHBecTH^HHHx pimeHb Ha npoMncnoBnx mgnpneMCTBax. T. BnacroK po3po6nna anropnTM npHHHarra i peani3aqil iHBecTHqiHHHx pimeHb, ane TaKo® He onncye caMy Mogenb. A.epen BH3HaHHB KpHTepil Ta npaBHna npnHHHTTa iHBecTH^HHHx pimeHb. HopTKOTT po3rnagae Mogenb npHHHHTxa
Po3rnagaroHH nepepaxoBaHi пpннцнпн 3 tohkh 3opy lx npaKTHHHOi 3Hany^ocri, Mo®Ha CTBepg^yBaTH,o Kepyronncb цнмн npnHqnnaMH, mgnpneMCTBy cKnagHo 6yge opraHi3yBarn iHBecTHqiHHy gianbHicTb, ocKinbKH bohh e 3ara^bHHMH Ta HeniTKO Bnpa®eHHMH. to^obhhm
KpHTepieM oцiнкн npoeKTy e ftorornaHcoBa (KoMepqifea) e^eKTHBHicTb.h MeTog
Ta peani3aqil IP, aK cyKynHicTb nocnigoBHHx eTaniB Ta nponoHye MexaHi3M пpoцecy npHHHHTTfl iHBecTHqiHHHx pimeHb —o HacnpaBgi e anropnTMoM npHHHHTTa iHBecrHqiHHHx pimeHb, aKHH e nacTHHoro пpoцecy npnHHHTTa Ta peani3aqil IP (Ta6n. 3).
rpyHToBaHHH Ha MimMi3aqii BHTpaT, MaKcnMi3aqil goxogiB i Hagae go6pi pe3ynbTaTH npn oцiнцi e^eKTHBHocTi HeBenuKnx npoeKTiB 3 kopotkhmh
TepMiHaMH oKynHocTi BHTpaT.
Oco6^HBicTb пpoцecy npHHHHTTa pimeHb y ToMy,o — qe e nrogcbKa gianbHicTb, a He o6'- eKTHBHHH MexaHinHHH пpoцec. ronoBHHM eneMemoM iHBecTHqiHHoro npoqecy e noro ynacHHKH (Ta6n. 4).
Ta6nnua 3. Пpннцнпн, KpHTepil Ta npuBnna npHHHaTTa IP
OsnaKU 3Micm
Пpннцнпн 1. Po3raag nignpHeMCTBa aK BigKpHTol coqianbHo-eKoHoMiHHol CHCTeMH, cnpoMo®Hol go caMoopram3aqil. 2. ypaxyBaHHa 6a3oBHx cTparerift onepaqiHHo! gianbHocTi nignpHeMCTBa. 3. nepeBa®Ha opiemaqia Ha nignpHeMHHqbKHH crnnb cTparerinHoro ynpaBniHHa iHBecTHqiHHoro gianbHicTro. 4. 3a6e3neneHHa norog®eHocTi nepcneKTHBHoro, noTOHHoro i onepaTHBHoro ynpaBniHHH iHBecTHqiHHoro gianbHicTro. 5. 3a6e3neneHHa aganTHBHocTi mBecrnqmHol cTpaTeril go 3MiH hhhhhkib 3oBHimHboro iHBecTHqiHHoro cepegoBH^a. 6. 3a6e3neneHHa anbTepHaTHBHocTi crpaTerinHoro iHBecTHqiHHoro BH6opy. 7. 3a6e3neneHHa nocTiftHoro BHKopncTaHHa pe3ynbTaTiB TexHonoriHHoro nporpecy b iHBecTHqiHHift gianbHocTi. 8. BpaxyBaHHa piBHa iHBecTHqiHHoro pH3HKy b npoqeci npHHHHTTa cTpareriHHHx iHBecTHqiHHHx pimeHb. 9. OpieHTaqia Ha npo^eciHHHH anapaT iHBecTHqiHHHx MeHeg®epiB y npoqeci peani3aqil iHBecTHqiHHol cTpaTeril. 10. 3a6e3neneHHa po3po6neHol iHBecTHqiHHol cTpaTeril nignpHeMcTBa BignoBigHHMH opraHi3aqiHHoro cTpyKTyporo Ta iHBecTHqiHHoro KynbTyporo e HaftBa®nHBimoro yMoBoro gna e^eKTHBHo! u peani3aqil.
KpHTepil 1. KpHTepil, 3a aKHMH oqiHroeTbca ®HTTe3gaTHicTb npoeKTy: — HopMaTHBHi (npaBoBi) KpHTepil, to6to hopmh HaqioHanbHoro Ta Mi®HapogHoro npaBa, BHMorn cTaHgapTiB, KoHBeHqift Ta iH.- - pecypcHi KpHTepil (3a BHgaMH): — HayKoBo-TexHinHi KpHTepil- - TexHonorinm KpHTepil- - Bnpo6HHHi KpHTepil- - o6car i g®epena iHBecTHqiHHHx pecypciB. 2.KicHi KpHTepil, 3a aKHMH BH3HanaeTbca goqinbHicrb iHBecTHqiftHoro npoeKTy: — BignoBigHicTb goBrocTpoKoBnx qineft iHBecrHqiHHoro npoeKTy qinaM po3BHTKy ginoBoro cepegoBH^a- - pn3HKH Ta lxiHaHcoBi HacnigKH (hh npn3BogaTb bohh go 3pocraHHa iHBecTHqiHHHx BHTpaT a6o 3HH®eHHa o6cariB Bnpo6HnqTBa, peani3aqil Ta qiHH npogyKqil npoeKTy) — - cTyniHb criHKocri npoeKTy- - HMoBipHicTb npoeKTyBaHHa cqeHapiro i cTaHy ginoBoro cepegoBH^a.
npaBnna 1. iHBecTyBaTH KomTH y Bnpo6HnqTBo hh qiHHHx nanepiB Mae ceHc TinbKH, Konn Mo®Ha gicTaTH hhcthh npn6yToK BH^e, Hi® Big 36epiraHHa rpomeft go 6aHKy- 2. iHBecTyBaTH KomTH Mo®Ha 6yge, nnme Konn, peHTa6enbHocTi iHBecTHqil nepeBH^yroTb TeMnH 3pocTaHHa.
Таблиця 4. Учасники швестицшного процесу та мотиващя ix y4acTi в ньому
КатегорИ'- суб '-ектгв реал1зацН Швестицшного проекту Цл учaстi в реалгзаци iнвестицiйнoгo проекту
Власнишв швестицшних ресурав — рентабельшсть — збереження вкладених швестицшних ресурав
Кредитори — збереження i повернення кредитних ресурав
Наймаш прашвники — збереження робочих мюць — безпека праш — участь в розподш прибутку
Менеджери — показники успшносп дiяльноcтi шдприемства — участь в розподш прибутку — престижшсть
Сустльство — податки — занятють населення — iншi позитивнi ефекти ввд реал1зацй'-
Висновки
Таким чином, дослiдженi теоретичш шдходи до розкриття сутносп iнвестицiйного ршення дозволяють зробити висновок про актуальшсть подальших доcлiджень з метою формування сучасних пiдходiв до cтратегiчного управлшня шд
час розробки, впровадження та супроводу iнвестицiйниx проектiв пiдприeмств виробничоi сфери. Наявний теоретичний базис достатнш для подальших дослiджень, проте його повнота не вщповвдае вимогам практиков.
Список лiтератури:
1. Атамас П. Й. /Управлшський облiк 2-ге вид. Навчальний поciбник — К.: Центр учбово! лiтератyри, 2009. — 256 с.
2. Бланк И. Инвестиционный менеджмент. — К.: Эльга, Ника-центр, 2006. — 552 с.
3. Бузько И. Р. Стратегическое управление инвестициями и инновационная деятельность предприятия: монография / И. Р. Бузько, Е. В. Вартанова, А.А. Голубенко- Восточноукр. нац. ун-т им. В. Даля. — Луганск, 2012. — 175 с.
4. Бузько 1.Р., 1нвестицшна полггика у глобальному вимiрi: формування та реалiзацiя: моногр. / I. Р. Бузько, В. I. Чиж, А. Ю. Тищенко — Схщноукраш. нац. ун-т iм. В. Даля. — Луганськ, 2011. — 192 с.
5. Кузьмш О. ?. Системи прийняття ршень в економщ та техшш: ввд теори до практики (Роздiл 4.9. Методичш положения щодо прийняття управлшських рiшень в iнжинiринговомy цiноyтвореннi) / О. ?. Кyзьмiн, В. Й. Жежуха, Н. А. Городиська та iншi / Колективна монографiя у 2 т. Т.1 / за заг. ред. Савчук Л. М. — Павлоград: Арт Синтез-Т, 2014. — 436 с. (С. 354−365).
6. Куриленко Т. П., Хрустальова В. В. / Лопка прийняття ршень швестицшного характеру / Збiрник наукових праць «Науковий вюник академи мyнiципального управлшня», cерiя «Економша», Випуск 7, 2009. — с. 9−15
7. Паранько Я. О. / Проблеми прийняття управлшських швестицшних ршень на машинобyдiвних пiдприeмcтвах: зарyбiжиий досввд, /Я. О. Паранько//Управлшня у сфер1 фшанав, страхування та кредиту 2009 р. — Л.: Видавництво Нацюнального yнiверcитетy «Львiвcька полгтехшка», 2009. — С. 250−252.
8. Фiлиппова С. В., Балан О. С. Роздiл 8. 1нформацшно-анали'-ичне забезпечення прийняття iнвеcтицiйних ршень в формуванн1 конкyрентоcпроможноcтi регiонy (стр. 199−233) в монографий Формування конкурентоспроможносп економiки регiонy Украшського Причорномор'-я: Монографiя / За редакцieю академiка НАН Украши Б. В. Буркинського. -Одеса: 1нститут проблем ринку та економшо-еколопчних дослвджень НАН Украши, 2012. -492 с.
Надано до редакцй'- 14. 08. 2014 1рина Романiвна Бузько / Irina R. Buzko
Посилання на статтю /Reference a Journal Article:
ЫвестицтнерШення в стратеггчному управлтт виробничих тдприемств. [Електронний ресурс]/Бузько 1.Р. // ExonoMiKa: реали часу. Науковий журнал. — 2014. — № 6 (16). — С. 224−228. — Режим доступу до журн.: http: //economics. opu. ua/files/archive/2014/n6. html

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой