Basic principles of construction of economic mechanism of prognostication and rapid reacting are on event of «Offensive of crisis»

Тип работы:
Реферат
Предмет:
Экономические науки


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

Висновки даного до^дження. В останш роки особливого значения набувають дослщження iнтелектуального капiталу як запоруки ефективного функцюнування сучасного пiдприeмства. Тож в статп був сформований взаемозв'-язок iнтелектуального капiталу та iнтелектуальних послуг. Перспективами подальших робiт бачимо дослщження оцiнки iнтелектуального капiталу з метою оцшки iнтелектуальних послуг.
СПИСОК Л1ТЕРАТУРИ
1. Базилевич В. Д. 1нтелектуальна власшсть: Пiдручник. — К.: Знання, 2006. — 431 с.
2. Stewart T.A. The Intellectual Capital. The New Wealth of Organizations. — N.Y.- L., 1997. -P. 120 — 130.
3.pMaK O.B. ochobh $yHK^l'- imegeKryagbHHx noc^yr sk HHHHHKa nigBH^eHHs iHHOBa^HHOi aKTHBHOcri nignpneMCTB / O.B.. HpMaK, O.B. EepBeHO // OiHaHcoBO-KpegHTHa girabmcrb: npo6^eMH Teopil Ta npaKTHKH: 36ipHHK HayKOBHx npa^ XIEC YEC HEy. — BunycK 2(5). — XapKiB: XIEC, 2008. — c. 47 — 51.
4.pMaK O.B. iHTe^eKTya^bHi noc^yra sk $aKTop iHHOBa^HHoro po3Brnrcy: aBTope$. guc. Ha 3go6yrrs HayKOBoro cryneHs KaHg. eKOH. HayK: 08. 00. 01/ XHy iM. Kapa3iHa. — X., 2009. — 18 c.
Аннотация. В статье приведена взаимосвязь интеллектуальной деятельности, интеллектуального капитала и интеллектуальных услуг, определены признаки и состав интеллектуального капитала.
Ключевые слова: интеллектуальная деятельность, интеллектуальный капитал, интеллектуальные услуги.
Summary. The article highlighted the relationship of intellectual work, intellectual capital and intellectual services, identifies the signs and composition of intellectual capital.
Keywords: intellectual work, intellectual capital, intellectual services.
Рецензент к.е.н., доцент УкрДАЗТ Сухорукова Т. Г. Експерт редакцшног колегИ к.е.н., доцент УкрДАЗТ Токмакова 1.В.
УДК 658: 338
ОСНОВН1 ПРИНЦИПИ ПОБУДУВАННЯ ЕКОНОМ1ЧНОГО МЕХАН1ЗМУ ПРОГНОЗУВАННЯ ТА ШВИДКОГО РЕАГУВАННЯ НА ПОД1Ю «НАСТАННЯ КРИЗИ»
Колмакова О. М., к.е.н., доцент (ХДТУБА)
В сmаmmi автор доводить необхiднiсть мехашзму прогнозування та швидкого реагування на подiю настання кризи, який сприятиме стшкому функцiонуванню тдприемнщьких структур у перiод кризи та наводить основнi принципи побудови такого механизму.
Ключовi слова: антикризовi методи управлшня, прогнозування, кризовi явища.
Постановка проблеми. Майже Bei тдприемства свггу (i велик корпоративш об'-еднання, i малий 6i3Hee) виявилися неспроможними протистояти Kproi 2008−2009 poKiB. В свгговш економiчнiй практищ не знайшлось мехашзму, щоб 3Mir запоб^и цьому явищу. Велика шльшсть тдприемств збaнкpутiлa, а ri що утримались зупинили pеaлiзaцiю iнвестицiйних пpoектiв, скоротили poбiтникiв, були вимушеш скоротити poзмip oбiroвих кошпв. Вiд пoдiбних форсмажорних випaдкiв незастраховаш нi пiдпpиeмствa, нi екoнoмiкa краши. Нагальною стае потреба в розробщ
© Колмакова О. М.
захисного мехашзму який би дозволяв з одного боку попередити настання кризи, а з шшого зменшити збитки та втрати вiд ii настання.
Анал1з останнгх до^джень i публшацш. Над виршенням проблем упpaвлiння пiдпpиемствa в кризовому сташ працюють тaкi вичизняш та зaкopдoннi вченi, як: I. Бартон [1], Л. П. Белих [2], I.A. Бланк [3], Ж. Женере [4], Дж. М. Кейнс [5], Е. М. Коротков [6], Ю. Розенталь, Т. Ф. Рябова [7] та шшг Перед кожним тдприемством стае питання — як на 1х дгяльносп позначиться екoнoмiчнa криза. Ще Дж. М. Кейнс говорив про те, що криза — це характерна риса екoнoмiчнoгo
Вк'-ник економ1ки транспорту i промисловост1 № 34, 2011
циклу, що виявляеться в раптовш змiнi тенденцп збiльшення на тенденщю зменшення [5].
Науковцi I. Бартон [1] та А. Т. Зуб [8] вважають кризу непередбачуваною,
малоймовiрною подiею, здатною загрожувати життедiяльностi оргашзацп, що характеризуеться невизначеними причинами i важко передбачуваними наслiдками, що вимагае прийняття негайних рiшень. С. Я. Салила [9], С. А. Орехов [9], С. Ю. Медвщв [9] та А.Д. Чернявський
[10] вважають, що криза дшсно негативне явище, але передбачуване. Тобто, криза це — фаза розбалансованосп дiяльностi суб'-екта, що хазяюе, i втрачених можливостей керiвництва на фiнансовi вiдносини- переломний етап у функщонуванш будь-яко! системи, на якому вона шддаеться впливу чи ззовнi зсередини, що вимагае ввд и яшсно нового реагування. 1накше кажучи, повертаючись до визначення Дж. М. Кейнса, криза
— це циктчне явище, а вщповщно передбачуване.
ВидЫення невиршених ранше частин загальног проблеми, котрим присвячуеться означена стаття. Уа науковщ наголошують на тому, що кризовий стан вимагае прийняття негайних як1сно нових ршень. Вони згоднi, що шдприемству потрiбний механiзм прогнозування та швидкого реагування на подiю «настання кризи». Нажаль в роботах перелiчених науковщв не представлений необхiдний органiзацiйний та математичний апарат, що дозволяе описувати процеси, що вiдбуваються в економщ та на пiдприемствi, за допомогою яких можна прогнозувати майбутнi кризи. На основi всього вищезазначеного автором була поставлена мета
— побудувати алгоритм визначення iстинностi i сумарно! сили сигналiв про наявнiсть латентно! кризи, що дозволить виявити И на раннiй стадп.
Викладення основного матерiалу. А. Д. Чернявський видме наступш стадп кризового процесу: стадiя потенцшно! кризи, стадiя приховано! (латентно!) кризи, стащя гостро! кризи, яку можна подолати, стащя гостро! руйнiвно! кризи [10]. О. В. Брошо визначае стадп кризового процесу таким чином: потенцшна стадiя, латентна стадiя, стадiя гостро! кризи, стащя хронiчно! кризи
[11]. Шдходи щодо визначення стадiй кризового процесу у науковщв вiдрiзняються, але майже всi з них [1,2,6,7,8,10,11] видшяють стадiю латентно! (приховано!) кризи. Стащя приховано! (латентно!) кризи — характеризуеться кризою, що незабаром виникне, i !! вплив та наслiдки необхщно визначити за допомогою стандартного iнструментарiю [10]. На цiй стадп ще можна активно вплинути на приховану кризу, вживши запобiжних профiлактичних заходiв шляхом застосування системи раннього розтзнавання (наприклад, ознакою кризи е наявшсть збитковостi одного чи к1лькох продукпв).
Для розпiзнавання латентно! стадi! кризи в комерцшнш органiзацi!, у робот запропонований метод уловлювання слабких сигналiв. У цьому зв'-язку пiд & quot-слабким сигналом& quot- загрози розумiеться первинна шформащя про тi раннi симптоми дисбалансу в господарськш системi органiзацi!, без облжу яко! i без прийняття в цьому зв'-язку оперативних попереджувальних заходiв органiзацiя з найбiльшою очевидшстю буде йти до втрати економiчно! стiйкостi. Для цiлей розпiзнавання латентно! стадп кризи в роботi видшеш наступнi групи основних показник1 В, що е слабкими сигналами настання латентно! кризи: показники платоспроможностi- показники структури капiталу- показники ефективностi використання оборотного катталу, прибутковостi i фiнансового результату- показники ефективносп використання позаобiгового катталу й швестицшно! активностi капiталу.
Метод виявлення латентно! стадi! кризи мютить наступну послiдовнiсть дiй (рис. 1):
1. Сформувати набiр слабких сигналiв про загрозу виникнення кризи на основi системи показник1 В.
2. Для кожного сигналу визначаеться шкала значень, що дозволяе ощнити ступiнь виразностi даного сигналу по приведенш шкалi (№, i = 1… П, де п — к1льк1сть вiдiбраних для аналiзу показник1в).
3. По кожнiй груш показнишв i в цiлому по оргашзацп вводяться два iнтегральних показники ютинносп сигналу i сумарно! сили сигналiв (N -iнтегральний показник ютинносп сигналу i G -штегральний показник сумарно! сили сигналiв про погрозу сховано! кризи).
4. За результатами цих розрахуншв визначаеться: масштабшсть сигналiв про загрозу кризи- штенсившсть сигналiв про погрозу кризи, що характеризуе криза по глибиш охоплення, тобто по глибинi розвитку кризових явищ в оргашзацп.
Слщ зазначити, що штегральний показник ютинносп сигналу розраховуеться за формулою:
N = f (N1. «N1 … N0
Узагальнюючи досвiд закордонних та вичизняних вчених автором було видiлено наступш принципи, на як1 мають спиратися антикризовi заходи [1,2,6,7,8,10,11]: принципи адаптивносп та гнучкостi, синерг^!, самоорганiзацi!, контролю та оперативного реагування, оптимальносп та ращональност! Принцип адаптивностi та гнучкосп характеризуе властивiсть системи пристосовування до змш зовн1шнього середовища, що забезпечуе здатн1сть системи функцiонувати вiдповiдно до заданих параметрiв в умовах зовшшшх змiн, що вiдбуваються.
В1сник економжи транспорту 1 промисловост1 № 34, 2011
i=i+1 (i-номер показника)
Рисунок 1 — Алгоритм визначення iстинностi i сумарног сили сигналiв про латентну кризу
Принцип самооргашзацп мае на уваз1 застосування антикризових заход1 В в оргашзацл, як економ! чнш систем! велико! ! складний з в! ропдносп характером зв'-язк!в. Так! антикризов! процеси прот! кають при взаемод! системи з навколишшм середовищем, т! ею чи шшою м! рою автономн!, в! дносно незалежн! вщ середовища. Принцип синерг! спираеться на тактичш ! стратег! чн! ц! л!, використовуваш в антикризових процесах, що дозволяють вийти з кризового хаотичного режиму, що виник в орган! зац! ! вплинули на !! економ! чну ст! йк!сть. Принцип контролю та оперативного реагування припускае швидку реакц! ю антикризових м! р на вщновлення економ! чно! ст! йкост! орган! зац!!, повернення системи в !! р! вноважний стан, що дозволяе продовжити свое функцюнування ! розвиток. Принцип оптимальност! та рацюнальносп антикризового процесу мае на уваз! ефективн! сть антикризових м! р, у результат! яких економ! чна ст! йк!сть оргашзацп в! дновлена.
Висновки. Наявн! сть криз в процеа розвитку п! дприемства сл! д визнати об'-ективним явищем. У той же час негативний вплив криз на стан ! перспективи розвитку тдприемства очевидна У цьому зв'-язку необхщно вживати заход! в по превентивному виявленню, анал! зу причин ! подоланню кризи. Описаний алгоритм дозволяе це зробити повною м! рою, беручи до уваги переваги й недол! ки кожного з метод! в, а також! х вщповщтстъ (зокрема, метод! в
подолання криз) фазам кризи й етапам життевого циклу п! дприемства.
Перспективи використання результат1 В дослгдження. Наступним кроком у цьому напрямку повинна стати розробка цшсно! системи антикризового реагування, яка на основ! об'-еднання представлених метод! в дозволяла б максимально знизити вплив криз на розвиток п! дприемства. Кр! м того, становить штерес розробка антикризового мехашзму (на основ! розглянутих метод! в) як одше! з! складових частин загально! стратег! розвитку п! дприемства, метою розробки якого е стабшзащя траектор! розвитку тдприемства, незважаючи на, що обурюе вплив зовн! шнього середовища (у тому числ! й у вигляд! криз).
СПИСОК Л1ТЕРАТУРИ
1. Бартон И. Комплексный подход к риск-менеджменту: стоит ли этим заниматься / Бартон Л., Шерекир Г. — М.: ИД & quot-Вильямс"-, 2003. — 156, [1] с.
2. Белых Л. П. Реструктуризация предприятия: [учебное пособ.] / Белых Л. П., Федотова М. А. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. — 399, [1] с.
3. Бланк И. А. Финансовый менеджмент: [учебный курс для вузов] / Бланк И. А. — К.: Ника-центр, 2002. — 528, [1] с.
Вкиик економжи транспорту 1 промисловост1 № 34, 2011
4. Женере Ж. Введение в экономику: [учебное пособие]/ Ж. Женере. — М.: Анор, 1995. -192, [1] с.
5. Кейнс Дж. Общая теория занятости, процента и денег / Кейнс Дж. — М.: ИНФРА-М, 1993. — 371 с.
6. Антикризисное управление: [учебное пособие] / Под ред. Э. М. Короткова. — М.: ИНФРА-М, 2002. — 432 с.
7. Антикризисное управление и реструктуризация предприятий в РФ / А. Н. Дондуков, Г. Б. Юн, Т. Ф. Рябова. — М.: Издательский дом & quot-Грааль"-, 2001. — 464, [1] с.
8. Зуб А. Т. Антикризисное управление: [учебное пособие для студентов ВУЗов] / Зуб А. Т. — М.: Аспект Пресс, 2006. -319, [1] с.
9. Салыга С. Я. Отдельные проблемы антикризисного управления предприятиями / Салыга С. Я., Орехов С. А., Медведев С. Ю. — М.: Диалог-МГУ, 2000. — 149 с.
10. Чернявський А. Д. Антикризове управлшня шдприемством: [Навч. поаб.] / А. Д. Чернявський- К.: МАУП, 2006. — 256, [1] с.
11. Броило Е. В. Управление экономической устойчивостью организаций сферы предпринимательства в условиях кризиса [текст] / Е. В. Броило // «Корпоративное управление и инновационное развитие экономики Севера» Вестник Научно-исследовательского центра корпоративного права, управления и венчурного инвестирования Сыктывкарского государственного университета — 2009. — № 1 — С. 19−42.
Аннотация. В статье автор доказывает, что необходим механизм прогнозирования и быстрого реагирования на событие «наступление кризисна», который будет способствовать стойкому функционированию предпринимательских структур в период кризисна. В статье приводятся основные принципы постоения такого механизма.
Ключевые слова: антикризисные методы управления, прогнозирование, кризисне явления.
Summary. In the article an author proves that the mechanism of prognostication and rapid reacting is needed on an event «offensive of krizisna», which will be instrumental in the proof functioning of enterprise structures in the period of krizisna. Basic principles over of postoeniya of such mechanism are brought in the article.
Keywords: аий-recessionary management methods, forecasting, the crisis phenomena.
Рецензент д.е.н., професор ХДТУБА 1ванглов О. С. Експерт редакцшног колеей'- к.е.н., доцент УкрДАЗТ Якименко Н. В.
УДК 658. 589
НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧН1 П1ДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ
«УПРАВЛШСЬКА ШНОВАЦ1Я& quot-
Мушникова С. А., старший викл. НметАУ
На тдставг анализу Iснуючих тдход1 В до визначення понять & quot-управлгння"- та & quot-?нновацгя"- в досл1джент пропоноване авторське бачення трактовки & quot-управлтська ?нновацгя& quot-. Обтрунтована необхгдтсть впровадження управлтсько'-1 ?нновацгя в умовах функцгонування промислового тдприемства.
Ключовi слова: управлшня, менеджмент, шновацш, тновацшний менеджмент, управлшська шновацш.
Постановка проблеми. В умовах глобалiзацii економiчних процеав, яш вщбуваються в свгговш спшьноп, особливоi теми набувають процеси тдвищення
конкурентоспроможносп як макро-, мезо- так i
мiкрорiвнiв. Украша, як постiндустрiальна держава, знаходиться на шляху перебудування полггичних, суспшьних, економiчних, виробничих та ш. вщносин. Тому етапи покращення рiвня життeдiяльностi змiнюються i попршенням, що
© Мушникова С. А.
Biciiiik економжи транспорту i промисловост1 № 34, 2011

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой