Использование элементов единоборств в физическом воспитании студенческой молодежи

Тип работы:
Реферат
Предмет:
Народное образование. Педагогика


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

Застосування елементів единоборств у фізичному вихованні студентської молоді
Яременко В. В. 1, Малинський І.Й. '-, Колос М. А. '-, Шандригось В.І. 2
Національний університет державної податкової служби України 2Тернопільський національний педагогічний університет імені В. Гнатюка
Анотації:
Розглянуто аспекти удосконалення процесу фізичного виховання студентів вищих навчальних закладів. Проаналізовано сучасні особливості організації фізкультурно-оздоровчих занять зі студентами в процесі фізичного виховання з пріоритетним використанням різних видів єдиноборств. Доведено ефективність застосування елементів єдиноборств для підвищення фізичної підготовленості студентської молоді.
Ключові слова:
аналіз, фізичне виховання, студенти, єдиноборства, фізична підготовленість.
Яременко В. В., Малинский И. Й., Колос Н. А., Шандригось В. И. Использование элементов единоборств в физическом воспитании студенческой молодежи. Рассматриваются аспекты совершенствования процесса физического воспитания студентов высших учебных заведений. Проанализированы современные особенности организации физкультУрно-оздоровительных занятий в процессе физического воспитания со студентами с приоритетным использованием различных видов единоборств. Доказана эффективность применения элементов единоборств для повышения физической подготовленности студенческой молодежи.
анализ, физическое воспитание, студенты, единоборства, физическая подготовлен-
Yaremenko V.V., Malinskiy I.Y., Kolos N.A., Shandrygos V.I. Use of elements of single combats in physical training of student’s youth. Aspects of perfection of process of physical training of students of higher educational institutions are considered. Modern features of the organization of physical-improving employment in the course of physical training with students with priority use of various kinds of single combats are analysed. It is proved the efficiency applications elements single combats for increase of physical readiness of student'-s youth.
the analysis, physical training, students, single combats, physical readiness.
Вступ.
Фізичне виховання у вищому закладі освіти, в якості невід'ємної частини процесу навчання та професійно-прикладної підготовки, забезпечує фізичну готовність майбутніх фахівців до високопродуктивної професійної діяльності та сприяє їх всебічному і гармонійному розвитку. В наш час, під впливом науково-технічного прогресу та широкого впровадження інформаційних технологій навчання, процес підготовки спеціаліста поєднується зі значними розумовими та психологічними навантаженнями на організм студентів. Значно підвищуються вимоги до рівня здоров’я фахівців у різних галузях, рівня розвитку їх фізичних і психічних якостей, а саме професійно важливих, таких, як здатність до швидкої адаптації, працездатність, витривалість тощо [15, 24].
За час навчання у вищому навчальному закладі у студентів має сформуватися впевненість у необхідності постійно працювати над собою, вивчаючи особливості свого організму- вміння раціонально використовувати свій фізичний потенціал, впроваджуючи здоровий спосіб життя, постійно засвоювати цінності фізичної культури [25, 28, 29].
Саме тому, пошук нових, ефективних форм організації навчального процесу з фізичного виховання у вищому навчальному закладі є важливим завданням викладачів кафедри фізичного виховання. Адже для більшості студентів заняття фізичною культурою та спортом у вузі є єдиним засобом збільшення рухової активності та мають велике значення для зміцнення і збереження їх здоров’я [5].
Робота виконана за планом НДР Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка.
Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Метою роботи є вивчити і узагальнити теоретичні та методичні джерела застосування у фізичному вихованні студентської молоді елементів єдиноборств.
© Яременко В. В., Малинський І.Й., Колос М. А. ,
Шандригось В.І., 2011
Для вирішення поставлених завдань нами використовувався метод аналізу спеціальної науково-методичної літератури та Інтернет-джерел.
Результати дослідження.
Рівень фізичної підготовленості студентів залежить в значній мірі від спрямованості навчального процесу, його структури, змісту, методів і засобів його реалізації. З вибором того чи іншого виду спорту для занять у вузі, студенти намагаються задовольнити свої індивідуальні фізичні та психологічні потреби в руховій активності. Підвищення ефективності процесу фізичного виховання студентів можливе за рахунок збільшення рухової активності, залучення їх до систематичних занять спортом, у тому числі єдиноборства-ми, використання сучасних технологій спортивної підготовки та оздоровчих занять [15].
Впродовж останніх років багато дослідників зверталися до проблеми удосконалення організації фізкультурно-оздоровчих занять зі студентською молоддю з пріоритетним використанням різних видів єдиноборств (дзюдо, ушу, тхеквондо, греко-римська боротьба, карате-до, сумо, бокс тощо) [22, 23].
Аналіз науково-методичної літератури показав, що на сьогоднішній день проведено ряд досліджень, в яких розглядається ефективність пріоритетного застосування різних видів єдиноборств у процесі фізичного виховання в вузі.
В. В. Тверских [20] розроблено та реалізовано на практиці модель фізичного виховання студентів на основі оздоровчого потенціалу тхеквондо. Дана модель складається з: проектно-цільового компоненту, змістовно-процесуальної частини та критеріально-оцінювальної системи. Результати дослідно-експериментальної роботи свідчать про ефективність застосування методики оздоровчих занять тхеквандо, побудованої на принципах індивідуалізації та диференціації навчання, на інтеграції засобів тхеквандо, що спрямовані на зміцнення та збереження здоров’я студентів.
А. Г. Семеновим [18], розглянуто концептуальну модель підвищення ефективності фізичного виховання студентів засобами греко-римської боротьби. Теоретично розроблені та експериментально перевірені педагогічні умови, що забезпечують ефективність занять греко-римською боротьбою у вузі. Автором даний аналіз занять і змагань з греко-римської боротьби, як педагогічного явища та фактору активізації мотиваційно-цінністного ставлення студентів до занять фізичною культурою та спортом.
В роботі С. А. Литвинова [11], проведено дослідження з удосконалення фізичної підготовки студентів на основі раціонального застосування спеціальних вправ східних єдиноборств у поєднанні з вправами програми фізичного виховання.
О. В. Долгановим [3], доведено ефективність спор-тизації фізичного виховання студентів вузів на основі засобів та методів, які застосовуються у спортивній підготовці дзюдоїстів. Отримані автором дані свідчать, що організація фізичного виховання студентів на основі спортизації дозволяє підвищити рівень фізичної активності, дає можливість оволодіти знаннями в галузі фізичної культури, спорту та здорового способу життя, необхідних для підтримки високого рівня здоров’я, фізичного розвитку, фізичної підготовленості. Спортизація фізичного виховання дозволяє розкрити та реалізувати реальні і потенційні можливості студентів, дозволяє успішно вирішувати навчальні та виховні завдання у порівнянні з традиційними підходами до організації фізичного виховання в вищих навчальних закладах.
М. В. Грязев із співавторами [2] пропонує боротьбу самбо в якості засобу для вирішення освітніх, оздоровчих і виховних завдань фізичного виховання студентської молоді.
К. В. Троянов [21] довів, що через заняття боротьбою самбо можна зміцнювати здоров’я студентів і підвищувати інтерес фізичної культури і спорту. Автором розроблена і експериментально перевірена методика початкової підготовки з боротьби самбо у процесі фізичного виховання студентів медичного університету.
А. И. Орлов [14] вивчив і експериментально обґрунтував можливість застосування чувашської національної боротьби «керешу» як засобу фізичного виховання. Розроблено авторську програму навчально-тренувальної і виховної роботи з чуваш-ської національної боротьби в клубно-факультативній системі роботи.
A.А. Клетнева [6] обґрунтувала педагогічну технологію інтеграції національно-історичного досвіду у фізичному вихованні під час навчання студентів педагогічних вузів єдиноборствам.
М.В. Олейкін [12] розглянув ефективність застосування заняття карате-до у вузі, їх роль в підвищенні інтересу студентів до занять фізичною культурою та покращенні рівня фізичної підготовленості.
B.Ю. Головановим [1] розроблено методику організації занять таеквон-до зі студентами нефізкуль-турних вузів у навчальний та позанавчальний час. Автором обґрунтовано доцільність застосування
засобів таеквон-до на навчально-тренувальних заняттях зі студентами- розроблено і апробовано зміст навчальної програми та навчально-тренувальних занять, що сприяють підвищенню фізичної підготовленості та зацікавленості студентів технічного вузу до занять фізичною культурою та спортом. Комплекс вправ таеквон-до, застосований у фізичному вихованні студентів технічного вузу, підвищує ефективність навчального процесу, сприяє підвищенню фізичної підготовленості студентів та їхньої зацікавленості до занять фізичною культурою і спортом.
У роботі А.Н. Леготкіна [10], розглянуто позитивний вплив спортизованих занять з використанням засобів спортивної боротьби (спортивних і рухливих ігор з елементами єдиноборств), засобів самоконтролю на фізичний стан студентів і на формування в них стійкої потреби до занять фізичною культурою та спортом у вузі. Автором розроблено варіативну частину програми з фізичного виховання з використанням засобів боротьби- доведено її ефективність- обґрунтовано цілеспрямоване використання нетрадиційних для фізичного виховання студентів борцівських ігор (регболу та ін.) — виявлено їх високу ефективність для розвитку фізичних здібностей студентів.
Методику застосування засобів рукопашного бою у фізичному вихованні студентів та їх ефективність в підвищенні рівня фізичної підготовленості розглянуто в роботі С. Рябцева [16]. В результаті дослідження було встановлено, що технічні і тактичні дії, під час єдиноборств були ефективним засобом впливу на розвиток координаційних здібностей. Важливою умовою цих заходів є необхідність створення нестандартних ситуацій в яких учасник повинен раціонально використовувати кумулятивний арсенал рухів в екстремальних умовах.
В роботі О. В. Криловського [8] експериментально доведено переваги застосування засобів боксу з метою удосконалення фізичної підготовленості студентів не-спеціалізованих вузів у порівнянні зі стандартними заняттями з фізичного виховання згідно навчальної програми. Автором розроблено програму використання засобів боксу в формі навчально-тренувальних занять для студентів 1−4 років навчання. Вони використовуються як альтернатива заняттям з фізичного виховання.
Г. С. Хам [26], у свою чергу, обґрунтував педагогічні умови, засоби і методи підвищення ефективності оздоровчих занять студентів технічних вузів, які займаються боксом.
На матеріалі пляжної боротьби В. В. Квартичем [4] розглянуто проблему навчання студентів педагогічних закладів руховим навичкам засобами єдиноборств та використання їх елементів у процесі фізичного виховання.
Я. В. Куликовським [9] проведено дослідження присвячене проблемі використання реконструйованих традиційних форм і методів фізичного виховання (на матеріалі української боротьби на поясах). Вживання розробленої автором методики використання традиційних засобів фізичної культури українців в навчальному
процесі педагогічного вузу зумовили підвищенню рівня фізичної, технічної, змагальної підготовки і функціонального стану організму хлопців з експериментальних груп у порівнянні з їх однолітками з контрольної групи. Завдяки використанню елементів ТФК українців у викладанні фізичного виховання істотно підвищувалася з року в рік (200З-2008 рр.) відвідуваність студентами занять і їх участь в командних змаганнях (між групами і курсами) з народних видів силового багатоборства і української народної боротьби на поясах.
Р. А. Самоха [17] теоретично обґрунтував та експериментально перевірив ефективність інноваційних технологій фізичного виховання студентів педагогічних університетів із застосуванням народних традицій. Дослідник зазначає, що використання козацьких єдиноборств сприяє підвищенню ефективності навчально-виховного процесу студентів вищих навчальних закладів на заняттях з фізичного виховання.
О.В. Слімаковський із співавторами [19] вважають, що вивчення та науково-обґрунтоване використання народних видів боротьби у фізичному вихованні студентів урізноманітнить навчально-виховний процес студентів, підвищить ефективність занять, а також, збагатить молодь знаннями про традиції та звичаї українського народу.
B.В. Буравцовим [27] розглянуто модель виховання фізичних якостей у студентів основної групи за допомогою елементів боротьби сумо. Запропонована модель надасть можливість студентам основної групи поліпшити ефективність створення навички динамічної стійкості.
C.В. Коробко [7] в якості дієвого засобу фізичного виховання також пропонує боротьбу сумо. Автор зазначає, що практика залучення студентів до занять сумо вказує на широкий оздоровчий ефект від цих занять. Поєднання прагнення студентів до занять екзотичними для них видами спорту, простота рухових дій, доступність засвоєння технічних прийомів дозволяє стверджувати що сумо є цілком придатним видом спорту для вдосконалення здоров’я молоді.
В своїй роботі Орен Д. Л. [13] розглядає підхід до формування здорового способу життя студентської молоді з використанням засобів сучасних традиційних та нетрадиційних видів єдиноборств. Автором наведено класифікацію видів єдиноборств, які можна застосовувати на позааудиторних заняттях зі студентами.
Висновки.
Залучення студентів та формування в них стійкого інтересу до систематичних занять спортивними єди-ноборствами, вимагають змін в методах організації навчально-тренувального процесу, застосуванні засобів, більш поглибленого індивідуального підходу, заснованого на вивченні здібностей та можливостей студентів. Комплексне вирішення цих питань у подальшому сприятиме зміцненню здоров'-я студентів, покращенню рівня фізичної підготовленості, досягненню спортивних результатів, формуванню високих моральних та вольових якостей.
Аналіз спеціальної літератури показує що проблема організації занять з пріоритетним використанням
засобів спортивних єдиноборств, як однієї з форм фізичного виховання та способів залучення до систематичних занять фізичними вправами у вузі, є предметом уваги багатьох фахівців в останній час. В той же час, недостатнє вивчення проблеми організації занять з пріоритетним застосуванням елементів єдиноборств в рамках академічних занять у неспеціалізованому вузі впродовж тривалого часу, дозволяє визначити актуальність даного дослідження.
Подальші дослідження передбачається провести в напрямку вивчення інших проблем застосування елементів єдиноборств у фізичному вихованні студентської молоді.
Література:
1. Голованов В. Ю. Методика и организация занятий по таэквон-до в учебное и внеучебное время со студентами нефизкультурных вузов: Дис. … канд. пед. наук / В. Ю. Голованов. — М., 2006. — 149 с.
2. Грязев М. В. Самбо как средство физического воспитания студенческой молодежи: Учебное пособие / М. В. Грязев, А.Н. Ло-тарев, И. П. Афонина. — Тула: Изд. ТулГУ, 2006. — 112 с.
3. Долганов О. В. Организация физкультурно-спортивной деятельности студентов в процессе занятий борьбой дзюдо: Дис. … канд. пед. наук: 13. 00. 04 / О. В. Долганов. — Тюмень, 2006. — 177 с.
4. Квартич В. В. Навчання руховим навичкам студентів педагогічних закладів у процесі фізичного виховання засобами єдиноборств (на матеріалі пляжної боротьби) / В. В. Квартич // Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М.П. Дра-гоманова. Серія N° З. Педагогічні науки: реалії та перспективи. -Випуск 14: зб. наук праць / За ред. О. В. Тимошенка. — К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2009. — С. 9З-98.
З. Ківернік О. В. Форми організації занять з фізичного виховання у вищих навчальних закладах / О.В. Ківернік, І.Х. Турчик, М.П. Пітин // Спортивна наука України. — 2008. — № 1 (16). — С. 18−23.
6. Клетнева А. А. Педагогическая технология интеграции национально-исторического опыта в физическом воспитании при обучении студентов педагогических ВУЗов единоборствам: Дис. … канд. пед. наук: 13. 00. 04 / А. А. Клетнева. — Нижневартовск, 2006. — 233 с.
7. Коробко С. В. Боротьба сумо як засіб вдосконалення здоров’я студентів / С. В. Коробко // Актуальні проблеми розвитку руху «Спорт для всіх» у контексті європейської інтеграції України: Матер. міжнар. наук. -практ. конф. — Т.: ТДПУ, 2004. — С. 299−300.
8. Крыловский О. В. Совершенствование физической подготовки студентов средствами бокса / О. В. Крыловский // Физическое воспитание студентов. Научный журнал. — 2010. — № 1. — С. 66−69.
9. Куликовський Я. В. Технології навчання студентів фізичним вправам з використанням реконструйованих українських традицій фізичного виховання (на матеріалі української боротьби на поясах)/ Я. В. Куликовський // Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова. Серія № З. Педагогічні науки: реалії та перспективи. — Випуск 14: зб. наук. праць / За ред. О. В. Тимошенка. — К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2009. — С. 113−117.
10. Леготкин А. Н. Улучшение физического состояния студентов технических вузов в процессе занятий спортивно-ориентированной направленности: Дис. … канд. пед. наук / А. Н. Леготкин. — Чайковский, 2004. — 181 с.
11. Литвинов С. А. Использование модельно-ситуационных характеристик специальных упражнений восточных единоборств для совершенствования физической подготовки студентов педагогических вузов: Дис. … канд. пед. наук: / С. А. Литвинов. — М., 2008. — 1З0 с.
12. Олейкин М. Ф. Физическая подготовка студентов нефизкультурных вузов средствами традиционного карате-до: автореф. дис. канд. пед. наук / М. Ф. Олейкин. — М., 2008. — 23 с.
13. Орен Д. Л. Формування здорового способу життя студентів засобами спортивної боротьби в позааудиторній фізкультурно-спортивній роботі / Д. Л. Орен // Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова. Серія № З. Педагогічні науки: реалії та перспективи. — Випуск 14: зб. наук. праць / За ред. О. В. Тимошенка. — К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2009. — С. 1З6−161.
14. Орлов А. И. Чувашская национальная борьба как средство физического воспитания: Дис. … канд. пед. наук: 13. 00. 01, 13. 00. 04 / А. И. Орлов. — Чебоксары, 2000. — 143 с.
15. Положення про організацію фізичного виховання і масового спорту в вищих навчальних закладах. Наказ Міністерства освіти і науки України 11. 01. 2006 № 4, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10 березня 2006 року за № 249/12 123 / Міністерство освіти і науки України. — К., 2006. — 23 с.
16. Рябцев С. Застосування засобів рукопашного бою у фізичному вихованні / Физическое воспитание и спорт в высших учебных заведениях // Сборник статей под ред. проф. Ермакова С. С. / IV международная научная конференция. — Харьков-Белгород-Красноярск, 2008. — С. 102−104.
17. Самоха Р. А. Інноваційні технології фізичного виховання студентів педагогічних університетів із застосуванням народних традицій: Дис… канд. наук: 13. 00. 07 / Р. А. Самоха. — К., 2007. -228 с.
18. Семенов А. Г Развитие греко-римской борьбы в отечественном студенческом спорте и физическом воспитании: Дис. … д-ра пед. наук: 13. 00. 04 / А. Г. Семенов. — Спб., 2001. — 487 с.
19. Слімаковський О.В. Народні види боротьби та їх вплив на фізичний розвиток студентської молоді / О.В. Слімаковський, О. О. Волошин, Л. Г Муца, Є.Н. Приступа // Реалізація здорового способу життя-сучасні підходи. Зб. наук. пр. ДДПУ імені Івана Франка. — Дрогобич: «Коло», 2003. — Вип. другий. — С. 395−400.
20. Тверских В. В. Программно-методическое обеспечение физического воспитания студентов вузов на основе одоровительного потенциала тхеквондо: Дис. … канд. пед. наук: 13. 00. 04 / В. В. Тверских. — Тюмень, 2007. — 224 с.
21. Троянов К. В. Методика начальной подготовки по борьбе самбо в процессе физического воспитания студентов: Дис. … канд. пед. наук: 13. 00. 04 / К. В. Троянов. — Москва, 2002. — 170 с.
22. Туманян Г С. Школа мастерства борцов, дзюдоистов и самбистов: учебн. пособие для студ. высш. учебн. заведений. — М.: Издательский центр «Академия», 2006. — З92 с.
23. Федякина Л. К. Анализ исследований по совершенствованию процесса физического воспитания студентов вузов / Федякина Л. К., Васильковская Ю. А., Авсагаров Г. Р. // Физическое воспитание студентов. Научный журнал. — 2010. — № 2. — С. 119−123.
24. Фізичне виховання. Навчальна програма для вищих закладів освіти України III -IV рівнів акредитації. Затверджено наказом міністра освіти і науки України 14. 11. 2003 р. — К., 2003. — 44 с.
2З. Фіцула М.М. Педагогіка вищої школи. Навч. посібник. — К.: Видавничий центр «Академія». 200З. — З76 с.
26. Хам Г. С. Педагогические условия повышения эффективности оздоровительных занятий студентов технических вузов, специализирующихся в боксе: Дис. … канд. пед. наук: 13. 00. 04 / Г. С. Хам. — Тюмень, 2000. — 137 c.
27. http: //www. nbuv. gov. ua. /portal/Soc_Gum/Vchdpu/200964/3/ Byravcov. pdf
28. Prusik Katarzyna. Quantitive and qualitative criteria of positive health evaluation of women in older age // Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and sports. -Kharkov, KRBNOU-KSADA, 2011. — N1. — P. 130−134.
29. Prusik Ka. [Problem of physical activity according health of a man] Problematyka aktywnosci fizycznej w stosunku do zdrowia czlowie-ka. / Prusik Ka., Gorner K., Prusik. Krz. //Usta ad Albim Bohemica, 2008. — R. 8, No. 2. — S. 12З-13З.
Надійшла до редакції 18. 03. 2011р. Малинський Игорь Иосифович Колос Николай Анатольевич Яременко Владимир Васильевич Шандригось Виктор Иванович yaryykk@mail. ru

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой