Использование информационных технологий в учебно-тренировочном процессе на примере спортивного танца

Тип работы:
Реферат
Предмет:
Экономические науки


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

м. — 2,4%.
У ліберо збільшилися показники: у результаті бігу зі зміною напрямку 6Ч5 м. — 6%, результаті бігу зі зміною напрямку 92 м. — 2,9%- у стрибку у висоту з місця — 7,4%, стрибку у висоту з розбігу — 6,8%, стрибку у довжину з місця — 3,4- у показниках кількості вистрибування із присіду протягом 20 с -6,4%- піднімання тулуба в сід з положення лежачи на спині протягом 20 с — 10,3%- підтягування на поперечині - 26,3%- згинання та розгинання рук в упорі лежачи 15,7%- присідання протягом 20 с — 8,1%.
Висновки.
1. Аналіз спеціальної літератури свідчить про те, що серед наукових і методичних робіт відсутні ті, які стосувалися б розробки структури фізичної підготовки волейболістів залежно від ігрового амплуа. Дослідження даної проблеми є на сьогодні актуальним, має істотне теоретичне і практичне значення.
2. Отримані в ході констатуючого експерименту дані дозволили розробити програму фізичної підготовки. Основу експериментальної програми склали комплекси фізичних вправ для загальної і спеціальної фізичної підготовки. Головною відмінною рисою програми є зміни обсягів і спрямованості спеціальних навантажень у підготовчому періоді відповідно до особливостей найбільш важливих швидкісно-силових проявів кожного ігрового амплуа.
3. Достовірні зміни найбільш важливих для кожного ігрового амплуа показників швидкісно-силової підготовленості волейболістів свідчать про ефективність запропонованої нами структури розподілу навантажень у підготовчому періоді річного циклу підготовки.
Подальші дослідження передбачається провести в напрямку вивчення інших проблем фізичної підготовки волейболістів 15−17 років з урахуванням ігрового амплуа.
Література
1. Абдель Салам Хуссейн, Волков Е. П. Особенности планирования развития скоростно-силовых способностей юных волейболистов на этапе начальной подготовки к соревновательной деятельности. http: //www. sport4you. rU/articles/~/ topicID/19/page/1/articleID/369. html
2. Гнатчук Я.І. Спеціальна фізична підготовленість кваліфікованих волейболістів //Педагогіка, психологія та меди-ко-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту // зб. наук. праць за редакцією проф. Єрмакова С.С. — Харків: ХДАДМ (ХХПІ), 2006. — № 1. — С. 24−27.
3. Гринченко І .Б., Поярков Ю. М., Казьмерчук А. П. Конверсія технології спортивної підготовки в навчально-педагогічний процес з дисципліні: «Спортивні ігри з методикою викладання. Волейбол» для факультетів фізичної культури педагогічних ВУЗів //Педагогіка, психологія та меди-ко-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту // зб. наук. праць за редакцією проф. Єрмакова С.С. — Харків: ХДАДМ (ХХПІ), 2006. — № 12. — С. 46−49.
4. Запорожанов В. А. Контроль в спортивной тренировке. -К.: Здоров’я, 1988. — 144 с.
5. Матвеев Л. П. Теория спорта. -М.: Воениздат, 1997. -304 с.
6. Платонов В. Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. — «Олимпийская литература», К., 2004. -806 с.
Надійшла до редакції 28. 05. 2007р.
ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В НАВЧАЛЬНО-ТРЕНУВАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ НА ПРИКЛАДІ СПОРТИВНОГО ТАНЦЮ
Голованова Наталія, Кобюк Ігор Національний університет фізичного виховання і спорту України
Анотація. В статті розглядається питання щодо основних концепцій при створенні електронних посібників для галузі фізичного виховання, а саме для навчально-тренувального процесу на прикладі спортивного танцю. Провівши аналіз електронного довідника виявлено, що його будова, принципи дії базуються на основних дидактичних принципах навчання. Аналіз літературних джерел показав, що інформаційні технології формують новий стиль роботи, який показує психологічно більш прийнятний, комфортний та мобілізуючий творчі можливості та інтелектуальний потенціал людини.
Ключові слова: інформаційний, технологія, навчальній, тренувальний, процес.
Аннотация. Голованова Наталия, Кобюк Игорь. Использование информационных технологий в учебно-тренировочном процессе на примере спортивного танца. В статье рассматривается вопрос основных концепций при создании электронных пособий для отрасли физического воспитания, а именно для учебно-тренировочного процесса на примере спортивного танца. Проведя анализ электронного справочника выявлено, что его строение, принципы действия базируются на основных дидактических принципах обучения. Анализ литературных источников показал, что информационные технологии формируют новый стиль работы, который показывает психологически более приемлемый, комфортный и мобилизующий творческие возможности и интеллектуальный потенциал человека.
Ключевые слова: информационный, технология, учебный, тренировочный, процесс.
Annotation. Golovanova Natalia, Kobyuk Igor. The usage of information technologies in an educational training process on the example of sporting dance. In the article the question of basic conceptions is examined at the creation of electronic manuals for industry of physical education, namely for an educational training process on the example of sporting dance. Having lead analysis of an electron manual is detected that its constitution, principles of an operation are founded on the basic didactic principles of learning. Analysis of references has shown that information technologies shape new style of work which shows psychologic more comprehensible, comfortable and mobilizable creative possibilities and a mental potential of the person.
Keywords: information, technology, educational, training, process.
Вступ.
На сучасному етапі розвитку освітнього процесу в Україні невід'ємною складовою є використання інформаційних технологій. В навчальному процесі в вузах фізкультурної направленості це твердження набуває специфічного, по своїй суті значення. В практиці фізичного виховання широке застосування знаходить впровадження комп’ютерних технологій, направлених на різні сторони організації, як учбового процесу, так і самостійних занятий. Серед таких сторін є: підвищення ефективності учбових занять, оптимізація учбового процесу, індивідуалізація фізичних навантажень тощо.
Світовий процес переходу до інформаційного суспільства, а також соціально-економічні зміни, які відбуваються в Україні, вимагають істотних змін у багатьох сферах діяльності держави. У першу чергу це стосується реформування освіти. Національною програмою «Україна ХХІ вік» передбачені забезпечення розвитку освіти на основі нових прогресивних концепцій, створення нової системи інформаційного забезпечення освіти [4]
У цей час у практиці фізичного виховання широке застосування знаходить впровадження комп’ютерних технологій, спрямованих на різні сторони організації, як навчального процесу, так і самостійних занять. Серед таких сторін є: оптимізація навчального процесу, індивідуалізація фізичних навантажень і т. д. [1]
На сьогоднішній день існує ряд комп’ютерних програм в різних видах спорту, які забезпечують підвищення ефективності навчально-тренувального процесу. За принципами дії їх можна розділити на:
• які використовуються для контролю стану здоров’я — індивідуалізують фізичні навантаження,
• які забезпечують організаційною програмою (програма проведення змагань, занять та ін.) -вони в свою чергу забезпечують оптимізацію навчального процесу.
• які забезпечують інформацією необхідною для
навчання (технічною, тактичною) — підвищують ефективність навчальних занять [2,3].
Розробки і впровадження можливостей інформаційних технологій актуально як для юних спортсменів, які відтворюють рух відповідно до безпосереднього відтворення зорового образа, так і для дорослих людей, що намагаються освоїти елементи техніки й тактики якого-небудь виду спорту. При цьому дорослі не просто безпосередньо відтворюють побачене, як це характерно для дітей. Для дорослих спортсменів необхідно «прокручування» у своїх думках образа технічних і тактичних дій. Однак чітке подання технічних і тактичних елементів у спортивних іграх часто буває ускладнено в першу чергу у зв’язку зі швидкістю їхнього виконання. Особливо це характерно для ударних рухів. І тому показ техніки виконання якого-небудь прийому більше кваліфікованим спортсменом не завжди дає потрібний ефект, оскільки швидкість виконання більшості технічних не дає можливості усвідомити деталей, для вирішення даної проблеми необхідні статичні й динамічні моделі елементів спортивної техніки й тактики. Цій меті звичайно служать малюнки, відеограми, схеми [5].
Розглядаючи використання інформаційних технологій в навчально-тренувальному процесі в спортивних танцях нами було використано відеопо-сібник за авторством Леоніда Плетньова з циклу
1 1
I 3 іїкім:і ІГЛІзг. г--ж* Т л-ИіСзіі/іі: ггссй '-=н & gt-||і '- Mn. nw. ilt І-іІс ш: Е Е МиІіМСс
і*
_днви. ЦІ) — :¦ І, пячг. И}(с*"н *!'- Г ¦ '
ДОКІ- Щ Е '-п& lt-Ь- т] ?3 Па*** Ьш & quot-
Вііа™& lt-и|>-«а^ипіи 3 'гОШІіПНЙ ТЕВЕЛГіТЮВОРЙ^, ДАМА- 1!. 15 ВЛ ПО Г 'ІАКРЬПЬІГ. І ІЖОНЧАНІ[Пі, Г Ір^ил Н*?*ГЛ* 1 II111 і Гі=ІИ (]і. Ї. :і:Ь Зіі і. Цім ВіИЩРії кПґітгт. тггА
ЙКЙЕИН*
111 М Нетнціш ВДОИСЯ П"Тр"НІК НЛН НіПІкіВ-ЛСНІІС Рлб{ШІ СТУПНІ!
Тангь 1 ЛН вп4р4Д в ПЦДК ДЦ Кі#лт& lt-
2 ПНвсторонуж СшгаоИ псІГТ НСИМОГО НЮ. ЗД. ПС'-ДТШЖЧИа. кяБл^іс
МШ1Л№чМН фПЇЕТ (1ВТ КинШґГїп
3. ПІН нізліД Л пліч* - П* ЯТ ацдїщсе Би/ЧНнняв ктіИ иіьитиичи, „ЙЯУК -1
а *льс 4 ГЕН ишвд ¦ ППДЕ ДЦ ПоЛуїиеЧКА Еібл'-рК
5 ЛН в стадоиу н Унашм Д С ЯГНПНА ВПС|"ГД Ен/і^-іннііИ н-раЯ сг. '-пни
? ПН Кір Ні ТЛ! Н'-'ІГ.Л V П-& gt- ЛТ ЛН с веЄвіишн ?№ІЦЄНІШМ НІЗДВ. Вен с тупнл
і _'-тсш нь пошоротл 3“ ЕЛ
ЦДК на шага-: 1 и 4
Ритм ЬЕМЕЬМ
ДАМА
| 111» | СІМІШИН ЇГІ'-ПНЇЙ П"ТР"НИИДН Ї'^ТЙЇГ. '-И НН 1
?і ¦ -М|^| глгліоаея-
І ГІЧТ* | 1 ИоАеПТПЯЛПІ Цгі ІЬцТПріІІИИ Т. '- Ніг і якії Р. іТиНРг"І-р | И.
Рис. 1. Фрагмент сторінки з електронного довідника (танець Танго) |
«Лінія танцю», який був створений в 1998 році, як перший російськомовний відео посібник.
Комплект складається з 4-х дисків:
• N1 «Стандартні танці» (основні фігури)
• N2 «Латиноамериканські танці» (основні фігури)
• N3 «Варіації стандартних танців і Віденський Вальс»
• N4 «Варіації латиноамериканських танців» (демонструють С. Дуванов и С. Тверьянович) Програма розроблена в ИТМЬ має вигляд
Web-сторінки, кожна сторінка містить гіперпосилан-ня на підрозділи, які включають теоретичну (рис. 1) та відео-частину. Кожна базисна фігура продемонстрована двічі під різними кутами під рахунок і під музику, супроводжується надписом назви та його проголошенням російською та англійською мовами. Також в кожному танці пропонується варіації з базисних фігур.
На етапі початкового розучування ставиться мета створення уяви про дану рухову дію, формування уміння, виконувати рухові дії. В електронному довідникові чітко продемонстровані фігури крім того позитивно впливає той факт, що демонструє і тренер і пара в електронному довідникові. Таким чином ті хто переглядають довідник мають змогу побачити фігури в індивідуальному виконанні не тільки тренера але й інших кваліфікованих фахівців.
Робота виконана згідно з темою 1.2.7.3 п «Удосконалення організаційно-методичних основ технологічних інновацій в системі професійної підготовки фахівців з фізичного виховання і спорту» Зведеного плану науково-дослідної роботи на 2006 — 2010 рр.
Формулювання цілей роботи.
Мета роботи — розглянути вплив використання інформаційних технологій на навчально-тренувальний процес у спортивних танцях.
Методи досліджень — теоретичний аналіз і узагальнення даних наукової літератури, педагогічне спостереження, методи математичної статистики.
Результати досліджень.
Експеримент проводився протягом двох місяців на базі клубу «Супаданс» при Національному університеті фізичного виховання і спорту України. Під час дослідження в експерименті приймало участь 20 осіб. Які були розділені на контрольну та експериментальну групи, які в своєму загальному танцювальному рівні на попередньому етапі в середньому відповідали одна одній (середнє арифметичне оцінки в групах: контрольна група — 3,1, експериментальна група — 3,0), що було підтверджено розрахунками за критерієм Вілкоксона (різниця між вибірками статистично недостовірна) (рис. 4). Одній з груп, а саме експериментальній, було видано електронні довідники за допомогою яких вони мали змогу проводити самостійні заняття та попередньо вивчати фігури, які входили в навчальну програму занять.
В експериментальній групі було проведено анкетування на предмет відношення осіб, що займаються до застосування електронного довідника в тренувальному процесі, в результаті ми отримали такі показники (рис. 2, 3)
Аналізуючи ці показники, можна зробити висновок, що навіть скептично налаштовані до нововведення в навчально-тренувальному процесі змінили свою думку і підтвердили ефективність за-
10%
? Дуже сподобалося? Сподобалося? Не можу відповісти
Рис. 2. Відношення осіб, що займаються, до застосування електронного довідника в тренувальному процесі на початковому етапі 10%
80%
? Дуже сподобалося? Сподобалося? Не можу відповісти
Рис. 3. Відношення осіб, що займаються, до застосування електронного довідника в тренувальному процесі на завершальному етапі
стосування інформаційних технологій в тренуванні.
Оцінку професійного рівня проводили група незалежних експертів в складі трьох тренерів зі спортивних танців, які працюють на базі клубу «Су-паданс». При оцінюванні танцювального рівня, експертам не було надано інформації, щодо приналежності до тої чи іншої групи танцюристів, що підвищило об'єктивність оцінювання (рис. 4).
Приріст рівня танцювання після проведення експерименту в контрольній (3,6) та експериментальній (4,2) групах значно відрізняються, це підтвердив і розрахунок за критерієм Вілкоксона (різниця між вибірками статистично достовірна). Таким чином, в експериментальній групі в порівнянні з контрольною значно зріс рівень танцювання. Це свідчить про ефективність застосування електронного посібника в навчально-тренувальному процесі.
Висновки.
Провівши аналіз електронного довідника виявлено, що його будова, принципи дії базуються на основних дидактичних принципах навчання.
Аналіз літературних джерел показав, що інформаційні технології формують новий стиль роботи, який показує психологічно більш прийнятний, комфортним та мобілізуючим творчі можливості та інтелектуальний потенціал людини.
Отримані в ході досліджень результати вказує на ефективність застосування інформаційних технологій в навчально-тренувальному процесі в спортивному танці.
Подальші дослідження передбачається провести в напрямку вивчення інших проблем використання інформаційних технологій в навчально-тренувальному процесі.
Литература
1. Ашанін В. С. Стан і перспективи інформації освіти у вузах фізичної культури. //Педагогика, психология и медико-биологические проблемы физического воспитания и спорта: Сб. науч. трудов. — Харьков, 2000. — № 19. — С. 2025.
2. Волков В. Ю. Компьютерные технологии в физической культуре, оздоровительной деятельности и образовательном процессе // Теория и практика физической культуры.
2001, № 4. — С. 20−24.
3. Волков В. Ю. Компьютерные технологии в физической культуре, оздоровительной деятельности и образовательном процессе // Теория и практика физической культуры. 2001, № 5. — С. 34−37.
4. Герасименко С .О., Бишевец Н. Г., Голованова Н. Л. Основы использования дистанционных технологий обучения в вузах физкультурного профиля //Педагогіка психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. 2006. — № 6. — С. 13−16.
5. Козина Ж. Л. Методы применения современных информационных технологий для активизации образного восприятия занимающимися элементов техники и тактики в спортивных играх //Педагогіка психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. 2006. — №
6. — С. 73−76.
Надійшла до редакції 23. 06. 2007р.
ВИХОВАННЯ ТА ГУМАНІЗАЦІЯ ОСВІТИ ЯК ШЛЯХИ ДО ДУХОВНОГО ОНОВЛЕННЯ СУСПІЛЬСТВА
Гончаренко М. С., Кириленко С. В., Михайличенко М. В., Новикова В.Є., Карачинська Е .Т. Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна
Анотація. В статті розкривається валеологічний підхід до визначення духовності, складові духовного здоров’я. Докладно наведені етапи виховання духовності. Підкреслено роль традицій української культури в забезпеченні духовного розвитку підростаючого покоління. Наголошено на важливості систематичної підготовки фахівців — валеологів для втілення в життя програми гуманізації освіти.
Ключові слова: валеологія, духовне здоров’я, гуманізація освіти.
Аннотация. Гончаренко М. С., Кириленко С. В., Михайличенко М. В., Новикова В. Е., Карачинская Е. Т. Воспитание и гуманизация образования как пути к духовному обновлению общества. В статье раскрывается валеологический подход к определению духовности, составу духовного здоровья. Подробно приведенные этапы воспитания духовности. Подчеркнута роль традиций украинской культуры в обеспечении духовного развития подрастающего поколения. Подчеркнута важность систематической подготовки специалистов-вале-ологов для воплощения в жизнь программы гуманизации образования.

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой