Использование категорий «Потенциал», «Капитал» и «Ресурс» в социально-экономических исследованиях

Тип работы:
Реферат
Предмет:
Экономические науки


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

УДК 330. 34+331. 101 Натал1я Семешвна Тютюнник
Донецький шститут М1жрегюнально!'- академй'- yправлiння персоналом, Олена Анатолнвна 1гнатова
канд. екон. наук Донецький ушверситет економiки i права
ВИКОРИСТАННЯ КАТЕГОР1Й «ПОТЕНЦ1АЛ», «КАП1ТАЛ» I «РЕСУРС» У СОЦ1АЛЬНО-ЕКОНОМ1ЧНИХ ДОСЛ1ДЖЕННЯХ
У сyчаснiй економiчнiй наyцi остантм часом з'-явилося багато понять, яю вщобра-жають соцiальнy складову в теоретичнш кон-цепцп суспшьно! системи: «сощальний ресурс», «соцiальний каттал», «соцiальний потенщал», «людський ресyрс», «трудовий по-тенцiал», «iнтелектyальний каттал» тощо. Поступове! х вкорiнення в понятшному апа-ратi вчених i практикiв е свiдченням поступо-вого усвщомлення зростання ролi сощально! тдсистеми як вiдносно самостiйного чинни-ка. Хоча iсторiя наукового дослiдження ви-щеназваних категорiй е досить тривалою, проте yнiверсального пiдходy до! х визначен-ня не iснyе, що пояснюеться складнiстю та динамiчнiстю цих понять. Виникае нагальна потреба конкретизувати щ категорп та визна-чити взаемозв'-язок мiж ними, зокрема, у со-цiальнiй сферi сyспiльного розвитку.
У трактуванш та застосyваннi вказано! термшологи вiтчизняними i зарyбiжними вченими юнують iстотнi розбiжностi. Так, поняття соцiального капiталy й соцiального потенщалу набуло великого поширення з ча-сiв появи вщомо! працi Р. Патнема [1]. Бшь-шiсть дослщниюв, якi вивчали соцiальний потенцiал i капiтал, робили це з точки зору фшософи та соцiологii'- (наприклад, Ф. Фуку-яма [21]). Серед укра'-нських та росiйських дослiдникiв сощальний каттал розглядаеться в контекст сощально! експертизи [17]- у контекст вiдтворення робочо! сили [19]- також дослщжуються проблеми розвитку й ощнки соцiального капiталy з точки зору тдвищен-ня ефективностi державного управлшня [10]. Багато наукових пyблiкацiй присвячено ви-значенню сyтностi та вщмшносп понять «со-цiальне вiдтворення», «сощальний розвиток», «соцiальний потенцiал», «соцiальний кат© Н. С. Тютюнник, О. А. Игнатова, 2012
тал», «сощальний ресурс» [12]- переходу вщ категорп «соцiальний каттал» до категорп «соцiальний потенцiал» з точки зору ринково! економiки [23]. Окрема увага придшяеться сyтностi трудового потенщалу як економiчноi'- категорп [9] та вщокремленню понять «трудовий потенщал», «трyдовi ресурси» та «людський потенщал» [20]- також розглядаеться трудовий потенщал у полiтекономiчно-му аспекп [13]. 1снують розбiжностi також у визначент складових окремих сощальних категорiй. Так, наприклад, однi автори роз-глядають людський капiтал як одну з частин штелектуального катталу [4]- iншi — як складову штелектуального ресурсу [18]. 1снуе ба-чення людського потенцiалy у складi соцi-ального потенцiалy [2] та, навпаки, штерпре-тацiя сощального потенцiалy як частини трудового потенщалу [16]. Цшком очевидно, що при певнш рiзноманiтностi пiдходiв виникае необхщтсть систематизац^ цих категорiй.
Метою статп е проведення теоретико-методолопчного аналiзy сyтностi категорiй «потенцiал», «каттал», «ресурс» у сощаль-нiй сфер^ уточнення складу об'-ектiв, що ви-значаються ними, перспектив застосування у подальших соцiально-економiчних дослiд-женнях.
Систематизуючи погляди науковщв на особливостi даних категорш, можна видiлити! х особливостi залежно вщ ступеня глибини дослiдження сощальних явищ (див. таблицю).
Термiни «каттал», «ресурс» i «потен-цiал» мають багато спшьного. Усi вони озна-чають «засiб», «можливiсть», якими можна скористатись. Але е ряд вщмшностей. Каттал мае приносити прибуток. Наприклад, ш-телектуальний капiтал визначаеться як знан-ня, навички й штелектуальна власнiсть,
Економжа npoMurnoeocmi Экономика промышленности
Таблиця
Особливост1 визначення категор1й «потенциал», «каттал» та «ресурс»
у сощалънт сфер1
Потенщал: 1) сукупшсть уах наявних засо-бiв, можливостей, продуктивних сил i т. iн., що можуть бути вико-ристанi в якш-небудь галузi, дь лянцi, сферц 2) прихованi здатностi, сили для якоьнебудь дiяльностi, що мо-жуть виявитися за певних умов [5] Каштал: 1) усе те, що використовуеться для виробництва, але безпосередньо не споживаеться в ньому (за винятком повшьно1 амортизацп). На ввдшну вiд iнших факторiв виробництва, землi i природних ресурсiв, капiтал складаеться з ранiше виробленого продукту- 2) сукупшсть кошпв (майно, грошi, нерухомiсть), що приносять прибу-ток [5] Ресурс: 1) к1льк1сна мiра можли-востi виконання яко1-небудь дiяльностi- умови, що дозволяють за допомо-гою певних перетворень отримати бажаний результат- 2) зааб, можливiсть, яки-ми можна скористатися в разi необхiдностi [5]
Сощальний Сощальний потенщал — сукупшсть багатьох сустльних можливостей — демографiчних, освгг-нiх, професiйних, сощально-iнфраструктурних та iнших, як1 мае крана або регiон на сьогод-нiшнiй та майбутнiй час [10, 12, 17, 23] Сощальний каштал — це комплекс сустльних мереж, як тдтриму-ються на основi неформальних цш-ностей, норм i понять, як1 подм-ють члени соцiальних груп i спшь-нот, що створюють мiж ними кри-тичну масу довiри i сошально1 тдт-римки, ефект сшвробггаицтва i вза-емодп [14] Сощальний ресурс — характеристика деякого запасу нематерiальних ру-шiйних сил розвитку, сощ-альних зв'-язк1 В, що сфор-мувалися в суспiльствi, i сощальних iнститутiв, об-слуговуючих функцюну-вання економiки [12]
Людський Людський потенщал — накопи-чений запас здоров'-я, загально-культурно! i професшно1 компетентности творчо!, тдприемниць-ко! i цившьно1 вiдповiдальностi, що реалiзуеться у сферi дiяльнос-тi i у сферi вжитку на основi рин-кових i неринкових механiзмiв. Людський потенщал — сукупшсть знань, умшь i мотивацiй населения [8, 22] Людський каштал — це наявний запас здiбностей i мотивацiй насе-лення, що включае освiчену части-ну трудових ресурсiв, знання, ш-струментарш штелектуально1 та управлшсько1 працi, мюце юнуван-ня i трудово1 дiяльностi, як1 впли-вають на зростання обсягiв нацю-нального виробництва i збiльшення доходiв населення [8] Людськi ресурси — сукупшсть робинишв з квалiфi-кацiею до розробки або шдтримки продукту або сервiсу [3]. Людсьш ресурси = шль-к1сть людей + людський потенщал (компетенцп, досвщ iнтелект, здiбнiсть до постiйного вдоскона-лення i розвитку) [20]
Трудовий Трудовий потенщал — це юную-чi сьогоднi та передбачуваш тру-довi можливостi, як1 визначають-ся чисельнiстю, вiковою структурою, професшними, квал1фжа-цiйними та iншими характеристиками персоналу пiдприемства [3, 9, 22] Трудовi ресурси — частина населення, яка по фiзично-му розвитку, придбанш ос-вiтi, професiйно-квалiфiка-цiйному рiвню здатна зай-матися суспiльно корис-ною дiяльнiстю [9, 22]
1нтелектуальний 1нтелектуальний потенцiал — це сукупшсть знань, умшь i творчих обдарувань iндивiдiв, 1хнш осви'--ньо-квалiфiкацiйний рiвень, яш дають змогу засвоювати набутi та творити новi знання, тобто це здебiльшого можливосп, якими володiе особа [8, 18] 1нтелектуальний капiтал — знання, навички i виробничий досвiд конкретних людей i нематерiальнi активи, включаючи патенти, бази даних, програмне забезпечення, товарнi знаки i iн., як1 продуктивно використовуються в шлях максимь заци прибутку й шших економiчних i технiчних результапв [7]. 1нтелектуальний капiтал — це знання, яш можуть бути перетворе-нi на прибуток та ощнеш [8] 1нтелектуальш ресурси — сукупнiсть елементiв ште-лектуального потенцiалу, здатних не лише безпосе-редньо включатися в про-цес виробництва, але i справляти на нього потуж-ну опосередковану дiю через науку i технiчний прогрес [8, 15]
Економжа промисловост1 Есопоту of Industry
яю можуть бути перетвореш на прибуток [7,
8]. Ресурс — це теж зашб, можливосп, якими можна скористуватися. Наприклад, сощаль-ний ресурс — запас нематерiальних рушiйних сил розвитку, сощальних зв'-язкiв, соцiальних шститупв, обслуговуючих функцiонування економiки [12]. Але ресурс може бути вико-ристаним, а може залишитись у запаса По-тенцiал — це теж сукупнють засобiв та можли-востей, але не тшьки наявних, а ще i прихова-них. Так, трудовий потенщал — це наявш сьо-годнi та передбачуванi трудовi можливостi [3,
9]. Отже:
1) каттал — це та частина ресурсу або потенщалу, яка використовусться, вщтворю-еться та приносить прибуток-
2) ресурс — бшьш широке поняття- вiн може використовуватися або не використо-вуватися- може вщтворюватися чи не вiдтво-рюватися- може приносити або не приносити прибутку-
3) потенщал — найбшьш широке поняття- о^м ресурсу до нього включаються ще i прихованi можливостi.
Схематично взаемозв'-язок мiж даними категорiями зображено на рис. 1.
Категорiя «потенщал» мае найбшьш широкий змют, тому буде лопчним у соща-льно-економiчних дослiдженнях використо-вувати саме це поняття.
У наукових публшащях зус^чаються термiни «соцiальний потенцiал», «людський потенцiал», «трудовий потенцiал» та «ште-лектуальний потенцiал». Усi вищеназванi термши у сво1х визначеннях мають спшьш частини, у чомусь перетинаються. Так, до складу людського потенцiалу входять: сукупнють знань, умшь i мотивацш населення, накопичений запас здоров'-я, загальнокульту-рна i професiйна компетентнють, творча, т-дприемницька i цившьна вiдповiдальнiсть [8,
22]. Трудовий потенщал включае в себе: чи-сельнють, вiкову структуру населення, його професшш, квалiфiкацiйнi характеристики [3, 9, 22]. Частинами штелектуального по-тенцiалу е: знання, умшня i творчi обдару-вання iндивiдiв, 1х освiтньо-квалiфiкацiйний рiвень [8, 18]. Соцiальний потенцiал — найбшьш широке з цих понять: сукупнють бага-тьох суспшьних можливостей — демографiч-них, освггшх, професiйних, сощально-iнфраструктурних та шших [10, 12, 17, 23].
Спшьною частиною всiх потенцiалiв е знання, рiвень освiти населення, його про-фесiйна компетентнiсть. На схемi (рис. 2) вщображено вищеназванi категори.
Економта промисловостi Экономика промышленности
OJ Ltl
¦iъ.
t4 «
о
a
p
§ p

E? p
г p
I
& lt-s>-
a
•5
^ СЯ
l4^ ся ^ *
?o* i-i
u) ^
i ON k& gt- /_s i
L/l '-
§
2 о pe
y ZI
h ?=?
3 р& gt-
s3 о
ft о
ез g3
& lt- ft
В-. н& lt- ^
§ |?
и S 3
5'- В. ре 5=i
0 е. а-4
й- - ^ н
ьэ q s м J
3 3 № g3-о
г? s о §-м
3 3
1П • О I-I
1 q ?
р о
i-rt о s3
о
^
о Я
S'- № о h
w p
«о
u& gt-..
v- et
w ж
& amp- 2
Я s
S S
о *
& lt--r
oj
«
to о о
я p'-
и
tr «
0
1
ft я о я о
h
р
я
^ s
sc s
g
ft o p ез гГ
л «
о о •в
о h
u& gt- 3
Cd ^
s я a
3 ?
Яс о
Б ° я •в о я ft
р
и tr
я я
Яс
Я о h ft я
ю H a g
о я № я V
о ю я'- 1 я я
о Яс ю
5'- ft Я S3 о о
Го& quot- •в я СП о
1 о № я н'- р Й ^ я 1 00
s О яс H я'- 1 ю
… ft о о о
0 — тз 5'-
i Ю sc ft ft
H H •в
ft я о
a л №
ft я я яс я
^ я яс
p? a р о о
tr1 Я я ft СП
Я я
Яс H нч я
й — H
P Я о ft и
н'- p и hi Я и сп^
р
«
w p
я
ю
И» о о
о to >о с
T-? • ^ Я
Чз я о
Kj
?
о
05
я о
3 3з S'-
ч: a о ^
05 ¦*• Я я'-
s о 3
я -я
I'-
я g
s
о
g
g
?!
! о* я
о о -я
I'-
о* Я
я
я'-
s о 3 я
я -Я
s ^
о i»
я -я
I'-
?a
s
о/
о о*
?! я
я'-
s о 3
я -я

g
?!
1 о* я я
Я'-
s о 3
я -я
I'-
Доходи
зайняпсть та безроб1ття
сощальне забезпечення
умови проживания
еколог1чна ситуащя
О/
я «
о 3
я

§
послуги та торг1вля
Культура
Охорона здоров & quot-я
осв1та та наука
Структура та працездатшсть
населения чнсельшсть населения
_ J
5. Великий тлумачний словник сучас-но! укра! нсько! мови / голов. ред. В.Т. Бу-сел, редактори-лексикографи: В. Т. Бусел, М.Д. Василега-Дерибас, О.В. Дмитрieв, Г. В. Латник, Г. В. Степенко. — К.: 1ртнь: ВТФ «Перун», 2005. — 1728 с.
6. Дем'-янчук О.1 Сощальний капiтал як елемент сталого економiчного розвит-ку сустльства / О.1. Дем'-янчук // Науковий вюник ВДУ iM. Лесi Укра! нки. Економiчнi науки. — № 12. — Луцьк: РВВ «Вежа» ВДУ iM. Лесi Укра! нки, 2007. — С. 25−28.
7. Дегтяр А. О. Методолопчш пiдходи до формування iнтелектуального катталу для шноващйно! промислово! економiки / А. О. Дегтяр // Державне бущвництво. -2010. — № 1. — С. 1−11.
8. Зинов В. Интеллектуальный капитал как базовая характеристика стоимости бизнеса / В. Зинов, К. Сафарян // 1нтелектуа-льна власнють. — 2001. — № 5−6. — С. 23−25.
9. Кравець 1.М. Соцiально-економiчна сутнють трудового потенщалу як економiч-но! категори / 1.М. Кравець // Вюник нащо-нального ушверситету водного господарства i природокористування: зб. наук. праць. -Рiвне, 2006. — Ч. 1, вип. 4 (36). — С. 282−286.
10. Лесечко М. Сощальний каттал: проблеми розвитку i ощнки / М. Лесечко, А. Чемерис // Вюник державно! служби Укра! ни. — 2000. — № 5. — С. 88−94.
11. Любченко О. М. Сощально-еконо-мiчний потенцiал регiону: поняття, структура, генезис / О. М. Любченко // Формування ринково! економiки: наук. зб. / М-во освгги i науки Укра! ни, ДВНЗ & quot-Ки!в. нац. екон. ун-т iм. В. Гетьмана& quot-- вiдп. ред. О. О. Беляев. — К., 2010. — Вип. 23. — С. 202−209.
12. Маслова И. С. Социальный потенциал развития экономики / И. С. Маслова // Вестник Ин-та экономики РАН. — 2008. -№ 2. — С. 37−53.
13. Матковський Р. Б. Економiчний потенщал Укра! ни та шляхи його ефективно-го використання: автореф. дис. … канд. екон. наук / Р.Б. Матковський- КНЕУ. — К., 2003. -20 с.
14. Небава М.1. Сощальний каттал як фактор економiчно! результативносп сощ-ально! полггики [Електронний ресурс] /
М.1. Небава // Проблеми системного тдходу в економщ — електронне наукове фахове ви-дання Нащонального авiацiйного ушверси-тету. — К., 2009. — № 1. — Режим доступу: http: //www. nbuv. gov. ua /e-joumals/PSPE/2009−1/Nebava_M408. htm.
15. Норщина Н.1. Iнтелектуальнi ре-сурси шдприемства: охороноздатнiсть та оцiнювання / Н.1. Норiцина // Вiсник МНТУ. -Сер. Економка. — 2011. — № 2 (5). — С. 93 102.
16. Полякова Е.1 Управлшня посилен-ням економiчноi безпеки шдприемства за функщональною складовою — сощальний потенщал / Е.1. Полякова // Науковi пращ ДонНТУ. — Сер.: Економiчна. — Вип. 33−1. -2008. — С. 192−197.
17. Привалов Ю. Сощальна експерти-за: пiдходи i методи / Ю. Привалов, О. Рогожин, Ю. Саенко // Вiсник державноi служби Украiни. — 1998. — № 2. — С. 68−76.
18. Река Г. В. 1нтелектуальний каттал та штелектуальний потенщал: критери роз-межування / Г. В. Река // Науковий вюник НЛТУ Украши. — 2009. — Вип. 19.1 — С. 228 232.
19. Терон 1.В. Методична схема регю-нального аналiзу розвитку соцiального кат-талу / 1.В. Терон // Стратепя розвитку Украь ни. — Сер.: Економша, соцiологiя, право. -2011. — № 2. — C. 357−363.
20. Федонш О С. Потенщал шдприемства: формування та ощнка / О. С. Федонш, 1.М. Ретна, О.1. Олексюк. — К.: КНЕУ,
2003. — С. 197−221.
21. Фукуяма Ф. Доверие: социальные добродетели и путь к процветанию: пер. с англ. / Ф. Фукуяма. — М.: АСТ: Ермак,
2004. — 730 с.
22. Шинкаренко В. Економша пращ навч. пошб. для студ. вищ. навч. закл. спеща-лiзацii & quot-Менеджмент тдприемств i оргашза-цiй автомобiльного транспорту& quot- / В. Шинкаренко- Харювський держ. автомобшьно-дорожнiй технiчний ун-т. — Х.: ХДАДТУ, 2000. — 303 с.
23. Штырбул С. А. Социальный капитал и социальный потенциал: субъекты и функции: автореф. дис. … канд. екон. наук / С.А. Штырбул- МГУ. — М., 2010. — 27 с.
Надшшла до редакци 15. 11. 2012 р.
Економгка промисловостг Экономика промышленности

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой