Поширеність факторів ризику захворювань серцево-судинної системи середмешканців міста Полтава

Тип работы:
Реферат
Предмет:
Медицина


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

УДК 616. 12/. 13−002(477. 53) Голованова I.A., Хорош М. В.
ПОШИРЕН1СТЬ ФАКТОР1 В РИЗИКУ ЗАХВОРЮВАНЬ СЕРЦЕВО-СУДИННО1 СИСТЕМИ СЕРЕДМЕШКАНЦ1 В М1СТА ПОЛТАВА
ВДНЗУ «Украшська медична стоматологiчна академiя», м. Полтава.
Проведене досл'-дження показуе поширенсть фактор'-т ризику серцево-судинних захворювань серед населення м. Полтава, а також залежнсть ризику розвитку серцево-судинних захворювань в'-д клькостi одночасно дючих фактор'-т ризику. Дослiдження проводилось шляхом анон'-шного анкетування населення з безпосередн'-ш вим'-рюванням артерiального тиску (АТ) на момент опитування. Результати анкетного огляду, 497 анкет, було зведено в таблиц i пддано комп'-ютернiй статистичнй обробц за допомогою програмного забезпечення STATISTICA 10.0 та IBM SPSS Statistics 20.
Ключов1 слова: система охорони здоров'-я, серцево-судинн1 захворювання, фактори ризику, профтактика захворювань. Робота е фрагментом иауково-дослiдиоi'- роботи «Наукове обрунтування технологiй управлiння i оргаиiзацii'- рiзних видiв медичноТ, в тому чи^i стоматологiчиоi'-, допомоги дорослому та дитячому населению в перiод реформування системи охорони здоров'-я», номер державноi'-реестрацп № 0113U004778.
Захворювання серцево-судинноТ системи займають провщне мюце в структурi патологи в цтому та е основною причиною швалщизацп та смертност населення як в УкраТ'-ы, так i в усьому свт.
Багатьма авторами наголошуеться, що незважаючи на те, що хвороби системи кровооб^у (ХСК) е провщною причиною смерт населення економiчно розвинутих краТ'-н, у бшьшосп з них протягом останшх десятил^ь рееструеться стшка позитивна динамка показниш здоров'-я, пов'-язаних iзею патолопею. У той же час в УкраТн спостер^аеться прямо протилежна тенден^я: за останн 25 рокiв поширенiсть серцево-судинних захворювань серед населення зросла в 3 рази, а рiвень смертност вщ них — на 45%[ 1,2 ].
На даний час першочерговими завданнями закладiв охорони здоров'-я е не лише ранне виявлення людей iз початковими ознаками кардюлопчних захворювань, а в першу чергу, виявлення людей з наявними факторами ризику розвитку серцево-судинноТ патологи та проведення профтактичних закладiв щодо ТТ'- розвитку.
Для досягнення цих цтей перш за все необхщно ч^ко розумiти природу факторiв ризику розвитку захворювань серцево-судинноТ системи.
Фактори ризику серцево-судинних захворювань подтяються на двi категорий 3,4 ]:
I. Не кероваш — тi, що не пщлягають корекцiТ.
II. Кероваш — т^ що можна усунути.
До першоТ групи вiдносяться -спадковють, стать, вiк, менопауза у жшок, наявнiсть хронiчних захворювань, цукровий дiабет, мiсце проживання. До другоТ — палшня, дислiпiдемiя, ожирiння, зниження фiзичноТ активностi, зловживання алкоголем, вживання наркотичних речовин, пщвищення цифр артерiального тиску, психоемоцшна напруга, прискорення серцевого ритму, гормональн порушення, храп. 4]
За даними ВООЗ, у розвитку передчасноТ смертност через ССЗ iстотну роль в^грають 3 фактори ризику: артерiальна ппертошя, палiння та гiперхолестеринемiя. В 2004 роц були опублiкованi результати одного крупномасштабного мiжнародного дослiдження INTERHEART, в якому приймали участь дослщники 52 краТн свiту. В контрольованому дослщженн у 26 тисяч пацiентiв, госпiталiзованих у вiддiлення штенсивноТ кардюлоги, вивчали зв'-язок гострого коронарного синдрому та 9 факторiв ризику. Було показано, що поряд з класичними факторами ризику у розвитку шфаркту мюкарда важливу роль в^фграють i новi фактори ризику (стрес/депресiя, ожирiння, цукровий дiабет, низький рiвень холестерину лтопротеТ^в високоТ щiльностi та низький рiвень вживання у Тжу овочiв та фрук^в).
Мета дослiдження
Метою даного дослщження було визначення розповсюдження найпоширешших факторiв ризику серцево-судинних захворювань серед населення мюта Полтава.
Матерiали i методи
Дослiдження проводилось шляхом аношмного анкетування населення з безпосереднiм вимiрюванням артерiального тиску (АТ) на момент опитування. Результати анкетного огляду (497 анкет) було зведено в таблиц i пщдано комп'-ютернiй статистичнiй обробц за допомогою програмного забезпечення STATISTICA 10.0 та IBM SPSS Statistics 20.
Результати до^дження та 1х обговорення
В результатi обробки отриманоТ шформаци отриманi наступнi данi розподту респондентiв:
— За вiком: 56% - вкова група 18−40 рош- 21,7% - респонденти у вiцi 40−55 рокiв, 21,9% - вкова група за 55 рокiв-
— За статтю: 35% - чоловки, 65% - жшки-
— За шдексом маси тта (1МТ): 47,3% - нормальна маса тта, 28% - виявлена надмiрна вага, 21,5% - ожиршня pi3Horo ступеню, 3,2% - дефiцит маси тта-
— За показниками артерiального тиску (АТ): 41,4% - в межах норми, 20,9% - високий нормальний, 18,5% - пщвищений в межах артерiальноT ппертензп (АГ) I рiвня, 9,5% - пiдвищений у межах АГ II-III рiвня, 9,7% - понижений артерiальний тиск-
— За даними амейного анамнезу: 49,7% - не в^^чають випадкiв серцево-судинних захворювань (ССЗ) у близьких родичiв, 31,8% - вiдмiчають наявнiсть ССЗ у одного з близьких родичiв, 15,5% -наявысть ССЗ у 2-х родичiв, 3% - в^^чають наявнiсть ССЗ у 3-х та бтьше родичiв-
— За вщношенням до тютюнопалiння: 70,6% - не палять, 15,5% - палять до 10 цигарок на добу, 9,1% - палять бтьше 11 цигарок на добу, 4,8% - кинули палити у терм^ бтьш як твроку тому-
— За вживанням алкогольних напоТв: 57,9% - вживають алкогольн напоТ зрiдка, раз на мюяць чи пiд час свят, 29% - не вживають алкогольн напоТ, 7,6% - вживають алкоголь 2−3 рази на мюяць, 5,4% - зловживають алкоголем (2−3 рази на тиждень або частое) —
— За характером харчування: 53,3% опитуваних не дотримуються н яких обмежень в харчуваны, 28,6% - харчуються згiдно рiзноманiтних дieт, 18,1% - в харчуванн обмежують вживання жирних та мучних продутв-
— За фiзичною активнiстю: 39% опитуваних мають помiрну фiзичну активнiсть (хода швидким темпом понад 30 хвилин на добу), 30% - регулярно, 2−3 рази на тиждень займаються фiзичними вправами, 29,4% - ведуть сидячий образ життя, 1,6% - професмно займаються спортом.
Нами було проведено аналiз отриманих анкетних даних для розподту груп населення по ктькосп наявних одночасно фактсрв ризику (fliarpaivia. 1).
0−1 фактор 2 фа кюри 3 фактори 4 фа кюри 5 факюр1 В 6−7
фактор! в
Даграма 1. Розподл pecnoHOeHmie по к'-тькост'-! одночасно наявних факторе ризику серцево-судинних захворювань.
¦ 0−1фактор
¦ 2 фактори
¦ 3 фактори И 4 фактори
¦ 5фактор1в
¦ 6−7 фактор^
Даграма 2. Розподл респонденте по к'-тькост'-! одночасно наявних факторе ризику серцево-судинних захворювань. Таким чином у переважноТ бтьшост населення виявляеться дiя одночасно двох (29% опитаних), трьох (28% опитаних) чи чотирьох (16% опитаних) факторiв ризику. В цей же час у вщноснм небезпец перебувае лише 18% респондент — в них виявлена дiя одного фактора ризику (Даграма 2).
3 0−1
1 1 1 1 Г 1 1 1 1
9Д% 90,9%

14,7% 35,3%

25. 0% 75. 0%

44г2% 55,8%

60 3% 39 7%

89,7% 10,3%
----------
0%
10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
I нормзльний дт
е П1двищений АТ
Даграма 3. Залежшсть пiдвищення артерального тиску вд клькост одночасно наявних у людини факторе ризику.
Як видно з отриманих даних Даграма 3, Таблиця 1), чим бтьша ктькють факторiв ризику одночасно наявна у респондента, тим бтьша вiрогiднiсть розвитку серцево-судинних подм (р=0,001): дiя 0−1 фактора веде до розвитку серцево-судинних подм в 10,3% випадюв, в той час як дiя 2 факторiв збтьшуе вiрогiднiсть до 39,7%, 3 — факторiв — 55,8% випадюв, при наявностi д! Т 6 та бтьше факторiв ризику одночасно вiрогiднiсть розвитку серцево-судинних подiй складае 90,9%.
Таблиця 1
Залежнють артерiального тиску вд кiлькостi одночасно наявних факторiв ризику
Ктькють од ночасно наявних фактор! вризику ВСЬОГО
0−1 2 3 4 5 6
Р1вень артер1ального тиску Нормальний або понижений 79 88 61 20 5 1 254
Пщвищений 9 58 77 60 29 10 243
ВСЬОГО 88 146 138 80 34 11 497
Висновки
Отже, в результат дослщження було встановлено наступне:
— Лише невелика ктьюсть населення знаходиться у вщноснм небезпец по ризику розвитку серцево-судинних захворювань — 18% опитаних-
— Виявлено ч^ку залежнють пщвищення артерiального тиску вiд ктькост одночасно наявних у людини факторiв ризику ССЗ: 0−1 фактор ризику — 10,3%, 2 фактори ризику — 39,7%, 3 фактори ризику — 55,8%, 4 фактори ризику — 75%, 5 i бтьше — 85−90%.
— Велика ктькють опитуваних мають надмiрну вагу (28%) чи нав^ь ожиршня рiзного ступеня (21,5%).
— Бтьше половини опитуваних мають обтяжений амейний анамнез з приводу серцево-судинних захворювань: 31,8% - в^^чають наявнють ССЗ у одного з близьких родичiв, 15,5% - наявнють ССЗ у 2-х родичiв, 3% - в^^чають наявнiсть ССЗ у 3-х та бтьше родичiв.
— Виявлено досить високий показник тютюнопалЫня серед населення м. Полтава — 15,5% -палять до 10 цигарок на добу, 9,1% - палять бтьше 11 цигарок на добу.
— Бтьше половини опитаних не дотримуються жодних обмежень в харчуванн (53,3%), а третина (29,4%) — ведуть малорухомий споаб життя.
Перспективи подальших дослщжень
Враховуючи отриман результати та стан серцево-судинноТ захворюваност в цiлому, в подальшому запланований пофакторний аналiз ризику розвитку серцево-судинних захворювань з розробкою профтактичних рекомендацiТ щодо Тх попередження.
Л1тература
1. Коваленко В. М. Сучасн пр1оритети I результати розвитку кардюлоги в УкраТн1 / В. М. Коваленко // УкраТнський кард1олог1чний журнал. -2012р. — № 2 додатковий. — [http: //www. ukrcardio. org/].
2. Регюнальы особливост1 р1вня здоров'-я УкраТни: анал1тично-статистичний поабник / [Корнацький В.М., Коваленко В. М, Манойленко Т. та ш.]. — КиТв, 2011. — МВЦ «Медшформ». — 165 с.
3. Таралло В. Л. Визначення глибинних процеав в динамщ1 поширення хрон1чних хвороб / В. Л. Таралло, П. В. Горський // УкраТна. Здоров'-я наци. — К., 2007. — N 3−4.- С. 39−41.
4. Горбась 1.М. Епщемюлопя основних фактор1 В ризику серцево-судинних захворювань / Горбась 1.М. // Артер1альна ппертенз1я. — 2008.
— № 2. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http: //www. journal. ahleague. ru/
5. Реброва О. Ю. Статистический анал1з медицинских даннях / О. Ю. Реброва. — Москва: «МедиоСфера», 2006. — 312 с.
6. Коваленко В. М. Виконання ДержавноТ програми боротьби з ппертенз1ями в УкраТы / В. М. Коваленко, В. М. Корнацький // УкраТнський кардюлопчний журнал. — 2010. — № 6. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: [http: //www. ukrcardio. org/].
7. Концепц1я ДержавноТ програми профтактики I л1кування артер1альноТ ппертензп в УкраТы на 2011−2020 роки // Артер1альна ппертенз1я. — 2011. — № 2 (16). [Електронний ресурс]. — Режим доступу: [http: //www. journal. ahleague. ru/].
8. Москаленко В. Ф. Концептуальн пщходи до формування сучасноТ профтактичноТ стратеги в охорон здоров'-я / В. Ф. Москаленко // КиТв.
— 2009. — 206 с.
Реферат
РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ФАКТОРОВ РИСКА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ СРЕДИ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА ПОЛТАВА
Голованова И. А., Хорош М. В.
Ключевые слова: система здравоохранения, сердечно-сосудистые заболевания, факторы риска, профилактика заболеваний.
Проведенное исследование показывает распространенность факторов риска сердечнососудистых заболеваний среди населения г. Полтава, а также зависимость риска развития сердечно-сосудистых заболеваний от количества одновременно действующих факторов риска. Исследование проводилось путем анонимного анкетирования населения с непосредственным измерением артериального давления (АД) на момент опроса. Результаты анкетного обзора — 497 анкет, сведены в таблице и подвергнуто компьютерной статистической обработке с помощью программного обеспечения STATISTICA10.0 и IBM SPSS Statistics 20.
Summary
Prevalence of risk factors of cardiovascular system in Poltava dwellers Golovanova I.A., Khorosh M.V.
Key words: health care, cardiovascular diseases, risk factors, prevention of diseases.
This study shows the prevalence of risk factors for cardiovascular disease among the population of Poltava, and the interdependence between the risk of cardiovascular disease occurrence and the number of concurrent risk factors. The study was conducted by anonymous survey of the population with a direct measurement of blood pressure (BP) at the time of the survey. Results of 497 questionnaire surveys were summarized in the table and subjected to statistical computer processing using software STATISTICA 10.0 and IBM SPSS Statistics 20.

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой