Биологический возраст и темпы старения организма студентов

Тип работы:
Реферат
Предмет:
Экономические науки


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

Біологічний вік та темпи старіння організму студентів
Лошицька Т.І.
Кременчуцький державний університет імені Михайла Остроградського
Анотації:
Розглянуто співвідношення біологічного та паспортного віку студентської молоді. У експерименті приймали участь 25 студентів віком 17 — 19 років. Проведено розрахунок їх біологічного віку. Оцінено темпи старіння організму студентів. Визначено показники, які мають най-міцніший зв'-язок із показником біологічного віку. Отримані результати порівняно із даними дослідників інших регіонів України. Окреслено перспективи оздоровчої роботи з фізичного виховання для корегування різниці між біологічним та паспортним віком.
Ключові слова:
вік, біологічний, паспортний, старіння, темп, організм, студенти, самооцінка.
Лошицька Т. И. Биологический возраст и темпы старения организма студентов.
Рассмотрено соотношения биологического и паспортного возраста студенческой молодежи. В эксперименте принимали участие 25 студентов возрастом 17−19 лет. Проведен расчет их биологического возраста. Оценены темпы старения организма студентов. Определены показатели, которые имеют крепчайшую связь с показателем биологического возраста. Полученные результаты сравнены с данными исследователей других регионов Украины. Предложены перспективы оздоровительной работы по физическому воспитанию для корректирования разности между биологическим и паспортным возрастом.
возраст, биологический, паспортный, старение, темп, организм, студенты, самооценка.
Loshits'-ka T.I. Biological age and rates of senescence of organism of students. Correlations of biological and passport age of student young people are considered. In an experiment took part 25 students by age 17−19 years. The calculation of their biological age is conducted. The rates of senescence of organism of students are appraised. Indexes which have the strongest connection with the index of biological age are certain. The got results are compared to information of researchers of other regions of Ukraine. The prospects of health work are offered on physical education for adjustment of difference between biological and passport age.
age, biological, passport, senescence, rate, organism, students, self-appraisal.
Вступ.
Аналіз тривалості та якості життя українців та мешканців ближнього зарубіжжя показує, що останні десятиліття відмічені різким погіршенням стану здоров'-я всіх вікових категорій населення, зокрема, усі автори звертають увагу на передчасне «зношування», старіння організму [1, 5, 6, 7]. Ступінь цього «зношування» можна оцінити за біологічним віком та розрахованим за ним показником темпу старіння організму (Войтенко В.П., 1991) [5].
Біологічний вік (БВ) — це показник рівня зношеності структури та функції певного структурного елементу організму, групи елементів та організму в цілому, виражений в одиницях часу шляхом співвідношень значень виміряних індивідуальних біомарке-рів з еталонними середньопопуляційними кривими залежностей змін цих біомаркерів від календарного віку[1].
Не зважаючи на наявність методики оцінки біологічного віку, у наукових виданнях представлено досить мало робіт, у яких проблема біологічного віку розглядалась би стосовно молоді студентського віку.
Як відомо, засобами фізичного виховання можна суттєво вплинути на швидкість старіння (зношення організму), гальмуючи вікові процеси. Однак, перш, ніж братися за цю справу, слід знати, які процеси розвиваються найшвидше, і від яких показників найбільше залежить біологічний вік організму.
З цієї позиції актуальність теми дослідження не викликає сумнівів.
Попередніми дослідженнями встановлено, що:
• різна швидкість старіння осіб у досліджених популяціях багато в чому залежить від тієї чи іншої вік-залежної патології-
• артеріальна гіпертензія, ожиріння, цукровий діабет II типу тісно пов’язані з темпами старіння.
• механізми старіння як такі, і механізми розвитку тієї чи іншої форми хронічної патології можуть як
© Лошицька Т.І., 2010
співпадати за своєю суттю, так і відрізнятися, прискорюючи або не впливаючи на темпи старіння організму.
• прискорення темпів старіння в умовах впливу іонізуючого випромінювання поєднується з більш раннім розвитком хронічної патології (особливо для осіб більш молодшого віку) [1,6,7].
Проблемам передчасного старіння організму присвячена чимала кількість робіт, однак, причини такого явища стосовно організму молодих людей студентського віку, на нашу думку, вивчені недостатньо і потребують доопрацювання.
Дослідження проведено згідно зведеного плану науково-дослідної роботи кафедри фізичного виховання Кременчуцького державного університету на 2009 — 2010 н.р.
Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження — визначити ступінь та темпи старіння організму юнаків-студентів 1 — 3 курсів.
Завдання дослідження.
1. Вивчити стан проблеми за даними наукових джерел.
2. Провести опитування за анкетою «Самооцінка здоров’я».
3. Розрахувати біологічний вік досліджуваних.
4. Розрахувати належний вік досліджуваних.
5. Порівняти біологічний та паспортний, а також біологічний та належний вік студентів.
6. Оцінити невідповідність.
7. Оцінити темпи старіння організму.
8. Визначити коефіцієнт кореляції між досліджуваними показниками та БВ студентів.
9. Розробити рекомендації щодо скорочення невідповідності.
Методи та організація дослідження.
1. Аналіз наукових публікацій.
2. Анкетування.
3. Спірометрія.
4. Визначення А Т за методикою Короткова.
проблеми фізичного виховання і спорту № 7 / 2010
5. Проба Озерецького (статичне балансування на одній нозі).
6. Методика В. П. Войтенка для визначення біологічного віку.
7. Методи математичної статистики.
У дослідженнях прийняли участь 25 юнаків-студентів 1-х курсів, які відносяться до основної групи, на час проведення досліджень не мають протипоказань до занять та є відносно здоровими.
Результати дослідження та їх обговорення. Вивчення літератури за темою дослідження дозволило виявити, що на сьогодні розроблено та зазвичай використовується 4 методики щодо визначення БВ. Два варіанти дуже складні із використанням сучасної медичної апаратури. Третій варіант спирається на загальнодоступні показники та вимірювання ЖЄЛ, а четвертий — найбільш доступний.
Для розрахунку БВ за 4-м варіантом використовують таку формулу: для чоловіків:
БВ=27,0 + 0,22*АТс-0,15*ЗДВ+0,72*СОЗ-0,15*СБ (1)
для жінок:
БВ=-1,46 + 0,42*АТп+0,25*МТ+0,70*С0З-0,14*СБ, (2)
де МТ — маса тіла, кг-
СОЗ — самооцінка здоров’я за анкетою, балів-
ЗДВ — затримка дихання на вдосі, с-
АТс — артеріальний тиск систолічний, мм. рт. ст. ,
АТп — артеріальний тиск пульсовий, мм. рт. ст. ,
СБ — статичне балансування на правій нозі, с.
За допомогою наведених формул вираховують біологічний вік. Для визначення, наскільки він відповідає календарному, потрібно зіставити їх індивідуальні величини. Величина належного БВ (НБВ) визначається за формулами:
НБВ=0,629*КВ+18,6 — для чоловіків- (3)
НБВ=0,581*КВ+17,3 — для жінок, (4)
де КВ — календарний вік.
Разом з тим, аналіз літератури свідчить про наступне:
• 30% студентів за показником максимального споживання кисню (МСК) знаходяться у віковому діапазоні 50−60 років [8]-
• Середній показник біологічного віку студентів складає близько 45 років, тоді як належний — 24 -25[6,7].
У наших дослідженнях отримано такі дані:
• у віковому діапазоні до 30 років знаходиться 1 студент (4%) —
• до 40 років — 5 юнаків (20%)
• до 50 років 14 студентів (56%)
• до 60 років 5 студентів (20%).
Інші середньостатистичні дані наших досліджень представлено в таблиці 1.
За табл. 1 середній паспортний вік студентів складає 18,6 року. Наймолодший за БВ студент має 24 роки, що перевищує його паспортний на 6 років. Необхідно зазначити, що це найкращий показник. У всіх інших випадках показники БВ значно гірші.
Ступінь перевищення показників БВ над паспортними даними представлено в таблиці 2.
Таблиця 1
Середньостатистичні дані досліджень (п=25)
ПВ, років
БВ, років
Різниця, років
Різниця, %
Середнє значення
18,6
45,0
26,5
144,4
Статистичне
відхилення
1,19
7,00
7,53
46,83
Таблиця 2
Ступінь перевищення показників біологічного віку над паспортним у студентів (п=25)
Величина перевищення, % К-сть студентів, %
на 100% (або у 2 рази) 20
від 100 до 150% (від 2 до 2,5 разів) 36
від 151 до 200% (від 2,5 до 3 разів) 28
від 201 до 222% (більше, ніж у 3 рази) 16
Таблиця 3
Співвідношення БВ і НВ та оцінка темпів старіння
Різниця, років
Темп старіння
К-сть чол
%
від -15 до — 9 р
різко уповільнений
0
від — 8,9 до — 3 р
уповільнений
від — 2,9 до +2,9
БВ=ПВ
від +3 до +8,9
прискорений
від +9 до +15
різко прискорений
21
84
0
1
4
1
4
2
8
За формулою 3 розрахується належний вік студентів і надалі порівнюється з біологічним.
Не викликає сумніву той факт, що в ситуації, яка склалася, вплив засобів фізичного виховання на організм студента не просто бажаний, а вкрай необхідний. Причому, вплив цілеспрямований.
Однак, щоб впливати на рівень біологічного віку слід визначити, які із досліджуваних показників найбільше із ним пов’язані.
Методом парної кореляції Пірсона визначено коефіцієнти взаємозв'язку. Найвищий рейтинг має показник затримки дихання на вдосі (-0,91) — на другому місці - статичне балансування на одній нозі із закритими очима (-0,59) — на третьому — самооцінка здоров’я, яка переважно залежить від наявності чи відсутності шкідливих звичок та хвороб, рухової активності (0,43). Самооцінка здоров’я визначалася суб'єктивно — методом анкетування.
Показники А Т та ЧСС не продемонстрували бодай середньої сили кореляційного зв’язку, тоді як їх внесок у рівень фізичного здоров’я досить вагомий.
Висновки.
1. У досліджуваної групи студентів, чий паспортний вік складає 18,6 року, середній показник БВ сягнув 45 років, перевищуючи паспортний на 26 років (144%).
2. Щодо темпів старіння, то визначено наступне: у 4% юнаків біологічний вік відповідає розрахованому належному, у 8% спостерігаються прискорений темп старіння, у 84% - різко прискорений темп старіння.
3. Результати кореляційного аналізу показали, що найвищий зв'-язок із біологічним віком має затримка дихання на вдосі (- 0,91), слабший — статичне балансування на одній нозі - показник рівноваги — (- 0,59) та власна самооцінка здоров’я (0,43), яка визначалася за анкетою.
4. Серед рекомендацій та засобів, які надано студентам, у першу чергу, фігурують оздоровчий біг та ходьба, плавання, які розвивають кардіо-респіраторну витривалість, відмова від шкідливих звичок, підвищення рухової активності (активний відпочинок, заняття фізичними вправами у поза навчальний час).
5. Однак, така ситуація може бути виправлена засобами фізичного виховання. Разом з тим, програмування оздоровчих занять потребує наукового підходу.
У подальших дослідженнях планується провести факторний аналіз і на його основі програмувати раціональне співвідношення засобів та методів фізичного виховання з метою зниження біологічного віку студентів.
Література
1. Ахаладзе Микола Георгійович. Оцінка темпу старіння, стану здоров'-я і життєздатності людини на основі визначення біологічного віку: дисс… д-ра наук: 14. 03. 03 / Микола Георгійович Ахаладзе. — Київ, 2007. — 284 с.
2. Булатова М. Здоров’я і фізична підготовленість населення України / Марина Булатова, Олександр Литвин // Теорія та методика фізичного виховання. — 2004. — № 1. — С.3 — 8.
3. Булич Э. Г. Здоровье человека / Э. Г Булич, И. В. Муравов. — К.: Олимпийская литература, 2003. — С. — 276 — 277.
4. Булич Э. Г Современные достижения науки о здоровье / Э. Булич //. Теория и практика физической культуры и спорта. — 2004.
— № 1. — С. 62 — 63.
5. Войтенко В. П. Методика определения биологического возраста / В. П. Войтенко, А. В. Токар, Рудая Э. С. // Вопросы геронтологи.
— 1989. — № 11. — С.9 — 16.
6. Калінкіна О.М. Дослідження можливості використання показника біологічного віку для визначення впливу стану навколишнього середовища на здоров’я людей / О.М. Калінкіна // Охорона навколишнього середовища та раціональне використання природних ресурсів: матеріали VI Міжнародної наукової конференції студентів, магістрантів та аспірантів. — Донецьк, 2007. — С. 134 — 135.
7. Присяжнюк С.І. Взаємозв'язок біологічного віку та стану фізичної підготовленості студентів Національного аграрного університету / С. Присяжнюк / Теорія і практика фізичного виховання. — № 1. -2004. — С. 21 — 25.
8. Шигалевский В. В. Компьютерные технологии оценки физического состояния и физической подготовленности учащейся молодежи / В. В. Шигалевский, А. А. Андрющук. — Луганск: ЛГПИ, 1999. — С. 3 — 11, 29 — 32.
Надійшла до редакції 10. 06. 2010р.
Лошицкая Тамара Ивановна fiz_vosp@mail. ru

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой