Использование средств настольного тенниса в процессе физического воспитания студентов

Тип работы:
Реферат
Предмет:
Народное образование. Педагогика


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

Використання засобів настільного тенісу в процесі фізичного виховання студентів
Захаріна Є.А. 1, Глоба Т. А. 2
1Класичний приватний університет 2Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара
Анотації:
Розглядається можливість використання засобів настільного тенісу в навчальних заняттях студентів з фізичного виховання. Авторами розробляється та експериментально обґрунтовується зміст навчальних занять з пріоритетним використанням засобів настільного тенісу. Визначається їх вплив на рівень соматичного здоров'-я, фізичної підготовленості та працездатності студентів. В експерименті брали участь 60 студентів 1-го курсу. Фізична працездатність студентів оцінювалась за тестом PWC170.
Ключові слова:
теніс, студент, фізичне виховання, здоров'-я, тести, підготовленість, працездатність.
Захарина Е. А., Глоба Т. А. Использование средств настольного тенниса в процессе физического воспитания студентов. Рассматривается возможность использования средств настольного тенниса в учебных занятиях студентов по физическому воспитанию. Авторами разрабатывается и экспериментально обосновывается содержание учебных занятий с приоритетным использованием средств настольного тенниса. Определяется их влияние на уровень соматического здоровья, физической подготовленности и работоспособности студентов. В эксперименте принимали участие 60 студентов 1 курса. Физическая работоспособность студентов оценивалась с помощью теста PWC170.
теннис, студент, физическое воспитание, здоровье, тесты, подготовленность, работоспособность.
Zacharina E.A., Globa T.A. The use of table tennis funds' in the curse of the students' physical education.
The opportunity of the usage of funds of the table tennis is considered during the movement education classes. The authors develop and settle down by experiment the content of the classes with top-priority usage of the funds of table tennis. The influence on the level of the somatic health, the physical fitness and the students'- working capacity was defined. In experiment took part 60 students of 1 year studying. Physical activity of students estimated by the test PWC170.
tennis, student, physical education, health, tests, preparedness, working capacity.
Вступ.
Фізичне виховання у вищих навчальних закладах
— невід'ємна частина системи освіти, складова гуманітарного виховання, умова оптимізації фізичного та психічного стану, фізичного розвитку особистості, підготовка до умов життєдіяльності [5, 6].
Аналіз літературних даних і практичний досвід свідчать про те, що традиційна форма фізкультурних занять знижує зацікавленість студентів до фізичного виховання і зводиться до «фіктивного» відвідування навчальних занять з цього предмету.
Це свідчить про те, що існуючий стан організації фізичної підготовки студентів не відповідає сучасним вимогам і стандартам якості професійної освіти. Вирішуючи проблему активізації і позитивного ставлення студентів до занять з фізичного виховання у ВНЗ, чимало авторів шукають шляхи організаційного реформування діяльності [1, 4, 5].
Перед фахівцями фізичного виховання стоїть важлива науково-педагогічна проблема, визначити систему засобів, форм і методів використання різноманітних фізичних вправ і систему заходів оздоровчого характеру в навчальний й поза навчальний час, за допомогою яких можливо забезпечити оптимальні умови виконання студентами своїх навчально-трудових обов’язків, а також досягнення фізичної досконалості.
Ця система повинна бути адресована студентському контингенту, диференційованому за статевим принципом, за віком, за станом здоров’я, фізичної підготовленості, тренованості, працездатності, режиму занять спортом.
Прилучення до систематичних занять фізичними вправами пов'-язане з формуванням у студентів правильного відношення до фізичної культури, розумінням її соціальної ролі. Усвідомленням особистої необхідності займатися, освоєнням певної системи знань © Захаріна Є.А., Глоба Т. А., 2011
для організації здорового способу життя. Освітня підготовка, передбачена програмою фізичного виховання, припускає не тільки систему певних знань, але також відомі вміння, які повинні обов'-язково використовуватися в практиці [7].
Один з напрямків сучасної концепції фізичного виховання полягає в тім, щоб домогтися більш вагомих результатів рухової підготовленості на основі реалізації принципово нових підходів, засобів, технологій, де головним є не процедура натаскування на результат, а складна і кропітка робота з формування щиро зацікавленого відношення до процесу самовдосконалення, по створенню умов для оволодіння способами удосконалювання своєї тілесності [8].
У багатьох країнах спостерігається демократичний підхід до програмування і нормування фізичного виховання у вищій школі. Зокрема, фізичне виховання студентської молоді багатьох країн тяжіє до європейської моделі, де студент самостійно обирає навчальний матеріал для вивчення. Фізичне виховання у більшості провідних університетів здійснюється на основі вільного вибору виду спорту.
Автори [1, 9] вказують на доцільність використання нових форм і засобів фізичного виховання, і на цій основі покращення процесу викладання предмету «Фізичне виховання» студентам не фізкультурних вузів на основі врахування їх індивідуальних особливостей і з переважним використанням якогось виду спорту.
Для оптимізації процесу фізичного виховання студентів нами був обраний настільний теніс як один з найбільш розповсюджених та водночас доступних видів спорту, який до того ж не потребує складного та дорогого обладнання та устаткування [2, 3].
Дослідження виконано відповідно теми «Теоретико-методичні заходи фізичного виховання та фізичної реабілітації різних груп населення» Зведеного плану науково-дослідної роботи у сфері фізичної
культури і спорту на 2007−2011 рр.
Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета роботи. Розробити та експериментально обґрунтувати методику використання засобів настільного тенісу в системі навчальних занять з фізичного виховання і визначити особливості їх впливу на фізичний стан студентів.
Організація дослідження. Експериментальні дослідження проводилися на базі Дніпропетровського національного університету ім. О. Гончара протягом двох семестрів 2009—2010 навчального року. У них взяли участь 60 студентів 1-го курсу, які були розподілені на контрольну та експериментальну групи (по 30 чол. в кожній).
Дослідження проводилось у декілька етапів. На першому етапі визначався вихідний рівень фізичного здоров’я, фізичної підготовленості та працездатності студентів. Рівень фізичного здоров'-я оцінювався за експрес-оцінкою Г. Л. Апанасенка.
Для оцінки фізичної підготовленості студентів використовувалися тести які передбачаються програмою з фізичного виховання [7]. Фізична працездатність студентів оцінювалась за субмаксимальним тестом PWC170 [Бобрик Ю. В.].
На другому етапі нами була впроваджена експериментальна методика, заснована на пріоритетному використанні засобів настільного тенісу в системі навчальних занять з фізичного виховання.
Нами було проведене повторне тестування студентів контрольної та експериментальної груп за тими ж показниками, які використовувались на початку дослідження для визначення ефективності експериментальної методики.
Результати дослідження.
Аналіз показників фізичного здоров’я, фізичної підготовленості та працездатності студентів контрольної та експериментальної груп на початку дослідження, свідчить, що істотних відмінностей не відмічено.
Нами була розроблена методика проведення навчальних занять з використанням засобів настільного тенісу. Студенти на першому етапі знайомилися з грою, вивчали правила гри, оволодівали основними прийомами техніки і найпростішими тактичними діями. Більша частина вправ спрямована на розвиток загальної фізичної підготовки. Співвідношення загально розвиваючих та спеціальних вправ у структурі заняття будувались з урахуванням відповідно 70% до 30%.
На другому етапі співвідношення загально розвиваючих та спеціальних вправ у структурі заняття будувались з урахуванням — 50% до 50%. Повторювали та закріплювали основні технічні дії: стійку гравця, переміщення, удари за характером обертання м’яча і тактичним призначенням. Використовували проміжні удари (найпростіші), це: «поштовх» справа та зліва, «підрізка» справа та зліва, а також атакуючі удари (які характеризуються наданням м’ячу поступального обертання), це: «накат» справа та зліва, захисні удари (які характеризуються: зворотним обертанням м’яча, які виконуються в основному із середньої та відда-
леної зон), також подачі в настільному тенісі різної складності.
Використовувались вправи на вдосконалення фізичних якостей, які у більшій мірі орієнтовані на розвиток координаційних, швидкісно-силових якостей, бистроти та витривалості.
На третьому етапі ми збільшували кількість спеціально-підготовчих вправ, зменшуючи відсоткове співвідношення загально-підготовчих вправ на заняттях, тобто співвідношення загально-розвиваючих та спеціальних вправ у структурі заняття будувались з урахуванням — 30% до 70%.
Також оцінювалась ефективність запропонованої методики, критерієм ефективності був досягнутий рівень здоров’я та розвиток фізичних якостей, фізичної працездатності.
При порівнянні отриманих даних ми виявити у студентів експериментальної групи покращення показників фізичної підготовленості. В найбільшій мірі покращились показники в наступних тестах: стрибок у довжину з місця приріст склав 3%- човниковий біг
— 3%- у тесті піднімання в сід — 3,3%- та в тесті нахил тулуба вперед з положення сидячи — 9%.
В контрольній групі значних змін в показниках фізичної підготовленості не відмічено (табл. 1).
Показники рівнів фізичного здоров’я студентів, які визначались за експрес системою Г. Л. Апанасенко, значно покращились в експериментальній групі.
Кількість студентів, які мали низький та нижче середнього рівень здоров’я зменшилась майже на 20,3%, кількість студентів з середнім рівнем фізичного здоров’я зменшилася на 7%. З рівнем фізичного здоров’я вище середнього та високим кількість студентів збільшилася на 27,3%. В контрольній групі значних змін не відбулося (табл. 2).
Показники загальної фізичної працездатності (тест PWC 170) також мали більші зміни у студентів експериментальної групи. Так, в контрольній групі на початку дослідження PWC 170 становила 171,3±2,8 ВТ, наприкінці дослідження — 174,6±3,6 Вт. В експериментальній групі загальна фізична працездатність (PWC 170), на початку дослідження становила 171,5±3,4 Вт., а наприкінці дослідження — 177,9± 4,1 Вт (рис. 1).
Висновки.
На основі вивчення літературних джерел ми прийшли до висновку, що засоби настільного тенісу можуть бути використані в системі навчальних занять з фізичного виховання в вищих навчальних закладах, оскільки регулярні заняття настільним тенісом сприяють всебічному фізичному розвитку, зміцненню здоров’я. У студентів експериментальної групи спостерігався більш значний приріст показників фізичної підготовленості, працездатності та фізичного здоров’я у порівняні із студентами контрольної групи.
Перспективи подальших досліджень полягають в впровадженні в навчальний процес з фізичного виховання студентів вищих навчальних закладів основного навчального відділення занять з використанням засобів настільного тенісу.
Таблиця 1
Результати тестування фізичної підготовленості у студентів контрольної та експериментальної груп до
та після експерименту
Експериментальна група Контрольна група
Показники До Після До Після
експерименту експерименту експерименту експерименту
Біг 100 м, с 14,3 13,8 14,4 14,2
Човниковий біг 49, с 9,5 9,08 9,6 9,3
Стрибок у довжину з місця, см 223 231,1 222,9 224,5
Біг 3000 м, хв, с 14,30 13,40 14,31 14,17
Підтягування на перекладені, разів 12,1 14,3 11,9 12,0
Піднімання в сід за 1 хв, разів 44,9 49,5 45,4 46,6
Нахил тулуба вперед з положення сидячи, см 13,3 15,8 13,5 14,2
Таблиця 2
Рівні фізичного здоров’я у студентів контрольної та експериментальної груп до і після експерименту, % (за Г. Л. Апанасенко)
Рівні здоров'-я На початку експерименту В кінці експерименту
КГ (п=30) ЕГ (п=30) КГ (п=30) ЕГ (п=30)
Низький 10,0 6,7 6,7 —
Нижче середнього 30,0 33,3 33,3 20,0
Середній 33,3 37,0 37,0 30,0
Вище середнього 26,7 23,0 23,0 33,3
Високий — - - 16,7
Рис. 1. Результати тестування фізичної працездатності студентів: | | - контрольна група- |^|- експериментальна група
Література:
1. Бальсевич В. К. Спортивно-ориентированное физическое воспитание: образовательный и социальный аспекты / В. К. Бальсевич, Л. И. Лубышева //Теория и практика физической культуры.
— 2003. — № 5. — С. 19−22.
2. Барчукова Г. В. Теория и методика настольного тенниса. Учебник для студ. высш. учеб. заведений / Г. В. Барчукова, В.М. Бо-гушас, О. В. Матыцин. — М.: Издательский центр «Академия», 2006. — 528 с.
3. Барчукова Г. В. Настольный теннис в ВУЗе: Учебное пособие для студ. нефизкультурных вузов / Г. В. Барчукова, А. Н. Мизин.
— М.: СпортАкадемПресс, 2002. — 132 с.
4. Білогур В.Є. Теоретико-методичне забезпечення фізичного виховання у вищих закладах освіти: Автореф. дис. … канд. наук з фіз. вих. і спорту: 24. 00. 02 / Рівненський держ. гуманітарний університет / В.Є. Білогур. — Рівне, 2002. — 18 с.
5. Виленский М. Я. Физическая культура в научной организации процесса обучения в высшей школе / М. Я. Виленский. — М.: Физкультура и спорт, 1992. — 156 с.
6. Волков В. Ю. Здоровье и образ жизни студентов: Уч. пособие. / В. Ю. Волков, Д. Н. Давиденко, Ю. В. Новицкий, М. М. Филиппов. — СПб.- К.: СПбГПУ, 2005. — 157 с.
7. Державні тести і нормативи оцінки фізичної підготовленості населення України / Державний комітет України з фіз. культури і спорту. — За ред. М.Д. Зубалія. — 2-ге вид. перер. і допов. — К., 1997. — 36 с.
8. Карпова І.Б. Фізична культура та формування здорового способу життя: Навч. посіб./ І.Б. Карпова, В. Л. Корчинський, А. В. Зотов.
— К.: КНЕУ, 2005. — 104 с.
9. Ткач П. М. Фізичне виховання студентів вузу: Навчальний посібник. Кн. I. / П. М. Ткач. — Луцьк: «Надстир'я», 1996. — 178 с.
Надійшла до редакції 11. 02. 2011 р.
Захарина Евгения Анатолиевна zaxarina@rambler. ru Глоба Татьяна Анатолиевна Tatyana-Globa@mail. ru

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой