Использование тренинговых технологий в подготовке будущих учителей физического воспитания

Тип работы:
Реферат
Предмет:
Экономические науки


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

Педагогіка, психологія та медико-біологічні
Використання тренінгових технологій у підготовці вчителів фізичного виховання
Нікіфорова С. А.
ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди «
Анотації:
У даній статті актуалізується використання тренінгових технологій у процесі професійної підготовки майбутніх вчителів фізичного виховання. Основна увага приділяється аналізу тренінгових технологій та тренінгу. Проаналізовано специфіку професійного тренінгу, зміст та функції тренінгової роботи, а також роль викладача в організації та проведенні тренінгів. Визначено основні завдання, які вирішуються в ході застосування тренінгу під час занять.
Ключові слова:
тренінг, тренінгові технології, готовність, інноваційний.
Никифорова С. А. Использование тренинговых технологий в подготовке будущих учителей физического воспитания. В
статье актуализируется использование тренинговых технологий в процессе профессиональной подготовки будущих учителей физического воспитания. Основное внимание уделяется анализу тренинговых технологий и тренингу. Проанализирована специфика профессионального тренинга, содержание и функции тренинговой работы, а также роль преподавателя в организации. Определенно основные задания, которые решаются в ходе применения тренинга во время занятий.
тренинг, тренинговые технологии, готовность, инновационный.
Nikiforova S. A. The using of training technologies in the preparation of physical training teachers. In the article use training technologies is staticized during professional training the future teachers of physical training. The basic attention is given the analysis training technologies and to training. Specificity of professional training, the contents and functions training operations, and also a role of the teacher in organization is analysed. Definitely the basic tasks which are decided during application of training during exercises.
training, training technologies, readiness, innovative.
Вступ.
Стрімкий розвиток сучасної освіти спричиняє пошук нових оптимальних форм побудови педагогічного процесу, сприяє використанню інноваційних педагогічних технологій. До таких технологій можна віднести тренінгові технології.
Основним завданням вищих навчальних закладів є технологізація професійної підготовки майбутніх вчителів та формування у них готовності до використання інноваційних технологій у майбутній практичній діяльності. На жаль, у більшості учителів не сформована готовність до використання технологій. Вирішення нових завдань потребує сучасних технологій підготовки фахівців фізичного виховання, заснованих на ефективному засвоєнні та розвитку знань і навичок, моделей поведінки, розширенні творчих можливостей. Саме такою технологією є тренінг
На сучасному етапі технологізації системи професійної підготовки у вищій школі все більшої актуальності набуває використання новітніх технологій у роботі з педагогічними працівниками. Під час навчання у ВНЗ створюються найефективніші умови для розвитку інноваційної діяльності майбутнього педагога, формування у нього прагнення до нового.
Підходи дослідників до визначення поняття «педагогічна технологія» різноманітні. Однак спільним в усіх визначеннях є спрямування педагогічної технології на підвищення ефективності навчального процесу, що гарантує досягнення запланованих результатів навчання.
Складність, багатогранність педагогічної діяльності є чинником, що відкриває простір для багатьох педагогічних технологій, динаміка продукування яких постійно зростає. Важливими для дослідження проблеми підготовки майбутніх учителів у сучасних педагогічних ВНЗ є праці щодо використання педагогічних технологій у професійній діяльності майбутніх учителів (І.П. Підласий, Л. С. Подимова, І.Ф. Прокопенко, В.І. Євдокимов, ГК. Селевко, В.О. Сластьонін та ін.).
Проте теоретичні засади тренінгових технологій, що сприяють підвищенню фізичної підготовленості та рухової активності молоді та їх застосування у навчально-виховному процесі ще потребують відповідного теоретичного обґрунтування, методичного забезпечення у процесі професійної підготовки вчителів фізичного виховання.
© Нікіфорова С. А., 2009
Робота виконана за планом НДР ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди».
Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Метою нашої роботи є розкрити особливості використання тренінгових технологій у процесі професійної підготовки майбутніх вчителів фізичного виховання.
Результати дослідження.
Більшість науковців розглядають тренінгові технології як певний метод або форму навчання. В той час як мета застосування тренінгових технологій полягає в усвідомленні, розумінні, та засвоєнні самого процесу отримання наукових знань, стимулюванні пізнавальної активності та пізнавальної діяльності майбутніх вчителів фізичного виховання. Тому саме така технологія професійної підготовки є колективною формою організації діяльності студента, яка допомагає здійснити підготовку з урахування індивідуальних особливостей студента, сприяє самореалізації майбутнього фахівця, вибору адекватного темпу навчання, індивідуального маршруту професійної підготовки. Це, в свою чергу, вимагає значно більших зусиль від студентів, адже їм самим потрібно дійти до поставленої цілі.
Оскільки важливою складовою професійної діяльності сучасного вчителя фізичного виховання є робота, що потребує комунікативних навичок, то використання тренінгових технологій вимагає нестандартного мислення, пов’язаного з емоційними та соціальними аспектами поведінки, умінням протистояти конфліктам, діяти впевнено, брати на себе відповідальність. Тренінгова освітня технологія передбачає моделювання і обґрунтування професійних ситуацій і спрямована на формування навичок поведінки учасників гри у різних, у тому числі і нестандартних, ситуаціях.
Складовою частиною навчальної тренінгової технології є тренінг або соціально-психологічний тренінг, який орієнтований на використання активних методів групової роботи, з метою формування і розвитку компетентності у спілкуванні, тобто якостей, властивостей, навиків, здібностей та установок, які виявляються у спілкуванні. Для вчителя фізичного виховання він може конкретизуватись у низці завдань, пов' язаних із набуттям нових знань щодо
проблеми фізичного виховання і спорту № 12 / 2009
комунікативного процесу, формуванням умінь та навичок, розвитком установок, що визначають поведінку людини, перцептивні здібності тощо.
На сьогоднішній день у розумінні терміну «тренінг» виділяють різні підходи. Так, Ю.Н. Ємельянов визначає тренінг як групу методів розвитку здібностей до навчання і оволодіння складним видом діяльності [1]. Л. А. Петровська розглядає «соціально-психологічний тренінг» як засіб дії, направленої на розвиток знань, соціальних установок, вмінь, досвіду в галузі міжособис-тісного спілкування, тобто, як «засіб психологічної дії» [3]. На думку Г. А. Ковальова, соціально-психологічний тренінг є методом активного соціально-психологічного навчання як комплексного соціально-дидактичного спрямування [2].
Отже, розглянувши наведені визначення можна зробити висновок, що професійний педагогічний тренінг є технологією направленою на усвідомлення, розуміння, та засвоєння самого процесу отримання наукових знань, стимулювання пізнавальної активності та пізнавальної діяльності студентів.
Специфіка професійного тренінгу як технології організації групової діяльності студентів визначається окремим змістом і структурою навчальних занять, коли у лабораторних умовах у разі багаторазового відтворення і проживання проблемних ситуацій організується аналіз та подальше рішення цих ситуацій.
Від арсеналу технологій, якими володіє тренер для досягнення тієї чи іншої мети залежить розвиток кому -нікативних здібностей та професійно важливих особис-тісних якостей майбутніх вчителів фізичного виховання. Групові дискусії, рольові ігри, психодрама та її модифікації, психогімнастика — складають структуру тренінго-вої технології. Під час вибору конкретних методичних прийомів, що є складовими тренінгу, обов' язково враховуються його зміст, особливості групи, особливості ситуації і можливості тренера.
Груповий тренінг є одним з методів роботи щодо згуртування групи, формування психологічної сумісності та підготовки її до активної спільної роботи із використанням активних методів групової діяльності з метою розвитку знань, навичок, установок, корекції поведінки.
Ефективність тренінгової роботи у процесі підготовки вчителів фізичного виховання багато в чому залежить від уміння і готовності тренера отримати зворотній зв'-язок, здатності студентів до самоаналізу, а також формування таких важливих якостей як емпатія та рефлексія. Студенти повинні бути готовими до активної взаємодії, самоаналізу та самокорекції.
Однією з умов ефективної роботи тренінгової групи є роль викладача-тренера в навчальному процесі. Він виступає організатором групової ділової взаємодії, стимулює активність і відкритість учасників, здійснює відбір вправ і завдань для оптимального розвитку учасників. Викладач лише створює необхідні умови для проведення тренінгу, але безпосередньо приймати участь у ньому і діяти повинні самі студенти.
Тренінг значно полегшує засвоєння учнями програмового матеріалу й виконує кілька функцій. По-перше, він має сприяти створенню позитивної атмосфери під час занять. Адже робота може бути продуктивною лише тоді, коли створені належні умови для творчої саморе-алізації особистості, усунені передумови дискомфорту, спричиненого різницею соціальних і вікових статусів викладача та студента. По-друге, тренінг покликаний формувати в учнів навички вільно, але толерантно ви-
словлювати власні судження, не боячись осуду з боку оточуючих і членів команди. Головним принципом роботи має стати теза про те, що кожна думка має право на існування. По-третє, подібна форма роботи якнайкраще вчить працювати в команді, зберігаючи при цьому свою індивідуальність [4].
Професійна підготовка майбутніх вчителів фізичного виховання стає ефективнішою, якщо студенти навчаються активно взаємодіючи один з одним, мають високий рівень мотивації до навчання, знаходяться у комфортному середовищі, засвоюють та відпрацьовують нові навички та вміння на практиці, проходять інтенсивну підготовку до повсякденного професійного життя.
Саме в ході тренінгу майбутні вчителі фізичного виховання мають можливість практикуватися, експериментувати, моделювати ситуацію, перевіряти свої висновки, аналізувати досягнення, відточувати навички спілкування і комунікативну поведінку. Це дозволяє уникнути помилок у реальних умовах, допомагає швидше приймати оптимальні рішення і долати труднощі в подальшій професійній діяльності майбутніх фахівців фізичного виховання.
Висновки.
Метою застосування тренінгових технологій є усвідомлення, розуміння, та засвоєння самого процесу отримання наукових знань, стимулювання пізнавальної активності та пізнавальної діяльності тих, хто навчається.
Можливість студентами відчути процес ділової взаємодії та основних факторів, які забезпечують його ефективність та отримання тренером зворотного зв’язку, коли обидві сторони досягають поставлених цілей, співпрацюючи — основні завдання, які вирішуються в ході тренінгу.
Використання тренінгу дозволяє студентам активно взаємодіяти один з одним, вчитися працювати в групах та підгрупах, формуючи культуру взаємодії А це, в свою чергу, є активною підготовкою до повсякденного професійного і соціального життя.
Впровадження тренінгових технологій на заняттях допомагає практично відтворити комунікативні вміння педагога, готує його до викладання теоретичних основ фізичного виховання в аудиторних умовах. Тому тренінг можна вважати новою технологією у навчальному процесі, яка адаптує майбутніх вчителів фізичного виховання до професії.
Подальші дослідження передбачається провести в напрямку вивчення інших проблем використання тре-нінгових технологій у підготовці вчителів фізичного виховання.
Література
1. Емельянов Ю. Н. Активное социально-психологическое обучение І Емельянов Ю. Н. — Л.: ЛГУ, 1985. — 1бб с.
2. Ковалёв Г. А. Активное социальное обучение как метод коррекции психологических характеристик суб'єкта обучения: ав-тореф. дис. на соиск. наук, ст. канд. псих. наук: спец. 19. 00. 00 «Психология» І Ковалёв Г. А. — М., 1980. — 21 с.
3. Петровская Л. А. Компетентность в общении. Социальнопсихологический тренинг І Петровская Л. А. — М.: Изд. МГУ, 1989. — 21бс.
4. Чалабієв Р. Проектна технологія та метод тренінгу І Чалабієв Р. ІІ Відкритий урок: розробки, технології, досвід. — 2008. — № 01. — с. 2б.
5. Прутченков А. С. Социально-психологический тренинг в школе: — 2-е изд., дополн. и перераб. — М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2001. — б40 с.
6. Барко В.І. Тренінгові технології у підготовці управлінців органів внутрішніх справ І В. І. Барко, П. Я Кондратьєв ІІ Науковий вісник НАВСУ. — 2002. — № З.- С. 175−182.
Надійшла до редакції 27. 10. 2009р.
Нікіфорова Світлана Альбертівна nikiforova81@rambler. ru

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой