Нові підходи щодо оцінювання ефективного функціонування пасажирських перевезень в далекому сполученні

Тип работы:
Реферат
Предмет:
Экономические науки


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

УДК 657. 48
I. М. АКСЬОНОВ1, К. М. РАЗУМОВА2*
1Каф. менеджменту та туризму, Нацюнальний транспортний ушверситет, вул. Суворова, 1, Ки! в, Укра! на, 1 035, тел. (097) 703−31−16, ел. пошта aksell73@ukr. net
2*Каф. «Облж i аудит», Державний економшо-технолопчний ушверситет транспорту, вул. Лукашевича, 19, Ки! в, Укра! на, 1 032, тел. (044) 591−51−08, ел. пошта ons@ua. fm
НОВ1 П1ДХОДИ ЩОДО ОЦ1НЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОГО ФУНКЦ1ОНУВАННЯ ПАСАЖИРСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ В ДАЛЕКОМУ СПОЛУЧЕНН1
Мета. Проаналiзувати сучасш показники оцiнювання ефективного функцiонування пасажирських пере-везень в далекому сполученш й запропонувати новi, що дозволяють оцiнити результати виконання переве-зень — основно! продукцп транспорту. Методика. Для розв'-язання задач такого класу в роботi запропонова-но застосувати системний пвдхщ для оцiнки результапв виконання перевезень — основно! продукцп транспорту, i прийняття економiчно обгрунтованих рiшень. Наукова новизна. Запропоноваш показники дозволяють оцiнити не пльки технологiчну дiяльнiсть транспортних суб'-екпв господарювання пасажирського комплексу, але й враховувати функцп, якими надiлили той чи шший рiвень управлiння для складно! системи «пасажирський комплекс».
Ключовi слова: продуктившсть вагона- перевiзнi ресурси- доходи- витрати.
Постановка проблеми
Сучасш показники ощнки роботи транспортних суб'-екпв господарювання пасажирського комплексу далекого сполучення не можна вва-жати основними результуючими, тому що з! х-ньою допомогою можна ощнити, швидше за все, технологiчну дiяльнiсть транспортних суб'-ектiв господарювання й лише частково. Це один iз факторiв, який, безумовно, слiд враховувати тд час економiчноi оцiнки дiяльностi пасажирського комплексу в далекому сполу-ченнi. Але ним не можна обмежуватися при аналiзi й ощнщ результатiв виконання перевезень — основноi продукцii транспорту, i прий-няттi управлiнських економiчно обгрунтованих ршень, якi орiентують складну систему — пасажирський комплекс i його тдприемства (його складовi як системи) на досягнення ефективного функщонування пасажирських перевезень у далекому сполученш i розвиток оргашзацшно-економiчного мехашзму забезпечення ефектив-ностi функцiонування перевезень.
Аналiз останнiх дослiджень i публжацш
Проблемами пiдвищення оцiнки дiяльностi пасажирських перевезень займалися таю вчеш,
як: А. П. Абрамов, В.1. Белов, В. Г. Галабурда, Ю. Ф. Кулаев та шшь Ними розроблено низку показникiв для ощнювання роботи транспортних суб'-екпв господарювання пасажирського комплексу в далекому сполученш. Але розвиток ринкових вщносин i загострення конкуре-нци мiж видами транспорту в боротьбi за поте-нцiйних пасажирiв диктуе необхщшсть впро-вадження нового тдходу щодо оцiнювання роботи пасажирського комплексу в далекому сполученнi.
Викладення основного матерiалу
Виконаний аналiз результатiв дiяльностi ос-новних складових складноi системи «пасажирський комплекс» — залiзничноi компоненти дозволив визначити недолши дiючоi системи по-казникiв i потреби в оцiнцi фiнансових резуль-татiв.
У першу чергу, необхщно визначити особ-ливостi «вщправлення пасажирiв» у далекому сполученнi, а саме [1,2]:
— у сучасних умовах при динамiчному попитi на пасажирсью перевезення i спадi 1'-х обсяпв вони е збитковими, тому компенсащя збиткiв вiд пасажирських перевезень врахову-еться в складовiй вантажних тарифiв-
— не враховуються змши умов перевезень, яю впливають на доходи (змши швидкосп, комфортности дальност перевезень й ш.) —
— таю особливост не можна враховувати в раз1 змши структури пасажиропотоку й стру-ктури перевезень, а також для визначення змш доход1 В вщ цього.
Д1юча система показниюв у далекому спо-лученш знижуе яюсть { результатившсть пор1в-няльного анал1зу ефективносп використання вагошв пасажирського парку зал1зниць Укра!-ни, у тому числ1 швидюсних електропо! зд1 В. Кр1м того, у зв'-язку з реформуванням галуз1 буде також реформована система управлшня пасажирського комплексу й система управлшня вагонними парками, тому що для перевезення пасажир1 В можуть використовуватися як власш вагони, так { вагони приватних перев1зниюв.
У нових умовах господарювання в Укра! ш виникае потреба в перегляд1 в 1ерарх1чнш структур! основних показниюв далекого сполучен-ня. Для цього необхщно застосовувати систем-ний тдхщ { виконувати системний анал1з, щоб з достатньою точшстю оцшювати р1вень керу-вання й фшансово-економ1чш результати вщ пасажирських перевезень, незалежно вщ форм власносп рухомого складу. При цьому потр1бно враховувати умови функцюнування як еконо-м1чно! системи Укра! ни в цшому, так { суб'-екпв господарювання пасажирського комплексу, яю кардинально змшилися.
Для цього необидно, насамперед, вщмови-тися вщ багатьох номенклатурних статей заста-ршо! системи статистичного облшу й зв1тност1, абсолютизацп юнуючих «затверджуваних», ш-ким не затребуваних, малоефективних, безпер-спективних показниюв або перевести! х у роз-ряд розрахункових { тдвищити значущють нових, сучасних показниюв, яю е бшьш ефектив-ними.
Необхщно також кардинально змшити систему статистичного облшу й зв1тност1, затвердивши лише т показники, яю вщповщають су-часним умовам формування, ефективного фун-кцюнування й розвитку економши Укра! ни в цшому { пасажирського комплексу зокрема [4]. Це дозволить бшьш точно оцшювати ефектив-шсть фшансово-економ1чно! д1яльносп паса-жирського комплексу як системи, його компонент — суб'-екпв господарювання { ухвалювати бшьш ефективш ршення при прогнозуванш, плануванш й управлшш.
Наведеш перехвдш умови не слщ сприймати як вимогу негайно! замши ддачо! системи по-казниюв на нов1, яю вщповщали б сучасним ринковим вщносинам. У перюд розвитку рин-кових вщносин в Укра! ш вони ще не сформу-валися повною м1рою, 1 на р1зних видах транспорту форми власносп ще остаточно не визна-чилися. Тому юнуюча система показниюв не вщм1няеться, а розглядаються шш1, в основному фшансово-економ1чш, змши яких при системному шдход1, використанш його робочо! методологи — системного анал1зу дослщжують-ся разом з юнуючими, в основному натураль-ними показниками, але не? зольовано один вщ шшого, а з урахуванням! х взаемного впливу, тобто враховуються не тшьки! х кшьюсш зм1-ни, але й зв'-язки м1ж ними, !х важливють в умовах розвитку ринкових вщносин [5].
Доходи й витрати, а отже й прибуток, ви-значаються не тшьки обсягами перевезень, але й роботою в пасажиро-кшометрах (р1внем до-ход1 В вщ них), а також платою за перевезення. Ц показники, у свою чергу, е пром1жними й складними, тому що на них впливають шш1, менш складш показники й фактори. Наприклад, змши обсяпв перевезень пасажир1 В { вщповщно пасажиро-кшометри залежать вщ виду та сту-пеня конкуренци з шшими видами транспорту й перев1зниками, сшввщношення державного й приватного транспорту, використання транспортних засоб1 В шших держав тощо. Плата за перевезення, кр1м фактор1 В, як потр1бно враховувати при загостренш конкурентно! боротьб1, великою м1рою залежить вщ платоспроможно-ст й життевого р1вня населення, а також вщ соб1вартост1 перевезень, а остання, у свою чергу, — вщ змш сукупност витрат по окремих статтях витрат, у яких кожний показник е менш складним, однак залежним вщ шших показни-юв 1 фактор1 В.
Труднощ1 полягають у тому, що для кожного ступеня менеджменту управлшського компонента (складово!) дослщжуваного комплексу — орган1зац1йно-економ1чного механ1зму забез-печення ефективност1 функц1онування перевезень в далекому сполученш, потр1бно вчасно 1 досить обгрунтовано зупинитися на певному крощ диференц1ац1! результуючого показника.
Нов1 економ1чн1 показники можна викорис-товувати й для 1нфраструктури затзничного транспорту. Однак необх1дно, щоб як дохщна база враховувалися вагонна складова або р1з-
ниця мiж нею i витратами на амортизащю, ре-монтнi роботи, техобслуговування, управлшня вагонним пасажирським парком у рiзних видах сполучень. 1накше кажучи, щоб прибуток i ана-логiчний показники стали критерiем економiч-но'- ощнки дiяльностi перевiзникiв пасажирiв -власниюв пасажирських вагонiв.
Насамперед, слiд звернути увагу на питомi витрати на один вагон пасажирського парку дальнього сполучення. Цей показник можна визначити шляхом розподшу суми доходiв пасажирського комплексу Укрзалiзницi вiд пасажирських перевезень рiзних видiв сполучень у вагонах рiзних типiв (О) на кшьюсть таких вагошв робочого парку далекого сполучення (N0:

(1)
Такi показники будуть характеризувати ш-тенсившсть використання пасажирських ваго-нiв робочого парку, утому чи^ з облшом 1'-х типiв i подiлом за приналежнютю.
Щоб пiд час анатзу зiставляти показник у динамiцi необхщне коректування на iндекс змiни тарифiв на пасажирськi перевезення в далекому сполученш При цьому потрiбно вра-ховувати, що уряд i державш адмiнiстрацii ре-гiонiв, як органи регулювання тарифiв, можуть ухвалювати ршення щодо диференцiйованоi змiни 1'-х рiвня для вагонiв загального парку пасажирського комплексу Укрзатзнищ, власних i приватних перевiзникiв.
Запропонований показник буде характеризувати експлуатацшну роботу оргашзацшно-економiчного механiзму забезпечення ефективносп функцiонування пасажирських перевезень у далекому сполученш iз економiчноi сторони, але не вщображати сукупнiсть управлiнського впливу цього мехашзму за всiма видами дiяль-ностi. Тому для бшьш точного аналiзу ефекти-вностi роботи органiзацiйно-економiчного ме-ханiзму забезпечення ефективносп функцiону-вання пасажирських перевезень пропонуеться ввести показники доходiв i прибуткiв на один вагон швентарного пасажирського парку в далекому сполученш i на одного пасажира (1ПП). Це дозволить бiльш об'-ективно ощнити використання наявних основних фондiв пасажирського комплексу, причому не тiльки зайнятих в експлуатаци, але й тих, що перебувають у ре-монтi й резерва
Оскiльки кiнцевим показником ефективнос-тi поточно'- господарськоi дiяльностi пасажирського комплексу е прибуток, для и диференщ-йованого визначення за типами i приналежшс-тю вагошв у далекому сполученнi необхiдно розраховувати собiвартiсть перевезень у кожному конкретному поiздi далекого й примюько-го сполучення, а також за типами вагошв.
Цей показник повинен визначатися при се-редшх фактичних значеннях населеносп, кое-фiцiента порожнього пробку та iнших експлуа-тацшних показникiв. У такому випадку в пока-знику прибуток буде враховуватися яюсна складова роботи органiзацiйно-економiчного мехашзму забезпечення ефективносп функцiо-нування пасажирських перевезень в далекому сполученнi.
Поряд з названими показниками пропону-еться визначати доходи i прибуток, розрахову-ючи сумарну населенiсть вагонiв конкретного по'-зда за такою формулою:
I De + ID — (e+о)
P _ i=1_i=1_
n
IN
i1
(2)
де Огв- доходи вiд перевезень пасажирiв у 7-му тит вагона за встановленими тарифами- Огу-доходи вiд додаткових послуг- Е- екс-плуатацiйнi витрати на пасажирськi перевезення- О- орендна плата- N7- робочий парк вагошв 7-го типу.
Порiвняльну ощнку прибутковосн рiзних операторiв обчислюютьзатакими залежностя-ми:
а _ ¦
о
I
i1
n
P _
In — (!лтс nS + Et + О)
N" - N
(3)
(4)
де Хк -ставки, якi котируються операторами за надання пасажирських вагонiв конкретного типу, у перерахуванш грн/вагон- Лтс — дiюча тарифна ставка за проб^ ненаселених вагошв (власник орендованих) конкретного типу- пБ -пробк- ненаселених (порожнiх) пасажирських вагошв у далекому сполученш- Е*- поточнi витрати власникiв пасажирських вагошв конкрет-
ного типу, включаючи амортизащю, техшчне обслуговування, ремонт { витрати на управлш-ський апарат, податок на майно- О- орендна плата, грн- Niп- швентарний парк пасажирських вагошв у далекому сполученш- N0- кшьюсть вагошв приватних оператор1 В.
Як видно з формули (4), показник прибутко-восп, що являе собою продуктившсть пасажирських вагошв у далекому сполученш у вартю-ному вим1р1, залежить вщ населеносп вагона. Тому доцшьно включити до функцш пасажирських шдроздшв затзниць, як { шших опера-тор1 В рухомого складу, регулювання пасажирського парку. Ймов1рно, що з урахуванням ко-мерщал1заци оцшки використання пасажирських вагошв у далекому сполученш повинш певною м1рою змшюватися й методи управлш-ня парком пасажирських вагошв.
Для частково видшених пасажирських вагошв р1зного типу комерцшного парку показник прибутковост можна визначити за формулою
Двл + Двло + Дрт + Дзб — (Е + О)
c =
N
(5)
де Двл- доходи вщ перевезення пасажир1 В за тарифами, установленими для власних вагошв, а також за 1хнш порожнш проби-- ДШо- доходи вщ перевезення пасажир1 В власними пасажир-ським вагонами р1зного типу й локомотивами- ДрШ- доходи вщ перевезень пасажир1 В у вагонах р1зного типу швентарного парку пасажирського комплексу Укрзатзнищ й загального парку приватних вагошв- Дзб- доходи за зборами за додатков1 послуги у вагонах- Е- експлуатацшш витрати пасажирського комплексу Укрзатзнищ за перевезення в далекому сполученш- О- плата за використання вагошв у шших власниюв- Ni- робочий парк пасажирського комплексу Укрзатзнищ р1зного типу.
Для досягнення мети кер1вники пасажирського комплексу й транспортно1 галуз1 повинш розумгги сутшсть i важливють системного шд-ходу до оцшки органiзацiйно-економiчного ме-ханiзму забезпечення ефективностi функцюну-вання перевезень дослщжуваного комплексу на пiдставi даних глибокого й точного системного анатзу як вщповщального iнструмента, за до-помогою якого можна об'-ективно оцiнити про-позицii щодо сум дотацiй, компенсацш, подат-кових знижок i ш. При проведеннi такого анал& gt- зу необхщно враховувати такi фактори й обста-вини: а) зростання цш на пальне, матерiали,
електроенерпю й т.ш.- б) збшьшення податюв, неплатеж1 В, бартеру й ш.- в) обмеження шдви-щення тариф1в- г) пшьги громадянам на про! зд пасажирськими по! здами- д) зношування рухо-мого складу до р1вня, що перевищуе економ1ч-ну безпеку, { вщсутшсть засоб1 В на його попов-нення й модершзащю.
Висновки
Для того щоб удосконалити оргашзацшно-економ1чний мехашзм забезпечення ефектив-ност функцюнування пасажирських перевезень в далекому сполученш й д1яльшсть пасажирського комплексу в цшому, забезпечити високий р1вень фшансового стану його шдприемств, оргашзацш { затзнично! галуз1, необхщне використання можливостей одержання не тшьки державних дотацш, але й доход1 В вщ збшьшен-ня обсяпв транспортно! продукци, у тому числ1 й перев1зно! роботи, насамперед, за рахунок шдвищення якост й надшност транспортних послуг { зниження! х соб1вартосп, полшшення використання рухомого складу, шдвищення продуктивност роботи, скорочення витрат р1з-ного роду ресурс1в: матер1альних, енергетич-них, людських, фшансових та ш. Необхщна коршна перебудова системи статистичного об-л1ку й зв1тност1 для забезпечення належного облшу, анатзу й шдвищення вщповщальност пращвниюв пасажирського комплексу на вс1х р1внях 1ерарх1чно! структури управлшш. Потр& gt- бний також активний пошук нових метод1 В ор-гашзаци й управлшня пасажирськими переве-зеннями, яю забезпечують зростання прибутко-вост1, рентабельносп функцюнування й розвитку пасажирського комплексу зпдно з вимогами, яю виникають у новш економ1чнш систем^ що базуються на цившзованих ринко-вих вщносинах.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Абрамов, А. П. Зависимость расходов железных дорог от изменения объема работ[Текст]/ А. П. Абрамов // Экономика железных дорог. -1999. -№ 8. — С. 7−13.
2. Бабаев, С. М. Нам только еще переучиться работать в реально рыночных условиях[Текст] / С. М. Бабаев // РЖД-партнер. — 2007. — N20.
3. Галабурда, В. Г. Современные экономические оценки транспорта [Текст] / В. Г. Галабурда // !нновацшна економжа: всеукр. науково-
виробничий журн. — Тернопiль, 2013 — 5 (43). -С. 7−10.
4. Мазо, Л. О. Современные методы управления экономическими процессами на железнодорожном транспорте[Текст] / Л. О. Мазо. — Москва: МЭИ, 2000. — 268 с.
5. Микульский, А. А. Цели и задачи исследования проблемы экономической эффективности перевозок в собственном подвижном составе [Текст] /А. А. Микульский// Вестн. ВНИИЖТ. — 2005. -N 4. -С. 8−10.
И. М. АКСЕНОВ1, Е. Н. РАЗУМОВА2*
: Каф. менеджмента и туризма, Национальный транспортный университет, ул. Суворова, 1, Киев, Украина, 1 035, тел. (097) 703−31−16, эл. почта aksell73@ukr. net
2*Каф. «Учет и аудит», Государственный экономико-технологический университет транспорта, ул. Лукашевича, 19, Киев, Украина, 1 032, тел. (044) 591−51−08, эл. почта ons@ua. fm
НОВЫЕ ПОДХОДЫ ОТНОСИТЕЛЬНО ОЦЕНИВАНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК В ДАЛЬНЕМ СООБЩЕНИИ
Цель. Проанализировать современные показатели оценки эффективного функционирования пассажирских перевозок в дальнем сообщении и предложить новые, позволяющие оценить результаты выполнения перевозок — основной продукции транспорта. Методика. Для решения задач такого класса в работе предложено использовать системный подход при оценке результатов выполнения перевозок — основной продукции транспорта и принятии экономически обоснованных решений. Научная новизна. Предложенные показатели позволяют не только оценить технологическую деятельность транспортных субъектов хозяйствования пассажирского комплекса, но и учитывать функции, которыми наделен тот или иной уровень управления для сложной системы «пассажирский комплекс».
Ключевые слова: производительность вагона- перевозочные ресурсы- доходы- расходы.
I. M. AKSENOV1, K. N. RAZUMOVA2*
: Dep. «Management and tourism», National Transport University, Suvorova st., 1, Kyiv, Ukraine, 1 035, tel. (097) 703−31−16 е- mail aksell73@ukr. net
2*Dep. «Accounting and audit», The State Economic-Technological Transport University, Lukashevich st., 19, Kyiv, Ukraine, 1 032, tel. (044) 591−51−08, e- mail ons@ua. fm
NEW APPROACHES CONCERNING THE ASSESSMENT OF THE EFFECTIVE FUNCTIONING OF PASSENGER TRANSPORT IN LONGDISTANCE COMMUNICATION
Purpose. To examine existing indicators for assessing the effective functioning of passenger transport in longdistance communication and to offer new, allowing to evaluate the performance of transport, the main products of transport. Methods. For solving problems of this class is proposed to use a systematic approach when evaluating the results of transport operations, the main products of transport and making economically sound decisions. Scientific novelty. The proposed indicators allow to evaluate not only the technological transport activity of economic entities of passenger transport, but also take into account the functions vested in one or another level of control for complex systems & quot-passenger terminal& quot-.
Keywords: car productivity- transportation resources- income- expenses.
Надшшла до редколеги 01. 10. 2015.
Стаття рекомендована до друку д-ром екон. наук, доц. Гненним О. М. та д-ром екон. наук, доц. Мщенком М. I.

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой