Болаша? д?рігерлерді рігерлерді? к?сіби ?зін зін – ?зі тануыны тануыны? ?алыптасуы алыптасуы

Тип работы:
Реферат
Предмет:
Медицина


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

ЭОЖ 614. 258. 1
С.Ж. Лепесова1, Ю.М. Семенова2, Йорген Ниструп3
Семей каласыньщ мемлекеттiк медицина университету Казахстан 1"Когамдык денсаулык сактау" факультетiнiи екiншi курс магистранты- 2Жалпы хирургия кафедрасыныи доцентi-
3Медициналык б^мнщ ДYниежYзiлiк федерациясыныи профессоры Копенгаген, Дания БОЛАШАК ДЭР1ГЕРЛЕРД1И КЭС1БИ 0З1И — 0З1 ТАНУЫНЬЩ КАЛЫПТАСУЫ
Аннотация
Макалада болашак д8р^ерлердщ взiн-взi аныктауды камтамасыз ететiн к8сiби-баFытталFан т8сiлдемесiн калыптастыру жэне болашак студенттердщ Д8рiгер мамандыFын тачдау сурактары карастырылады.
Д8рiгер мамандыFын та^^ан квптеген жастар бул мамандыкты тандаFан адамныщ игеру Yшiн кYPделi жэне киын к8сiптi о^ай ме^герт сапалы орындай алу тиiс екендiгiн, сонымен катар оныщ ерекшелiктерiн тYсiне бтмейдк ТулFалык ерекшелiктер мен индивидуалды психофизиологияныщ есебiнсiз мамандыкты тачдау окуFа, болашак мамандыFына деген кызы^шылыктыч жоFалуына, студенттердщ «созылмалы» канаFатсыз дандырылмауыныщ калыптасуына, денсаулыктыщ твмендеуiне, твмен е^бек внiмдiлiгiне ж8не де кадрлардыщ турактамауына 8келедi.
Непзп свздер: к8сiптi тачдау- к8сiби талаптар- Д8р^ерлк к8сiп- мамандык- к8сiби жарамдылык- к8сiби ма^ызды сапа.
Макаланыщ максаты мамандыкты тачдауда дербес ж8не саналы тYPде болашак Д8рiгерлер взiн-взi аныктаудаFы к8сiби-баFыттылыкты калыптастыру туралы сурактарды карастыру болып табылады.
аарп уакытта к8аби баFытталFан т8сiлдеме к8сiби iскерлiкке психологиялык, т8жiрибелiк ж8не адамгершiлiк дайындыкты камтиды. К8сiби взiн-взi аныктау тулFаньщ к8аби дамуыныщ бастапкы кезечi болып табылды. Мундай даму, к8сiби взiн-взi аныктаудан баскасын, мамандыкка дайындау, бейiмделу, шеберлЫ дамытуды камтиды [1].
Та4далFан мамандыкты канаFаттандыратын Yш негiзгi талаптар бар [2]:
— тулFаньщ ыкыласы, кызыFушылыFы ж8не бейiмдiлiгi, яFни «калаймын» термиымен-
— тулFаньщ мYмкiндiктерi — б™^ кабiлеттiлiгi, психологиялык ерекшелiктерi, денсаулык жаFдайы «ютей аламын» терминiмен-
— е^бек нарыFындаFы кадрларFа деген сураныс -«^ажет».
Дурыс к8сiп тачдау Yшiн болашак Д8рiгер Yш н8рсеге бейiмделуi тиiс:
— бiрiншiден, взiнiи к8аби кызыFушылыFын мен икемдiлiгiндi аныктау кажет, яFни муны шартты тYPде «Мен калаймын» деп атауFа болады-
— еюншщен, взiнiи к8сiби ма^ызды сапаларынды баFалау. Олар: K8сiбi жарамдылык пен мYмкiндiктердi аныктайтын денсаулык пен кабтетшк, яFни муны шартты тYPде «Мен ютей аламын» деп атауFа болады-
— Yшiншiден, кандай K8сiп е^бек нарыFындаFы сураныска ие екендiгiн, олардыщ iшiндегi келешегi бар, кай мамандык бойынша мамандар жетпейтiнiн аныктау кажет, яFни бYгiнгi KYнi коFамFа «^ажет» мамандыктар.
Мамандыкты дурыс тачдау 8р адамныщ вз жауапкершiлiгiнде. Егер адам взЫщ «калаймын», «iстей аламын» ж8не «кажетiн» катар колданса, оныщ к8аби тачдауы с8ттi ж8не зерттеулердщ н8тижес бойынша мундай адамныщ K8сiби юкерлк YPДiсiндегi кайтарымдылыFы 100% болады. Егер мамандыкка кызы^шылык жок боласа, онда мундай адамнан
пайдалы кайтарымдылык — 85%-ды, ал егер KызыFушылык пен кабтетттИ жок, тек жеке даFДылар мен ептiлiк кана болса, онда кайтарымдылык 30% Fана курайды [3]. (c)зге свзбен айтканда, адамныщ мiндетi взiне кызыкты ж8не тартымды, е^бек нарыFында сураныска ие, кабтетЫе с8йкес келетiн K8сiп тачдау кажет. Сонда Fана оныщ тачдауы с8тт болмак. Дурыс та4далмаFан K8сiптiк зардабы тек адамFа Fана емес, бYкiл коFамFа да 8серiн тигiзедi. К8сш ауыстыру, жумыспен канаFаттанбау адамныщ та^^ан K8сiби жолындаFы кателктщ салдары болып табылады [4]. Адамныщ мамандыкты кате тачдауына квптеген себептер 8сер етуi мYмкiн, Е. Е. Смирновтыщ м8лiметiне с8йкес адамныщ жасаFан барлык кателiктерi Yш топка бвлiнедi [6]:
ТулFаньщ к8аби дамуыныщ кезечдерi
— К8сiп 8лемЫ бiлмеуi-
— (c)зiн-взi бiлмеуi-
— Мамандык тачдау т8ртiбiн бiлмеуi.
Бiрiншi себеп — K8сiп 8лемiн бтмеук квптеген мектеп окушыларыныщ K8сiп 8лемi туралы 8лсiз акпаратка ие болуы, накты K8сiптегi е^бек шарты мен сипаты бойынша кате кврiнiстiи 8сер1 К8сiп туралы кврiнiс Yнемi толык емес ж8не бурмаланFан болып келедi (адамныщ K8сiп талабын бiлмеуi, е^бек акы ж8не жумыс шарты туралы жаман тYсiнкте болуы). Эр адам кандай мамандыкты 4 бар екен туралы, олардыщ адам кабiлетiне кандай талаптар коятыны туралы жаксы м8лiмделген болуы тию.
Екiншi себеп — адамныщ вз мYмкiндiктерi туралы бурмаланFан кврУс (жеке касиеттерi туралы бiлмеуi, вз кабтеп^ мен даFДыларын жете баFаламау не болмаса асыра баFалау).
Yшiншi себеп — мамандыкты тачдау т8р^бЫ бтмеудщ м8нi, яFни кейбiр жаFдайда оку п8нiне деген KызыFушылык автоматты тYPде та^^ан мамандыкты^ баFдары болып кетед^ бiрак взiнiи кабелетiндi баFаламай мектеп п8нiне деген махаббаттыщ салдарынан мамандык тачдау 8рдайым дурыс бола бермейдк Мамандык тачдаудаFы таFы бiр
Вопросы медицинского образования
Наука и здравоохранение, № 6, 2014
кателк бул болашак жумысты та4дау ата-аналарды4 калауымен байланысты, немесе баланыщ кабiлетi мен икемЫш отбасы 8улетiн жалгастыру.азрп е4бек нары^ыныщ тез взгеруiне байланысты, Yлкендердi4 K8cin туралы ескiрген кврiнiстерi шектеуден баска ешкандай жаксылыкты кврсетт турган жок.
Барлык бул кателктерден тек взiнiи жеке кабiлетiндi, жеке касиеттерщ^ дайындык декгейiндi ж8не икемдтгвд кврсете бiлсен гана арыла аласын.
фрытындылай келе, мамандык та^даудагы жи калыптасатын кателiктер [7]:
1. Мамандык тачдауга деген катынас вмiрлiк баспана тачдайтындай сиякты болуы тиiс-
2.амга ма^ызды кейбiр мамандыктар мен к8сттер 8депсiз ж8не лайыксыз болып саналады, бул
— ар-намыс сеым^
3. Достарынан калмау Yшiн мамандыкты серiктестiк Yшiн та^дау-
4.атынастьщ мамандык иесiне емес мамандыкты^ взЫе ауысуы-
5. мамандыкты 4 тек сырткы немесе кандай да бiр жеке жагына кызы^шылык-
6. Мектеп оку п8ын с8йкес мамандыкпен те4десфу-
7. Е^бек сипаты туралы ескiрген квзкарас (мысалы, материалдык) —
8. (c)зУ4 жеке касиеттер^ тYсiне алмау (кабiлет, мYмкiндiктер, даярлык) —
9. Мамандык та^даудагы ма^ызды взiнiи физикалык ерекшелiктерiн мен жетюпеуш^г^ жете багалай алмау немесе бтмеу-
10. Мамандык та^дауда мiндеттердi шешудщ т8ртiбiн ж8не негiзгi iс шараларды бiлмеу.
Эрбiр мамандык адамныщ 8ртYрлi курылымдык жеке басыныщ талабына багытталады. Накты та^далган мамандык жемiстi кеп^ болатын, K8сiби ма^ызды сапага ие кай адам болмасын кандай да бiр мамандыкка жарамды.
Сонымен, д8р1гердщ K8сiби ма^ызды сапалары бул
— жогары жауапкершiлiк, жанжал мЫез-кулыктыщ жокты^ы, твзiмдiлiк, эмпатия, емделушiлермен ортак тт табыса алу, YPейлiктi4 твмен де^геш, шешiм кабылдау ж8не зейiн коя бту, киын жагдайларда шапша4 ж8не саналы Yйлестiру [9]. Тулганы^ к8аби жарамдылы^ын аныктайтын K8сiби ма^ызды ерекшелiктердi калыптастыру Yшiн, тулга сапасыныщ толык жиынты^ы кажет. Олардыщ негiзгiлерi [10]:
— орныкты K8сiби багыттылык (8рдайым вздiгiнен жетiлуге талпынуды д8лелдейтiн адамныщ вз маманды^ына деген кызыгушылыгы, калауы мен кажеттiлiктi бiлдiретiн у8ж) —
— к8аби iскерлiк пен окытудыщ жетютИн камтамасыз ететiн тере4 жалпы теориялык бiлiм, дагды мен ептiлiк, к8сби ма^ызды психикалык YPДiстi4 адекватты даму де^геш-
— эмоционалды орныктылык, ягни твтенше ыкпалы ахуалыныщ 8серiнен, уакыттыщ ж8не акпараттыщ тапшылы^ынан iскерлiктiи тшмдтИн сактай алу кабiлетi-
— физикалык сапаныщ даму де4гешн косатын денсаулык де4гейк
Маман моральдык канагаттандыруды тек н8тижеден гана емес iскерлiк YPДiсiнде де сезiне алатындай, дербестiктi, кайраттык пен ынтаны бiлдiре отыра, лауазымдык мiндеттерiн шы^армашылыкпен орындап, бiлiм, давды мен ептiлiктiи жиынты^ын табысты меггере алады.андай да бiр е^бекке адамныщ K8сiби жарамсызды^ын K8сiби юкерлИне кедергi жасайтын немесе е^бек YPДiсiнде тере4деттетЫ оны4 денсаулы^ы ауыткы^ан жавдайда гана айта аламыз. Д8рiгердi4 к8аби iскерлiгiне негативтi 8сер ететiн YPДiстер — душпандылык пен агрессияныщ жогары де4геш, нашар бейiмделу, депрессивтi реакция, зейЫ ала^дылыгы, адамдармен катынастын тепс еместiгi, взiне деген сенiмсiздiгi, ашуга икемдтИ, жогары шиеленiстiлiк, бей8леуметтiк мЫез-кулыкка икемдiлiк [8]. Эрбiр медициналык мамандыкты4 взiнiи ерекшелiктерi бар, сол себепт жеке маманга деген талаптар тек жалпы емес негiзгi взгешелктерге ие болуы мYмкiн. Бул ерекшелiктердi окып бiлу ж8не зерттеу н8тижелерЫ взектендiру -жогарыгы оку орындарыныщ мiндетi. Аталганга с8йкес болашак д8рiгерлердi4 K8сiби взiн-взi аныктауы т8жiрбие-баFыттылык сипатка ие болуы керек.
Эдебиеттер:
1. Егорова А. И.,. Щербакова Л. И, Жданова А. А. Медицинские аспекты профессиональной ориентации (Вопросы врачебной профконсультации молодежи) // Теория и практика профориентационной работы с молодежью: Респ. сб. науч. трудов. — Пермь, 1979. — С. 29−34.
2. Сухарева Л. М., Павлович К. Э., Рапопорт И. К., Шубочкина Е. И. Профессиональная ориентация молодежи: медицинский и психофизиологический аспекты // Гигиена и санитария. — 2000. — № 1. — С. 48−52.
3. Каптагаева А. К., Есенгельдинова Ж. А., Айдарханова К. К., Мустафаева Н. С., Кайсаева А. А. Состояние организаций и обеспеченности кадровыми ресурсами медицинских организаций в системе здравоохранения в РК за 2005−2011 г. г. // Менеджер здравоохранения РК. 2012. — № 2 (3) — С. 18−25.
4 Ямщикова Н. Я. Профессиональная ориентация и состояние здоровья подростков // Врач. — 1999. — № 9. -С. 23−24
5. Борисов В. Изучение психологии личности студента постоянная задача медицинских институтов // Здравоохранение Р Ф. — 1972. — № 7. — С. 36−38.
6. Смирнова Е. Е. На пути к выбору профессии. -СПб. :КАРО, 2003. — 176 с.
7. Климов Е. А. Психология профессионального самоопределения. — Ростов-на-Дону: Феникс, 1996. -512 с.
8. Сторожаков Г. И., Ермолаев М. В., Зиневич Л. С., Клищевская М. В. Роль школ-лицеев в подготовке студентов для медицинских вузов // Российский мед. журнал. — 2002. — № 1.- С. 13−15.
9. Пчелина И. В., Дьяченко В. Г. Профессиональная ориентация в подготовке врачей. — Хабаровск: Издательский центр ДВГМУ, 2004. — 145 с.
10. Ростунов А. Т. Формирование профессиональной пригодности. — М.: Высшая школа, 1984. — 176 с.
Резюме
ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ БУДУЩИХ ВРАЧЕЙ
2 v
С.Ж. Лепесова1, Ю. М. Семенова, Иорген Ниструп3 Государственный медицинский университет г. Семей
1Магистрант второго года обучения по специальности «Общественное здравоохранение" —
2 Доцент кафедры общей хирургии-
3Профессор Всемирной федерации медицинского образования (WFME) Копенгаген, Дания
В статье рассматриваются вопросы выбора будущими студентами врачебной профессии и формирование профессионально-ориентированного подхода в обеспечении самоопределения будущих врачей.
Принимая решение о выборе профессии врача, далеко, не все молодые люди четко представляют себе особенности врачебной профессии, трудности овладения ею и качества, которыми должен обладать человек, избравший себе эту трудную для освоения и сложную специальность. Выбор профессии без учета индивидуальных психофизиологических и личностных особенностей приводит к потере интереса к учебе, будущей специальности, формированию «хронической» неудовлетворенности студентов, но и ухудшению состояния здоровья, неудовлетворенностью профессией, низкой производительностью труда, большой текучестью кадров.
Ключевые слова: выбор профессии- требования к профессии- врачебная профессия- специальность- профессиональная пригодность- профессионально важные качества.
Abstract
DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL SELF — IDENTIFICATION IN FUTURE MEDICAL DOCTORS
S. Zh. Lepessova1, Yu.M. Semenova2, Jorgen Nystrup1 Semey State Medical University 1Master of the second year of training in the specialty & quot-Public Health& quot--
2Associate Professor of general surgery department-
3Professor of the World Federation for Medical Education (WFME) Copenhagen, Denmark
The paper describes the issues of occupation by future medical doctors and the development of profession-oriented approach.
Making decision to become a medical doctor not all young people have clear understanding of specific features of the future profession, learning difficulties and the personal qualities required from an individual selected this uneasy specialty. Occupation choice regardless individual psycho-physiologic and personal features leads to loss of motivation to learn, development of lasting dissatisfaction in students, decreased general health state, professional frustration, low productivity and high turn-out.
Keywords: occupation choice- occupation requirements- medical professional- profession- professional fitness- professionally important qualities.
УДК 614. 213−378. 14. 014. 13−378. 046. 4
М.Б. Болатова1, Р.М. Жумамбаева2, Ж.Т. Жетмекова3, Н.М. Кабиденова4
Государственный медицинский университет города Семей,
23 Кафедра пропедевтики внутренних болезней-
14 Магистрант 2-го года обучения по специальности «Сестринское дело»
КОМПЕТЕНЦИЯ «ПРАКТИЧЕСКИЕ НАВЫКИ» В МАГИСТРАТУРЕ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО» В РАМКАХ НАУЧНО — ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ
Аннотация
В статье описывается компетенция «практические навыки» по программе обучения в магистратуре научно -педагогического профиля. Авторы акцентируют внимание на требованиях к компетенциям, которые должны формироваться на протяжении обучения в магистратуре по специальности «Сестринское дело».
Ключевые слова: научно-педагогический профиль, профессиональная компетентность, магистратура по специальности & quot-Сестринское дело& quot-, высшее образование, практические навыки, компетенция «Практические навыки», формирование компетенции, программа элективных дисциплин.

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой