Бюджетування в системі управління запасами залізничного транспорту

Тип работы:
Реферат
Предмет:
Экономические науки


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

УДК 658. 5: 656. 2
О. А. ТОПОРКОВА1*, Л. О. ГУНЬКО1
1 Каф. «Облж, аудит та штелектуальна власшсть», Днтропетровський нацюнальний ушверситет затзннчного транспорту 1меш акадетка В. Лазаряна, вул. Лазаряна, 2, Дшпропетровськ, Украша, 49 010, тел. (056) 373−15−69, ел. пошта toporkova1975@gmail. com
'-Каф. «Облж, аудит та штелектуальна власшсть», Дшпропетровський нацюнальний ушверситет зал1зничного транспорту 1меш академжа В. Лазаряна, вул. Лазаряна, 2, Дшпропетровськ, Украша, 49 010, тел. (056) 373−15−69 ел. пошта pyatihrad. mex@meta. ua
БЮДЖЕТУВАННЯ В СИСТЕМ1 УПРАВЛ1ННЯ ЗАПАСАМИ ЗАЛ1ЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ
Мета. Робота присвячена розробщ оргашзацшного тдходу щодо управлшня запасами зал1зничного транспорту з урахуванням специф1ки галуз1. Методика. Для виршення задач такого класу в робот запропоно-вано застосувати процедури бюджетування. Результати. У робот наведено оргашзацшний тдхщ який роз-глядае проблему оптим1заци управлшня запасами шляхом узгодженосп системи матер1ально-техтчного забезпечення з обсягом виконуваних робгг та структурою замовлень. Наукова новизна. Запропоновано удосконалений 1нтегрований шдх1д до управлшня запасами зал1зничного транспорту, який на в1дм1ну в1д юнуючих базуеться на встановленш точних цшьових показник1 В прибутку, причинно-наслщкового зв'-язку та використант фшансових показнишв. Практична значимiсть. Бюджетне планування в межах структур-них одиниць зал1зничного транспорту дасть змогу тдвищити вщповщальшсть персоналу та кер1внишв за ращональне витрачання сировини та дозволить ввдносити втрати на певн1 види економ1чно! д1яльносп. Ви-користання наведеного штегрованого тдходу дозволить кер1вникам транспортно! галуз1 приймати науково-обгрунтоват ршення щодо управлшня та ращонального використання ресурав.
Ключовi слова: бюджетування, запаси, управлшня, структурний шдроздш, управлшський обл1к.
Постановка проблеми
Ефективна д1яльшсть зал1зниць в ринковому середовищ1 неможлива без впровадження таких шдход1 В до управлшня економ1чною д1яльшс-тю, застосування яких забезпечуе ращональне управлшня ресурсами та! х використанням, прийняття виважених управлшських ршень. За умов ринково! економши виникае об'-ективна потреба постшного контролю, анал1зу, коригу-вання й прогнозування змш фшансово-економ1чного стану та ощнки фшансових мож-ливостей зал1зниць та! х структурних шдрозд1-л1 В на майбутне, що реал1зуеться завдяки бю-джетуванню, яке позитивно зарекомендувало себе в розвинутих крашах св1ту.
Поглиблення спещал1заци шдприемств зал1-зничного транспорту, ускладнення взае-мозв'-язюв м1ж суб'-ектами економ1чних вщно-син викликають необхщшсть активного пошу-ку { вдосконалення шдход1 В до виршення проблем управлшня матер1ально-техшчним забезпеченням транспортно! галузь
Анал1з останшх дослщжень 1 публжацш
Питанням управлшня зал1зничним транспортом в цшому присвячет пращ Ю. С. Бараша [1], систему матер1ально-техшчного забезпечення шдприемств зал1зничного транспорту розглядае Л. В. Костюченко [4], тдходи до управлшня запасами анал1зують Т. В. Полшко [6], М. П. Сначов [7]. Незважаючи на значну кшьюсть дослщжень у теори та практищ бюджетування, поки ще залишаються невирше-ними завдання формування системи бюджету-вання на зал1зничному транспорт!, зокрема в управлшш економ1чною д1яльшстю зал1зниць, що стримуе процеси адаптацп зал1зничного комплексу до динам1чного ринкового середо-вища, гальмуе рух до ринкових перетворень у галуз1 та перешкоджае шдвищенню И конкуре-нтоспроможносп. З метою устшного функщо-нування шдприемств зал1зничного транспорту, тдвищення р1вня рентабельности збереження та збагачення його актив1 В необхщний налаго-джений мехашзм управлшня ресурсами галуз1.
Формулювання цшей статт
Метою статтi е формування штегрованого пiдходу до управлiння запасами залiзничного транспорту, який на вiдмiну вiд iснуючих базу-еться на встановленш точних цiльових показ-ниюв прибутку, причинно-наслiдкового зв'-язку та використанш фiнансових показникiв.
Виклад основного матерiалу дослiдження
Ефективнiсть функцiонування транспортно! шфраструктури залежить вiд узгодженостi дiй транспортних систем рiзного рiвня. Для струк-турних пiдроздiлiв першочерговим е узгодже-нiсть системи матерiально-технiчного забезпе-чення з обсягом виконуваних робгг та структурою замовленьентури. Для ефективного управлшня запасами слiд дотримуватись пев-них вимог, обрати систему облшу запасiв, яка б враховувала специфiчнi особливостi перевiзно-го процесу- постiйно мати достатньо точну ощ-нку обсягу i часу попиту, виконання замовлен-ня, а також шформащю про термiни виробниц-тва i постачання, про! х можливi змiни, що дасть можливiсть контролювати надходження та використання сировини i матерiалiв у проце-сi виробництва та забезпечить його безперерв-шсть.
Управлiння запасами е складним комплексом заходiв, у якому завдання фшансового менеджменту тiсно переплггаються iз завданням виробничого менеджменту й маркетингу. Вони мають на мет забезпечення безперебiйного процесу виробництва й реалiзацil продукцп при мiнiмiзацil поточних витрат на обслуговування запасiв.
Ключовою складовою економiчноl дiяльно-стi залiзничного транспорту е формування до-ходiв та витрат, на яке визначальний вплив справляють технологiчно-органiзацiйнi особли-вост роботи галузi та порядок розрахунюв з вантажовiдправниками й пасажирами. Основ-ний вид продукци — вантажш та пасажирськi перевезення — створюеться безперервно в ре-зультатi стльно1 роботи багатьох територiаль-но вщдалених один вiд одного структурних шдроздшв, якi працюють за единим технолоп-чним процесом, виконуючи лише окрему час-тину роботи, при цьому жоден з них не може самостшно виконати перевезення, а виконана ним робота може споживатися лише шд час виробничого процесу (перевезень) [8, с. 8].
Для рацюнального управлшня запасами структурних шдроздшв залiзничного транспорту використовують ряд процедур i технiчних прийомiв:
1) правильне бюджетування потреби в рiз-них елементах запасiв (сировини, засобiв ш-фраструктури i т. ш.) —
2) контроль за рiвнем запашв вiдповiдно до бюджету та нормативами, розрахунок коефщ& gt- ента оборотностi запаав та середнього перiоду! х оборотносп як в цiлому, так i за видами за-пасiв-
3) контроль повторних замовлень послуг, для чого необхщно знати щоденну потребу в сировиш та час реалiзацil замовлення (час з моменту оформлення заявки до одержання сировини вщ постачальника). Це дасть можли-вiсть визначити, при якому мшмально допустимому залишку сировини необхщно оформити повторне замовлення.
Слщ зауважити, що система матерiально-технiчного забезпечення пiдприемств залiзнич-ного транспорту базуеться на таких базових елементах, як:
— система стимулювання рацюнально1 за-кушвельно1 дiяльностi-
— оргашзацшна структура системи мате-рiально-технiчного забезпечення-
— науково-методична база системи мате-рiально-технiчного забезпечення-
— фiнансова шдтримка системи матерiа-льно-технiчного забезпечення-
— кадрова шдтримка системи матерiаль-но-техшчного забезпечення.
Iнформацiя управлiнського облiку в основному призначена для надання допомоги внут-рiшнiм користувачам прийняти економiчно об-грунтоване рiшення щодо дiяльностi пщприем-ства, тому метою управлшського облiку запасiв можна визначити таю напрямки:
1) щоденний контроль за доходами та ви-тратами матерiальних ресурсiв за центрами вщ-повiдальностi-
2) безперервна оцiнка фактично1 вартостi наявних запасiв та аналiз ефективностi! х використання-
3) виявлення резервiв зниження витрат запа-сiв та! х оптимiзацiя на складах-
4) своечасне складання та подання звтв про рух запашв, вибiр методiв оцiнки запасiв при! х
вибутп та достовiрне вiдображення всiх опера-цш в облiку [5, с. 137].
Слщ застосувати штегрований пiдхiд до ор-гатзацп матерiально-технiчного забезпечення тдприемств залiзничного транспорту, що за-безпечить постачання матерiальними ресурсами на рiвнi сучасних вимог для тдвищення! х конкурентоспроможностi та ефективностi дiя-льностi. Це досягаеться за рахунок подальшого зниження витрат iз забезпечення матерiальни-ми ресурсами (у результат концентрацп запа-сiв, укрупнення замовлень постачальникам ма-терiальних ресурсiв та ш.) — концентрацп на ос-новних видах дiяльностi пiдприемств залiзнич-ного транспорту- тдвищення надшност постачання.
Важливу роль для управлшського облшу за-пашв вiдiграе система бюджетiв. У цьому випа-дку здiйснюеться керiвництво при плануванш та розробцi бюджету потреб у матерiальних ресурсах. У такий бюджет закладаеться кшь-кiсть матерiалiв, якi плануеться закупити, та певна кшьюсть матерiалiв, необхiдних для виробництва продукци.
Бюджетування запасiв надае можливiсть да-ти планову оцшку ефективностi управлiнських рiшень, визначити оптимальний розмiр закуш-влi матерiалiв та рацюнально! х використати. Це процес розробки оптимальних розмiрiв до-ходiв i витрат на певний перюд часу для подальшого його застосування у ходi господарсько1 дiяльностi пiдприемства.
У системi бюджетування тюно переплга-ються стратегiчне та оперативне управлшня, що досягаеться завдяки системi показниюв дiя-льностi пiдприемства. Це, перш за все, вщо-бражае мету оперативного управлiнського об-лшу на пiдставi стратегiчного управлiння тдп-риемства.
Окрiм того, зростання ефективностi дiяль-ностi пiдприемства на основi джерел формування активiв та врахування! х змiн е головним завданням процесу бюджетування запасiв. Таке планування запасiв передбачае розрахунок потреби в них, узагальнення результатв аналiзу, а також пiдвищення ефективностi використання матерiальних ресурсiв.
Бюджет запасiв поряд з шшими бюджетами е складовою структури зведеного бюджету пiд-приемства.
З огляду на зазначене для тдприемства над-звичайно актуальним завданням е удоскона-
лення оперативного планування на основ1 скла-дених бюджетв, оскшьки це сприятиме ефек-тивному функцюнуванню тдприемства в рин-кових умовах. Ефективне управлшня планування запашв можливе лише як складова i не-вщ'-емна частина комплексного процесу плану-планування на пiдприeмствi.
Застосування бюджетного моделювання для управлiння запасами структурного шдроздшу можливе при використанш конкретно заданих умов господарювання, як визначають напрями пошуку внутрiшнiх резервiв, якi знаходяться в прямiй залежност вiд структури витрат та тех-нолопчно! специфiки залiзничних пiдприeмств.
Остантм часом керiвники структурних тд-роздшв все 6iльше уваги придiляють шформа-ци для внутрiшнього користування. Зв^и, що формуються для менеджерiв являють собою пiдсумковi розрахунки за певними аспектами дiяльностi пiдроздiлу за будь-який минулий перюд, прогноз основних виробничих показни-кiв на майбутне або комбшащю цих двох варiа-нтв.
Пiдготовка зазначено! шформаци являе собою процедуру управлшського облшу, основ-ними елементами якого е бюджетне планування (budgetary planning), цiноутворення (cost finding), аналiз при6уткiв та витрат (cost and profit analysis), зв^и про поточну дiяльнiсть (performance reporting). Все зазначене являе собою економiчну систему тдприемства, в рамках яко! здшснюються управлiнськi рiшення.
Основним компонентом системи внутрш-нього облшу е система формування 6юджетiв (budgetary plans) та плашв виробництва (performance standards). Для створення системи виробничих плашв i програм юнуе система ви-мiру фактичних результатiв та виявлення роз-6iжностей мiж виконанням виробничих про-грам та показниками, що плануються (system for measuring actual results and reporting differences between actual performance and the plans).
Плани можуть мати статус стратепчного m-дгрунтя майбутнього розвитку тдприемства, розглядатися як графши перевезень (виконання iнших видiв економiчноi дiяльностi) в межах здшснення спецiальних програм щодо шдви-щення продуктивностi, або вщображати тимча-совий розподiл видiв операцшно! дiяльностi в межах органiзацiйноi структури.
На виробничих шдприемствах з метою опе-рування очiкуваними обсягами виробництва протягом бюджетного перюду поширена практика складання альтернативних бюджетiв (гну-чкого бюджету — бюджетш показники тут ско-ригованi на фактичнiй обсяг дiяльностi шдпри-емства), що значно полегшуе оцiнку витрат виробництва (cost performance) за рiзних рiвнiв обсяпв продажу. Масштаби бюджетування та набiр основних показникiв бюджетiв залежать вщ мiсiй та потреб пiдприемства.
Взагал^ для процедури бюджетування хара-ктерним е iндивiдуальний пiдхiд до специфши кожного пiдприемства, оскiльки не юнуе одна-кових або схожих шдприемств, завжди е вщ-мiнностi у виробничш базi, технологи, традищ-ях тощо. Тому для пiдвищення дiевостi еконо-мiки пiдприемства важливо створити власну конфiгурацiю господарювання, яка забезпечить формування ефективно! виробничо! системи. Будь-який суб'-ект господарювання самостшно визначае основш мiсця виникнення витрат та центри прибутковосп, якi мають вирiшальне значення пiд час ухвалення управлiнських р& gt- шень та найбiльший вплив на результати ф& gt- нансово-господарсько! дiяльностi.
З позици стратегiчного управлiння запасами ключовим е питання — якою мiрою виконання бюджету використовуеться для ощнки показ-никiв дiяльностi шдроздшв та! х керiвникiв. Це пов'-язано з певними причинами.
По-перше, ощнка показникiв дiяльностi ме-неджерiв припускае встановлення точних щ-льових показниюв прибутку. Щоб досягти щ-льових показниюв, якi будуть розглядатися як дiючi нормативи в подальшому для ощнки ро-боти, необхвдною умовою е передбачувашсть подiй наступного перюду, що можливе лише при стабшьнш ситуаци. Основним результатом невизначеностi е обмеження можливосп мене-джерiв планувати й ухвалювати рiшення щодо рiзних видiв дiяльностi до li здшснення. Таким чином, чим бiльший рiвень невизначеностi, тим складнiше встановити задовшьш цiльовi показники, якi можуть стати основою для ощнки дiя-льносп.
По-друге, оскiльки ефективнiсть пов'-язана з обсягом випуску продукци на одиницю вико-ристаних ресурсiв, ощнка ефективносп роботи пiдроздiлiв залежить вщ наявностi детально! iнформацi! про результати, пов'-язаш з конкрет-ними дiями менеджерiв, iншими словами необ-
хщне встановлення причинно-насл!дкового зв'-язку. За стабшьних умов можлива краща ш-формовашсть щодо причинно-насл!дкових зв'-язк!в, н! ж за умов невизначеносп (за яких важче зробити висновки щодо ефективносп д! яльност!).
По-трете, за умов використання фшансових показниюв акцент робиться на результат, а не на процес. Менеджери керують сво! ми д! ями, але не можуть впливати на оточення, яке разом з! хшми д! ями визначае результати. Як насл& gt- док, за умов високого р! вня невизначеност! ф& gt- нансова! нформац!я не об'-ективно вщображае ефективн! сть д! яльност! менеджера.
Досягнення визначених цшей п! дприемства можливе за умов забезпечення можливост! контролю ходу виконання бюджет! в р! зних р! вн!в та вид! в, що мае вщбуватися в розр! з! наступ-них складових: пер! одизац!я бюджет! в (визна-чення часових меж складання бюджет! в) — тер-м!ни та порядок розробки, представлення та консол! дац! бюджет! в р! зних р! вшв- бюджет-ний цикл (в!дправн! точки, на яких вщбуваеться пром! жний анал! з виконання складеного бюджету або його окремих елеменпв).
Забезпечити р! вновагу м! ж високим р! внем важливост! та низьким р! внем можливостей за умов застосування стратег! використання дося-гнень, можна за допомогою регулярного зворо-тного зв'-язку та зв! т!в вщповщальних ос! б щодо дотримання бюджеив.
Для матер! алом!стких галузей застосування стратеги використання досягнень е цшком ви-правданим, оск! льки дозволяе контролювати дотримання норм витрат. Бюджетне плануван-ня зазначених показник! в в межах структурних одиниць дасть змогу тдвищити вщповщаль-шсть персоналу та кер! вник!в за ращональне витрачання сировини та дозволить вщносити втрати на певш види економ! чно! д! яльност! А в! дпов!дна система заохочень буде д! евим ме-хашзмом мотивац! працюючих щодо запоб& gt- гання зайвим витратам.
Характерна риса системи бюджетування -багатовар!антшсть прогнозних розрахунюв, як! дозволяють обрати оптимальний план розвитку п! дприемства. В ц! лому, розрахунок так званого «гнучкого бюджету», сформованого з ураху-ванням р! зних масштаб! в д! яльност! економ! ч-ного суб'-екта, дозволяе обрати коректний вар& gt- ант витрат для кожного окремого шдроздшу шдприемства.
Процес оперативного регулювання вироб-ничо-господарсько1 дiяльностi тдприемства припускае використання методiв математично-го моделювання господарських ситуацiй, що дозволяють формувати економiчно ефективнi стратеги i ухвалювати тактично вiрнi управлш-сью рiшення.
Формалiзацiя процесу бюджетування виро-бничо-господарсько1 дiяльностi економiчного суб'-екта забезпечуе виконання багатоварiант-них розрахункiв з метою визначення оптимального фшансового результату за заданих умов обмеження фшансових, матерiальних i трудо-вих ресурав.
Висновки
Таким чином, розвиток транспортно1 шфра-структури сприяе зростанню числа матерiаль-них потокiв, що потребують оргашзаци вщпо-вiдного рiвня управлшня та ошташзаци. У центрi! х рацiонального управлiння повинен знаходитися ефективно керований потш шфор-маци, здатно1 тримати систему матерiального потоку вщкритою, тобто здатною пристосову-ватися до нових умов ринку.
Ефективне управлшня економiчною дiяль-нiстю залiзничного транспорту на принципах бюджетування може бути забезпечене, якщо бюджетування буде здшснюватися по кожному структурному шдроздшу, по залiзницi, в цшому по Укрзалiзницi, а в! х межах — за видами еко-номiчноl дiяльностi. Це дозволить оптимiзувати за рахунок встановлення оперативного контролю витрати як в цшому по Укрзалiзницi, так i в И структурних шдроздшах- узгоджувати, коор-динувати ди окремих структурних пiдроздiлiв, пiдприемств, а також вцщв економiчноl дiяль-ност для вирiшення стратегiчних завдань.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Бараш, Ю. С. Управлшня зал1зничним транспортом краши: монограф1я / Ю. С. Бараш- Днш-ропетровський нацюнальний ун-т зал1зничного транспорту 1 м. В. Лазаряна. — Вид. 2-ге, перероб. 1 доп. — Дшпропетровськ: Вид-во Дшпропетр.
нац. ун-ту залiзн. трансп. iM. В. Лазаряна, 2006.
— 263 с.
2. Бобиль, В. В. Оргашзащя внутршньогосподар-ського контролю запаав на пiдприeмствах заль зничного транспорту в сучасних умовах госпо-дарювання / В. В. Бобиль, Д. В. Калашнюк // Проблеми економiки транспорту: зб. наук. пр.
— Вип. 6. — Дншропетровськ: Вид-во Дншро-петр. нац. ун-ту залiзн. трансп. iM. акад. В. Лазаряна, 2013. — С. 44−49.
3. Бублик, М. О. Проблеми управлшня виробни-чими запасами на шдприемст та шляхи 1х ви-ршення [Електронний ресурс] / М. О. Бублик. -Режим доступу: http: //www. repository. hneu. edu. ua/j spui/bitstream/ 123 456 789/6164/1/
4. Костюченко, Л. В. Удосконалення меxанiзму управлiння системою матерiально-теxнiчного забезпечення пiдприeмств залiзничного транспорту Украши: автореф. дис… канд. екон. наук: 08. 00. 04 / Костюченко Леся Вячеславiвна- Дншропетровський нацiональний ун-т залiзни-чного транспорту iм. В. Лазаряна. — Дншропетровськ, 2009. — 22 с.
5. Марущак, Л. Управлшський облш формування та використання запаав на шдприемсга [Електронний ресурс] / Л. Марущак // Сощально-економiчнi проблеми i держава. — 2014. — Вип. 2 (11). — С. 134−141. — Режим доступу: http: //sepd. tntu. edu. ua/images/ stories/pdf/2014/14mliznp. pdf
6. Полшко, Т. В. Методолопчш шдходи щодо управлiння виробничими запасами / Т. В. По-лiшко, А. В. Шульга, Р. Б. Лотиш // / Вiсник Днiпропетровського нащонального ушверситету залiзничного транспорту iменi академiка
B. Лазаряна. — Дншропетровськ, 2010. — Вип. 35. — С. 267−271.
7. Сначов, М. П. Нормування виробничих запаав у структурних шдроздшах залiзницi / М. П. Сначов, Ю. С. Абакумова // Проблеми економiки транспорту: зб. наук. пр. — Вип. 4. -Дншропетровськ: Вид-во Дшпропетр. нац. унту залiзн. трансп. iм. акад. В. Лазаряна, 2012. -
C. 100−104.
8. Труханов, Ю. П. Управлшня економiчною дiя-льшстю зал1зничного транспорту на принципах бюджетування: автореф. дис. … канд. екон. наук: 08. 00. 04 / Труханов Юрш Петрович- Держ. екон. -технол. ун-т трансп. — Кшв, 2011. — 19 с.
Е. А. ТОПОРКОВА1*, Л. А. ГУНЬКО1
'-*Каф. «Учет, аудит и интеллектуальная собственность», Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, ул. Лазаряна, 2, Днепропетровск, Украина, 49 010, тел. (056) 373−15−69 эл. почта toporkova1975@gmail. rcom
'-Каф. «Учет, аудит и интеллектуальная собственность», Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, ул. Лазаряна, 2, Днепропетровск, Украина, 49 010, тел. (056) 373−15−69, эл. почта pyatihrad. mex@meta. ua
БЮДЖЕТИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ЗАПАСАМИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
Цель. Работа посвящена разработке организационного подхода управления запасами железнодорожного транспорта с учетом специфики отрасли. Методика. Для решения задач такого класса в работе предложено применять процедуры бюджетирования. Результаты. В работе предложен организационный подход, который рассматривает проблему оптимизации управления запасами путем согласованности системы материально-технического обеспечения с объемом выполняемых работ и структурой заказов. Научная новизна. Предложено усовершенствованный интегрированный подход к управлению запасами железнодорожного транспорта, который в отличие от существующих базируется на установлении точных целевых показателей прибыли, причинно-следственной связи и использовании финансовых показателей. Практическая значимость. Бюджетное планирование в пределах структурных единиц железнодорожного транспорта даст возможность повысить ответственность персонала и руководителей за рациональное расходование сырья и разрешит относить расходы на определенные виды экономической деятельности. Использование приведенного интегрированного подхода разрешит руководителям транспортной отрасли принимать научно-обоснованные решения относительно управления и рационального использования ресурсов.
Ключевые слова: бюджетирование, запасы, управление, структурное подразделение, управленческий учет
O. A. TOPORKOVA1*, L. O. HUNKO1
**Dep. «Accounting, Audit and Inellectual Property», Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan, Lazaryan St., 2, Dnipropetrovsk, Ukraine, 49 010, tel. +38(0562) 33 58 13, e-mail toporkova1975@gmail. rcom
1Dep. «Accounting, Audit and Inellectual Property», Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan, Lazaryan St., 2, Dnipropetrovsk, Ukraine, 49 010, tel. +38(0562) 33 58 13, e-mail pyatihrad. mex@meta. ua
BUDGETING IN INVENTORY CONTROL SYSTEM AT THE RAILWAY TRANSPORT
The purpose. The work is dedicated to the development of organizational approach to the stockpile management of railway transport taking into account specifics of branch. Methods. In work it is offered to apply budgeting procedures to the solution of problems of such class. The Results. In work organizational approach which considers a problem of optimization of stockpile management by coherence of system of material support with a volume of the performed works and structure of orders is offered. Scientific novelty. It is offered an advanced integrated approach to stockpile management of railway transport which unlike existing is based on establishment of exact target indicators of profit, relationship of cause and effect and use of financial performance. The practical significance. Budget planning within structural units of railway transport will give the chance to increase the responsibility of the personnel and heads for a rational expenditure of raw materials and will allow to carry expenses on certain types of economic activity. Use of the given integrated approach will allow heads of transport branch to make scientifically based decisions concerning management and rational use of resources.
Keywords: budgeting, inventory, management, structured subdivision, managerial accounting Надшшла до редколеги 25. 04. 2015.
Стаття рекомендована до друку д-ром екон. наук, проф. Головковою Л. С. та д-ром екон. наук, проф. Ковальчук К. Ф.

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой