Повышение специальной физической подготовки гиревиков с помощью дыхательных упражнений

Тип работы:
Реферат
Предмет:
Биология


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

2012
тт* • ••!•••• •
Підвищення спеціальної фізичної підготовки гирьовиків за допомогою дихальних вправ
Михальчук Р. В.
Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка
Анотації:
Розглянуто ефективність використання дихальних вправ у процесі спеціальної фізичної підготовки спортсменів-гирьовиків. Наведено аналіз публікацій, які висвітлюють сутність та особливості використання дихальних вправ. У дослідженні взяли участь 30 спортсменів-гирьовиків віком від 18 до 22 років. Представлені результати експериментального дослідження ефективності застосування авторської програми. На основі систематичного чергування дихання носом та ротом в умовах спокою та помірних фізичних навантажень розроблено та впроваджено в тренувальний процес підготовки спортсменів-гирьовиків спеціальний комплекс дихальних вправ, які сприяють загартуванню дихальних шляхів та удосконалюють процес насичення крові киснем. Доведено, що використання запропонованої методики дозволяє збільшити функціональні показники серцево-судинної та дихальної систем організму, підвищити ефективність тренування спортсменів гирьового спорту.
Ключові слова:
гирьовий спорт, дихання, кисень, газообмін, гіпоксія, легені, гіпер-вентиляція, гімнастика, тренінг, комплекс.
Михальчук Р. В. Повышение специальной физической подготовки гиревиков с помощью дыхательных упражнений.
Рассмотрена эффективность использования дыхательных упражнений в процессе специальной физической подготовки спортсменов-гиревиков. Приведен анализ публикаций, освещающих суть и особенности использования дыхательных упражнений. В исследовании приняли участие 30 спортсменов-гиревиков возрасте от 18 до 22 лет. Представлены результаты экспериментального исследования эффективности применения авторской программы. На основе систематического чередования дыхания носом и ртом в условиях покоя и умеренных физических нагрузок разработаны и внедрены в тренировочный процесс подготовки спортсменов-гиревиков специальный комплекс дыхательных упражнений, которые способствуют закалке дыхательных путей и совершенствуют процесс насыщения крови кислородом. Доказано, что использование предложенной методики позволяет увеличить функциональные показатели сердечнососудистой и дыхательной систем организма, повысить эффективность тренировки спортсменов по гиревому спорту.
гиревой спорт, дыхания, кислород, газообмен, гипоксия, легкие, гипервентиляция, гимнастика, тренинг, комплекс.
Mykhalchuk R.V. Increase of the special physical training of lifters by respiratory exercises. Efficiency of the use of respiratory exercises is considered in the process of the special physical training of sportsmen. The analysis of publications, illuminative essence and features of the use of respiratory exercises is resulted. In research took part 30 sportsmen aged from 18 to 22 years. The results of experimental research of efficiency of application of the author program are presented. On the basis of systematic alternation of breathing a nose and mouth in the conditions of rest and moderate physical loadings developed and inculcated in the training process of preparation of sportsmen'-s the special complex of respiratory exercises which are instrumental in tempering of respiratory tracts and perfect the process of satiation of blood oxygen. It is well-proven that the use of the offered method allows to increase the functional indexes of the cardiovascular and respiratory systems of organism, promote efficiency of training of sportsmen on weight sport.
weight sport, breathings, oxygen, interchange of gases, hypoxia, lights, overventilation, gymnastics, training, complex.
Вступ.
Прагнення досягти високих результатів у гирьовому спорті, які сьогодні знаходяться практично на межі фізичних можливостей людини, обумовлює пошук нових підходів удосконалення тренувального процесу підготовки кваліфікованих спортсменів. Ураховуючи те, що подальший вплив на традиційні компоненти досягнення прогресу тренування гирьовиків, такі, як збільшення обсягів та інтенсивності тренувальних навантажень, використання психолого-педагогічних і медико-біологічних засобів, пов’язаний зі значними складнощами, актуальним є пошук нетрадиційних шляхів оптимізації функціональної підготовки спортсменів.
Виконання м’язової діяльності спортсменами-гирьовиками призводить до підвищення активності обмінних процесів і механізмів обміну речовин та енергії. Роботу м’язів обумовлює, з одного боку, процес накопичення в організмі потенційної енергії шляхом засвоєння кисню, що потрапляє в організм з диханням, а з іншого боку — процеси розпаду засвоєних поживних речовин на більш прості з вивільненням енергії, яка потім переходить у теплову, механічну й біологічну.
Отже, процес дихання є найважливішою функцією організму, що забезпечує надходження кисню та виведення вуглекислого газу. У цьому аспекті особливе значення набуває пошук методів, спрямованих на
© Михальчук Р В., 2012 doi: 10. 6084/m9. figshare. 105 461
оптимізацію обмінних процесів, залучення резервних можливостей людини шляхом поліпшення процесів газообміну в організмі.
Робота виконана відповідно плану наукової роботи кафедри загального фізичного виховання навчально-наукового інституту права Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. Тему затверджено планом наукової роботи кафедри (протокол № 1 від 26. 01. 2012 р.) та узгоджено в плані наукової роботи навчально-наукового інституту права (протокол № 1 від 29. 01. 2012 р.).
Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження полягає у з’ясуванні впливу дихальних вправ на підвищення спеціальної фізичної підготовки спортсменів-гирьовиків.
Результати дослідження.
Огляд літературних джерел [1, 4−7, 14−16] свідчить, що використання дихальних вправ привертає увагу фахівців у різних сферах. Сьогодні існує значна кількість робіт, що присвячені застосуванню дихальних вправ у формі дихальної гімнастики на заняттях різними видами східних бойових мистецтв. Відомі також дихальні гімнастики оздоровлення людини, зокрема парадоксальне дихання за системою
А. Стрельникової, поверхневе дихання за системою К. Бутейко, рідке й глибоке дихання за системою йогів, метод Фролова та інші. Для того щоб установити доцільність використання дихальних вправ у гирьовому спорті, розглянемо найбільш відомі системи
І ПЕДАГОГІКА І та медико& quot-біол°гічні
*---«-----------* проблеми фізичного
виховання і спорту ____________________
дихальної гімнастики.
ОсобливістьдихальноїгімнастикиО. Сгрельникової полягає в тому, що всі вправи виконуються одночасно з коротким і різким вдихом через ніс при абсолютно пасивному видиху, що посилює внутрішнє тканинне дихання й підвищує засвоюваність кисню тканинами, а також роздратовує велику зону рецепторів на слизовій оболонці носа, яка забезпечує рефлекторний зв’язок порожнини носа майже з усіма органами [7]. На думку М.Н. Щетініна, така методика відновлює порушене носове дихання, покращує дренажну функцію бронхів, усуває деякі морфологічні зміни в бронхолегеневій системі, сприяє розсмоктуванню запальних процесів, розправленню зморщених ділянок легеневої тканини, сприяє відновленню нормального крово- та лімфопостачання, усуненню місцевих за-стойних явищ, позитивно впливає на обмінні процеси, що відіграють важливу роль у кровопостачанні, а також і легеневої тканини, налагоджує порушені функції серцево-судинної системи, зміцнює весь апарат кровообігу, виправляє різноманітні деформації грудної клітини й хребта, підвищує загальну опірність організму, його тонус, покращує нервово-психічний стан [11].
Теоретична концепція К. Бутейка ґрунтується на припущенні, що причиною більшості хвороб є порушення дихання, пов’язане з хронічною гіпервентиляцією, яка викликає порушення обміну речовин, зниження імунітету, появу алергії тощо. Розроблений К. Бутейко універсальний комплекс дихальних вправ, спрямований на розвиток поверхневого, глибокого, рідкісного дихання, а також на розвиток спроможності людини затримувати дихання на вдиху і на видиху, виявився ефективним у лікуванні бронхіальної алергії, бронхитів, астми, гіпертонії та стенокардії [4].
Дихальна гімнастика з використанням тренажера
В. Фролова уявляє собою різновид респіраторного тренінгу. Під час дихання на тренажері вода виконує роль гідравлічного затвору, що дозволяє створити протидію диханню на видоху. Клинічні дослідження ряду медичних і наукових закладів підтвердили ефективність цієї методики в лікуванні хвороб дихання й сердцево-судинної системи. Зокрема, апарат застосовують при лікуванні хронічного бронхіту, бронхіальної астми, вегетосудинної дистонії, гіпертонії, стенокардії, пневмонії та інших захворювань [10].
Сутність дихальної гімнастики йоги [1, 2, 3, 8] полягає в досягненні гармонії між особистістю людини й навколишнім світом. У системі дихальної гімнастики йога виокремлюють чотири основні способи дихання, зокрема верхнє дихання, середнє дихання, нижнє дихання й повне дихання. Так, у процесі верхнього дихання використовується тільки верхня частина легенів — найменша за величиною, тому в легені входить набагато менший об'єм повітря, ніж той, який вони можуть вмістити. Діафрагма, рухаючись вгору, також не має достатньо свободи й простору для свого руху. Згідно з йогою, цей спосіб дихання небажаний для людини, яка хоче бути здоровою,
тому таке дихання не використовується в дихальній гімнастиці. Середнє дихання відоме також під назвою «реберне», і хоча не настільки шкідливе для здоров’я людини, як верхнє дихання, вважається за йогою набагато менш ефективним, ніж повне дихання, і, відповідно, також не є елементом дихальної гімнастики. При нижньому диханні йоги легені мають більше свободи дії, ніж при верхньому й середньому диханні, і, отже, можуть вмістити більший об'єм повітря. Повне дихання йоги сполучає в собі переваги всіх трьох видів дихання: верхнього, середнього й нижнього. Воно надає рух усьому дихальному апарату легенів, кожній їхній клітинці, кожному мускулу дихальної системи. Таким чином, повне дихання йоги дозволяє отримати максимум користі при мінімальних витратах енергії. Саме цей вид дихання лежить в основі дихальної гімнастики й науки про дихання в йозі.
У дослідженнях Г. Сердюковської та А. Сухарева встановлено що повітря, яке рухається по нижнім та середнім ходам, охолоджує склепіння носоглотки та вентилює основну пазуху черепа, яка своєю задньою стінкою межує з гіпофізом. Нормальна робота гіпофізу потребує ритмічного охолодження, яке і забезпечується носовим диханням. Відсутність охолодження порушує роботу гіпофізу, що негативно позначається на функціонуванні організму в цілому. Повітря, яке вдихається носом, на своєму шляху зустрічає багато перешкод, що створює у грудній порожнині значне розрідження. Це полегшує роботу серця, покращує відтік венозної крові від голови та зменшує ймовірність виникнення головного болю. [9].
На думку В. Ніколаєва глибоке, рідке дихання вважається більш доцільним з фізіологічної точки зору та більш корисним для здоров'-я. У повітрі міститься 21% кисню. При неглибокому диханні людина вдихає 15 -17% кисню, а в організм потрапляє лише 4%. Пояснюється це тим, що при поверховому диханні не все повітря, що вдихається потрапляє вглиб альвеол. При глибокому диханні повітря проходить значно глибше з повнішим насиченням крові киснем. До того ж глибоке дихання це найкращий спосіб масажу серця, що розташоване у поглиблені між легеневими долями. При диханні вони стискають серцевий м'-яз та полегшують його роботу, живлення, попереджують перенапруження. На думку авторів глибоке повільне дихання покращує травлення, нормалізує роботу органів виділення. [8].
Прихильники протилежної точки зору, зокрема Т. Кузнєцова, П. Левитський та В. Язловецький вважають більш вигідним для організму неглибоке дихання, при якому дихальним м'-язам доводиться долати менший опір легень, що робить цей процес більш економним. При відповідному тренуванні організм виробляє здатність поглинати кисень із повітря, що вентилює легені більш повно. На думку авторів, правильне дихання — це поверхневе дихання, основою техніки якого є виконання короткого вдиху до змикання ніздрів з подовженим видихом через ніс[5].
ПСИХОЛОГІЯ
32 012
Таблиця 1
Динаміка функціональних показників спортсменів КГ та ЕГу ході експерименту
Показник До експерименту Після експерименту
КГ ЕГ КГ ЕГ
Життєва ємкість легень, л 4,5 4,4 4,6 5,4
Проба Штанге, с 55 56 59 68
Проба Генчі, с 45 44 51 63
Проба Руфьє, індекс 2,3 2,3 2,1 1,3
Таблиця 2
Динаміка фізичних показників спортсменів КГ та ЕГ у ході експерименту
Показник До експерименту Після експерименту
КГ ЕГ КГ ЕГ
Поштовх гир, р 36 34 43 57
Ривок гир, р 52 53 59 72
Підсумовуюче вищесказане, слід відзначити різноманітність дихальних гімнастик і методик їхнього застосування. На думку переважної більшості вчених, дихальні вправи є ефективним засобом зміцнення здоров’я людини й підтримання високої працездатності. На наш погляд, ефективність дихальних вправ у лікуванні хвороб не вичерпує всіх можливостей цих методів, а лише підкреслює доцільність пошуку шляхів їхнього застосування в практиці спортивного тренування, зокрема в тренуванні спортсменів гирьового спорту.
Дослідження проводилися на базі Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. Починаючи експеримент, нами було сформовано контрольну групу (КГ) в кількості 15 спортсменів різної кваліфікації та експериментальну групу (ЕГ) в кількості 15 спортсменів. Обидві групи тренувалися за однаковою програмою, окрім комплексу дихальних вправ, які виконували спортсмени ЕГ двічі на день протягом усього місяця.
Зазначимо, що комплекс спеціальних дихальних вправ спортсмени ЕГ виконували вранці й за 30 хвилин до кожного тренування. Даний комплекс містив чотири вправи, чергування з поверхневим, глибоким диханням і незначною затримкою, одночасно з виконанням статичних вправ руками.
При розробці дихального комплексу нами було враховано такі положення:
• пріоритетність зміцнення здоров’я та підтримання високої працездатності спортсмена-
• покращення дренажної функції бронхів-
• сприяння відновленню нормального крово- та лім-фопостачання-
• прискорення обмінних процесів, що відіграють важливу роль у кровопостачанні-
• зміцнення всього апарату кровообігу-
• підвищення загальної опірності організму, його тонусу, покращення нервово-психічного стану.
У цілому комплекс спеціальних дихальних вправ сприяє підвищенню спортивних результатів і спеціальної фізичної підготовки гирьовиків.
З метою дослідження впливу розробленого комплексу на навчально-тренувальний процес
спортсменів гирьового спорту на початковому й підсумковому етапах експерименту в КГ та ЕГ було здійснено вимірювання функціональних показників, які характеризують серцево-судинну й дихальну системи організму, зокрема досліджено показники життєвої ємності легень (ЖЄЛ), проведено пробу Штанге, пробу Генчі та пробу Руфьє. Отримані дані представлено в табл. 1.
Аналіз даних табл. 1 указує на те, що на початковому етапі дослідження функціональні показники спортсменів КГ та ЕГ майже не відрізняються. Отримані після закінчення експерименту дані свідчать про те, що в КГ показники ЖЄЛ, проби Штанге, проби Генчі та проби Руфьє зросли несуттєво. Поряд із цим зафіксовано статистично значуще зростання відповідних показників спортсменів ЕГ. Таким чином, зіставлення даних табл. 1 свідчить про ефективність впливу дихальних вправ на позитивні зміни обраних показників сердцево-судинної та дихальної систем організму.
Отримані результати функціональної діагностики є досить важливими, але щоб підтвердити ефективність використання в навчально-тренувальному процесі розроблених нами дихальних вправ було проведене тестування спортсменів КГ та ЕГ. Як контрольні вправи було обрано змагальні вправи, зокрема поштовх двох гир вагою 32 кг і ривок гирі 32 кг. Отримані результати представлено в табл. 2.
Аналіз даних табл. 2 вказує на те, що на початку експерименту за результатами виконання контрольних вправ спортсмени КГ та ЕГ майже не відрізняються. На підсумковому етапі дослідження зафіксовано суттєву перевагу спортсменів ЕГ над спортсменами КГ за обома контрольними вправами. Таким чином, експериментальні дослідження підтверджують ефективність використання дихальних вправ у процесі тренування спортсменів гирьового спорту.
Висновки.
Встановлено, що на сьогодні дихальні вправи знайшли широке застосування в медицині як лікувальний і відновлювальний засіб широкого спектра дії. Дихальні вправи зазвичай використовують для лікування сердцево-судинних і легеневих хвороб (О.
І ПЕДАГОГІКА І та медико& quot-біол°гічні
*----«------------* проблеми фізичного
виховання і спорту _________________________
Стрельникова, К. Бутейко, В. Фролов) та у східних системах гармонійного розвитку людини.
Експериментально доведено, що використання спеціальних комплексів дихальних вправ дозволяє збільшити функціональні показники, які характеризують серцево-судинну й дихальну системи організму. Виявле-
но позитивний вплив дихальних вправ на поліпшення результату у спортсменів гирьового спорту.
Напрям подальших досліджень полягає в поглибленому вивченні впливу дихальних вправ на різні аспекти підготовки спортсменів і досягнення високих результатів у спорті.
ПСИХОЛОГІЯ
Література:
1. Афанасьев П. А. Йога прана яма: дыхательная система йогов // П. А. Афанасьев. — Ростов на Дону: Изд-во Рост. ун-та, 1990. — 46 с.
2. Вішнудевананда С. Повна ілюстрована книга з йоги // Свамі Вішнудевананда- Пер. з англ. — К.: Здоров’я, 1992. — 192 с.
3. Галунов Г. Цигун для начинающих // Г. Галунов. — М.: Вектор, 2011. — 127 с.
4. Дыхательная гимнастика по методу Бутейко // Под. ред. А. К. Никитиной и В. Н. Лосева. — М.: Здоровье, 1993. — 120 с.
5. Дыхательные упражнения в физическом воспитании // Т. Д. Кузнецова, П. М. Левитский, В. С. Язловецкий. — К.: Здоров’я, 1989. — 136 с.
6. Колобов Ф. Г Спасительное дыхание по Бутейко: методический материал // Ф. Г. Колобов. — Донецк: Сталкер, 1997. — 320 с.
7. Кочеткова И. Н. Парадоксальная гимнастика Срельниковой // И. Н. Кочеткова. — М.: Сов. спорт, 1989. — 32 с.
8. Николаев В. Р. Бодрость на весь день / В. Р. Николаев, А. С. Синяков. — М.: Сов. спорт, 1991. — 45 с.
9. Сердюковска Г. Н., Сухарев А. Г Гигиена детей и подростков -М.: Медицина. — 1986. — 37 с.
10. Тилл М. Восточная дыхательная гимнастика для оздоровления // М. Тилл. — М.: Попурри, 2010. — 128 с.
11. Триняк Н. Г Управление дыханием и здоровье // Н. Г Триняк. -К.: Здоровье, 1991. — 159 с.
12. Фролов В. Ф. Эндогенное дыхание — медицина третьего тысячелетия // В. Ф. Фролов. — Новосибирск: Динамика, 2001. — 228 с.
13. Щетинин М. Н. Дыхательная гимнастика Стрельниковой // М. Н. Щетинин. — М.: Метафора, 2007. — 367 с.
14. Aida N., Shibuya M., Yoshino K., Komoda M., Inoue T. Respiratory muscle stretch gymnastics in patients with post coronary artery bypass grafting pain: impact on respiratory muscle function, activity, mood and exercise capacity. Journal of Medical and Dental Sciences. 2002, vol. 49(4), pp. 157−170.
15. Minoguchi H., Shibuya M., Miyagawa T., Kokubu F., Yamada M., Tanaka H., Altose M.D., Adachi M., Homma I. Cross-over comparison between respiratory muscle stretch gymnastics and inspiratory muscle training. Internal Medicine. 2002, vol. 41(10), pp. 805−812.
16. Pitta F., Troosters T., Spruit M.A. Characteristics of physical activities in daily life in chronic obstructive pulmonary disease. American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine. 2005, vol. 171, pp. 972−977.
Информация об авторе: Михальчук Роман Васильович
pretty. mihalchuk@mail. ru Луганский государственный университет внутренних дел
имени Э. А. Дидоренко.
Ул. Генерала Дидоренко, 4, Луганск, с. Юбилейне, 91 493
Поступила в редакцию 27. 10. 2012 г.
References:
1. Afanas’ev P. A. Jogaprana iama: dykhatel’naia sistema jogov [Prana yama Yoga: Yoga breathing system], Rostov on Don, RU Publ., 1990, 46 p.
2. Vishnudevananda S. Povna iliustrovana kniga z jogi [The complete illustrated book is from yoga], Kiev, Health, 1992, 192 p.
3. Galunov G. Cigun dlia nachinaiushchikh [Tsigun for beginners], Moscow, Vector, 2011, 127 p.
4. Nikitina A.K., Losev V.N. Dykhatel’naia gimnastika po metodu Butejko [Respiratory gymnastics on the method of Buteyko], Moscow, Health, 1993, 120 p.
5. Kuznecova T.D., Levitskij P.M., Iazloveckij VS. Dykhatel’nye uprazhneniia v fizicheskom vospitanii [Respiratory exercises in physical education], Kiev, Health, 1989, 136 p.
6. Kolobov F. G. Spasitel’noe dykhanie po Butejko [Saving breathing on Buteyko], Donetsk, Stalker, 1997, 320 p.
7. Kochetkova I.N. Paradoksal’naia gimnastika Srel’nikovoj [Paradoxical gymnastics of Srel’nikova], Moscow, Soviet sport, 1989, 32 p.
8. Nikolaev V.R., Siniakov A.S. Bodrost’na ves’den' [Cheerfulness on all of day], Moscow, Soviet sport, 1991, 45 p.
9. Serdiukovska G.N., Sukharev A.G. Gigiena detej i podrostkov [Hygiene of children and teenagers], Moscow, Medicine, 1986, 37 p.
10. Till M. Vostochnaia dykhatel’naia gimnastika dlia ozdorovleniia [East respiratory gymnastics for making healthy], Moscow, Potpourri, 2010, 128 p.
11. Triniak N.G. Upravlenie dykhaniem i zdorov’e [Management and health breathing], Kiev, Health, 1991, 159 p.
12. Frolov V.F. Endogennoe dykhanie — medicina tret’ego tysiacheletiia [The endogenous breathing medicine of the third millennium], Novosibirsk, Dynamics, 2001, 228 p.
13. Shchetinin M.N. Dykhatel’naia gimnastika Strel’nikovoj
[Respiratory gymnastics of Strel’nikova], Moscow, Metaphor, 2007, 367 p.
14. Aida N., Shibuya M., Yoshino K., Komoda M., Inoue T. Respiratory muscle stretch gymnastics in patients with post coronary artery bypass grafting pain: impact on respiratory muscle function, activity, mood and exercise capacity. Journal of Medical and Dental Sciences. 2002, vol. 49(4), pp. 157−170.
15. Minoguchi H., Shibuya M., Miyagawa T., Kokubu F., Yamada M., Tanaka H., Altose M.D., Adachi M., Homma I. Cross-over comparison between respiratory muscle stretch gymnastics and inspiratory muscle training. Internal Medicine. 2002, vol. 41(10), pp. 805−812.
16. Pitta F., Troosters T., Spruit M.A. Characteristics of physical activities in daily life in chronic obstructive pulmonary disease. American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine. 2005, vol. 171, pp. 972−977.
Information about the author: Mykhalchuk R.V.
pretty. mihalchuk@mail. ru Lugansk State University of Internal Affairs General Didorenko str. 4, Lugansk, s. Juvileine, 91 493
Came to edition 27. 10. 2012.

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой