City and village as symbols of innovation and tradition in the creation of modern Iranian poets

Тип работы:
Реферат
Предмет:
Литературоведение


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

Зайнулобидини Дарго^й
ШАХ.Р ВА РУСТО, НАМОДИ ТАЧДДДУД ВА СУННАТ ДАР ШЕЪРИ ШОИРОНИ МУОСИРИ ЭРОН
Вожатой калидй: шеъри муосири Эрой, ni-ip, русто, намод, суннат
Шоирони муосири Эрой ба вижа пас аз ии к- и л об и исломй бо бовардонп х, ои вижаи мунбаъис аз фарх, аш и шщилоб, нисбат ба фарх, анг ва тамаддуни чад ид ба вижа Fap6 дучори тардидх, о ва дилиигарониаид. 11игох, и вижа ба тамаддун ва фарх, аш и чадид дар зиндагии шах, рй ба унвони нишонах, ои та^аддуд, аз суи дигар бовармаидй ба арзишх, о ва фарх, анги исломй-миллй дар зиндагии рустой ба унвони нишонах, ое аз суннат, яке аз даЕдагах, ои аслии шоирони асри чадид аст. Хиёбонх, ои аризи асфалти шах, рх, о дар мукобили кучах, ои тангу губоролуд, гох, о намгирифтаи русто- даму дуди нафасгири олояндах, ои санъатй ва олудагих, ои савтй дар баробари иокию латофати х, авои рустой ва х, амх, амаи овойии паррандагону рамах, о ва х, ай-х, айи чупонон- опортумонх, ои бо утоци нафасгири шах, рх, о дар баробари утоцх, ои кох, гилии зимистон гарм ва тобистон хунук, х, амрох, бо чашмандозх, ои рух, навоз ва х, аётх, ои васеъ- сафх, ои тавили интизор ва беэътиноию беэътимодии мардум ба якдигар дар шах, рх, о ба ч& lt-ш «бифармо» ва «дар хидматем"-и содицонаи рустоиён- сондвичи сасис ва калбос ва х, амбургер, лук,[ях, ои пуркунандаи шикам дар баробари газовой лазизи табиии барра ва мург- офтоби зард ва гамгини осмони дудзада дар баробари дурахшиш ва талолуи чашмнавоз ва рух, ангези хуршеди дустдоштании русто ва … дакдаках, ои Чиддй барон навандешон ва суннатгароёни навандеш шудааст.
— 14 -(НОМАИ донишгох)
Дар ин макола саъй кардем нигох, и шоирони муосири Эронро дар бораи масъалаи ёдшуда баррасй кунем. Сурудах, ои се шоири бар^аста ва матрах, пас аз инцилоб Салмони Х, иротй, К. айсари Аминпур ва Мух, аммадризо Абдулмаликиёнро ба унвони намунаи шоирон баргузидаем.
Шоирони пас аз инцилоби исломй чи ононе, ки дар калоншах, рх, о, ба вижа дар пойтахт, Тех, рон — маркази инцилоб мезистанд ва чи ононе, ки аз шах, рх, ои кучак ва ё аз рустох, о ба калон1нах, рх, о омаданд, ба ин мав5уь х, ассосияг нишон додаанд. Яке аз мех, варх, ои сурудах, ои шоирони та^аддуд ва суннат дар намоди шах, р ва рустост. Шоирони инцилоби исломй бо дарки дуруст ва пуштивонах, ои фикрии цавй ба ин мавзу ь пардохтаанд. Дар ин 40 нш ох, и се шоири матрах, и ипцилоГш исломиро ба унвони намунаи шоирони инцилоб баррасй мекунем:
Дидго^и Салмони Х, иротй: Салмони Х, иротй дар цитъаи «Дузах ва дарахти гирду» (22) зимни интицод ва эътироз ба ма^омеъи байналмилалй нисбат ба дунёи мудерн ва тамаддуни Чад ид ба шиддат эътироз кардааст. Шоир худ ва низ х, ар эрониро ба дур аз маданияти Fap6, ки намоди зиндагии шах, рнишинй ва мутамаддини имрузй аст, медонад ва адами дарёфти чоизах, ои Нобел (ба вижа сулх, и Нобел) -ро соддагй ва мазлумияти Эрой ва эронй медонад. Эроне, ки на Попиюн мешиносад ва на пни ба лаб дорад. Инсони нмруз дар сарошеби сукуг к, я pop гирифта ва дар баробарииноятх, о х, уро мекашад, дар сояи технологй ба куррае барон инсон ка^у маъу^ /инсони вожгун/ ва инсоне, ки дар бузургдоштиинояг /инсоне, ки/ рох, и курах, ои Миррихро шинохтаааст/ аммо х, апуз/ к^чах, ои дилашро намешиносад /барон дунёе, ки /бо валявм ба хоб меравад. «
Дар цитъаи «Голеш» (22,48−50) (gales, вожаи мозандаронй ба маънии чуион) зиндагии содда, саросар самимият ва садоцат, сабру шикебой, амнияти хотир ва имону таваккул ба Худованд, аз суи дигар унсу улфати чуион ба табиат, ба зебой тасвир шудааст: «Май масти лах, зах, ои бе риёи туам, /Голиш/ Он даврах, о бо кй даромехтй/ ки настаран бо ишораи даа х, ои ту мешукуфад/ Эй голиш/ бо бар naXriyii кадом домана хобидй /ки настаран ин сон / ба буи кух, огуштай / ва дар зулоли кадом чашма /вузу месозй ва дар сояи кадом хилват намоз мегузорй, ки мисли оина софй. . бо мо бигу
вацтедар намоз меистй пушти х, исори тарси хучуми гург чй мекорй? Ва рамаатро дар амнияти кадом биёбон ба чаро мефиристй… «
Дар цитъаи «Об дар самовари кух, на» (22,111) зимни тарх, и h я к, д у низоми золимонаи арбоб ва раияте дар бисгари гарх, и мавзуъ аз русто ва садоца г ва покии рустоиён сухан гуфтааст. Дар цитъаи «Ай гули хушбу» 22,161) хитоб ба шах, иде, ки марди шолизор буд, аз мазраа, 6of6oh ва русто сухан гуфтааст. Дар цитъаи «Май х, ам мемирам» (22,196) зимни иешбинии марги зудраси худ, русто ва одамх, о ва навъи зиндагиву кор ва марги ононро тасвир кардааст. К, итъаи «Замзамаи ^уйбор» (22,199) тасвире аз ду табацаи пятимой аст, ки як i урух, рустоиёни содадил ва иурталошу муъмин ва … ва цитъаи «Ошнои шолизор» (22,254) ба ёди азизе аз шолизор ва сарсабзии табиати рустой сухан гуфтааст. Низ дар цитъах, ои «Ту маро хох, й бурд» (22, 258−260), «Тадфини модарбузург», (22,269−271) «Сафар» (22: 272−274), «Воцеа» (22, 275−278), «Хикояти ^ангал» (22,341−344) ва … ба масъалаи русто ва табиат пардохтааст. Дар цитъаи «Зиндагй» (22, 356) зиндагй дар шах, р ва русторо мукоиса карда, бар он аст, ки зиндагй дар шах, р яксон, бе рух, ва бе гах, аввул аст, чаро, ки шах, р вобаста ба мошин, бензин ва нафт аст- аммо зиндагй дар русто вобаста ба табиат: борон, хуршед, дарахт ва …- табиате, ки русто бех, тарин накроши и замин аст ва бех, тарин гулдузии фасли бах, ор.
Дидго^и К, айсари Аминпур: К, айсари Аминпур шахрро бо тамоми 1шшо11ах, ояш намоде аз навгарой ва та^аддуд ва русторо бо тамоми нишонах, ояш нишоне аз суннат мешиносад. Масъалаи та^аддуд ва суннат муноцишах, оииддй дар миёни рушанфикрон пеш аз нах, зати машрута то пас аз инцилоби исломй э^од кардааст. Аминпур бар он аст, ки гурез аз навоварй ва навгарой нест, на аз он чих, ат, ки мо бо Fap6 х, амсу бошем ва ё ногузир аз х, амсуй растем, балки навоварй реша дар суннати мо дорад ва навоварй суннати тавх, идй аст: Агар суннатирст навоварй/Ннгоцецам аз нав ба суннат кунем Магркуща шуд расми ащн аласг/Биёед та ццпдп байъат кунем.
(8,66)
Ин дащагаи зех, нй дар мухрмтарии асари пажух, ишии Аминпур «Суннат ва навоварй дар шеъри муосир» (9) дида мешавад.
Аминпур дар цитъаи «Русто"(7,763) аз рустоп кучаке дар синааш хабар медих, ад, ки деворх, ояш пурзахм аст, соях, ои кутох,
дорад дар к^чях, ояш на^обати шарцй бо хотирот пякдп бастааст. Русто намоди фазой соддаи суннатии шарцй аст, ки на^обат яке аз вижагих, ои х, аёти машр1щзаминих, ост.
[Парк, ва рустои шарцй, ки х, азорон захми хотираангез дар к- ал б и шоир пякдп баста дар баробари Fap6e аст, ки хотирае дар пяк, 11[х,()и !сх, пип шоир иадорад: «Маи/як рустоии соддаи кучяк / Дар сииа дорам/Чанде аст/ Дар кучах, ои хокии ин русто / Тасвири як иа^обати шарциро /Бо мехх, ои хотира кубидаанд» Ин цалби озурда/ ХярчяпдА девори рустои дили май/ Аз мех, ои хотира захмй аст/Аммоойи х, азор тасвир/Ч, ои х, азор захми дигар дорад»
К, итъаи «Ноии мошиий» (7, 60) фазой табиатро бемор ва бекор медонад, осмон ва бод аз аи^оми вазоиф иотавоиаид, абрх, о х, ам бухл меварзаид, табиат аз табий будан хори1- шудааст. Касе талош мекуиад, беморй ва таболудагии биёбоиро х, ам бо дастмол бар иешоий гузоштан, андаке таскин дих, ад, аммо талошаш бех, удааст, чаро ки технология ва санъат, х, атто дастмолро гирифтааст. Ба ибораи дигар обруи дех, када ва зиндагии рустоиро рабудааст. Ин цитъаи нимой бо як гузораи хабарии «Осмон таътил аст» ofo3 мешавад, то ах, амияти мавзуь намоёнда шавад, он 40 ки чорае чуз сукут нест: «Осмон таътил аст/ 1& gt-одх, о бекоранд/ Абрх, о, хушку хасис/ х, икгх, ик, и гиряи худро хурданд/ Ман дилам мехост/Дастмоли хис/ Рун пешонии табдори биёбон бикашам/ Дастмолро афсуснони мошинй/Дар тасарруф дорад /… Обруи дех, и моро бурданд!»
Аминпур дар мавориди мутааддид дар сурудах, о мухотабро озод мегузорад то бо бардошти худ каломро ба поён барад ва ё ин ки имкони тадоии маъноии гуногун фарох, ам гардад. Ин шигард рах, о кардани мухотаб бо се пуц гя гузоштан дар сурудах, о аз чумла се сатри поёнии инитъа дида мешавад, низ дар иоёни цитъах, ои «Ривояти руъё» (7,12) — «Номи гумшуда» (7,20- «Таллин» (7,25) — «Орзуи бузург» (7,27) — «Х, айрат» (7,27) — «Инкор» (7,9) — «Тафъал» (7: 21) — «Бах, ори бусаборон» (7,30) — «Хоболудагй» (7,33) — «Хотироти хис» 7,46) — ва … дида мешавад.
К. итъаи «Фасл ва васл» (7,135) 25 байт дар колаби маснавй аст (аз колабх, ое, ки шоир маъдуд аз он истифода кардааст) шоир дар ин цитъа русторо намоди покй ва зебой дониста ва бар он аст, ки бозгашт ба русто, бозгашт ба фитрат ва арзишх, ои асили
инсонй аст. (15, 64) Инсони гафлатзадаи асри мошин дар фасли кишту дарави гандум, фасли бехеширо метавонад бубинад:
«Мадинаи фозила» (10,162) дар ин цитъаи х, ойкуйй, шоир бо эъ^оз, руйкарди як, лу ирфон, та^аддуд ва суннат, шахру русто, башару Худоро ба тасвир кашидааст. Шоир дар тавзех, и кутох, е бар ин суруда мегуяд: & quot-Бо илх, ом аз табиатситоии шоироии асри эх, сосгарой азумла, Вилём Купер ин цитъаро суруд» (Аминпур 10,139). Табиате, ки русто намоди вижаи он аст офаридаи Худовандгор аст поку беолоиш, бо тамоми сафо ва самимият. Худоро дар русто метавон тамошо кард- русто та^аллии ормонх, ои фитрй аст, аммо тамоми олудагих, ое, ки бар фитрат ориз мешавад сохтаи дасти башар аст. Шахр намоди дурй аз русто ва фитрати инсонй аст. х, ар чи ба шахр наздиктар шавем, аз табиати инсонй ва Худоии худ дуртар мешавем. Шахрх, о ободшудаи дасти инсон аст. Аминпур ормоншахрх, оро офаридаи шоирон медонад, ки утоииё ё чомеаи ормонии шоирон метавонад бошад, рустои ормонй- ормонишахр, Дар олами шоиронаи мах, з, ки хоби ипсопх, о х, ам тавони намоёндани онро надорад ва дар он намегун^ад: «Худо русторо/ Башар шахрро …/ Вале шоирон/ормонишахрро офариданд/ ки дар хоб х, ам хоби онро надиданд. "-
К, итъаи «Манзумаи хушии хуршед» (11,30) баёни х, икояти рузе аст, ки мошин ба русто омад. Дар ин цитъа шоир аз зиндагию садоцат ва самимияти мардуми русто сухан мегуяд, ки бо абзорх, ои содда ба кишту заръ саргарманд ва х, осили онро бо мехр бар сари суфра мегустаранд, мардуме, ки дар бархурдх, о бо лабхандх, ои мех, рубононаи якдигарро дар огуш мегиранд. Куча иаскучах, ои русто бо садои зангулах, ои i ус (|)ан, (он ошност. Дару девори русто бо овои хурус бедор мешавад ва гулх, о лабханд зада, алафзорх, о ва заминх, ои шухм задаву омода ва мардумро ба дашту сахро барон пошидани базри гандум фаро мехонад ва… аммо дар ин дунёи саршор аз мехру хушй вацте пои иишоиах, о ва абзори тамаддуииадид боз шавад, х, ама чиз ба якбора вайрон мегардад:
Заминирусто бар хешларзид/Садои гуррише дар куча печид Чй иттифоце афтода, ки ин садои ва^шатнок ба rfuiрасид, кадомин дев наъра зад, ки цалби замни ларзид: Садои ларзшпицалбизамии буд/Ки бо о^анги оцаидар танин буд Садои пои и^лодиии як дев/ Садои пои деви Ошанин буд.
— 18 НОМАИ донишгох _»)
Ope, аввалин мошин (намоди санъат ва технологияи дадид) вориди русто шуд. Ба гумони он ки турфа ва тух, фае аст:
Ба пояш барраеро cap буридаид/ Гулуи нозуки гулро
дариданд
Зи бими гурриши пулоду оцан/ Кабутарцо зи боми худ
париданд.
Нахустин асари вуруди мошин cap буридани барра ва даридани гулуи гул аст. «Барра» намоди зиндагии чупонии рустоиён ва «гул» намоди зебоих, ои табиат, ду цурбонй дар маъбади мошин- сарандом пар кашидани озодй ва рах, ой, латофат ва зебой:
Зи бими гурриши пулоду оцан/Кабутарцо зи боми худ
париданд
Х, осилва самараи тамаддуни имруз дар русто чист?
Fy6opy гилах) ои русто мурд/ Садои нозуки заигулах, о мурд.
На чу ион аз он пас монд хомуш/ Танини он садои отттно мурд.
Намехандад дигар дар 6ofjco гул/Намехонад xypfcii
сурхкокил
Тамомихона^о аз ёд бурданд/Хуцуми грсфандонро ба огил.
К. итъаи «Хуршеди русто» (6,114) дар шаш банд суруда шудааст:
Банди аввал: Шоир, аз сурудах, ои худ сухан мегуяд, ки рангу буи шах, рй гирифтааст. Ин нукта, бидуни зикри вожаи шах, р баён шудааст. Аз хуршедсурудах, ояш мегуяд, ки: «Дар шеърх, ои ман/ хуршед/аз мавзеи музойица метобад/хурн1едх, ои зарду муцаввой ва осмони сурбй/ бо бодх, ои сард/дар шеърх, ои манараён дорад»
Банди дувум: Шоир гох, е сурудах, ои худро боарзиш медонад, аммо билофосила бо баёне сарех, аз он бармегардад, чаро, ки хуршеди шеъраш, хуршеди х, як, ик, й нест, танх, о пакдии баста бар когаз, ба зох, ир заррин ва тобон, аммо: «Х, арчанд/ ин баргах, ои кох, й/ Бо ин хуруфи сурбии сангин/ Бар болх, ои бодй сафар мекунанд/Аммо/ Хуршедх, ои шеъри ман, ин ч, о/ Хуршед нестанд/ Ин 40/ Хуршедх, ои шеъри маро бод мебарад»
Банди савум: Шоир сурудах, оеро, ки дар ситоиши «гандум» намоди баракату лутфи Худо ва х, осили талоши содадилони рустой набошад бецадр медонад. Бад-ин сабаб мардуми русто он чиро, ки шоир суруда (Faiipn васфи гандум), намеписанданд,
чаро, ки бар фитрати рустоии беолоиши онон наменишинад. Ба баёни дигар ба «даве намехаранд» ва ин дурй аз фитрати илох, й, ки дар иамоди фах, ми мардуми содикд русто тадаллй ёфта, барон шоир дарди бузурге аст: «Ин дарди кучак нест/Дар рустои мо/ Мардум/… шеъре, ки дар ситоиши гандум нест/Як дав намехаранд».
Банди чах, орум: Шоир худро дар зиндагии печидаи мошинй асир мебинад, аммо дар дил бо фитрати поки нлох, ии худ, бо забон ва лахдаи мардуми русто, ки х, амои забоин табий ва табиати гандуму гул аст сухан мег^янд. Ин такобул барон шоир х, амон дарде аст, ки дар банди к- a fi л зикр кардааст. Шоир цалби худро аз мардуми русто чудо намебинад, ин х, амон фитрати илох, ии русто аст: «Дилам х, ануз/ Бо лахдаи мардуми мах, аллии худ х, арф мезанад/ Бо лах, даи мах, алии мардум/ Бо лахдаи фасех, и гулу гандум»
Банди пандум: Шоир ба тавсифи воцени хуршед ва дурахши он дар русто мепардозад, оигох, ки бод дар гесувони тиллоии гандум мавде аз зебоиро эдод мекунад. Ин ки тамоми х, аёти русто бад-он трах, ху (аасг: «Гандум/Хуршеди рустост/ Barcre ки бод мавд меандозад/ Дар гесуи тиллоии гандумзор… «
Банди шашум: Шоир, ки нигарони х, аёт ва дурахшиши хуршед дар банди аввалй буд, ин до бори дигар бо рудуъ ба асолаташ мекунад, ки хуршеди x, arciircini шеърашро бояд дар гандумзори русто дустуд^ кунад на дар осмони сурбй бо хуршедх, ои дуругани шах, рх, о: «Хуршедх, ои шеъри май он дост»
Соддагй ва самимияти фитрии русто, сарчашмаи илх, оми шоирона дар тулии шаш банди ин суруда х, ифз шудааст.
«К, итъаи «На гандуму на себ» (6,41) ниёиш ба даргох, и Х, азрати борй ва зикри номи муцаддаси у аст. Ин номх, ои муцаддас, иксире аст, ки бо ёрии он: «Ин вожах, ои хом/Дар дастх, ои хастаи ман/Шеър мешаванд»
Дар ин суруда шоир таи х, аф г банд ба розу ниёз пардохтааст. Дар банди чах, орум ва пандум ба мавзуи бах, си мо ишорате дорад, дар банди пандум шоир русто ва табиатро тадаллии номи му^аддаси х, азараги Хак, медонад, ба ибороти дигар табиат ва русто намод ва яке аз асмои хуснои х, азра ги Уст: «Номи ту чист?/ FaBFOii рудхонаи х, амсоягист/ Ва^те ба шабдара/ Сарозер
мешавад/ Номи ту рустост/ Шабх, о, ки шафаци хоби маро/ к, урГ)()1у1х,()/х,()И[ур мезананд»
Тасвирсозй дар ин суруда бисёр бадеъ аст, ба назар мерасад, чунин баёне камназир аст: х, ошу задани сак, фи хоби шоир, дар сукути шабона, дар фазой руъёй онгох, ки к-урГ)& lt-)к-к-ах,<-) х, амгоми дигар мав^удот ба зикру гасбех, саргармаид, х, амои русто номи х, азрати Уст ва низ суруши навои дилангези рух, ба х, ангоми резиш аз даррах, о. Ин х, амон фитрати рустой ва Илох, й аст, номи муцаддаси х, азраги Уст, ки матлуби шоир низ х, асг. Ин сатрх, о ва сагрх, ои дигари ин суруда ёдовари ин нуктааст, ки чумла зарроти ин олам ситоишгари уянд ва дар К, уръон х, ам бад-он шпора шуд. (Исроъ, 17, 44). Саъдй низ дар боби дувуми «Гулистон» х, икояти 26 ба х, амин нукта ишорат дорад: «Гуфт: Булбулонро дидам, ки ба нолиш даромада буданд аз дарахту кабкон ва аз кух, у FyKOH дар обу бах, оим дар беша». Мавлоно х, ам дар «Маснавии Маънавй» аз ин мавз^ъ сухан гуфтааст.
Яке аз вижа1их, ои шеъри муосир дар х, авзаи маъно хузури падидах, ои нави и^тимоию фарх, ангй ва мазомине баргирифта аз онх, ост. Зиндагии шах, рй ва таба^оти он, барон шоирон дилнигароних, ое э^од мекунад мазох, ир ва намодх, ои зиндагии мута^адидонаи шах, рй дар шоирон чилвах, ои гуногун дорад: П1ах, р ва зиндагии бофарх, анги шах, риро Ахавони Солис иалид медонад (Ахавони Солис: Охири «Шох, нома»), Тох, ира Саффорзода як лонаи и 40 рай и кучак ва к, и рх, ои амудию пурдуд мешиносад (19). Манучех, ри Оташй онроангали филизу нафт бо 4apoFX, oii чашмакзан дар чах, оррох, васф мекунад (Оташй: Х, одиса дар бомдод). Мух, аммадризо Шафеии Кадканй онро 40e медонад, ки шя^оикдо бар сари марзх, ои симхордоре меруянд (23, 393)
К. итъаи «Ёддоштх, ои гумшуда» (6,51) ба навъе зиндагии шах, рнишинй ва идориро ба наед кашидааст. Аминпури ормонгаро чунон нест, ки воцеиятх, оро набинад ва ё инкор кунад. «Ёддоштх, ои гумшуда» танх, о х, адиси нафси шоир нест, балки дарди инсони рузгори мудерн аст. Шоир дар айни х, оле, ки аз арзишх, о ва ганоии шеъри румонтик суд мебарад, сурудах, ояшро оинаи рузгор iyipop додааст. Инсони нмруз дар миёни анбух, е аз коЕазх, о, ёддоштх, о, гузориши кор, кортх, о ва цабзх, о.. гумшудаи аслии худро (|)аромуш кардааст «дарди човидонагй дар калофи
сардаргуми зиндагии мудерни шах, рй ёфт намешавад: «Пас кучост?/ чанд бор/ харту партх, ои кифи бодкардаро/ Зеру ру кунам/ Пушаи мадорики идорй ва гузориши изофакор ва касри кор/ кортх, ои эътибор/ кортх, ои даъвати арусню азо/ цабзах, ои 6aprcy ва Fanpa казо/ баргаи х, укук, у бима вааримаю мусоида/ рузнавншти бахшномах, ои махрамонаи муаррифй/ Баргаи расиди касдх, ои вом/ Касгх, ои гибци коида/ номах, ои расмию таоруф/ номах, ои мустациму х, амеша нотамом/ пас ку^ост?/ чанд бор/ Чайбх, ои пораву пураро/ иуштуру кунам/ чанд то билетто шуда/ чанд искиноси кух, наю мачола/ чанд сиккаи сиёх/ суратхарнди хору бор/ суратхарнди чинсх, ои хонагй…/ Пас ку^ост?/ Ёддоштх, ои дарди ^овидонагй?.. «
Он чи ин к, и гьаро аз малол мерах, онад, такрори х, амаи умурест, ки инсони шах, рнишини имрузй сахт даст ба гиребон аст. Гумшудаи X, я к, и к, и и у корт, мадорику цабзх, о ва.. нест, у дар паи чизе аст, ки дар ин умур ёфт намешавад, таъкиди «Пас дар ку^ост» дар 0F03H суруда ва такрори он, ва вожах, ои «чанд бор» «зеру ру кардан» ва «иуштуру кардан» таъкид бар гум шудани чизе аст, ки бояд уро ёфт, аммо дар ин миёни харту парт дпда намешавад. «Дар човидонагй» номн кптобе аз файласуф, шонр ва пависаидан испоииёй, ки ба х, амин ном ба форсй тар^ума шуд.
1& lt-, И11) ЯИ «Хотироти хис» (6, 45) бо таъсир аз «илох, аи ноз» бо садои I-уло[х, уссйпи Байон суруда шудааст. Шоир аз фазой зиндагии рузмарраи шах, рй хаставу малул аст. Бо садои гариби Байон ба дунёи дурдасти к^дакй ва иокии кучях, ои танги рустой бо деворх, ои кох, 1 илй ва сох, или рудхонах, ои зулол гом мезанад ва аз х, аёх, уи шах, р мерах, ад.
К, итъаи «Фардое дубора…» (6,77) тасвире аз рузх, ои малоловари корх, ои идорй дар шах, рх, ост, калофи сардаргум бюрокросии идорй, муцаррароги аризу тавиле, ки нотавон аз орояи хадамоти дуруст аст ва х, адаф дар он гум.
К, итъаи «Лах, зах, ои когазй» (10,95) газале бисёр равон, вазни мутаносиб бо мазмун, саршор аз эх, сосу аносири имрузй бозтоби зиндагии акнунй, тасвиру тарсими хастагй ва калофагии беш аз х, ад, газох, уру риёкории низоми идории имрузй, чашм ба дах, они мудирону фармонх, о доштан, лах, зах, ои, (урупшн суреро интизор кашидан ва… шоир аз низоми зиндагии мубтазали мудерни
имрузй бо баёни нам один сахт дилгир аст, такрору такрор, х, ама ма^озию истиорй:
Хастаам аз орзух, о, орзух, ои шиорй,/ Шавци парвози ма^озп, болх, ои истиорй/ Лах, зах, ои когазиро рузу шаб такрор кардан,/ Хотироти бойгонй, зиндагих, ои идорй./ Офтоби зарду гамгин, ниллах, ои ру ба пони,/ С як, фх, ои сарду сангин, осмонх, ои ii^opn./ Сандалих, ои хамида, мизх, ои саф кашида, /Хандах, ои лабпарида, гирях, ои нхтиёрй,/ Асри чадвалх, ои холй, норкх, ои ин х, аволй,/ 11арсах, ои бехаёлй, нимкатх, ои хуморй./ Рупавншти pysx, opo рун х, ам caH'-jorc кардан,/ Шанбех, ои бенанох, й, чумъах, ои бецарорй./ Офтоб (намоди дурахшандагй ва иаёмовари нуру рушной) дардманду бефуруЕ мешавад, инсон дар зиндагии опортумонй (осмонх, ои и^орй) дар шеби тунде cyrcyr мекунад. Тазох, ур ба шодмонй (хандах, ои лабпарида), аммо аз шиддати дарди ногузир аз гиря. Батолати умр ва бехудагй дар гаиpuisak'-i х, ои идорй ва… х, ама нишонах, ои дарду раи^и шоир аз зиндагии шахрнишинии имрузй, дар ин суруда добили таваччУ*. аст: шиорй, когазй, бойгонй, идорй, сацф, и^ора, утоци идорй, дарх, ои баста, утоци интизор, сандалй, миз, чадвал, иорк, нимкат, рунавшт, сан^оц, иарванда, сафх, аи х, аводис, сутуни таслият.
К, итъаи «Тарх, е барон сулх,(1)» (8,16) ба мавзуи чанг, ннтнзори модару кудаке ишора дорад. Фазой матлубу ормонии шоир барон тарсими интизори х, амсару фарзанд дар ин цитъа фазой рустой аст, на зиндагии шах, рй дар хоиах, ои опортумонй, бозии к^дак дар х, аёги хона иишоии хоиах, ои боз ва бох, аёти рустой аст, буи бухори чой, на 1*лх, вяи «нескафе"-н шах, рх, о, саргарм буданп модар бо чархи хайётй ва духту дуз, на пушт мизи пдора будан, нишонах, ои зиндагй дар рустох, ост. Ба иборотн дигар хостах, ои даруини худро гаиримусгаци vi бо нацкошии зиндагии рустой ба мо менамояд.
Дар газали «Бога когазй» (8,59) шодих, ои дурупши рузгорро ба сахра мегирад ва фазой зиндагии имрузй ва барбод рафтани орзух, о ёдовар мешавад:
Сели шодиету шодбошцо/ Сели гулбирезу гулбипош^о. Боз дар дилам шукуфа мекунад/ Eofh kof& amp-3hhh шодбош^о. Захммезанад ба чашми офтоб/ Теш бурци осмонхаронцо.
Давр ботил аст, саъй бесафо/Рацеи бисмил аст ин талонщо.
-Дидго^и Му^аммадризо Абдулмаликиён: Мух, аммадризо Абдулмаликиён аз шоиронест, ки тацрибаи дар тамоми ма^муах, ояш ба масъалаи русто, садоцату покй он он таваччУ*, кардааст. Гох, тацобули шахру русторо ба сарох, ат, гох, дар бистари тавсифи русто ва мазох, ири он матрах, кардааст. Шоир нахустнн бор вацге ба чаъбах, оиодуй ва зишти тамаддунн мошинй ва маданнятн имрузй, барояш шигифтангез буд: «Тандиси пойбастан майдонро/ бовар надошт / … ин 40 нишон зн сабз шудан, х, сч/ … / ин 40 бар гардани рисолат х, ар мард/ як ришта аз таноби асорат нишастааст/ ин 40 шукух, п зан/ дар Чаъбах, оиовиди шаб / дар чаъбах, ои вацех, и тамаддун шикастааст.» (2, 16−17): Дар фасле ба шахр омадам, / ки шахр шухраи захмх, о буд/… дар фасле, ки алкулу дуд муталотимтарин дарё буд/.. ки осмонхарошх, о руп синаам сангинй мекарданд/.. ва кудакон дар арусии модаронашон пойкубй мекарданд./ Дар фасле, ки занони адиклунй/ дар х, ошияи хиёбон чашмх, ои х, арисро мебалъиданд/ ва мардони фацир, шабх, о дар хилвату руъё/ истифрог мекарданд…» (4, 44−46)
Абдулмаликиён дар цитъаи «Чуион» (2, 105−111) ба мух, о^ирати марди чупон (ба унвони намуна ва намоди рустой) ба шахр аз даст рафтани галла ва мазрааи шабдар, дар мукобили фуру галтидан дар фарх, анги шахрй ва иазиришу бартарии бег^лаи шахр дар баробари вусъати кух, пстои ва… ишора дорад: «Гала дар вох, има саргардон аст/ дасти шабадаркорон/ по кашидааст зи дашт/ шахр беотифа, чунонро балъидааст/… Чи касе аз сафари кух, пстон / пои чупонх, оро / то шаби шахр кашид?/ Дамп дарвозаи шахр/ чи касе найлабаки чунонро/ зери иояш лих, кард/.. Ой чуион/.. дарди пайванди ту бо ох, аиу симон / талх аст/ чи касе гуфт, ки баЙЕулаи шахр/ бех, тар аз вусъати кух, истоих, ост?»
Дар цитъаи «Кух,» (Абдулмаликиён ошик- буд/ … дар абр зиндагй мекард/ ва шахр манзалати кухро намефах, мид…» шоири хаста ва дудзада аз шахру зиндагй дар фазой гамолуду саршор аз даму дуд, ба дур аз отифа ва мух, аббату нигохдои самимй, издих, ом, фиребу х, аёх, уи меъро^и ох, аиу фулоду осфолт. . дилаш сахт гирифтааст. «Дилам зи шахр гирифта / зи цалбх, ои сиёх, / зи чашмх, ои х, арис/ зи марги отифа ва эх, сос/ зи меъро^и ох, аиу фулод/ зи издих, ом, х, аёху, фиреб, дилтангй/ зи чангали осфолт/.. дилам зи шахр гирифта / аз ин чамоати фурмулй/ аз ин чамоати мошинй/
аз инамоати рангоранг/ аз ин х, авои хафа/ ва ав^и гирябарангези курсу алкулу дуд» (4,38−40)
Аз ин дилхастагй ва ба шумора афтодани нафси ишк, дар цафаси шах, р, дар остонаи нобудй ва… аз иадар мехох, ад, ки бояд ба русто ва мазраа баргашт, то аз гареви ох, аиу алкул ва габох, шудани зиндагйилавгирй кард: «Падар, ту медонй/ ки ишк, дар цафаси шах, р 40 намегирад/ ки ишк, дар цафаси шах, р лол хох, ад шуд/Миёни адиклун ва ахми музх, ики майдон/ миёни чозу чупуп/ ва инфичори х, авас» (2,26−28)
Х, олу х, авои дилчасии русто бо таъми шири тоза ва буи гандум шоирро ба русто фаро мехонад ва бо таъкид бар ин ки сутунх, ои устувори шах, р, хубих, ои бемаънй аст, дар х, оле ки русто тамоман самимияту мех, рубоий ва якрангй аст: Ин 40 такягох, и бешуморй/ бар сутуни эътицоду чому афюн аст: Намедонист аз бузъи кабудзорварацх, о дард меруяд/ намедонист хубй дар замири шахр, яъне х, еч, яъне иуч/ яъне вожаи матруд»
Шах, рх, о ва дастх, ои маккандаи дулорх, о ва васавасах, ои кашандаи фуруш ва покити сигор ва … оё шоири рустозодаи шах, рнишинро навмед карда, ё х, амчунон мушто^и дидани гул, рун гул аст ва умедвори тамошои оинах, о ва дидани хутути равшани зебой ва мех, ру мух, аббат: «Х, ануз фурсат х, аст/ барон дидани як гул/ … нигох, кун / х, учуми воситах, о / ва дастх, ои маканда/ ва дастх, ои дулор/ чи гуна равшании шах, рро кадр кардааст/ нигох, кун/ хучуми васвасаи майдон/ ва орзуи (?lypyuui ду покит сигор/ чи гуна гурбат мардони рустоиро/ гирех, задаст ба 0F03H бесаран^оме» ((1, 38−43)
Дар цитъаи «Сафар» (3,114−116) даритъаи «Бо ин дили решадори боронй» 3, 117−121) нацши шах, ру шур ва шавцу сарсабзи рустох, о, дар цитъаи «К1ария"(3, 146−149) дилдодагй ба русто ва х, асрат бар чашмаю дарахту бонги хурус.. даритъаи «Аз шоха то шоха"(1, 52−55) х, асрату au, [ух, аз шохаи себи навраси русто то шохаи шонасузи ох, яп дар шах, р ва…. ба масъалаи шах, ру русто ва пайомадх, ои он ишора кардааст. Дар цитъаи «Хиёбони х, ошимй» ((2,159) рух, и гароиш ба русторо метавон дид. Дар цитъаи «Реша дар абр» (2,56−60) ба падидаи мух, очират ва нобасомоних, ои ношй аз он ишора мекунад. Шоир решах, ои х, яё ги худро дар абру борони отифаю мех, р ва даштх, ои х, осилхези
руск) х,() медонад, агарчи шах, р, фарёди рустоии вудудашро дар маърази марг rcapop дода бошад:
Гарчи овози рустоии май/ дар шабехуни маргборат мурд, эй дуруп! х, амешагй, эй шах, р/ бо ту х, аргиз гирах, нахох, ам хурд
Шоир зеботарин тасвирх, ои гакобули шах, ру русто, суннату тададдудро дар ду цитъаи дигар ба тасвир мекашад. Дуиёи мошинй ва мадола шудаи дар шитоби беандоза ва дуругани зиндагии мудерн ва сарандоми шииохта шудаии инсон бо кортшииосй, ки тамоми хуввияти уст, иисоиро аз зиндагии табий ва фитрии рустозодагон ба дур мекунад. Аммо ин ду кд гьа:
а) дар цитъаи «Сода бо ту х, арф мезанам» (3, 102−115) ба тафсил, орзух, о ва зиндагии соддаи рустой, эътироз ба зиндагии шах, рй ва оиортумоннишиниро баён карда, печидагих, ои асри мошинизм ва алина шудани инсони дурах, аи муосирро ба пакд кашидааст ва бархе аз аносири зиндагии шахрро дар маърази тардид iyipop додаст: «Сода бо ту х, арф мезанам/ мисли об/ бо дарахт мисли нур бо гиёх,/ … ногах, он маро чаро чунин/ ба нокудообод кашондаанд?/ … ин чи цадар бешумо шохах, ои ох, анин/ ки цад кашидаанд/ ру ба руи ман/ моту гиду манг/ мондаам миёни/ ончи х, асту нест/… ин яке ду шиша курс/ ин се-чах, ор цабза барцу об/ ин давоби озмоиш/ ин газон бенамак/ ин хутути мубх, ами китоб/ айнаке, ки монда рун миз/ ин таваццуфи адиб/ ин х, ама х, исоб/ ин шитоби субх/. . ин х, укук/ ин идора / ин дуругчист? …» (3,102, 106, 108)
б) дар кд гьаи «Кортшииосй» (2,130−133) изтироби зиндагии шах, рро менамояд, ки инсонх, о дар шах, р факдт бо як кортшиносии аксдор, шииохта мешаванд ва одамх, оро доиман бо чашмх, о меиоянд ва бо тафтиш, ки мабодо… гах, к, ир мекунанд. Хуввияти одамх, о бо корт шиносой надорад, аммо дар русто одамх, о ниёзе ба кортшииосй надоранд, худ х, астанд ва табиату зебоих, о, тамошои руиши гиёх, х, оеро мадозй нест. Вуруди бах, орро дар дилх, ои х, ар рустоии покчашм, нигох, боне нест. Дар русто марз вудуд надорад, х, ар чи х, аст курти иур аз об асту сафедор.
Зинадагии шах, р: «Дар изтироби зиндагии шах, рй/ дуз бо корти аксдор шиносой/ х, аргиз даре кушуда нашуд бар ман/ … имруз маънои ман/ як корти бетах, рики берух, аст/ бар он, нишони номе ва аксе/ ки ин манам/ дар корти аксдори шиносой / фурсат барон зиндагии дил нест/
Зинадгии рустой ёдаш ба хайр/ дар солх, ои зиндагии рустоияим/ х, аргиз миёни мазраа ва ман даре набуд/ х, аргиз барон дидани руидани гиёх/ як кортн аксдорн шнносой / дар чай fi и ман набуд/ х, аргиз ба остонаи дарвозан бах, ор/ чашме нигох, бони вуруди днлам набуд/ бе чустучуи чомаву дайбам/ аз марзх, ои гандум ва '-((шиз/ x, appys мегузаштаму мерафтам/ … марзе агар ки буд
Болои бе^арори сапедорн сабз буд/ чашми интизор х, осил пайвандн хоку об/ яъне ки шеъри ноб».
Ниго^и шоирони дигар: Ах, мад Азизй аз дигар шоирони инцилоб монанди бисёре аз равшанфикрону шоирон дурафтон аз табиат ва мадола шудани инсон дар мошинизмро хисорате Чубронноназир медонад. Дар маснавии «Ба самти Лодан» (12, 139 ва 175) аз байн рафтани мазох, ири табиатро хучуми мазох, ири тамаддуну шахрнишинй ва зиндагии мошинии имрузй ба нацд кашидааст. Ма^муае аз Еазалх, ои Ах, мад Азизй дар китобе бо унвони «Рустои фитрат» мунташир шудааст. (Азизй ,"Рустои фитрат») газали «Хотироти бесадо» (13,117) Абдулдаббор Кокой Чах, аннаме аз дуд тасвир мекунад, ки инсон дар х, оли гузар, аммо ношиносу бих, ишти гумшудаи у русто, кудост, ки бояд бад-он панох, бурд? Шоирони бисёре ба масъалаи русто ва шах, р ба унвони намоди суннат ва тададдуд ва ё ба сурати яляк, ях, ои шяхсй ЯЗ ТЯ6ИЯТ ВЯ ё ЗОДГОХ, И ХУД ГуфтЯЯНД, бярОН ЧИЛЯВ1 ирй яз ятоляи кялом фя^ят бя чянд мяврид ишоря мекунем: Мянучех, р Отяшй дяр цитъяи «Дилтянгй» (21, 405−06), Нох, ид Юсуфй дяр ци гьяи «Шях, р бо х, явсяляи тянгяш» (24,25) низ дяр цитъяи «Мян зярряе яз хоки мяртуби шимолям» (24,48) Фотимя Рокей дяритъяи «1упях, о» (18, 34) ,"Хотиря» (18,85), Юсуфялии Миршикок дяр цитъаи «Аз забоин русто» (14, 85), «З^аландарони хали^» (15, 101−105), «Гарду бардина» (15, 125−27), Мух, аммад Ризо Мух, аммадии Неку даритъаи «Рузх, ои кудакй» (16, 81−84) Афшин Ало дар цитъаи «Бах, ори норанд» (5, 27), Бунафшаи бах, ор (5,42) ,"Масали шолизор» (5,68) «Мадина ва Тех, рон «(5,96) ва. . ба ин мавзуъ иардохтаанд.
Х, узурн санъат ва текнолодй дар зиндагии инсони имрузй бисёре аз муодилоти идтимой ва фах, ангиро дигаргун кардааст. Тавсеъаи зиндагии шах, рй бо х, узури текнулудии иечидаи имрузй созу корх, ои х, озирро ба х, амрох, дорад. Яке аз натопди он
Зинадгии рустой ёдаш ба хайр/ дар солх, ои зиндагии рустоияим/ х, аргиз миёни мазраа ва ман даре набуд/ х, аргиз барон дидани руидани гиёх/ як кортн аксдорн шнносой / дар чай fi и ман набуд/ х, аргиз ба остонаи дарвозан бах, ор/ чашме нигох, бони вурудн днлам набуд/ бе чустучуи чомаву дайбам/ аз марзх, ои гандум ва '-((шиз/ x, appys мегузаштаму мерафтам/ … марзе агар кн буд
Болои бе^арори сапедорн сабз буд/ чашми интизор х, осил пайвандн хоку об/ яъне кн шеъри ноб».
Ниго^и шоирони дигар: Ах, мад Азнзй аз дигар шоирони инцилоб монандн бисёре аз равшанфнкрону шонрон дурафтон аз табиат ва мадола шуданн инсон дар мошннизмро хнсорате Чубронноназир медонад. Дар маснавии «Ба самтн Лодан» (12, 139 ва 175) аз байн рафтанн мазох, ири табнатро хучуми мазох, ири тамаддуну шахрнишинй ва зиндагии мошинии имрузй ба нацд кашидааст. Ма^муае аз Еазалх, ои Ах, мад Азнзй дар китобе бо унвони «Рустои фитрат» мунташир шудааст. (Азизй ,"Рустои фитрат») газали «Хотироти бесадо» (13,117) Абдулдаббор Кокой Чах, аннаме аз дуд тасвир мекунад, ки инсон дар х, оли гузар, аммо ношиносу бих, ишти гумшудаи у русто, кудост, ки бояд бад-он панох, бурд? Шоирони бисёре ба масъалаи русто ва шах, р ба унвони намоди суннат ва тададдуд ва ё ба сурати алак, ах, ои шахсй аз табиат ва ё зодгох, и худ гуфтаанд, барон чилав1 ирй аз атолаи калом фа^ат ба чанд маврид ишора мекунем: Мапучсх, р Оташй дар цитъаи «Дилтангй» (21, 405−06), 11ох, ид Юсуфй дар к, и гьаи «Шах, р бо х, авсалаи тангаш» (24,25) низ дар цитъаи «Ман заррае аз хоки мартуби шимолам» (24,48) Фотима Рокей даритъаи «1упах, о» (18, 34) ,"Хотира» (18,85), Юсуфалии Миршикок дар к-итъаи «Аз забони русто» (14, 85), «З^аландарони хали^» (15, 101−105), «Гарду бардина» (15, 125−27), Мух, аммад Ризо Мух, аммадии Неку даритъаи «Рузх, ои кудакй» (16, 81−84) Афшин Ало дар цитъаи «Бах, ори норанд» (5, 27), Бунафшаи бах, ор (5,42) ,"Масали шолизор» (5,68) «Мадина ва Тех, рон «(5,96) ва. . ба ин мавзуъ иардохтаанд.
Хузурн санъат ва текнолодй дар зиндагии инсони имрузй бисёре аз муодилоти идтимой ва фах, ангиро дигаргун кардааст. Тавсеъаи зиндагии шах, рй бо хузури текнулудии иечидаи имрузй созу корх, ои х, озирро ба х, амрох, дорад. Яке аз натопди он
буридагии инсон аз табиати сода ва зулол аст, ки х, ар инсони огоху х, ассосро ба вокуииш бармеаигезад. Надидаии инсон дар зиндагии мудерн аз аворизи ба шиддати зиёнбори он аст. Шоирони ицилоби исломй х, аммонанди бисере огох, он аз нечидагих, ои зиндагии мошинизми имрузй сахт озурдаанд, чаро ки ин навъ нигариш ба х, астй ва инсон, на танх, о зиндагиро талхком мекунад, балки уро сайри суудаш ба рах, ой ва камол боз медорад ва дарди човидона1 ии инсонро ба фаромушй месуиорад. Русто (дар баробари шах, р) намоди покй ва фитрати инсонй аст. тавсияи шоирон бозгашт ба фитрати рустой аст, ки офариниш инсон бад-он су аст. Ин нукта дагдагаи зех, нии тацрибаи х, амаи шоирони инцилоби исломй аст. Барои расидан ба Таолй, инсон ногузир бо рах, ой аз зиндагии печидаи мудерни имрузй аст, ки аз он х, ам албатта гурезе нест. Русто намоди покии табий инсон дар баробари шах, р намоди маданияту зиндагии мудерн ва пасомудерни имрузй аст. Шоирони инцилоб ба вижа Салмони Х, иротй, Мух, аммадризо Абдулмаликиён ва К. айсари Аминиур ба ин масъала сахт тава^чух, кардаанд.
ПАЙНАВИШТ:
1. Абдулмаликиён, Мух, аммадризо. Радди пои равшани борон. -Тех, рон: Дориюш, 1374
2. Абдулмаликиён, Мух, аммадризо. Реша дар абр. — Тех, рон: Барг, чопи2, 1368.
3. Абдулмаликиён, Му^аммадризо. Содда бо ту х, арф мезанам. -Тех, рон: Дориюш, 1382
4. Абдулмаликиён, Мух, аммадризо. Мах, дар мах,. — Техрон: Гом, 1354
5. Ало Афшин. Даст^ои модарам. — Тех, рон: Найистон, ч. 2,1382
6. Аминпур, К, айсар, Оина^ои нога^он. — Тех, рон: Суруш, 1372
7. Аминпур, К, айсар. Танаффуси субх, Тех, рон: Суруш, 1368
8. Аминпур, К, айсар. Дастури забони ишк-. — Тех, рон: Марворид 1386
9. Аминпур, К, айсар. Суннат ва навоварй дар шеъри муосир. -Тех, рон: ширкати интишороти илмию фах, ангй, чопи 2, 1384
10. Аминпур, К, айсар. Гулх, о х, ама офтобгардонанд. — Тех, рон: Марворид, чопи 7, 1368
11. Аминпур, К, айсар. Мисли чашма, мисли руд. — Тех, рон: Суруш, 1368
— 28 ~С намаи донишгох)
12. Боцирй, Соид ва Му^аммадризо Му^аммадии Неку. Шеъри имр^з. — Техрон: ИлохД 1372
13. Кокой, Абдул^аббор. Фурсати ноёб. — Техрон: Ан^умани шоирони Эрон, 1385
14. Миршаккок, Юсуфалй. Аз забони як ёп& quot-1. — Техрон: Барг, 1369
15. Му^аммадзамони Ч, авод, Аминй. Розгой сарбамухр. Мо^номаи Ро^. пешшумора. Дайи 1386
16. Му^аммадии Неку, Му^аммадризо. Гузидаи адабиёти муосир. -Техрон: Найистон, 1379
17. Мух, аммад, Юсуфалй. Моху катон. Техрон: Барг, 1368
18. Рокеъй, Фотима. Руъёи рангин, — Техрон: Илм, 1387
19. Саффорзода, То^ира. Мардони мун^анй. — Техрон: Х, унари бедорй, 1384
20. Саъдй, Бостон, Тасх, ех, и Булом^усайни Юсуфй. — Техрон: Хоразмй, чопи 2, 1363
21. Х, асаналй, Ковус, Гуна^ои навоварй дар шеъри муосири Эрон. Техрон: Шурой густариши забону адабиёти форси, 1383
22. Х, иротй, Салмон. Ма^муаи комили шеър^ои Салмони Х, иротй. -Техрон: Дафтари шеъри чавон, 1380
23. Шафеъии Кадканй, Му^аммадризо. Оинае барои садох, о. -Техрон: Сухан, 1376
24. Юсуфй, Ноид. Х, ар касе ба тарифе дили мо мешиканад. — Техрон: Созу кор, 1378
Город и село — символы новаторства и традиции в творчестве современных иранских поэтов
Зайнулобидин Даргохи
Ключевые слова: современная персидская поэзия, новаторство, традиционализм, символика поэзии
Статья посвящена анализу соотношения влияния новой, западной культуры, символом которой выступает современный город и традиционных национальных ценностей, олицетворением которых является село и деревенская жизнь в современной персидской поэзии.
Автор на примере творчества трех выдающихся современных поэтов Ирана — Салмон, а Хироти, Кайсара Аминпура и Мухаммад-ризо Абдулмаликиёна исследует тему противопоставления городской и сельской жизни и её отражения в поэзии. Указанные поэты в своем творчестве широкой асфальтированной площади города
противопоставляют узкие деревенские запыленные улочки, удушливому дыму и копоти промышленных выбросов и музыкальной засоренности города чистый и свежий воздух села, пение птиц и шум стада и гомон пастухов, городскгш аппортиментам с тесными кабинетами летом прохладные и зимой теплые деревенские комнаты, стены которых обмазаны глиной смешанной с соломой, расположенные в просторных усадьбах- длинные очереди, безразличие и недоверие людей друг к другу в городе искреннему деревенскому «к вашим услугам», «пожалуйста, прошу вас», сэндвичу с сосиской и колбасой и гамбургеру еду из барашка и курицы, желтому и печальному солнцу городского задымленного неба сверкание и блеск живительного и радующего глаза солнца в деревне…
City and Village as Symbols of Innovation and Tradition in the Creation of Modern Iranian Poets
Zainalobidin Dargohi
Key words: modern Persian poetry, innovation, traditionalism, symbolics
The article dwells on the analysis of correlation between the new Western culture whose symbol is a modern city and the traditional national values objectified by a village and rural life in Modern Persian poetry.
Taking as a pattern three prominent modern poets of Iran — Salmon Khiroti, Kaisar Aminpur and Mukhammadrizo Abdidmalikiyon — the author explores the theme of contrast between urban and rural life reflected in poetry.
The poets mentioned oppose the number of components presenting the features of city and village among which we find the following: broad asphalted squares and narrow dusty streets- stuffy smoke and sooth of industrial agents, pop-culture andpure fresh air, singing of birds, sonority produced by animals assembled in herds and shepherds accompanying the formers- urban apartments with space-limited rooms and spacious village houses, warm in winter and cool in summer, with clayed walls containing straw, located in large manors- lines of people distrustful to one another and sincerity of villagers, their forms of politeness expressed in the locutions «to Your services», «do, please" — sausage sandwiches and hamburgers to mutton and hen dishes», sad yellow sun of urban smoky sky and lively lustre of rural sun being a visual feast to your eyes.

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой