Complex integrated model of valuation of financial condition of the machine-building enterprise

Тип работы:
Реферат
Предмет:
Экономические науки


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
1. Бачевський Б.Є. Потенціал і розвиток підприємства: навч. посіб. / Б.Є. Бачевський, І.В. Заблодська, О. О. Решетняк. — К.: Центр учбової літератури, 2009. -400с.
2. Воронкова А. Э. Стратегическое управление конкурентоспособным потенциалом предприятия: диагностика и организация. / Алла Эженовна Воронкова — Луганск: ВНУ им. Даля, 2000. — 315 с.
3. Данько М.І. Підвищення інвестиційно-інноваційного потенціалу промислових підприємств залізничного транспорту в умовах інтеграційних процесів: монографія. / М.І. Данько, В. Л. Дикань, Л.Л. Калініченко — Х.: УкрДАЗТ, 2010. — 167 с.
4. Міщенко АП. Стратегічне управління'- навч. посіб. / А.П. Міщенко- К.: «Центр навчальної літератури», 2004. — 366 с.
5. Прохорова В. В. Економічний розвиток підприємства: теоретико-методологічний аспект [текст]: моногр. / В. В. Прохорова. — Х.: УкрДАЗТ, 2010. — 523 с.
6. Тридід О.М. Організаційно-економічний механізм розвитку підприємства: моногр. / О.М. Тридід. -Харків: ХДЕУ, 2008. — 364 с.
7. Фатхутдинов Р. А. Конкурентоспособность: экономика, стратегия, управление / Р. А. Фатхутдинов -М.: ИНФРА — М, 2000. — 312 с.
8. Хомяков В.І. Управління потенціалом підприємства / В.І. Хомяков, І.В. Бакум. — К.: Кондор, 2007. — 400 с.
Аннотация. Разработан алгоритм формирования управленческого решения относительно повышения потенциала конкурентоспособности машиностроительных предприятий.
Ключевые слова: потенциал конкурентоспособности предприятия, составляющие показатели, интергральний показатель.
Summary. The algorithm of forming of administrative decision is Developed in relation to the increase of potential of competitiveness of machine-building enterprises.
Keywords: potential of competitiveness is enterprises, making indexes, intergral'-niy index.
Рецензент к.е.н., доцент ХНЕУ Прохорова В. В. Експерт редакційної колегії к.е.н., доцент УкрДАЗТ Якименко Н. В.
УДК 658. 15
КОМПЛЕКСНА ІНТЕГРАЛЬНА МОДЕЛЬ ОЦІНКИ ФІНАНСОВОГО СТАНУ МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА
Шифріна Н.І., аспірант (ХНЕУ)
Розроблено і запропоновано комплексну інтегральну модель оцінки фінансового стану машинобудівного підприємства.
Ключові слова: інтегральна модель, оцінка фінансового стану, машинобудівне підприємство.
Постановка проблеми. Адекватна оцінка фінансового стану, залучення і високоефективне використання фінансових ресурсів потребує постійного контролю, який має за довгострокову мету досягнення та утримання сучасного рівня конкурентоспроможності підприємства.
Комплексний аналіз є одним із напрямів оцінки фінансового стану підприємства, який проводиться за даними бухгалтерської звітності, його перевагами є швидкість і простота розрахунків.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання комплексної оцінки фінансового стану підприємства знаходять відображення в роботах вітчизняних і зарубіжних науковців і практиків. На особливу увагу заслуговують комплексні показники та моделі для визначення класу фінансової надійності суб'єкта господарювання з врахуванням галузевих особливостей, розроблені Едвардом Альтманом [1], Е. Н. Ястремською [2], С. І. Терещенко [3], Т. Г. Бень [4], Л. А. Тижненко [5] та ін.
Виявлення невирішених частин проблеми. Разом з тим існує багато не повною мірою вирішених проблем стосовно достовірної оцінки фінансового стану машинобудівного підприємства, пов’язаних з недостатнім врахуванням специфіки і особливостей функціонування виробництв даної галузі, що обумовлює актуальність подальших досліджень у даному напряму.
Постановка задачі. Метою статті є розробка і запропонування комплексної інтегральної моделі оцінки фінансового стану підприємств машинобудівного комплексу України, яка основується на врахуванні широкого спектру мікроекономічних факторів.
Виклад основного матеріалу. В основі розробки комплексної інтегральної моделі покладена гіпотеза, що кожне машинобудівне підприємство функціонує у певному, властивому
тільки йому режимі, який можна кількісно визначити за допомогою формування діапазону граничних значень показників його фінансово-господарської діяльності, що буде винятковим для кожного конкретного виробництва, як і його специфіка. Стадії і послідовність розрахунку запропонованої моделі передбачають декілька етапів.
Перший етап — виявлення тенденцій та закономірностей у значеннях фінансових показників, що входять до складу моделі (табл. 1), з метою визначення періоду нормального функціонування машинобудівного підприємства. Під «періодом нормального функціонування» правомірно розуміти певний термін діяльності підприємства, протягом якого не відбувалось суттєвих подій (зміни основної діяльності, істотної реорганізації, загрози банкрутства та ін.).
Таблиця 1
Складові фінансові показники комплексної інтегральної моделі
Фінансові показники Формула розрахунку
Рентабельності:
активів Чистий прибуток
Величина валюти балансу
загального доходу Чистий прибуток Загальний доход підприємства
власного капіталу Чистий прибуток Величина власного капіталу
Платоспроможності:
чистий обіговий капітал Поточні активи — Поточні зобов'-язання
Грошові кошти + Поточні фінансові інвестиції +
коефіцієнт швидкої ліквідності + Дебіторська заборгованість Поточні зобов'-язання
коефіцієнт загальної (поточної) Поточні активи
ліквідності Поточні зобов'-язання
Фінансової незалежності:
коефіцієнт фінансового ризику Зобов'- язання Власний капітал
коефіцієнт довгострокової Довгострокові зобов '-язання
заборгованості Власнийк капітал + Довгострокові зобов '-язання
Оборотності:
активів Чиста виручкавід реалізації
Валютабалансу
дебіторської заборгованості Чиставиручка від реалізації Середнясумадебіторської заборгованності
кредиторської заборгованості Собівартість реалізованої продукції Середня сума кредиторської заборгованності
запасів Собівартість реалізованої продукції
Середня вартість запасів
Коефіцієнт податкового ПДВ + Акцизний збір + Податок на прибуток
навантаження Загальний доход підприємства
Як зазначає Ентоні Райс, для здійснення більшого числа висновків щодо змін і акцентів у діяльності підприємства потрібно проводити аналіз на основі даних за два й більше років [6, с. 204]. Тому, для забезпечення надійності оцінки фінансового стану машинобудівного підприємства на основі запропонованої інтегральної моделі представляється доцільним вибір
середньострокового періоду нормального
функціонування протягом останніх 2−3 років.
Другий етап — формування меж діапазону граничних значень фінансових показників. При визначенні меж діапазону варто враховувати, що сукупність значень кожного фінансового показника за декілька періодів являє собою варіаційний ряд (варіація — мінливість (коливання) величини ознаки у одиниць, що входять до складу сукупності [7, с. 9]). В роботі підприємства можуть виникати зміни і події не характерні його операційній діяльності або імовірність появи яких досить мала. Дані події впливають на достовірність фінансових обчислень шляхом суттєвого відхилення значень деяких показників від їх загальної чисельної сукупності.
Для елімінування випадкових подій рекомендується проведення перевірки
аномальності сумнівних значень Х (п) за
допомогою наближеного рівняння для імовірності р того, що випадкове найбільше значення
показнику (Х (п)) перевершує Х (тах) [8, С. 312 314]:
= РіХ (п) & gt- Х (п) }
0,5 — К
Р
п -1
де
Р =
Х,
(п)
— Х
а
(1)
(2)
Fo (t) — табличне значення функції Лапласу- п — кількість значень показнику-
о — середнє арифметичне варіаційного ряду- а — середнє квадратичне відхилення.
Якщо ймовірність р нижче прийнятого
рівня значущості ра, то значення х (п) слід
виключити з чисельної сукупності варіаційного ряду.
При оцінці аномальності найменшого сумнівного значення показнику, в рівнянні (2) приймається:
о — х (п)
Р =---------, (3)
а
Для п & lt- 25 рекомендується
використовувати наступну формулу:
— Є Х (п) — Х 1
'- = рх& lt-
(п)
& gt- Х,
«≠р^-
а
& gt- р
(4)
Р
р '
що
В таблиці 2 наведені значення задовольняють рівнянню (4), для тих рівнів значущості ра та п & lt- 25. Якщо р| & gt- Рр, то значення слід не враховувати.
Таблиця 2
Значення Рд, що задовольняють рівнянню ра = Р
Х (п) — Х
а
& gt- Р [8, с. 510]
п
п
п Ра п Ра
0,10 0,05 0,01 0,10 0,05 0,01
4 1,42 1,46 1,49 15 2,25 2,41 2,70
5 1,60 1,67 1,75 16 2,28 2,44 2,75
6 1,73 1,82 1,94 17 2,31 2,48 2,78
7 1,83 1,94 2,10 18 2,34 2,50 2,82
8 1,91 2,03 2,22 19 2,36 2,53 2,85
9 1,98 2,11 2,32 20 2,38 2,56 2,88
10 2,04 2,18 2,41 21 2,41 2,58 2,91
11 2,09 2,23 2,48 22 2,43 2,60 2,94
12 2,13 2,28 2,55 23 2,45 2,62 2,96
13 2,18 2,33 2,61 24 2,47 2,64 2,99
14 2,21 2,37 2,66 25 2,49 2,66 3,01
Після елімінування нехарактерних відповідати найбільше (х1 тах) і нижній — найменше
(аномальних) даних із сукупності визначаються (х1 тіп) значення кожного складового фінансового
межі граничного діапазону, де верхній буде
показника за період нормального функціонування підприємства.
Третій етап — визначення узагальнюючих (відносних) показників. Нижня і верхня межа діапазону (інтервалу варіаційного ряду) кожного показника приймається відповідно за 0 і 100 відсотків.
Фінансові показники умовно можна підрозділити на два типи: прямі - показники, зростання значень яких свідчить про поліпшення фінансового стану підприємства і зворотні -збільшення значень яких є індикатором протилежної тенденції, тобто погіршення. У визначеному діапазоні (варіаційному ряді)
найкращому значенню прямого показника
відповідає верхня межа діапазону (х1 тах), а зворотного — нижня (х1 тіп).
Для визначення прямих відносних
показників (У^ слід використовувати формулу (5), зворотних — (6):
V =
тіп)
V = 100 —
(X- - Хтіп) •100
(Хтах — Х
(5)
(6)
тіп)
П’ятий етап — розрахунок результуючого інтегрального показнику запропонованої моделі, за формулою:
І = Р + П + Ф + О + ПН
(7)
де І - результуючий показник-
Р, П, Ф, О- узагальнюючі показники, відповідно, рентабельності, платоспроможності, фінансової незалежності та оборотності-
ПН — відносний показник податкового навантаження.
Р — узагальнюючий показник рентабельності, який розраховується за наступною формулою:
k • Р + k • Р + k • Р
Г) _ РА, А П'-РВК 1 ВК ^ П'-РЗД 1 ЗД
Р = ---------------------------------------------------, (8)
Четвертий етап — оцінка фінансового стану діяльності підприємства. Проводиться розрахунок фактичних значень складових фінансових
показників за звітний період і фіксація їх у відсотках в межах визначеного граничного діапазону.
3
де РА — відносний показник рентабельності активів-
РВК — відносний показник рентабельності власного капіталу-
РР — відносний показник рентабельності реалізації- РЗД — відносний показник рентабельності загального доходу- к — нормуючі коефіцієнти.
Значення нормуючих коефіцієнтів залежить від значення (позитивне або від'ємне), типу фінансового показнику (прямий або зворотній) і розташування його мінімального нормативного значення (№) відносно меж визначеного на другому етапі діапазону (табл. 3).
Визначення нормуючих коефіцієнтів (кі)
Таблиця 3
Відносне значення і-го показнику Тип показнику
Прямий і зворотний Прямий Зворотний
Хтіп & lt- N1 & lt- Хтах & gt- Хі тах & lt- Хі тіп
Позитивне кі = 1 к= Х — N- N. N. — X. к = N
Від'ємне кі = 1 к=-1х- - * N. N — хг к = 1 • г г г N.
Мінімальним нормативним значенням показників рентабельності доцільно приймати (^ = 0,01), тобто ситуацію, коли чистий прибуток підприємства наближений до мінімального (1%), а витрати повністю покриваються за рахунок доходів. Підприємство вважається
низькорентабельним, якщо чистий прибуток знаходиться у межах від 1 до 5%, середньо рентабельним — від 5 до 20%, високорентабельним
— від 20 до 30% [9].
П — узагальнюючий показник платоспроможності, що визначається за формулою:
П = ЧОК + kлш ¦ Лш
+ к-лз • Л З
3
(9)
де ЧОК — відносний показник чистого обігового капіталу-
ЛШ — відносний показник швидкої ліквідності-
ЛЗ — відносний показник загальної ліквідності.
Для розрахунку нормуючих коефіцієнтів використанні такі мінімальні нормативні рівні (N0: для кЛШ — 0,7 [10, с. 229], для кЛЗ — 1 [11, с. 66].
Ф — узагальнюючий показник фінансової незалежності, що обчислюється за формулою:
ДЗ
-----, (10)
Ф =
к-ФР ¦ФР + к дз
2
де ФР — відносний показник фінансового ризику-
ДЗ — відносний показник довгострокової заборгованості.
При відсутності у підприємства довгострокової заборгованості формула (10) має вигляд: Ф = кфр • ФР.
Для розрахунку нормуючих коефіцієнтів мінімальні нормативні значення дорівнюють (N0: для кФР — 1,0 [10, с. 229], для кдЗ — 0,5 [12, с. 60].
О — узагальнюючий показник оборотності, який розраховується як:
О =
ОА + ОДЗ
(11)
де Од — відносний показник оборотності активів-
ОДЗ — відносний показник оборотності дебіторської заборгованості-
ОКЗ — відносний показник оборотності кредиторської заборгованості-
ОЗ — відносний показник оборотності запасів.
П’ять узагальнюючих показників формули (7) виражені у відносних величинах, причому значення складових фінансових коефіцієнтів рентабельності, платоспроможності й фінансової незалежності мають поправку на загальноприйняті мінімальні нормативні рівні. Таким чином пограничним рівнем між задовільним і незадовільним фінансовим станом досліджуваного об'єкту доцільно вважати І = 0. Якщо
результуючий показник моделі (І) знаходиться у межах діапазону граничних значень (тобто відповідає режиму, в якому функціонує підприємство), при І & gt- 0, то фінансовий стан такого об'єкту знаходиться на задовільному рівні.
Якщо результуючий показник має від'ємне
Таблиця 4
Оцінка фінансового стану машинобудівних підприємств за допомогою запропонованої інтегральної
моделі
значення І & lt- 0, то спостерігається вихід за нижню межу діапазону і фінансовий стан такого об'єкту знаходиться на незадовільному рівні.
При досягненні підприємством найкращого фінансового стану значення кожного з п’яти показників буде прагнути до 100%. Тобто максимальним критеріальним рівнем
інтегрального показника доцільно вважати І = 500, що дає змогу виділити проміжні підрівні в залежності від тієї частини діапазону граничних значень, в якій знаходиться результуючий показник для задовільного рівня, і, в залежності від ступеня виходу за нижню межу діапазону, для незадовільного рівня:
при І & gt- 333,2 — підприємство має високий рівень фінансового стану (результуючий показник знаходиться у верхній частині діапазону — від 66 до 100%) —
при 166,6 & lt- І & lt- 333,2 — підприємство має середній рівень фінансового стану (результуючий показник знаходиться в середній частині діапазону
— від 33 до 66%) —
при 0 & lt- І & lt- 166,6 — фінансовий стан підприємства задовільний (результуючий показник знаходиться в нижній частині діапазону від — 0 до 33%) —
при 0 & gt- І & gt- -250 — фінансовий стан підприємства незадовільний (вихід за нижню межу діапазону не перевищує 50%) —
при І & lt- -250 — фінансовий стан підприємства кризовий (вихід за нижню межу діапазону складає більш ніж 50%).
Практична апробація запропонованої комплексної інтегральної моделі на підприємствах-представниках машинобудівного комплексу України наведена у табл. 4. Результати практичної апробації запропонованої моделі дозволяють зробити наступні висновки: фінансовий стан
підприємства 1 — задовільний- підприємства 2 -кризовий- підприємства 3 — незадовільний-
підприємства 4 — знаходиться на середньому рівні- підприємства 5 — на високому рівні.
Показники Підприємства
1. ТОВ «Костянтинівський завод металургійного обладнання» 2. ВАТ «Артемівський машинобудівний завод «Побєда труда»» 3. ВАТ «Горлівський машинобудівний завод» 4. ДНВП «Об'-єднання Комунар» 5. ВАТ «Мотор Січ»
1 2 3 4 5 6
кРА 1 -4 -1,6 -0,96 1
Рд 66 24 40 1 76
кРВК 1 11 -2 1 1
Продовження табл. 4
1 i З 4 s 6
Р В К 8З -4i O 1O 67
ктаз 1 i1 -s 1 1
РЗД 7s -ЗЗ 4З 1 74
Р 7s -417 -9З З 7i
ЧОК SO -i4 -s і2З 166
клШ 1 1 1 1 1
Лш 14 -S З1 -16 1i7
клз 1 1 1 1 1
Лз З -ii -i4 67 iss
П З! -18 1 ss 149
кФР -6,O1 1 1 1 1
ФР 6i -46 -ios ii ss
кДз -O, ss O 1 O 1
ДЗ 67 O O O -so
Ф -iO6 -46 -ЮЗ ii is
Од s6 -i7 1OO 1З 7O
ОДЗ 99 44 -9 si s6
Окз -1O9 -Ш 9 4s 9s
Оз -18 -141 7O -16s s9
О 7 -69 4i, s -6 7s
ПН 117 is 9O liO ЗЗ
І is -sis -6i 197 350
Запропонована інтегральна модель дозволяє підвищити достовірність визначення фінансового стану досліджуваного об'єкту за рахунок певних особливостей і відмінностей від існуючих методів комплексної діагностики, до яких відносяться:
можливість визначення п’яти рівнів фінансового стану: високий, середній, задовільний, незадовільний і кризовий-
врахування режиму, в якому функціонує досліджуваний об'єкт, за допомогою визначення виняткового для кожного підприємства діапазону граничних значень складових фінансових коефіцієнтів і результуючого показника даної моделі. Це дає змогу враховувати, крім фіксованого значення показників, що входять до складу моделі, також і властиву їм динаміку стосовно зазначеного діапазону-
застосування, у якості складових, відносних показників, що дозволяє уникнути використання не завжди адекватних вагових коефіцієнтів-
розподіл фінансових показників на два типи: прямі, збільшення значень яких свідчить про поліпшення фінансового стану, і зворотні, збільшення значень яких свідчить про існування протилежної тенденції, тобто погіршення. З метою запобігання протиріч, пов’язаних з одночасним використанням обох типів, межі діапазону зворотних показників визначаються у протилежному порядку -верхня відповідає мінімальному значенню (100% = Хі тіп), а нижня — максимальному (0% = Х1 тах) —
коригування отриманих відносних фінансових показників рентабельності, платоспроможності й
фінансової незалежності на їх загальноприйняті мінімальні нормативні значення-
можливість, у разі необхідності, заміни або доповнення складових частин запропонованої моделі іншими фінансовими показниками, як узагальнюючими (що характеризують майновий стан, ринкову активність та ін.), так і їх окремими коефіцієнтами.
Висновки. Отримані дані практичної апробації підтверджують достовірність результатів і адекватність запропонованої комплексної інтегральної моделі, використання якої може бути рекомендовано для визначення фінансового стану підприємств машинобудівного комплексу України.
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
1. Altman Edward I., Hotchkiss Edith. Corporate Financial Distress and Bankruptcy: Predict and Avoid Bankruptcy, Analyze and Invest in Distressed Debt I ЗМ edition. — New York, John Wiley & amp- Sons Inc, 2OOs. -Зб8 p.
i. Ястремская Е. Н. Мониторинг результатов финансово-экономической деятельности
машиностроительных предприятий Харьковского региона I Е. Н. Ястремская, Д. А. Репка II Бизнес Информ. — 2OOs. — № s. — С. 69−7i.
З. Терещенко С. І. Моделі оцінки платоспроможності підприємств II Фінанси України.
— iOOi. — № 7. — С. 69−74.
2ЗЗ
4. Бень Т. Г. Інтегральна оцінки фінансового стану підприємства I Т. Г. Бень, С. Б. Довбня II Фінанси України. — iOOi. — № 6. — С. s3-s9.
s. Тыжненко Л. А. Аддитивномультипликативная модель рейтинговой оценки уровня финансового состояния предприятия II Бизнес Информ. — iOOs. — № s-6. — С. s0−9i.
6. Райс Ентоні. Розкриття таємниці фінансової звітності I Пер. С англ. За ред. канд. екон. Наук С. Ф. Голова. — Дніпропетровськ: Баланс-Клуб, iOOi. -i40 с.
7. Bенецкий И. Г. Основные математико-
статистические понятия и формулы в экономическом анализе: Справочник I И. Г.
Bенецкий, B. И. Bенецкая. — i-е изд., перераб. и доп.
— М.: Статистика, 1979. — 447 с.
s. Справочник по вероятностным расчетам. М., Bоен-издат, 1970. — s36 с.
9. Сайт цифровых учебно-методических
материалов ВГУЭС: Анализ рентабельности:
[Електронний ресурс]. — Режим доступу до ресурсу: http: //abc. vvsu. ru/Books/pp_bu_analiz_audit_preddipl_p rakt/page0005. asp
10. Хотомлянский А. Л., Анализ показателей финансового состояния предприятия / А. Л. Хотомлянский, М. Д. Белявцева, В. М. Чаплинская // Вестник Приазов. гос. нехн. ун-та: Сб. науч. тр. -Мариуполь, 1996. — № 2. — С. 228−234.
11. Гиляровская Л. Т. Анализ и оценка финансовой устойчивости коммерческого предприятия / Л. Т. Гиляровская, А. А. Вехорева. -СПб.: Питер, 2003. — 256 с.
12. Гиляровская Л. Т. Анализ и оценка финансовой устойчивости коммерческого предприятия / Л. Т. Гиляровская, А. А. Вехорева. -СПб.: Питер, 2003. — 256 с.
Аннотация. Разработана и предложена комплексная интегральная модель оценки финансового состояния машиностроительного предприятия.
Ключевые слова: интегральная модель, оценка финансового состояния, машиностроительное предприятие.
Summary. The complex integrated model of valuation of financial condition of the machine-building enterprise is developed and offered.
Keywords: integrated model, valuation of financial condition, the machine-building enterprise.
Рецензент д. е. н., професор ХНЕУ Українська Л. О. Експерт редакційної колегії к.е.н., доцент УкрДАЗТ Шраменко О. В.
УДК 330. 142. 23
КРИТИЧНИЙ АНАЛІЗ ЕКОНОМІЧНОЇ СУТНОСТІ ПОНЯТТЯ «КАПІТАЛ ПІДПРИЄМСТВА»
Юшко С. В., к.е.н., доцент, Лугова А., студентка (ХНЕУ)
В статті досліджено різні погляди на формулювання економічної категорії «капітал підприємства» та уточнено його сутність з погляду еволюційного підходу та функціонального призначення.
Ключові слова: капітал підприємства, структура капіталу, фінансові ресурси.
Постановка проблеми. З позиції Аналіз останніх досліджень і публікацій
фінансового менеджменту капітал підприємства та виділення невирішених частин. Питання характеризує спільну вартість засобів в грошовій, щодо сутності та дослідження економічного змісту матеріальній та нематеріальній формах, дефініції «капітал підприємства» було розглянуто інвестованих у формування його активів. Капітал в наукових працях вітчизняних та зарубіжних підприємства є основним чинником виробництва. вчених-економістів таких як: І.О. Бланк, І.Т.
© Юшко CB., Лугова А.
Вісник економіки транспорту і промисловості № 36, 2011
234

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой