Практические рекомендации по внедрению оздоровительных технологий совершенствования физической подготовленности студенток в процессе внеаудиторных занятий нетрадиционными видами гимнастики

Тип работы:
Реферат
Предмет:
Народное образование. Педагогика


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

э
2014
s
Практичні рекомендації щодо впровадження оздоровчих
• о і • •• • •
технологій удосконалення фізичної підготовленості студенток у процесі позаудиторних занять нетрадиційними видами гімнастики
Фоменко О. В.
Харківська гуманітарно-педагогічна академія
Анотації:
Мета: розбити практичні рекомендації щодо проведення позаа-удиторних занять нетрадиційними видами гімнастики з метою удосконалення організації фізичного виховання в педагогічних вищих навчальних закладах. Матеріал: В експерименті брали участь 358 студенток. Проаналізовано наявні дані літературних джерел. Результати: проведено порівняльний аналіз фізичної підготовленості студенток й надано практичні рекомендації щодо проведення занять нетрадиційними видами гімнастики. Відзначено значний інтерес до занять з фізичного виховання. Встановлено, що основними шляхами удосконалення фізичного виховання студенток можуть бути сформовані потреби у зміцненні здоров'-я засобами фіт-нес-аеробіки, шейпінгу, пілатесу. Висновки: наголошується на необхідності структурувати проблеми за їхньою необхідністю і розробляти варіанти рішень.
Ключові слова:
оздоровчі технології, студентки, фітнес-аеробіка, пілатес, шей-пінг, фізична підготовленість, фітнес-мікс.
Фоменко А. В. Практические рекомендации по внедрению оздоровительных технологий совершенствования физической подготовленности студенток в процессе внеаудиторных занятий нетрадиционными видами гимнастики. Цель: разработать практические рекомендации по проведению внеаудиторных занятий нетрадиционными видами гимнастики с целью усовершенствования организации физического воспитания в педагогических вузах. Материал: В эксперименте принимали участие 358 студенток. Проанализированы имеющиеся данные литературных источников. Результаты: проведен сравнительный анализ физической подготовленности студенток и даны практические рекомендации по проведению занятий нетрадиционными видами гимнастики. Отмечен значительный интерес к занятиям по физическому воспитанию. Установлено, что основными путями совершенствования физического воспитания студенток может быть формирование потребности в укреплении здоровья средствами фитнес-аэробики, шейпинга, пилатеса. Выводы: отмечается необходимость структурировать проблемы по их необходимости и разрабатывать соответствующие варианты решений.
оздоровительные технологии, студентки, фитнес-аэробика, пилатес, шейпинг, физическая подготовленность, фитнес-микс.
Fomenko E.V. Practical
recommendations for the implementation of health technologies to enhance physical fitness of students in extracurricular classes during non-traditional gymnastics. Purpose: to develop
practical recommendations for extracurricular classes nontraditional kinds of gymnastics to improve the organization of physical education teachers in schools. Material: in the experiment involved 358 students. Analyzed the available literature data. Results: a comparative analysis of physical fitness of students and practical recommendations for the non-traditional occupations gymnastics. Been a significant interest in physical education classes. Found that the main ways of improving physical education students may be the formation of the need for strengthening health facilities fitness aerobics, shaping, pilates. Conclusions: highlights the need to structure the problems they need and develop appropriate solutions.
health technologies, students, fitness aerobics, pilates, shaping, physical fitness, fitness mix.
Вступ.
На сучасному етапі розвитку нашого суспільства актуальними є питання культурної, духовно багатої, фізично досконалої особистості. Основу фізичної культури становить раціональне використання людиною рухової діяльності як чинника фізичної підготовки до життєвої практики, оптимізації свого фізичного розвитку. Основним засобом фізичної культури є фізичні вправи. Під їх впливом формується культура рухів особистості[10, 13, 17−20].
Одним з основних міцних засобів виховання, які сприяють фізичному, духовному та естетичному розвитку особистості, є нетрадиційна гімнастика [1, 2, 5, 7, 8], до складу якої входять багато її видів. Серед них найбільшу увагу привертають фітнес-аеробіка, шей-пінг та пілатес [9, 14, 15], які можна назвати фітнес-мікс.
Заняття фітнес-мікс не можна повною мірою віднести до аеробного навантаження, оскільки під час виконання її вправ обмінні процеси відбуваються у змішаному аеробно-анаеробному (киснево-безкисневому) режимі роботи м’язів, вплив її на дихальну та серцево-судинну систему значний. Завдання програми фітнес-
© Фоменко О. В., 2014 doi: 10. 6084/m9. figshare. 1 015 385
мікс визначаються змістом та спрямованістю занять. До основних завдань слід віднести: розвиток рухових якостей: сили, витривалості, швидкості, гнучкості, спритності-підвищення працездатності- підвищення рухової активності за браку часу, відведеного на рухову активність в режимі дня-виховання правильної постави- покращення психічного стану-розвиток відчуття ритму, музичності, пластичності- нормалізація ваги тіла за рахунок активізації обмінних процесів [3,
4, 6, 16].
Роботу виконано відповідно до «Зведеного плану НДР у сфері фізичної культури і спорту на 2011−2015 рр.» за темою 2.4 «Теоретико-методичні основи індивідуалізації навчально-тренувального процесу у фізичному вихованні та спорті» (№ державної реєстрації 0112Ш2 001), а також згідно з науково-дослідною роботою, яка виконується за кошти держбюджету на 2013−2014 рр. «Теоретико-методичні основи застосування інформаційних, педагогічних та медико-біоло-гічних технологій для формування здорового способу життя» (№ державної реєстрації 0113Ш2 003).
Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження — вдосконалення методики використання сучасних оздоровчих технологій у процесі позааудиторних занять нетрадиційними видами
І ПЕДАГОГІКА І та медико& quot-біол°гічні
*---«-----------* проблеми фізичного
виховання і спорту _____________________
гімнастики студенток з різним ступенем мотивації та рівнем фізичного стану.
Контингент досліджуваних — студентки Комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради. В експерименті прийняли участь 358 студенток.
Результати дослідження.
У заняттях фітнес-мікс використовується комплекс різних засобів фітнес-аеробіки, шейпінгу та пі-латесу, що впливають на організм студенток. Вони складались, видозмінювались упродовж декількох навчальних експериментальних років. На основі досвіду різних гімнастичних шкіл, досягнень сучасних танців та іншого кращі фахівці світу в цієї галузі створили вправи, які активно впливають на м’язи та суглоби всього тіла. Це різноманітні нахили, випади, махи ногами, підскоки, різновиди ходьби, бігу, стрибків, бігові вправи, елементи сучасних танців, найпростіші елементи, акробатики (перекати, перекиди, стійки на лопатках, півшпагати та ін.), елементи хореографії (положення тіла, рухи ногами, тулубом тощо), гімнастики йогів (окремі пози і положення тіла), а також інші види фізичних вправ. Таким чином, було вирішено ці вправи взяти за основу у складанні певних комплексів для позааудиторних занять зі студентками, щоб вони позитивно впливали на фізичний розвиток, фізичну та психічну підготовленість, успішність навчання у ВНЗ та здоров’я.
Вправи фітнес-аеробіки, шейпінгу та пілатесу легко дозуються, цілеспрямовані за своїм впливом, прості у виконанні та доступні в навчанні [11, 12].
Заняття фітнес-мікс обов’язково включає поєднані в серії різні види бігу, стрибків, підскоків, танцювальних елементів, які виконуються у швидкому темпі. Такі включення значно підвищують навантаження і сприяють вихованню витривалості, гнучкості. координації. Потоковий метод виконання вправ, коли вправа або серія вправ виконуються одне за одним без перерви, сприяє підвищенню навантаження та інтенсивності занять. Заняття обов’язково проводиться під музичний супровід для підняття настрою студенток і емоційного фону самого заняття.
Авторська програма «Фітнес-мікс» розрахована на студенток педагогічних ВНЗ, які мають певний досвід рухової діяльності та бажання набути додаткові необхідні знання, уміння і навички з фітнес-аеробіки, шейпінгу та пілатесу, що в свою чергу забезпечить кращий розвиток фізичних та психічних здібностей та покращить стан їх здоров’я.
Основний зміст програми складається з практичних та самостійних занять, форм організації контролю за навчанням студенток.
Під час практичних занять розглядаються питання, які стосуються аналізу різних методик навчання, техніки виконання окремих вправ, рухів і танцювальних елементів, методики побудови занять з нетрадиційних видів гімнастики, характеристика та призначення матеріально-технічного та організаційного забезпечення даної сфери діяльності. Метою практичних занять
є опанування техніки окремих рухів і вправ фітнес-аеробіки, шейпінгу та пілатесу, підвищення рівня функціональних та рухових можливостей, виховання почуття «культури рухів», оволодіння уміннями й навичками в проведенні занять різної спрямованості, а також активізація творчої пізнавальної діяльності у сфері фізичної культури.
Контрольні заняття дають можливість виявляти поточну, оперативну й підсумкову інформацію про ступінь оволодіння вивченими практичними уміннями, опанування методами самоконтролю і методикою побудови комплексів вправ нетрадиційних видів гімнастики для групових занять.
Самостійні заняття включають роботу з перегляду й аналізу відеоматеріалу- розробку серій вправ або комплексів з фітнес-аеробіки, пілатесу та шейпінгу, комбінованих занять з цих видів- самоконтроль на заняттях фізичними вправами певної направленості.
Авторська програма розрахована на чотири роки навчання (І-^курс), на кожному з яких послідовно розв’язуються певні задачі: І - попередня базова підготовка. Розрахована для полегшеного сприймання подальшого навчання- II- основний етап навчання. Включає цільове ознайомлення студенток з новітніми технологіями в галузі нетрадиційних видів гімнастики-Ш — заключний етап навчання. Включає визначення розвитку творчого потенціалу, інтеграцію сучасних знань та досягнень у спортивній діяльності, розвитку фізичних здібностей засобами фітнес-аеро-біки, шейпінгу та пілатесу. Авторська програма розподілена на IV рівні складності навчання. Складність визначається в опануванні студентками різних рухових завдань, а також різних методичних прийомів.
Метою програми є: формування необхідних знань, умінь та навичок з фітнес-міксу- формування у студенток сучасних оздоровчих форм масової фізичної культури та спортивно-танцювальних видів спорту вірної уяви про фітнес-аеробіку, шейпінг та пілатес, а також про оздоровчі напрямки спортивної хореографії- оволодіння знаннями, вміннями та навичками, необхідними для самостійної діяльності- засвоєння практичного матеріалу з методики організації і проведення занять з фітнес-міксу- розвиток необхідних фізичних якостей студенток та оволодіння технікою виконання вправ різної спрямованості (табл.).
Рекомендацій для студенток, які починають займатися фітнес-міксом:
1. Займатися фітнес-міксом не менш ніж тричі в тиждень по 30−60 хвилин. Темп занять повинний бути таким, щоб ви могли розмовляти. Це дозволить тримати частоту серцебиття на рівні 60−80 відсотків від максимуму (цілком достатньо для того, щоб спалювати від 1500 до 2000 калорій у тиждень).
2. Постаратися збільшувати тривалість і частоту занять фітнес-міксом, згодом довівши їх до 60 хвилин, трьох разів на тиждень.
3. Вибрати для себе постійний час тренувань. Заняття ранком дають відмінний заряд бадьорості. Заняття ввечері можуть допомогти розслабитися, зняти
Э 2014
ц
Таблиця
Структура експериментальної програми"Фітнес-мікс & quot-
№ Зм. Зміст модулів Прак- тичні Само- стійні Всього
1 2 3 4 5
I етап навчання: I — II семестр (122 год.) Модуль 1. Базова підготовка
Зм 1. Теоретичні аспекти оздоровчої аеробіки
Історичні аспекти становлення і розвитку нетрадиційних видів гімнастики. Фітнес-аеробіка, шейпінг та пілатес — напрямки фітнесу та велне-су. Принципи оздоровчого тренування. 8 8
Зм 2. Попередній навчальний блок музично-рухової та організаційної підготовки
Елементарні основи музичної грамоти. Рухова активність, рухові режими. Загальна гімнастична термінологія. Вимоги щодо техніки безпеки занять оздоровчими видами гімнастики. Керування групою студенток під час занять. Санітарно-гігієнічні норми приміщень для проведення оздоровчих занять. Рекомендації щодо підбору одягу та взуття для занять. (І рівень складності навчання руховим навичкам) 12 12
Зм 3. Біологічні аспекти аеробіки
Вплив занять нетрадиційних видів гімнастики на функціональні системи організму. Регулювання навантаження під час занять фітнес-аеробікою, шейпінгом та пілатесом. Розвиток фізичних якостей засобами цих видів. 12 4 16
Зм 4. Розвиток фізичних якостей засобами фітнес-аеробіки. шейпінгу та пілатесом
Розвиток фізичних якостей студентів (сили, витривалості, гнучкості, швидкості, спритності) засобами фітнес-аеробіки, шейпінгом та пілате-сом. Розвиток координаційних здібностей (ритмічності). Відвідування оздоровчих занять з різних видів гімнастики (класичний та силовий шейпінг, фітнес-аеробіка, пілатес на фітболах та без них. 36 32 68
Зм 5. Програма змагальної діяльності різних видів нетрадиційної гімнастики
Правила суддівства. Методика організації змагальної діяльності. Участь у змагальній діяльності. Фітнес-аеробіка, шейпінг, черлідінг. 8 8 16
Зм 6. Контрольно-заліковий блок занять
Блок занять для проведення контролю знань студентів за І етап навчання. Орієнтування студентів до подальшого професійного навчання. Полегшений теоретичний і практичний блок тестів та завдань. 2 2
Петап навчання: Ш-ГУ семестр (132 год.) Модуль 2. Основний етап професійного навчання
Зм 7. Музичний супровід занять з аеробіки
Основні поняття та властивості музичного твору. Поєднання рухів з музикою. Засоби музичної виразності, навички виразного руху. 10 4 14
Зм 8. Хореографія або танцювальна абетка '- & quot- '-
Класичний екзерсис біля опори та без неї. Методика розучування різних танцювальних елементів і застосування їх у програмі аеробних занять. (II рівень складності навчання руховим навичкам) 10 16 26
Зм 9. Фітнес-мікс як вид фізкультурно-спортивної діяльності
Класифікація і характеристика напрямків нетрадиційних видів гімнастики (спортивна аеробіка, фітнес-аеробіка, пілатес, фітбол, класичний та силовий шейпінг) — Вимоги щодо професійно-педагогічної майстерності фахівця. Характеристика та основи навчання рухових режимів. 30 30 60
Зм 10. Класифікація та техніка вправ фітнес-аеробіки, шейпінгу та пілатесу
Класифікація рухових дій (ніг, рук). Техніка виконання рухових дій. Вимоги щодо постави тіла. Вихідні положення тіла. Аналіз заборонених вправ та їх практична заміна. Рухові дії, які застосовуються в інших видах оздоровчої аеробіки (степ-аеробіка, слайд-аеробіка, аква-аеробіка, танцювальна, силова та партерної частини занять). (III рівень складності навчання руховим навичкам) 10 2 12
Зм 11. Методичні особливості проведення занять з нетрадиційних видів гімнаст 'ики
Зміст та методика побудови уроку. Методи, спрямовані на оволодіння руховими вміннями та навичками (методи, спрямовані на навчання вправам- хореографія- хореографічні методи побудови з'єднань та комбінацій). Методи, спрямовані на нормування та управління навантаження і вдосконалення рухових навичок. 4 4 8
І ПЕДАГОГІКА І та медико& quot-біол°гічні
----- --------------- проблеми фізичного
виховання і спорту
Продовження табл.
Зм 12 Т ипи та структура занять
Типи занять. Структура занять. Підготовча, основна, заключна частина заняття. Побудова аеробного, анаеробного, партерного блоку занять. Особливості застосування засобів нетрадиційної гімнастики в окремих частинах, блоках заняття. 6 4
У-УІсеместр (124 год.)
Зм 13. Організація тренувального процесу
Планування, види контролю та самоконтролю оздоровчо-тренувального процесу. Контрольні випробування студентів. Принципи раціонального харчування. Особливості комунікативних умінь та навичок, необхідних фахівцеві в практичній діяльності (культура спілкування, вимоги щодо етикету викладача, розв’язання різних педагогічних ситуацій у процесі оздоровчих занять). 2 2
Зм 14. Методи, спрямовані на оволодіння руховими вміннями й навичками
Методика навчання вправам. Загальні принципи побудови хореографії. Побудова комбінацій та комплексів вправ. (IV рівень складності навчання) 32 40 72
Зм 15. Методичні особливості побудови програми занять за різними ознаками
За цільовою спрямованістю- за переважним використанням засобів фізкультурно-спортивної діяльності- за функціональною направленістю- за ступенем інтенсивності навантаження. 30 20 50
ІІІетап навчання: УП-УПІсеместр (156 год.)
За віковими та статевими ознаками- за місцем та середовищем проведення занять- за кількісним складом- за наявністю технічного спорядження- Самостійно: за організаційно-методичною формою проведення занять- за анатомічною ознакою- за біомеханічною ознакою. 86 38 124
Модуль 3. Заключний етап професійного навчання
Зм 16. Контрольно-залікові заняття
Формування у студентів необхідних для самостійної роботи професійно-педагогічних умінь і навичок. Студенти виконують завдання з планування (плани-конспекти) та проведення позааудиторних занять з нетрадиційних видів гімнастики. Теоретичний і практичний блок тестів та завдань. 12 20 32
Всього 290 242 532
навантаження і напругу робочого дня, змусять не переїдати за обідом.
4. Не пропускати тренування.
5. Починати вправи в повільному темпі і не закінчувати їх занадто різко.
6. Перевірити пульс безпосередньо після розминки і після пікового навантаження.
7. Не забувати головне правило — кращих результатів домагається не той, хто тренується більше всіх, а той, хто дозує свої навантаження під час тренування у відповідності зі своїми можливостями.
Були визначені принципи тренування за допомогою оздоровчих технологій на основі нетрадиційних видів гімнастики: систематичність- рівень навантаження повинен відповідати рівню підготовленості спортсменів в групі- поступовість змінення навантаження- доступність для основної маси людей- перехід до нових вправ лише після засвоєння попередніх- індивідуальний підхід до кожної студентки- постійний візуальний контроль- високий емоційний фон- дотримуватись правил техніки безпеки.
Висновки.
1. Ця програма надасть можливість розширити спектр практичних умінь та навичок з фітнес-аеробі-ки, шейпінгу та пілатесу, а також з музичної ритміки і хореографічної побудови танцювальних блоків та зв’язок, які можна використати в комплексних (фітнес-мікс) заняттях з фізичного виховання студенток вищих навчальних закладів, а також підвищити рівень професійної освіти викладачів фізичного виховання.
2. Отримані нами дані можна також використовувати в навчально-виховному процесі студентів вищих навчальних закладі в зрізних дисциплін гімнастичного циклу.
Перспективи подальших досліджень спрямовані на вивчення порівняльних характеристик стану фізичної підготовленості студенток 3 та4 курсів, які займаються іншими видами нетрадиційної гімнастики.
Література:
1. Білокопитова Ж. А. Основи теорії шейпингу / Ж.А. Білокопитова.
— К.: Науковий світ. — 2000. — 33 с.
2. Білецька В.В. Фізичне виховання. Оздоровчий фітнес: практикум / В.В. Білецька, І.Б. Бондаренко. — К.: НАУ — 2013. — 52 с.
3. Зайцева Г А. Оздоровительная аэробика в высших учебных заведениях / ГА. Зайцева, О. А. Медведева. — М.: Физкультура и спорт. — 2007. — 104 с.
4. Іваночко В.В. Фітнес, як засіб оздоровлення: метод. матеріали / В.В. Іваночко. — Л.: Вид-во Львівської комерційної академії. -
2004. — 20 с.
5. Сиднева Л. В. Оздоровительная аэробика и методика ее преподавания / Л. В. Сиднева, С. А. Гониянц, Т. С. Лисицкая. -Троицк: Тровант ЛТД. — 2000. — 60 с.
6. Ротерс Т Т. Музыкально-ритмическое воспитание и художественная гимнастика: учеб. пособие для учащихся пед. уч-щ по спец. № 1910 «Физ. культура» / Т. Т. Ротерс. — М.: Просвещение. — 1989. — 175 с.
7. Хоули Эдвард Т. Оздоровительный фитнесс / Эдвард Т. Хоули, Френкс Б. Дон. — К.: Олімпійська література. — 2000. — 368 с.
8. Школа О. М. Теорія та методика навчання: аеробіка / О. М. Школа, І.М. Журавльова. — Х.: ФОП Бровін О.В. — 2014. — 265 с.
9. Анохина И. А. Ритмическая гимнастика как средство компенсации дефицита двигательной активности у студенток: автореф. дис. … канд. пед. наук, 13. 00. 04 / И. А. Анохин. -Малаховка: МОГИФК. — 1992. — 24 с.
10. Анікєєв Д. М. Рухова активність у способі життя студентської молоді: автореф. дис. … канд. наук з фіз. вих. і спорту, 24. 00. 02 / Д.М. Анікєєв. — Київ. — 2012. — 20 с.
11. Губарева Е. С. Развитие педагогической технологии в оздоровительных видах гимнастики: автореф. дис. … канд. наук по физ. восп. и спорту, 24. 00. 02 / Е. С. Губарева. — К.: НУФВСУ.
— 2001. — 201 с.
12. Захарина Е. А. Формирование мотивации к двигательной активности в процессе физического воспитания студентов высших учебных заведений: автореф. дис. … канд. наук по физ. восп. и спорту, 24. 00. 02 / Е. А. Захарина. — Киев. — 2008. — 23 с.
13. Футорний С. М. Шляхи удосконалення організації фізичного виховання студентів вищих навчальних закладів / С. М. Футорний // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. — 2013. — № 11. — С. 9499. doi: 6084/m9. figshare. 880 635.
14. Калініченко О.М. Аеробіка як засіб розвитку рухових здібностей / О.М. Калініченко // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. — Харків: ХДАДМ. -
2005. — № 15. — С. 20−26.
15. Buultjens M. Enhancing aspects of the higher education student experience / M. Buultjens, P. Robinson // Journal of Higher Education Policy and Management. — 2011. — vol. 33(4). — pp. 337 346. doi: 10. 1080/136 008 0X. 2011. 585 708.
16. Highstreet V.D. Aerobics for All Ages: A Broadband Approach to a Diverse University Population / V.D. Highstreet // Journal of American College Health. — 1983. — vol. 32(3). — pp. 125−127. doi: 1
0. 1080/7 448 481. 1983. 9 936 156.
17. Dahlin B. A stateDindependent education for citizenship? Comparing beliefs and values related to civic and moral issues among students in Swedish mainstream and Steiner Waldorf schools. //Journal of Beliefs & amp- Values. 2010, vol. 31(2), pp. 165−180. doi: 10. 1080/1361 7672. 2010. 503 629.
18. Kalaja S. P, Jaakkola T.T., Liukkonen J.O., Digelidis N. Development of junior high school students' fundamental movement skills and physical activity in a naturalistic physical education setting. // Physical Education & amp- Sport Pedagogy. 2012, vol. 17(4), pp. 411−428. doi: 10. 1080/17 408 989. 2011. 603 124.
19. Anye E.T., Gallien T.L., Bian H., Moulton M. The Relationship Between Spiritual Well-Being and Health-Related Quality of Life in College Students. //Journal of American College Health. 2013, vol. 61(7), pp. 414−421. doi: 10. 1080/7 448 481. 2013. 824 454.
20. Hemphill S.A., Plenty S.M., Herrenkohl T.I., Toumbourou J.W., Catalano R.F. Student and school factors associated with school suspension: A multilevel analysis of students in Victoria, Australia and Washington State, United States. //Children and Youth Services Review. 2014, vol. 36, pp. 187−194. doi: 10. 1016/j. childyouth. 2013. 11. 022.
32 014
H
References:
1. Bilokopitova Zh.A. Osnovi teoriyi shejpingu [Basic theory of shaping], Kiev, Scientific World, 2000, 33 p.
2. Bilec’ka V.V., Bondarenko I.B. Fizichne vikhovannia. Ozdorovchij fitnes [Physical education. Health fitness], Kiev, 2013, 52 p.
3. Zajceva G.A., Medvedeva O.A. Ozdorovitel’naia aerobika v vysshikh uchebnykh zavedeniiakh [Improving aerobics in higher education], Moscow, Physical Culture and Sport, 2007, 104 p.
4. Ivanochko V.V. Fitnes, iak zasib ozdorovlennia [Fitness as a means of rehabilitation], Lvov, 2004, 20 p.
5. Sidneva L.V., Goniianc S.A., Lisickaia T.S. Ozdorovitel’naia aerobika i metodika ee prepodavaniia [Improving aerobics and methods of teaching], Troitsk, 2000, 60 p.
6. Roters T.T. Muzykal’no-ritmicheskoe vospitanie i khudozhestvennaia gimnastika [Musical and rhythmic gymnastics and education], Moscow, Education, 1989, 175 p.
7. Khouli Edvard T., Don Frenks B. Ozdorovitel’nyj fitness [Health fitness], Kiev, Olympic Literature, 2000, 368 p.
8. Shkola O.M., Zhuravl’ova I.M. Teoriia ta metodika navchannia: aerobika [Theory and methodology of training: Aerobics], Kharkov, 2014, 265 p.
9. Anokhina I.A. Ritmicheskaia gimnastika kak sredstvo kompensacii deficita dvigatel’noj aktivnosti u studentok [Rhythmic gymnastics as a means of compensation for the lack of motor activity in students], Cand. Diss., 1992, 24 p.
10. Anikieiev D.M. Rukhova aktivnist’u sposobi zhittia students’koyi molodi [Motor activity in the lifestyle of the student youth], Cand. Diss., Kiev, 2012, 20 p.
11. Gubareva E.S. Razvitie pedagogicheskoj tekhnologii v ozdorovitel’nykh vidakhgimnastiki [The development of educational technology in improving the kinds of gymnastics], Cand. Diss., Kiev, 2001, 201 p.
12. Zakharina E.A. Formirovanie motivacii k dvigatel’noj aktivnosti v processe fizicheskogo vospitaniia studentov vysshikh uchebnykh zavedenij [Create the motivation for locomotor activity in physical education students in higher education], Cand. Diss., Kiev, 2008, 23 p.
13. Futornij S.M. Pedagogika, psihologia ta mediko-biologicni problemi fizicnogo vihovanna i sportu [Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and sports], 2013, vol. 11, pp. 94−99. doi: 6084/m9. figshare. 880 635.
14. Kalinichenko O.M. Pedagogika, psihologia ta mediko-biologicni problemi fizicnogo vihovanna i sportu [Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and sports], 2005, vol. 15, pp. 20−26.
15. Buultjens M., Robinson P. Enhancing aspects of the higher education student experience. Journal of Higher Education Policy and Management, 2011, vol. 33(4), pp. 337−346. doi: 10. 1080/136 008 0X. 2011. 585 708.
16. Highstreet V.D. Aerobics for All Ages: A Broadband Approach to a Diverse University Population. Journal of American College Health, 1983, vol. 32(3), pp. 125−127. doi: 10. 1080/7 448 481. 1983. 9 936 156.
17. Dahlin B. A stateDindependent education for citizenship? Comparing beliefs and values related to civic and moral issues among students in Swedish mainstream and Steiner Waldorf schools. Journal of Beliefs & amp- Values. 2010, vol. 31(2), pp. 165−180. doi: 10. 1080/13 617 672. 201 0. 503 629.
18. Kalaja S.P., Jaakkola T.T., Liukkonen J.O., Digelidis N. Development of junior high school students' fundamental movement skills and physical activity in a naturalistic physical education setting. Physical Education & amp- Sport Pedagogy. 2012, vol. 17(4), pp. 411−428. doi: 10. 1080/17 408 989. 2011. 603 124.
19. Anye E.T., Gallien T.L., Bian H., Moulton M. The Relationship Between Spiritual Well-Being and Health-Related Quality of Life in College Students. Journal of American College Health. 2013, vol. 61(7), pp. 414−421. doi: 10. 1080/7 448 481. 2013. 824 454.
20. Hemphill S.A., Plenty S.M., Herrenkohl T.I., Toumbourou J.W., Catalano R.F. Student and school factors associated with school suspension: A multilevel analysis of students in Victoria, Australia and Washington State, United States. Children and Youth Services Review. 2014, vol. 36, pp. 187−194. doi: 10. 1016/j. childyouth. 2013. 11. 022.
І ПЕДАГОГІКА І та медико& quot-біол°гічні
*----«-------------* проблеми фізичного
виховання і спорту ___________________________
Информация об авторе:
Фоменко Елена Валериевна: ORCID: 0000−0003−0929−807X- lena. fomenko. 78@mail. ru- Харьковская гуманитарно-педагогическая академия — пер. Ш. Руставели 7, г. Харьков, 61 000, Украина.
Цитируйте эту статью как: Фоменко О. В. Практичні
рекомендації щодо впровадження оздоровчих технологій удосконалення фізичної підготовленості студенток у процесі позауди-торних занять нетрадиційними видами гімнастики // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. — 2014. — № 7 — С. 31−36. doi: 10. 6084/m9. figshare. 1 015 385
Электронная версия этой статьи является полной и может быть найдена на с айте: http: //www. sportpedagogy. org. ua/html/arhive. html
Это статья Открытого Доступа распространяется под терминами Creative Commons Attribution License, которая разрешает неограниченное использование, распространение и копирование любыми средствами, обеспечивающими должное цитирование этой оригинальной статьи (http: // creativecommons. org/licenses/by/3. 0/deed. ru).
Дата поступления в редакцию: 14. 03. 2014 г.
Опубликовано: 28. 03. 2014 г.
Information about the author:
Fomenko Е.V.: ORCID: 0000−0003−0929−807X- lena. fomenko. 78@ mail. ru- Kharkov Humanitarian Pedagogical Academy- Sh. Rustaveli alley 7, Kharkov, 61 000, Ukraine.
Cite this article as: Fomenko E.V. Practical recommendations for the implementation of health technologies to enhance physical fitness of students in extracurricular classes during non-traditional gymnastics. Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and sports, 2014, vol. 7, pp. 31−36. doi: 10. 6084/ m9. figshare. 1 015 385
The electronic version of this article is the complete one and can be found online at: http: //www. sportpedagogy. org. ua/html/arhive-e. html
This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited (http: // creativecommons. org/licenses/by/3. 0/deed. en).
Received: 14. 03. 2014 Published: 28. 03. 2014

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой