Cтруктурні зміни в селезінці щурів після опромінення електромагнітним полем і наступному введенні розчину ехінацеї

Тип работы:
Реферат
Предмет:
Биология


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

Для засвоєння програмного матеріалу з фантомного курсу на кафедрі терапевтичної стоматології готується до друку І частина навчально-методичного посібника, який повністю відповідає вимогам кредитно-модульної системи і суттєво допоможе в підготовці до практичних занять як вітчизняним, так і іноземним студентам.
Таким чином, вдосконалення вищої медичної освіти має велику практичну значущість, оскільки якість спеціалістів ще не досягла рівня реальних вимог, які існують у сфері професійної діяльності лікаря-стоматолога. Використання рейтингової системи оцінки знань студентів-стоматологів відповідає основним тенденціям організації навчального процесу в медичних
вищих навчальних закладах економічно розвинених країн світу і буде сприяти інтеграції до єдиного міжнародного освітянського простору. Пропедевтика терапевтичної стоматології є окремою дисципліною, за своєю сутністю тим предметом, при вивченні якого відпрацьовуються всі практичні навички, які студент буде використовувати протягом наступних років навчання в академії. Впровадження КМС організації навчального процесу позитивно вплинуло на результат засвоєння студентами практичного курсу. Вона стимулює студентів активніше працювати самостійно, відпрацьовувати низку практичних навичок, обов’язкових для своєчасного складання підсумкового модуля.
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
1. Гончаров С. М. Кредитно-модульна система організації навчального процесу: методичні аспекти: монографія / С. М. Гончаров, В. А. Гурин. -Рівне: НУВГП, 2008. — 626 с.
2. Ждан В. М. Підготовка стоматологів в Україні і Болонський процес/ В. М. Ждан, В. М. Бобирьов, О. В. Шешукова // Медична освіта. — 2007. — № 2. — С. 37−39.
3. Косенко К. М. Методичні аспекти формування у студента-стоматолога практичних навичок та умінь /
К. М. Косенко // Вісник стоматології. — 2006. — № 3. -С. 89−90.
4. Медична освіта в Україні / Ю. В. Поляченко, В.Г. Передерій, О. П. Волосовець [та ін.]. — К. :Книга плюс, 2005. — 383 с.
5. Рац. предложение Фантом коронковой и корневой пульпы при различном ее состоянии / В. В. Миронова, О. Д. Салюк. — № 27/93 от 13. 12. 1993 г.
¦
УДК 616. 411 — 092. 9: 537. 531: 615. 37
О. М. Шарапова СТРУКТУРНІ ЗМІНИ В СЕЛЕЗІНЦІ ЩУРІВ
ПІСЛЯ ОПРОМІНЕННЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИМ ПОЛЕМ І НАСТУПНОМУ ВВЕДЕННІ РОЗЧИНУ ЕХІНАЦЕЇ
ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України» кафедра урології, оперативної хірургії та топографічної анатомії (зав. — д. мед. н., проф. В.П. Стусь)
Ключові слова: селезінка, лімфатичний фолікул, електромагнітне поле, розчин ехінацеї
Кеу words: spleen, lymphatic follicle, electromagnetic field, Echinacea solution
Резюме. В данной работе представлены результаты, полученные после гистологического и морфометрического исследования селезенки крыс, которые подверглись действию электромагнитного поля и получали раствор иммунномодулятора. В результате проведенных исследований доказано, что после применения раствора эхинацеи происходит количественное увеличение показателей лимфоидной ткани селезенки, что выражается в увеличении диаметра фоликулов, площади лимфоидной ткани, и, как следствие, происходит восстановление структуры и функции данного органа.
12/ Том XVII/ 4
17
Summary. In this work author presents the results received after histological and morphological research of the rats ' spleens, which underwent action of electromagnetic field and received solution of immunomodulator. Research of results proved that after Echinacea solution usage, increase of quantative indexes of spleen lymphoid tissues happens- this is expressed in increasing diameter of follicules, area of lymphoid tissue, and as a consequence, restoration of structure and functions of organ happens.
Електромагнітне випромінювання як у низьких, так і у високих частотних діапозонах може мати різні ефекти впливу (позитивний чи негативний) на цілий організм або його окрему структуру.
Електромагнітне поле низької частоти постійно діє на людей, які знаходяться в робочих і домашніх приміщеннях, впливає на поведінку, ендокринні та нейрофізіологічні функції організму. Komeva H.A. et al. [4] досліджували синусоїдальні магнітні поля індукцією 22мТл і частотою 50 Гц, що діють протягом години 5 днів на утворення колоній в селезінці. Автори виявили збільшення колонієутворюючих одиниць (CPUs) у селезінці і збільшення насиченості клітинами тимуса мишей. Експерименти, проведені in vitro, показують, що електромагнітні поля можуть також впливати на мембрану клітини.
Дослідниками встановлено, що під впливом електромагнітного випромінювання високої частоти збільшується кількість тромбоцитів у крові, підвищується згортання та густина крові [5]. В організмі людини відбуваються зміни в складі крові: збільшується кількість лейкоцитів, вміст азоту, знижується концентрація альбуміну, руйнується білковий та вуглеводний обмін [2]. Електромагнітне випромінювання високої частоти викликає мікро- та ультраструктурні зміни в печінці, селезінці та лімфатичних вузлах, які їх оточують, що проявляється в порушенні крово- та лімфообігу в цих органах. Деструктивні процеси викликають імунну відповідь організму і розвиток аутоімунних реакцій [1].
Аналізуючи результати змін в органах, які виникають після опромінення електромагнітним полем, доведено, що при безперервному впливі виникає виражена активація процесів адаптації, про що свідчить нормалізація морфологічних показників з боку обстежуваних внутрішніх органів
[3].
Метою цього дослідження було встановлення структурних змін, які відбуваються в селезінці щурів після впливу електромагнітного поля та наступному введенні розчину імуномодулятора -ехінацеї.
МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ
У дослідженні використано 115 щурів-самців лінії Вістар масою 180−200г, серед них контрольна група склала 25 самців. Експеримент з вивчення впливу електромагнітного поля мереж напруженістю 750 кВ на організм тварин проводився на підстанції «Дніпрообленерго» м. Дніпропетровська. Щури опромінювалися електромагнітними хвилями в діапазоні низьких частот — 50 Гц, при напруженості електромагнітного поля 23−34,5 кВ/м2. Після опромінення електромагнітним полем тваринам внутрішньошлун-ково вводили 7−8% спиртовий розчин ехінацеї з розрахунку 2−2,5 мл на 1 кг маси тварини. Виведення тварин з експерименту здійснювалось під легким ефірним наркозом на 14, 30, 45, 90 та 120 добу після закінчення курсу опромінення та ведення імуномодулятора. З декапітованих тварин забирали селезінки. Після макроскопічного дослідження органів зрізи забарвлювали гематоксиліном та еозином за Малорі-Слінченко. Пофарбовані зрізи органів вивчалися в бінокулярному мікроскопі «Leica CME» та світловому мікроскопі «Біолам».
РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
Більшу частину білої пульпи селезінки щурів лінії Вістар контрольної групи займала серозна оболонка, мозкові тяжі, кровоносні судини. Різнокаліберні лімфатичні вузлики (фолікули) розподілялися рівномірно. У них чітко вимальовувалися два центри: один навколо центральної артерії (Т-зона) з дрібними лімфоцитами, інший -зародковий центр на протилежному полюсі фолікула. Діаметр лімфатичних вузликів (фолікулів) у селезінці контрольних тварин становив
0,358 ± 0,027 мм. У центрі фолікула визначалася кровоносна судина (рис. 1).
На 14-у добу експерименту на гістологічних зрізах чітко розрізнялися червона й біла пульпа. Макрофаги мали велике світле ядро округлої або бобовидної форми, в якому також виявлялися одне-два ядерця. У зрізах поблизу капсули селезінки постійно виявлялися плазмоцити. Всю пульпу селезінки пронизували фолікули різної величини і щільності. Діаметр лімфатичних вузликів (фолікулів) становив 0,353 ± 0,011 мм, що
було нижче за показник діаметру лімфатичних фолікулів тварин контрольної групи (р& lt-0,05). Виявлялася інфільтрація селезінки нейтрофіль-ними гранулоцитами й тканинними базофілами. Трабекули селезінки і стінки трабекулярних судин були інфільтровані гранулоцитами.
Рис. 1. Селезінка контрольних білих щурів.
Забарвлення гематоксилін-еозином. Зб. 15×20.
Фолікули відокремлюються від решти тканини селезінки прошарками сполучної тканини
Зі збільшенням строку експерименту контури центральних артерій лімфатичних вузликів селезінки губилися в зв'-язку з набряканням та інфільтрацією лімфоцитами їх стінок. У периар-теріальній Т-зоні спостерігалося розрідження Т-лімфоцитів. У лімфатичних вузликах селезінки повсюди виявлялося компактне розташування лімфоцитів. Поблизу фолікула селезінки відзначалася ділянка сполучнотканинного тяжа.
На 30-у добу експерименту у білій та червоній пульпах селезінки прогресивно зростало число одноядерних і багатоядерних макрофагів. Це явище відзначалося спочатку й утримувалося до кінця спостереження. Діаметр лімфатичних фолікулів селезінки становив 0,371 ± 0,011 мм у дослідній групі тварин і перевищував показники попередніх термінів спостереження (р& gt-0,05). Площа лімфоїдної тканини збільшувалася, лімфатичні вузлики розташовувалися нерівномірно, зародкові центри в них не виділялися. Клітини еритроцитарного ряду мали округлу, довгасту форму, між ними знаходилися прошарки сполучної тканини.
На 45-у добу експерименту Т- і В-зони селезінки мали колишній вигляд. Переважаючими клітинами у всіх зонах органа були малі лімфоцити, які компактно розміщувалися в ман-
тійній зоні фолікулів навколо зародкових центрів, а також серед інших лімфоїдних елементів його маргінальної зони. Подекуди навколо мак-рофагальних елементів зустрічалися зруйновані лімфоцити. Діаметр фолікулів селезінки становив 0,357 ± 0,014 мм у піддослідній групі тварин, що було нижче ніж показники 30-х діб експерименту (р& gt-0,05) (рис. 2).
На 90-у добу експерименту Т- і В-зони селезінки були інфільтровані лімфоцитами. Кількість лімфатичних вузликів збільшувалась, істотно збільшився обсяг зародкових центрів у лімфатичних вузликах, вони були темними з компактним розподілом лімфобластів і макрофагів. Фолікули по центру й периферії в поперечному і поздовжньому напрямках пронизують кровоносні судини. Діаметр лімфатичних вузликів (фолікулів) селезінки становив 0,397 ± 0,009 мм у піддослідній групі тварин, що перевищувало показники попередніх діб експерименту (р& lt-0,05).
Рис. 2. Селезінка на 45-у добу після використання розчину ехінацеї. Забарвлення гематоксилін-еозином. Зб. 15×40. Лімфоцитарна інфільтрація тканини селезінки
На 120-у добу експерименту біла й червона пульпа селезінки були інфільтровані лімфоцитами. Переважна частина лімфоцитів червоної пульпи селезінки належала до клітин різного ступеня зрілості. Через фолікули, білу й червону пульпу селезінки проходили кровоносні судини в поперечному і поздовжньому напрямках, сполучнотканинні тяжі. Діаметр лімфатичних вузликів (фолікулів) селезінки становив 0,375 ± 0,012 мм. Розміри лімфатичних вузликів відповідали розмірам фолікулів 30-ї доби експерименту (р& lt-0,05) (рис. 3).
12/ Том ХУЇІ/ 4
19
Розміри фолікулів 0,4
селезінки
0,39
0,38
0,37
0,36
0,35
0,34
0,33
14
Wm
/З_____
ні
II
30
45
90
120
Час спостереження, доба? Дослідні НКонтроль
Рис. 3. Зміни великого діаметра фолікулів селезінки після дії електромагнітного поля
та використання розчину ехінацеї
ВИСНОВКИ
1. З початку експерименту відбувається збільшення площі лімфоїдної тканини селезінки з деяким зниженням показників на 45-у добу. У віддалені терміни спостереження площа лімфоїд-ної тканини збільшується. У кількісному відношенні відбувається збіднення тканини селезінки клітинами, лімфоцити розташовувалися компактно, навколо клітин групувалися макрофаги. Лімфатичні фолікули мали різну величину, але існує тенденція до збільшення розміру фолікула.
2. Це свідчить про поновлення лімфоїдної тканини селезінки і можливість повноцінно виконувати свої функції.
3. При опроміненні електромагнітним полем та наступним веденням розчину ехінацеї відбувається виражена активація компенсаторно-пристосовчих процесів у селезінці, про що свідчить нормалізація морфологічних показників у цьому органі.
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
1. Бояджян А. С. Воздействие когерентных электромагнитных волн миллиметрового диапазона на содержание различных популяций иммунных комплексов в крови / А. С. Бояджян, С. С. Акопян, Д. С. Григорян // Миллиметровые волны в биологии и медицине. — 2005.- № 2. — С. 72−76.
2. Жидецький В. Ц. Основи охорони праці / В. Ц. Жидецький, В. С. Джигирей, А. В. Мельников. -Львів: Афіша, 2000. — 348с.
3. Зміни внутрішніх органів експериментальних щурів під впливом електромагнітного випромінювання надвисокочастотного діапазону / М. М. Селюк,
М. В. Хайтович, В. С. Потаскалова [та ін.] // Ліки України. — 2012. — № 1−2 (9−10). — С. 92−95.
4. Effects of low-level 50 Hz magnetic fields on the level of host defense and on spleen colony formation / H.A. Komeva, V.A. Grigoriev, Е.N. Isaeva [et al.] // Bioelectromagnetics. — 1999. — Vol. 20, N 1. — P. 57−63.
5. Changes of the expression of beta-adrenergic receptor and M2-muscarinic acetylcholine receptor in rat hearts after high power microwave radiation / F.I. Wolf, A. Trosello, B. Tedesco [et al.] // Radiol. Med. Prot. -2005. — Vol. 23, N 3. — P. 172−174.
¦

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой