Правовой статус государственной службы Украины по контролю над наркотиками

Тип работы:
Реферат
Предмет:
Юридические науки


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

УДК 342. 951 О. М. Шевчук,
асистент Нацюнальний утверситет «Юридична академ1я Украгни? мет Ярослава Мудрого», м. Харюв
ПРАВОВИЙ СТАТУС ДЕРЖАВНО1 СЛУЖБИ УКРА1НИ З КОНТРОЛЮ
ЗА НАРКОТИКАМИ
У статп дослщжуються питання, пов'-язаш з правовим статусом Державно! служби Укра1ни з контролю за наркотиками. Наведено визначення цього поняття, опрацьована його теоретична модель i назван його структуры елементи.
Ключовг слова: правовий статус, Державна служба Украши з контролю за наркотиками, об^ наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв, державний контроль.
Актуальнiсть теми дослщження зумовлена тим, що рiзко прогресуючий незаконний обiг i споживання наркотичних засобiв, по сутi, е одним з найбшьш небезпечних чинникiв пщриву фiзичного й морального здоров'-я суспшьства, дестабшзацп сощально1 обстановки й економши кра1ни. Викликае особливо велику тривогу у всьому свт проблема поширення наркомана, оскiльки це явище становить безпосередню реальну загрозу здоров'-ю не тшьки окремо! особистостi, а й нацп в цiлому, правопорядку й безпещ держави [10, с. 5].
Головним фактором було й залишаеться те, що тисячi людей практично в уах кра1нах свiту вживають наркотики, незважаючи на 1х негативний вплив на фiзичний i псиичний стан здоров'-я. Укра1нська держава з метою забезпечення охорони суспшьних вщносин у царинi здоров'-я населення встановила особливий правовий режим об^у наркотичних засобiв, що охоплюе державну монополш щодо 1х обiгу, спецiальний перелш цих засобiв i речовин, обмеження 1х використання лише окремими видами наркотиюв i тiльки з метою задоволення потреб медицини й науки, контроль за 1'-х об^ом тощо. Цей режим обумовлено бiохiмiчними властивостями групи речовин природного i штучного походження, немедичне вживання яких згубно впливае на людину [7, с. 3, 4].
Основне навантаження в оргашзацп контролю за об^ом наркотиюв припадае на виконавчу владу, провщне мiсце у структурi яко1'- займають 11 центральнi органи, що забезпечують проведення державно'-'- полiтики в розглядуванш царинi [1, с. 77]. Життя i здоров'-я нацп -найважливша соцiальна цiннiсть, тому контрольнiй дiяльностi у сферi 11 охорони повинна придшятися належна увага. Отже, одшею з ключових царин медицини виступае державний контроль за об^ом наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв [11, с. 471]. Оскiльки цей об^ пiдлягае заходам такого контролю, дослщження особливостей правового статусу оргашв виконавчо1 влади, що регулюють об^ наркотичних засобiв, психотропних речовин, 1х аналогiв i прекурсорiв, е дуже важливим i своечасним, мета якого -вдосконалення правових норм i пщвищення ефективностi дiяльностi вказаних оргашв.
У юридичнш науцi окремим питанням правового статусу субекпв адмiнiстративного права придшяли увагу такi украшсью й росшсью вченi, як В. Б. Аверянов, О. Ф. Андрiйко, Д. М. Бахрах, Ю. П. Битяк, С. В. Додш, С. В. Ювалов, В. Я. Настюк, С. Г. Стеценко, В. М. Гаращук, I. П. Голосшченко, В. П. Колпаков, О. В. Кузьменко, В. I. Курило, Н. В. Лебщь, В. Я. Малиновський, X. П. Ярмаю, та ш. Компетенщю оргашв державно1 влади (МОЗ i Державно1 служби Укра1ни з лiкарських засобiв) з позицп господарського права висв^лив у сво1х наукових працях В. М. Пашков.
Аналiз наукових джерел показав, що, як правило, в них розглядалися загальш питання сутносп i значения правового статусу шдивщуальних i колективних суб'-ектiв адмiнiстративного права. Однак проблеми сучасного стану правового статусу Державно1
служби Украши з контролю за наркотиками (далi — ДСКН Украши) на сьогодш порушувалися недостатньо. Саме тому метою статп е дослiдження правового статусу ДСКН Украши, а саме: визначення п змюту, поняття i правово'-1 структури, а також внесення пропозицш щодо класифшацп 11 повноважень.
Для повшшого розкриття поняття «правовий статус ДСКН Украши» доцiльно навести аналiз iснуючих точок зору науковщв щодо категори «правовий статус» в адмшютративно-правовш науцi. Що стосуеться державних органiв, то йдеться про правовий статус колективного суб'-екта, яким за своею природою е орган державного управлшня. Наприклад, В. Я. Малиновський звертае увагу на те, що правовий статус -категорiя не тшьки багатоаспектна, а й багатоелементна [6, с. 377]. З точкою зору цього фахiвця повшстю погоджуемося. Д. М. Бахрах прямо вказуе, що в адмшютративно-правовому статус державного колективного суб'-екта можна видшити 3 головш блоки -цшьовий, структурно-оргашзацшний i компетенцшний (компетенцiю) [4, с. 27]. З позицп В. Б. Авер'-янова, тд правовим статусом державного органу влади треба розум^и певну сукупшсть його юридично владних повноважень, реалiзацiя яких забезпечуе виконання покладених на нього завдань i функцш [2, с. 194].
Виходячи з вищенаведеного можемо стверджувати: це поняття вщдзеркалюе призначення того чи шшого органу в сферi державного управлшня й надання йому правових можливостей- або це комплекс конкретно окреслених суб'-ективних прав та обов'-язюв, закршлених за певним суб'-ектом у нормах адмшютративного права [11, с. 90].
На пiдставi узагальнення наведених дефшщш спробуемо сформулювати конструкцiю «правовий статус ДСКН Украши», тд якою пропонуемо розумiти закрiплену нормами адмшютративного права систему юридично значущих рис ДСКН, що характеризуе 11 як суб'-екта державно-владних повноважень, реалiзацiя яких забезпечуе виконання покладених на цей орган завдань i функцш державного управлшня у сферi об^у наркотичних засобiв, психотропних речовин, 1х аналопв i прекурсорiв.
З урахуванням наведеного формулювання розглядуваного органу мае охоплювати такi його ознаки: (а) нормативна визначешсть- (б) наявшсть структурно'-1 побудови -сукупнiсть взаемопов'-язаних елементiв статусу- (в) вiдповiдне мюце i призначення ДСКН у системi органiв державного управлiння- (г) спрямовашсть на забезпечення виконання завдань i функцiй державного управлiння в тш чи iншiй його царинi. З огляду на це цшком можливим е виокремлення у змют поняття «правовий статус ДСКН Украши» таких блоюв, як нормативно-цшьовий, структурно-органiзацiйний i функцiональний.
Вважаемо, що таке комплексне розумшня дослщжуванох'- категорп сприятиме пщготовщ вiдповiдних пропозицiй для вдосконалення окремих його параметрiв (блокiв). Причому варто вщм^ити, що кожен з компонешив правового статусу можна розглядати як самостшний предмет наукового дослiдження, що забезпечить поглиблене вивчення цього поняття.
Що стосуеться шшо! характеристики розглядуваного поняття, яка мае важливе значення в його юнуванш, пщкреслимо важливу роль правового статусу ДСКН Украши як органу державного управлшня. Примiром, В. Я. Малиновський зазначае, що цей правовий шститут складаеться з таких основних елемешив, як завдання й цш, компетенщя, вiдповiдальнiсть, порядок формування i процедури дiяльностi оргашв державного управлiння [6, с. 377]. З точки зору X. П. Ярмаю, елементами правового статусу будь-якого державного органу виступають його завдання, функци, повноваження й вiдповiдальнiсть [12, с. 103, 104]. З погляду С. В. Ювалова, такими елементами визнаються правосуб'-ектшсть i вiдповiдне коло прав та обов'-язюв [3, с. 71].
Отже, якщо узагальнити наведеш положення, до складу основних елемешив правового статусу ДСКН Укра1ни слщ включати такi поняття: його завдання, цш, функцii, порядок формування, процедури дiяльностi (правозастосування), компетенцiю, повноваження, права й обов'-язки, юридичну вщповщальшсть, правосуб'-ектшсть, оргашзацшний блок.
Проведена у 2010−2011 рр. оптимiзацiя оргашв виконавчо'-1 влади вiдбилася й на державних органах, дiяльнiсть яких стосуеться o6iry наркотичних 3aco6iB, психотропних речовин i прекyрсорiв. Так, указом Президента Украши «Про оптимiзацiю системи центральних органiв виконавчо'-1 влади» вiд 6 кв^ня 2011 р. за № 370 створено Державну службу Украши з контролю за наркотиками (п. 1) [9]. Ii повноваження врегульоваш указом Президента «Питання Державноi служби Украши з контролю за наркотиками» вщ 13 кв^ня 2011 р. за № 457/2011 (далi — Положення № 457) [8]. Вщповщно до цього Указу ДСКН е правонаступницею Державного ком^ету Украши з питань контролю за наркотиками й Державноi служби Украши з лшарських препара^в i контролю за наркотиками. Вона е правонаступницею вказаних оргашв i щодо контролю й регулювання об^у наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекyрсорiв у закладах охорони здоров'-я i стосовно виробництва лшарських засобiв, а також лщензування господарсько'-1'- дiяльностi у цiй сферi (п. 2 Положення № 457).
ДСКН — центральний орган виконавчо'-1'- влади, дiяльнiсть якого спрямовуеться, керуеться й координуеться Конститущею, законами Украши, мiжнародними договорами, актами й дорученнями Президента й Кабшету Мтс^в, iншими актами законодавства Украши.
Згiдно з думкою В. Б. Аверянова, функцп оргашв виконавчо'-1 влади оргашчно пов'-язанi з державно-владними повноваженнями [2, с. 264]. З нашого погляду, повноваження ДСКН Украши можна умовно подiлити на 3 групи: (а) загальи з питань об^у наркотичних засобiв, психотропних речовин, ix аналогiв i прекyрсорiв, протидп ix незаконному обiгy- (б) контрольш у сферi обiгy названих засобiв i протидп ix незаконному об^у- (в) щодо виконання мiжнародних зобов'-язань у сферi обiгy цих засобiв i протидп ix незаконному об^у.
Загальнi повноваження ДСКН Украши згщно з Положенням № 457:
— розробляе проекти державних цшьових програм з питань контролю за об^ом наркотичних засобiв, протидп! х незаконному обiгy, бере участь у забезпеченш виконання цих програм (пп. 2 п. 4) —
— вносить пропозици щодо приведення законодавства Украши з питань об^у таких засобiв, протидп ix незаконному обiгy у вщповщшсть iз законодавством СС, мiжнародними договорами (пп. 3 п. 4) —
— виявляе умови та причини, що призводять до незаконного об^у наркотиюв, !х аналопв i прекyрсорiв (пп. 6 п. 4) —
— прогнозуе розвиток наркоситуацп, провадить постшний монiторинг стану справ у сферi протидп наркозлочинностi (пп. 7 п. 4) —
— провадить профшактичну дiяльнiсть щодо попередження незаконного вживання контрольованих речовин, i незаконного об^у зазначених засобiв (пп. 11 п. 4) —
— готуе i вносить на розгляд К М Украши пропозицп щодо включення вщповщних засобiв i речовин до перелшу наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекyрсорiв (пп. 12 п. 4) —
— розробляе й затверджуе лiцензiйнi умови здiйснення господарсько! дiяльностi в цiй сферi (пп. 14 п. 4) —
— видае суб'-ектам господарювання лщензп (пп. 15 п. 4) —
— приймае в установленому порядку ршення про анулювання лщензш (пп. 16 п. 4).
У процес реалiзацii покладених на неi завдань ДСКН Украши згщно з Положенням
№ 457 виконуе також повноваження по виконанню мжнародних зобов'-язань у сферi обiгy наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекyрсорiв та протидп ix незаконному об^у, а саме:
— здiйснюе ствроб^ництво з державними органами й неурядовими оргашзащями iноземних держав i з мiжнародними органiзацiями з питань контролю, координуе в межах сво^-х повноважень виконання зобов'-язань, передбачених мiжнародними договорами (пп. 32 п. 4) —
— шформуе вщповщно до мiжнародних договорiв компетентш органи iнших держав про вивезення або транзит даних 3aco6IB, а також повщомляе про здшснення таких опeрацiй Мiжнародному комiтeту ООН з контролю за наркотиками (пп. 33 п. 4) —
— провадить обмш шформащею з компетентними органами шоземних держав i мiжнародними оргашзащями (пп. 37 п. 4) —
— шформуе заштересоваш цeнтральнi органи виконавчо'-1 влади та iншi органи державно'-1 влади про заяви урядiв шоземних держав, яю вiдповiдно до конвенцш ООН забороняють ввезення на свою територ^ наркотичних засобiв, психотропних речовин, ix аналопв i прeкурсорiв (пп. 34 п. 4) —
— готуе i в установленому порядку подае до Мiжнародного ком^ету ООН з контролю за наркотиками статистичш зв^и про об^ в Укрш'-ш наркотичних засобiв, психотропних речовин i прeкурсорiв (пп. 36 п. 4).
Дiяльностi ДСКН Украши найповнiшe вщповщають загальнi функцп дeржавноi влади — оргашзащя, регулювання й контроль. Д. М. Бахрах вважае першу функцш оргашзацшно-структурною, що включае в себе створення органiзацiй, ix структурних пщроздшв, розподiл чи пeрeрозподiл ix повноважень тощо [4, с. 167].
Вщповщно до Положення № 457 ДСКН Украши виконуе таю оргашзащйш функци:
— утворюе, лiквiдовуе, рeорганiзовуе пщприемства, установи й оргашзацп, що належать до царини управлшня ДСКН Украши, затверджуе 1'-х положення (статути) (пп. 38 п. 4) —
— взаемодiе з шшими органами виконавчо! влади, допомiжними органами та службами (п. 8) —
— оргашзовуе ведення дшоводства й арxiву в апаратi ДСКН Украши згщно зi встановленими правилами (п. 8 п. 5) —
— провадить редакцшно-видавничу дiяльнiсть i взаемодiе iз засобами масово! шформаци та громадсьюстю у процeсi свое дiяльностi (п. 9 п. 4) —
— оргашзовуе планово-фшансову роботу в апарат ДСКН, ii тeриторiальниx органах та оргашзащях, що належать до сфери ii управлшня, контролюе використання фшансових i матeрiальниx рeсурсiв (п. 4 п. 5).
ДСКН Украши здшснюе сво'-i повноваження безпосередньо, а також через утвореш в установленому порядку мiжрeгiональнi тeриторiальнi органи в Автономнш Рeспублiцi Крим, в областях, мютах Киевi й Сeвастополi (п. 7).
Завдяки функцii регулювання вщбуваеться безпосередне кeрiвницгво повeдiнкою керованих об'-екпв. Управлiнськi процеси вiдбуваються у заданому напрямку й вiдповiдно до встановлено! програми [2, с. 129, 130]. Так, згщно iз Положенням № 457 ДСКН розглядае звернення громадян з питань, пов'-язаних з дiяльнiстю цiеi служби, ii тeриторiальниx оргашв, пщприемств, установ та органiзацiй, що належать до сфери ii управлшня (п. 5 п. 5) — на пiдставi виконання Конституци й закошв Украши, акпв i доручень Президента, актив Кабiнeту Мiнiстрiв видае накази оргашзацшно-розпорядчого характеру, якi пiдписуе Голова ДСКН Украши, оргашзовуе й контролюе ix виконання (п. 9).
Контрольна функщя притаманна вам суб'-ектам виконавчоi влади. Як зазначае В. М. Гаращук, призначення державного контролю полягае у виявленш фактичного стану справ у рiзниx царинах суспшьного життя (в тому числi й у сфeрi обiгу наркотичних засобiв). Такий контроль мае дати об'-ективну шформащю про стан суспшьних вщносин, виконання прийнятих ршень, вiдповiднiсть дiяльностi державних службовцiв поставленим завданням i окресленним повноваженням. Вш дозволяе отримати значний обсяг шформацп, аналiз якоi допомагае знайти найбшьш доцшьш й рацюнальш рiшeння з питань подальшого розвитку рiзниx сфер [5, с. 45].
Контрольш повноваження ДСКН Украiни у сфeрi обiгу наркотичних засобiв, психотропних речовин i прeкурсорiв i в справi протидй ix незаконному об^у (Положення № 457):
— здшснення контролю за використанням фшансових i матeрiальниx ресурав в
органах ДСКН (п. 4 п. 5) —
— реалiзацiя заходiв щодо запоб^ання корупцп й контроль за ix здiйсненням в апаратi ДСКН, ii територiальниx органах та органiзацiяx, що належать до сфери ii управлшня (пп. 1 п. 5) —
— визначення в межах свохх повноважень порядку проведення контролю за дотриманням суб'-ектами господарювання лщензшних умов провадження господарськох дiяльностi (пп. 10 п. 4) —
— видання за погодженням з СБУ суб'-ектам господарювання дозволiв на ввезення (вивезення) i транзит наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекyрсорiв (пп. 18 п. 4) —
— проведення вщбору зразюв лшарських засобiв, рослин, товарiв, речовин для експертизи з метою визначення вмюту в них наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекyрсорiв (пп. 22 п. 4) —
— контроль дiяльностi територiальниx оргашв ДСКН Украши (пп. 3 п. 5) —
— проведення контролю за дотриманням суб'-ектами господарювання порядку знищення наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекyрсорiв (пп. 19 п. 4) —
— пщготовка висновюв щодо належностi засобiв i речовин до аналопв наркотичних засобiв i психотропних речовин (пп. 21 п. 4).
Спираючись на наведен мiркyвання, зробимо деяю висновки. Пiд правовим статусом ДСКН Украши пропонуемо розум^и закршлену нормами адмiнiстративного права систему юридично значущих рис ДСКН, що характеризуе ii як суб'-екта державно-владних повноважень, реалiзацiя яких забезпечуе виконання покладених на цей орган завдань i функцш державного управлшня у сферi об^у наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекyрсорiв.
ДСКН Украши — основний контролюючий орган виконавчоi влади у сферi об^у наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекyрсорiв та протидп незаконному ix обiгy. На нашу думку, врахування запропонованих рекомендацш сприятиме пiдвищенню ефективносп дiяльностi цього контролюючого органу.
Список лтератури: 1. АдмЫсгративне право Украни: пiдрyч. / за ред. Ю. П. Битяка,
B. М. Гаращука, В. В. Зуй. — Х.: Право, 2010. — 624 с. 2. Адмшютративне право Украши: академ. курс: пщруч. / Т. 1 / за ред. В. Б. Авер'-янова. — Л.: Юрид. думка, 2004. — 584 c. 3. Административное право Украины: учебник / под общ. ред. С. В. Кивалова. — X.: Одиссей, 2004. — 880 с. 4. Бахрах Д. Н. Административное право: [учебник для вузов] / Д. Н. Бахрах. — М.: Изд-во БЕК, 1999. — 368 с. 5. Гаращук В. М. Контроль та нагляд у державному управлшш: моногр. / В. М. Гаращук. — Х.: Фолю, 2002. — 176 с. 6. Малиновський В. Я. Державне управлшня: навч. поаб. / В. Я. Малиновський. — Луцьк: ВДУ, 2000. — 558 с. 7. Музика А. А. Вщповщальнють за злочини у сферi об^у наркотичних засобiв: моногр. / А. А. Музика. — К.: Логос, 1998. — 324 с. 8. Питання Державноi служби Украши з контролю за наркотиками: указ Президента Украши вщ 13. 04. 2011 р., № 457/2011 // Офщ. вюн. Украши. — 2011. — № 29. — Ст. 1263. 9. Питання оптимiзацii системи центральних оргашв виконавчоi влади: указ Президента Украши вщ 06. 04. 2011 р., № 370 // Офщ. вюн. Президента Украши. — 2011. — № 11. — Ст. 567. 10. Роганов С. А. Синтетические наркотики: вопросы расследования преступлений: учеб. пособ. / С. А. Роганов. — СПб.: Питер, 2001. — 224 с. 11. Стеценко С. Г. Адмшютративне право Украши: навч. поаб. /
C. Г. Стеценко — К.: Атша, 2007.- 624 с. 12. Ярмаш X. П. Суб'-екти наглядовоi дiяльностi мшцп у сферi паспортно-реестрацiйноi системи / X. П. Ярмаю // Вюн. Одеськ. ш-ту внутр. справ. — 2005. — № 4. — С. 103−107.
ПРАВОВОЙ СТАТУС ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ УКРАИНЫ ПО КОНТРОЛЮ НАД НАРКОТИКАМИ Шевчук А. М.
В статье исследуются вопросы, связанные с правовым статусом Государственной службы Украины по контролю над наркотиками. Приводится определение этого понятия, отработана его теоретическая модель и названы его структурные элементы.
Ключевые слова: правовой статус, Государственная служба Украины контролю над наркотиками, оборот наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, государственный контроль.
THE LEGAL STATUS OF THE STATE SERVICE OF UKRAINE FOR THE
CONTROL OF NARCOTICS Shevchuk O. M.
In the article explores the issues related to the legal status of the State service of Ukraine for the control of narcotics. Following are definitions of this concept, worked out the theoretical model and define its structural elements.
Key words: legal status, the State service of Ukraine for the control of narcotics, the turnover of narcotic drugs, psychotropic substances and precursors. state control.
Надтшла до редакцИ 19. 01. 2013 р.

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой