«Бщие основы неолимпийського спорта» як нормативная дисциплина подготовки специалистов по спорту

Тип работы:
Реферат
Предмет:
Народное образование. Педагогика


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

І ПЕДАГОГІКА І та медико-біологічні
*----«---------------* проблеми фізичного
виховання і спорту
«Загальні основи неолімпійського спорту» як нормативна дисципліна підготовки фахівців зі спорту
Долбишева Н. Г.
Дніпропетровський інститут фізичної культури і спорту
Анотації:
Представлено напрямки формування знань з неолімпійського спорту на освітньо-кваліфікаційних рівнях «Магістр» та «Спеціаліст» зі спеціальності «Спорт» (за видами). Розкрито структуру та зміст навчальної дисципліни «Організаційно-правові основи неолімпійських видів спорту». Надані перспективи впровадження дисципліни «Загальні основи неолімпійського спорту» з навчальним навантаженням 72 години, яка включає два блоки змістовних модулів кожен з них складається з двох модулів. Навчальною програмою передбачено 20 лекційних і 16 семінарських навчальних годин, 4 години на здачу модульного контролю, 32 години на самостійну роботу, підсумковий контроль здійснюється у формі заліку. Дисципліна дозволяє сформувати інтелектуального, теоретично-освіченого та практично-адаптованого фахівця до сучасної діяльності даної галузі спорту відповідно до професійних компетенцій.
Ключові слова:
неолімпійський, спорт, магістр, спеціаліст, навчальна, дисципліна, змістовний. модулю.
Долбишева Н. Г. «Общие основы не-олимпийського спорта» как нормативная дисциплина подготовки специалистов по спорту. Представлено направление формирования знаний по неолимпийскому спорту на образовательноквалификационных уровнях «Магистр» и «Специалист» по специальности «Спорт» (по видам). Раскрыта структура и содержание учебной дисциплины «Организационно-правовые основы неолимпийских видов спорту». Представлены перспективы внедрения дисциплины «Общие основы неолимпийского спорта» с учебной нагрузкой 72 часов, которая включает два блока содержательных модулей каждый из которых состоит из двух модулей. Учебной программой предусмотрено 20 лекционных и 16 семинарских часов, 4 часа на сдачу модулей, 32 часа на самостоятельную работу, итоговый контроль осуществляется у форме зачета. Дисциплина позволяет сформировать интеллектуального, теоретико-просвещенного и практически-адаптивного к современной деятельности данной области спорта в соответствии с профессиональными компетенциями специалиста.
неолімпійський, спорт, магистр, специалист, учебная, дисциплина, содержательный, модуль.
DolbyshevaN.G. 'GeneralFundamentals of Non-Olympic Sport' as a normative discipline for training of specialists in sport. The article presents the direction of knowledge formation in non-Olympic sport on educational competence levels 'Master'- and 'Specialist'- in specialty 'Sport'- (according to kinds of sport). The article also exposes the structure and content of the educational subject 'Organizational and legal fundamentals of non-Olympic sports'-. The article presents perspectives of the subject 'General Fundamentals of Non-Olympic Sport'- introduction which is included in normative part of educational and professional program in amount 72 hours (2 blocks of content modules, every of which consists of two modules). Educational programme supposes 20 hours of lectures, 16 hours of seminars, 4 hours for passing modules, 32 hours for independent work. Final test is implemented in form of a credit. The subject gives the possibility to form an intelligent, theoretically competent and practically adapted to modern activity in this sphere of sport expert according to professional competences.
non-Olympic, sport, master, expert, educational, subject, content, module.
Вступ.
Концепція підготовки фахівця зі спорту вказує на формування фундаментальних знань, що гарантують їх професійну мобільність у професійному середовищі, яке постійно розвивається [9]. Сфера спорту, на початку ХХІ століття, в Україні набула свого соціального розвитку в різних його напрямках, таких як масовий, олімпійський, професійний спорт, спорт для всіх та неолімпійський, який набув свого законодавчого статусу у 2011 р.
Його інтенсивний розвиток у різних напрямках -від масового до професійного, на різних рівнях — від державного до комерційного, вимагає насамперед удосконалення системи підготовки майбутніх фахівців зі спорту в системі вищих навчальних закладах, а саме формування спеціальних знань та умінь з неолімпій-ського спорту. Формування даних знань обумовлюється по-перше тим, що, академічна ступінь магістра зі спорту надає освітній рівень спрямований на науково-дослідну, науково-педагогічну, фізкультурно-спортивну та організаційно-управлінську діяльність [9, 10]. Так, у відповідності до Національного класифікатора професій ДК 003−2010, затвердженого та введеного в дію 01. 11. 2010, наказом Держстандарту України від 28. 07. 2010 № 327, магістр та спеціаліст зі спорту (за видами) має право працювати на посадах: виконавчого директора, президента, віце-президента, генерального секретаря федерації, державного (головного) тренера, начальника команди як олімпійських
© Долбишева Н. Г., 2012
та і неолімпійських видів спорту- голови спортивного клубу, директора (та інших посадах) підприємств, установ, організації фізкультурно-спортивної спрямованості, навчальних (навчально-тренувального) центрів, шкіл (вищої спортивної майстерності, спеціалізованої дитячо-юнацької, спортивно-технічної і ін.), комплексів (оздоровчого, спортивного, туристського), завідувача навчально-наукових баз, спортивних споруд, начальника обороно-спортивного табору та клубів (аероклубу, службового собаківництва, спортивно-технічного, стрілецько-спортивного та ін.), у яких культивуються неолімпійські види спорту- завідувача відділу (центральні органи державної влади), керівника підрозділів та менеджера у сфері культури, відпочинку та спорту- керівника фізичного виховання, викладачем ВНЗ (спортивного профілю) та вчителя спеціалізованих навчальних закладів (училищ фізичної культури). По-друге — здійснюється перехід тренерів, які отримали вищу освіту з теорії та методики одного виду спорту (в більшості випадках з олімпійського виду), до роботи з дітьми з неолімпійських видів спорту (відповідно до суміжних). Втретє - пов’язане з Євроінтеграцією та комерціалізацією освіти, що, в свою чергу сприяло перегляду основних напрямів підготовки фахівця галузі знань фізичного виховання, спорту та здоров’я людини, а саме з відкриттям спеціалізацій з неолімпійських видів спорту, таких як більярд, спортивні танці, пауерліфтинг, регбі, гирьовий спорт, кікбоксінг, східні єдиноборства, футзал, спортивного фітнесу, національних бойових
32 012
ш
мистецтв та ін., що супроводжується розробкою програм з «Теорія та методика обраного виду спорту» й корекції окремих навчальних програм з дисциплін циклу загально-професійної, професійно-орієнтованої та практичної підготовки [6].
Відповідно до вищезазначеного система підготовки фахівців зі спорту на рівні магістра та спеціаліста повинна з здійснюватися до сучасних вимог держаного рівня. Тому, актуальність даного дослідження пов’язана з переглядом системи підготовки та перепідготовки даних фахівців відповідно до впровадження в навчальний процес ДДІФКіС дисципліни «Організаційно-правові основи неолімпійського спорту» і розробки та впровадження авторського курсу з дисципліни «Загальні основи неолімпійського спорту», що, в свою чергу, підвищить рівень інтелектуальності, теоретичної освіченості та адаптованості до сучасних вимог індустрії спорту майбутніх фахівців сфери фізичної культури і спорту.
Аналіз останніх досліджень та публікацій свідчить, що даний напрям дослідження є новим відносно формування знань з неолімпійського спорту. Однак необхідно зазначити, що у матеріалах науково-практичних конференціях представлені питання щодо структури та змісту навчальних дисциплін: «Професійна діяльності тренера» (Ю. Брискін, А. Передерій, М. Пітин, 2010), на прикладі Львівського державного університету фізичної культури- «Охорона праці в галузі» (О. Микитчик, 2012), на прикладі Дніпропетровського державного інституту фізичної культури і спорту та «Охорони праці» (Е.Н. Кійно, 2012), на прикладі Білоруського державного університету фізичної культури- практики-стажування магістрів (С.Ф. Матвеєв, Т. А. Кропивницька, 2011), «Загальна теорія спорту для всіх» (М.В. Дутчак, 2011) та «Професійний спорт» (О.В. Борисова, С.Ф. Матвеєв, 2012), на прикладі Національного університету фізичного виховання і спорту України- «Нетрадиційні методи відновлення у фізичній культурі та спорту» (Л. Подригало, К. Прусик, Є. Прусик, 2012), на прикладі Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди та Гданської академії фізичного виховання та спорту (Польща).
Робота виконується відповідно нового напряму дослідження на кафедрі олімпійського та професійного спорту Дніпропетровського державного інституту фізичної культури та спорту за темою «Історичні, організаційно-правові аспекти та теоретико-методичні засади неолімпійського спорту в Україні та на світовому просторі».
Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження — дослідити науково-методичне підґрунтя запровадження нормативної дисципліни «Загальні основи неолімпійського спорту» її структуру та зміст.
Методи дослідження: метод системного аналізу- метод аналізу та узагальнення документальних матеріалів- метод первинного вітчизняного досвіду- метод порівняння та абстрагування.
Результати дослідження.
Запровадження дисципліни «Організаційно-правові основи неолімпійських видів спорту» у навчальний процес Дніпропетровського державного інституту фізичної культури і спорту (ДДІФКіС) здійснювався на підставі рішення Вченої ради протокол № 2 від 28 вересня 2011 р. Дана дисципліна входить до нормативної частини навчальної програми і впровадження її обумовлюється сучасними вимогами до фахівця галузі спорту. Магістр та спеціаліст зі спорту повинен володіти не тільки системою знань з олімпійського та професійного спорту, а й знаннями з неолім-пійського спорту, оскільки він з одного боку відповідно до Закону України «Про фізичну культуру і спорт», який набув чинності 1 січня 2011 р. він є визнаним як самостійним напрямом спорту, а з другого — набуває все більшого значення в соціальному і спортивному житті суспільства. Впровадження даної дисципліни передбачає: формування і удосконалення комплексу спеціальних здібностей, що забезпечують ефективну професійну діяльність в сфері спорту- застосування набутих знань галузі неолімпійського спорту при вирішенні конкретних наукових, практичних та інших завдань- розвиток навичок самостійної роботи та оволодіння технологією пізнавальної діяльності відповідно до неолімпійського спорту- формування наукових інтересів магістрантів та спеціалістів щодо неолімпійського спорту.
У ході вивчення дисципліни, яка охоплює 36 навчальних годин (1 змістовного модулю), передбачається формування знань тільки на загальноосвітньому рівні щодо функціонування та розвитку неолімпій-ського спорту в Україні та на світовому просторі, вирішивши завдання з формування знань у магістрів та спеціалістів з організаційних основ, функціонування та правового законодавства неолімпійських видів спорту, які розкривають основні проблеми неолімпій-ських видів спорту їх взаємодії з Міжнародними спортивними організаціями та історії розвитку окремих неолімпійських видів спорту.
Метою дисципліни є формування та систематизація теоретичних і практичних знань з історичних та організаційно-правових аспектів розвитку неолімпій-ських видів спорту.
Програма занять включає лекційний курс, семінарські заняття, самостійну роботу. Лекційний курс переслідує мету — надання нових даних про стан, проблеми та перспективи розвитку неолімпійського спорту, семінарські заняття проводяться з метою систематизації та закріплення теоретичних і практичних знань, розвиток творчих здібностей та підвищення активності магістрантів та спеціалістів, формування уміння формулювати і відстоювати свої думки. Самостійна робота проводиться з метою оволодіння технологією з пізнавальної діяльності щодо вивчення та аналізу рекомендованої додаткової науково-практичної літератури з тем лекційного курсу, написання рефератів та контрольних робіт.
На підставі річного досвіду та аналізу впровадження даної дисципліни визначилось, що не раціонально
І ПЕДАГОГІКА І та медико-біологічні
проблеми фізичного виховання і спорту
обмежуватися лише історичними та організаційно-правовими аспектами з неолімпійських видів спорту. Необхідно охоплювати питання щодо функціонування та управління неолімпійського спорту в системі міжнародного спортивного руху, історії та структуриза-ції розвитку неолімпійських видів спорту, етапів розвитку й характеристикою Всесвітніх ігор та їх місце в олімпійському русі, основних досягнень Українських спортсменів на міжнародних змаганнях різного рівня тощо.
Крім того формування знань з неолімпійського спорту повинно здійснювати на підставі міжпред-метних зв’язків та накопичених знань отриманих студентом на попередніх курсах. Відповідно до вищезазначеного колективом інституту (кафедрою ОПС, іноземних мов та соціально-гуманітарних наук) від-кориговані окремі теми з дисциплін з «Історії фізичної культури та спорту», «Організація та управління фізичною культурою та спортом», «Менеджмент та маркетинг фізичної культури та спорту», «Ділова іноземна мова» та «Політико-правові основи фізичної культури та спорту», а також розроблена навчальна програма «Загальні основи неолімпійського спорту», яка на підставі рішення Вченої раді ДДІФКіС увійшла до нормативної частини навчальних дисциплін освітньо-професійної програми (ОПП) підготовки магістрів та спеціалістів зі спорту у кількості 72 годин (2 модулів) (табл. 1).
Ураховуючи обсяг знань та умінь щодо підготовки магістрів та спеціалістів зі спорту проект програми з дисципліни «Загальні основи неолімпійського спорту», передбачає 20 лекційних та 16 семінарських годин, 4 години здача змістовних модулів та 32 години самостійного роботи (табл. 2).
Відповідно до першого модуль студентам необхідно опанувати питання, які пов’язані з місцем і значенням неолімпійського спорту в структурі міжнародного спортивного руху, основними етапами розвитку нео-лімпійського спорту, загальною характеристикою нео-лімпійських видів спорту та їх класифікацію, функціонуванням та системою управління неолімпійським спортом на міжнародному рівні (структуру та діяльність Асоціації спортивних федерацій визнаних МОК, щодо розвитку неолімпійських видів спорту (AR-ISF), Асоціації СпортАккорд, Міжнародної асоціації Всесвітніх ігор (IWGA), Міжнародної асоціації інтелектуальних видів спорту (IMSA), Міжнародного союзу суспільної організації «Європейський спортивний комітет» та комісії з неолімпійських видів спорту Європейського Олімпійського комітету), а також історичні аспекти, хронологію, особливості організації та проведення Всесвітніх та Європейських ігор.
Другий змістовний модуль обумовлюється формуванням системи знань з організації, управління та функціонування неолімпійського спорту в Україні, основ законодавчої бази діяльності державних, громадських та приватних організацій, історії розвитку неолімпійських видів спорту, що культивуються в Україні та окремих питань щодо маркетингової
діяльності у неолімпійському спорті. Необхідно зазначити, що другий модуль передбачає вивчення особливостей змагальної діяльності та на основі її визначення системи підготовки в неолімпійських видах спорту.
Самостійна робота студента передбачає: аналіз неолімпійського спорту у міжнародному спортивному русі та його вплив на олімпійський рух- представлення структури управління неолімпійським спортом на міжнародному рівні та в Україні у схематичній (табличній) формі та розкриття основних завдань та напрямків їх діяльності- у табличній формі надання хронології Всесвітніх ігор різного рівня- підготовку реферативної роботи щодо історичного розвитку неолімпійських видів спорту, які культивуються в України та світовому просторі (за вибором) — підготовку доповідей щодо участі українських спортсменів на міжнародному рівні з неолімпійського виду спорту (за вибором) — виконання аналізу (у довільній формі) змагальної діяльності та системи підготовки у неолімпійському виді спорту (за вибором).
У процесі опанування програми дисципліни «Загальні основи неолімпійського спорту» у фахівця зі спорту (магістр та спеціаліст) формується обсяг знань та вмінь щодо вирішення певних професійних завдань з урахуванням професійних компетенцій, які розкриті у освітньо-кваліфікаційних характеристиках підготовки «Магістра» та «Спеціаліста» (затверджені рішенням Вченої ради ДДІФКіС):
• здатність використовувати фундаментальні знання з гуманістичних і соціально-економічних наук, застосовувати їх у політично-правовій сфері, поєднувати теоретичні й практичні аспекти політико-правових основ-
• здатність використовувати поглиблені знання з основ законодавчої бази України в обсязі, необхідному для виконання професійних, організаційно-управлінських, науково-дослідних, методичних та педагогічних завдань-
• здатність використовувати фундаментальні знання з основ теорії та методики спортивного тренування з різних видів спорту, технології планування в олімпійському, професійному та неолімпійському спорті в обсязі, необхідному для навчання та виховання спортивного резерву-
• володіти фундаментальними знаннями з організаційно-правових аспектів олімпійського, неолімпійського та професійного спорту- здатність використовувати знання з теоретико-методичних основ неолімпійського спорту-
• уміння вести дискусію і викладати основи теорії і методики спортивного тренування з олімпійського, неолімпійського та професійного спорту-
• здібність до ділових комунікацій в професійній сфері, знання основ ділового спілкування, навички роботи в трудовому колективі, спортивній команді-
• здатність використовувати теоретичні засади з різних напрямків спорту та основ теорії підготовки спортсменів.
32 012
Ш
Таблиця 1
Розподіл навчальних годин
Освітньо-кваліфікаційний рівень Магістр зі спорту, спеціаліст зі спорту
Форма навчання Денна
Семестр Другий
Кількість годин (всього) 72 години
Кількість блоків змістовних модулів 1 блок — 36 годин 2 блок — 36 годин
Кількість змістовних модулів, що входять до кожного блоку 1 блок — 1,2 змістовний модуль- 2 блок — 3,4 змістовний модуль.
Кількість тем, що входить до кожного змістовного модулю 1 блок — 1 змістовних модулі - 2 теми 2 змістовний модуль — 1 тема 2 блок — 3 змістовний модуль — 2 теми 4 змістовний модуль — 2 теми
Підсумковий контроль Залік
Таблиця 2
Зміст навчальної дисципліни «Загальні основи неолімпійського спорту»
Назва змістовного модулю Теми змістовних модулів Обсяг годин
лекції семінари самостійна робота
Модуль 1 — 36 годин
1. Неолімпійський спорт у сучасному міжнародному спортивному русі 1.1. Неолімпійський спорту в сучасному суспільстві 2 2 4
1.2. Структура та основні напрямки діяльності Міжнародних спортивних організацій щодо неолімпійського спорту 4 4 6
2. Характеристика Міжнародних змагань з неолімпійських видів спорту 2.1. Історичні аспекти та хронологія проведення Всесвітніх ігор з неолімпійських видів спорту 4 2 6
Модульний контроль 1 2
Разом за перший модуль 10 10 16
Модуль 2 — 36 годин
3. Організаційна структура та основні напрямки діяльності органів управління, що забезпечують неолімпійський спорт в Україні. 3.1. Організаційна структура та основні напрямки діяльності Спортивного комітету України 1 1 2
3.2. Проблеми комерціоналізації неолімпійського спорту 1 1 2
4. Історичні аспекти розвитку, неолімпійських видів спорту та характеристика їх змагальної діяльності й системи підготовки 4.1. Основи історичного розвитку неолімпійських видів спорту, що культивуються в Україні. 6 4 6
4.2.' Характеристика змагальної діяльності та система підготовки в неолімпійських видах спорту 2 2 6
Модульний контроль 2 2
Разом за другий модуль 10 10 16
Разом 20 20 32
Висновки.
1. Відповідно до сучасних вимог індустрії спорту виникає необхідність в удосконаленні системи підготовки фахівців зі спорту, тому актуальність полягає у впровадженні дисципліни «Загальні основи неолім-пійського спорту» у навчальний процес ВНЗ спортивної спрямованості.
2. Перспектива впровадження дисципліни «Загальні основи неолімпійського спорту» обумовлюється необхідністю та систематизацією формування знань з різних напрямів спорту та підвищенню вимог до фахівця зі спорту. Опанування знаннями з неолімпій-
ського спорту, на рівні з олімпійським, професійним та спорту для всіх, дозволить майбутньому фахівцю зі спорту бути більш освіченим у теоретичному плані та адаптованим до практичної діяльності відповідного до сучасного розвитку суспільства.
Перспективи подальшого дослідження є розробка лекційного курсу з дисципліни «Загальні основи неолімпійського спорту», впровадження його в навчальний процес підготовки магістрів та спеціалістів, визначення його ефективності щодо формування освіченого фахівця зі спорту.
І ПЕДАГОГІКА І та медико-біологічні
проблеми фізичного виховання і спорту
Література:
1. Бріскін Ю., Передерій А., Пітин М. Удосконалення структури та змісту навчальної дисципліни «Професійна майстерність тренера». Фізична активність, здоров’я і спорт, 2010, № 1, С. 74−79.
2. Борисова О. В., Матвеев С. Ф. Проблемы и пути их решения на примере учебной дисциплины «Профессиональный спорт». Международная научно-практическая конференция по проблемам физической культуре и спорта государств-участников Содружества Независимых Государств: научное издание материалы международной научно-практической конференции (Минск, 23−24 мая 2012) в 4-х частях, Ч. 2, С. 272−275.
3. Дутчак М. В. Общая теория спорта для всех. Конгресс — спорт для всех. Moldova: USEFS, С. 73−77.
4. Кийко Е. Н. Специфика дисциплины «Охрана труда» в спортив-
ном вузе. Международная научно-практическая конференция по проблемам физической культуры и спорта государств-участников Содружества Независимых Государств: научное издание ма-
териалы международной научно-практической конференции (Минск, 23−24 мая 2012) в 4-х частях, Ч. 2, С. 306−308.
5. Конох А. П. Теоретичні та методичні засади професійної підготовки майбутніх фахівців із національних бойових мистецтв у вищих педагогічних навчальних закладах. Фізична культура і спорт, 2011, Вип. 10, 400−404 с.
6. Матвеєв С.Ф., Крапивницкая Т. А. Структура стажировки магистров в Национальном унверситете физического воспитания и спорта Украины. Конгресс — спорт для всех. Moldova: USEFS, С. 90−93.
7. Микитчик О. «Охрана труда в отрясли» как нормативная дисциплина подготовки специалистов вузов физкультурноспортивного профиля. Международная научно-практическая конференция по проблемам физической культуры и спорта государств-участников Содружества Независимых Государств: научное издание материалы международной научнопрактической конференции (Минск, 23−24 мая 2012) в 4-х частях, Ч. 2, С. 340−343.
8. Подригало Л., Прусик Кр., Прусик Кат. Основные закономерности преподавания учебной дисциплины «Нетрадиционные методы восстановления в физической культуре и спорта». Физическое воспитание студентов, 2012, № 4, С. 111−114.
9. Савченко В. Г., Долбишева Н. Г. Професійна діяльність магістрі з олімпійського спорту. Дніпропетровськ, 2011, 170 с.
10. Шкребтій Ю.М., Матвєєв С.Ф., Бойко В. Ф. та інші. Організаційно-методичні засади підготовки спеціалістів на освітньо-кваліфікаційному рівні «Магістр» зі спеціальності «Олімпійський та професійний спорт», К.: ВПЦ «Експрес», 2006, 72 с.
Информация об авторе: Долбишева Нина Григорьевна
dolbysheva-nina@rambltr. ru Днепропетровский государственный институт физической культуры и спорта
ул. Набережная Победы, 10, г. Днепропетровск — 49, 49 094, Украина
Поступила в редакцию 07. 08. 2012 г.
References
1. Briskin Iu., Perederij A., Pitin M. Fizichna aktivnist', zdorov’ia i sport [Physical activity, health and sport], 2010, Vol. 1, pp. 74−79.
2. Borisova O. V, Matveev S.F. Mezhdunarodnaia nauchno-prakticheskaia konferenciia po problemam fizicheskoj kul’ture i sporta gosudarstv-uchastnikov Sodruzhestva Nezavisimykh Gosudarstv [International Scientific and Practical Conference on Problems of Physical Culture and Sport in Countries — Participants of Commonwealth of Independent States], Vol. 2, pp. 272−275.
3. Dutchak M.V. Kongress — sport dlia vsekh [Congress — sport for all], Moldova: USEFS Publ., pp. 73−77.
4. Kijko E.N. Mezhdunarodnaia nauchno-prakticheskaia konferenciia po problemam fizicheskoj kul’ture i sporta gosudarstv-uchastnikov Sodruzhestva Nezavisimykh Gosudarstv [International Scientific and Practical Conference on Problems of Physical Culture and Sport in Countries — Participants of Commonwealth of Independent States], Vol. 2, pp. 306−308.
5. Konokh A. P Fizichna kul’tura i sport [Physical culture and sport], 2011, Vol. 10, 400−404 pp.
6. Matveiev S.F., Krapivnickaia T.A. Kongress — sport dlia vsekh [Congress — sport for all], Moldova: USEFS Publ., pp. 90−93.
7. MhkhthhkO. Mezhdunarodnaia nauchno-prakticheskaia konferenciia po problemam fizicheskoj kul’ture i sporta gosudarstv-uchastnikov Sodruzhestva Nezavisimykh Gosudarstv [International Scientific and Practical Conference on Problems of Physical Culture and Sport in Countries — Participants of Commonwealth of Independent States], Vol. 2, pp. 340−343.
8. Podrigalo L., Prusik Kr., Prusik Kat. Fizicheskoe vospitanie studentov [Physical education of students], 2012, Vol. 4, pp. 111−114.
9. Savchenko V.G., Dolbisheva N.G. Profesijna diial’nist' magistriv z olimpijs’kogo sportu [Professional activity of magisters of Olympic sport], Dnepropetrovsk, 2011, 170 p.
10. Shkrebtij Iu.M., Matvieiev S.F., Bojko V.F. ta inshi. Organizacijno-metodichni zasadi pidgotovki specialistiv na osvitn’o-kvalifikacijnomu rivni «Magistr» zi special'-nosti «Olimpijs'kij ta profesijnij sport» [Organizational-methodical approaches of training specialists of Magister on speciality «Olympic and professional sport"], Kiev, Express, 2006, 72 p.
Information about the author:
Dolbysheva N.G.
dolbysheva-nina@rambltr. ru Dnepropetrovsk State Physical Culture and Sport Institute Naberena Pobedy str. 10, Dnepropetrovsk — 49, 49 094 Ukraine.
Came to edition 07. 08. 2012.

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой