Изменение показателей умственной работоспособности детей младшего школьного возраста под влиянием растительных ароматических веществ

Тип работы:
Реферат
Предмет:
Биология


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

ЗМІНА ПОКАЗНИКІВ РОЗУМОВОЇ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ ПІД ВПЛИВОМ РОСЛИННИХ АРОМАТИЧНИХ РЕЧОВИН
Вовканич А. С.
Львівський державний університет фізичної культури
Анотація. У статті розглядаються особливості зміни деяких показників розумової працездатності школярів молодшого віку під впливом сеансів аромапрофілактики, які передбачали використання рослинних ароматичних речовин. Доведено, що застосування сеансів аромапрофілактики сприяє суттєвому зниженню розумового стомлення обстежених школярів, що дозволяє рекомендувати їх для впровадження в роботу з дітьми цього віку у шкільної оздоровчий практиці.
Ключові слова: розумова працездатність, продуктивність, точність, функціональний стан, школярі та школярки, молодший шкільний вік, аромапрофілактика.
Аннотация. Вовканыч А. С. Изменение показателей умственной работоспособности детей младшего школьного возраста под влиянием растительных ароматических веществ. В статье рассматриваются особенности изменения некоторых показателей умственной работоспособности школьников младшего возраста под влиянием сеансов аромапрофилактики, предусма-
© Вовканич А. С., 2009
тривающих использование растительных ароматических веществ. Доказано, что применение сеансов аромапрофилактики способствует существенному снижению умственного утомления обследованных школьников, что позволяет рекомендовать их для внедрения в работу с детьми данного возраста в школьной оздоровительной практике.
Ключевые слова: умственная работоспособность, продуктивность, точность, функциональное состояние, школьники и школьницы, младший школьный возраст, аромапрофилактика. Annotation. Vovkanych A.S. Change of indexes the mental capacity of children of midchildhood under influence of vegetable aromatizers. In the article the features of change of some indexes the mental capacity of schoolboys of junior age are examined under influence of sessions of aromaprophilactiks, foreseeing the use of vegetable aromatizers. It is well-proven that application of sessions of aromaprophilactiks is instrumental in the substantial decline of mental fatigue of the inspected schoolboys, that allows to recommend them for introduction in work with the children of this age in school health practice.
Keywords: mental capacity, productivity, exactness, functional state, aromaprophilactiks, schoolboys and schoolgirls, midchildhood.
Вступ.
Однієї з актуальних проблем збереження здоров' я молодших школярів є профілактика стомлення як фізичного, так і розумового.
У цей час багато навчальних закладів переходять у більше інтенсивний режим, відповідно, у цих умовах на учнів має істотний вплив ряд негативних факторів (надмірні навчальні навантаження, малорухомий спосіб життя, неправильний режим дня та ін.), які, можливо, мають несприятливий вплив на організм молодших школярів [1].
Можливою причиною виникнення й розвитку високої захворюваності і є розумова перевтома школярів, яка може бути вчасно помічена педагогом і ліквідована на стадії стомлення за допомогою фізичних вправ, релаксації, аромасеанса, прогулянки на свіжому повітрі й т.п. Інтенсивна розумова праця може призвести до стомлення, що в наслідку може викликати зниження адаптаційних можливостей організму учнів. Контролювати й регулювати процес розумової працездатності дитини повинен вчитель, тому що від успішності рішення цієї проблеми залежить, наскільки успішно буде здійснюватися процес навчання й розвитку особистості. Особливо сенситивний до стомлення молодший шкільний вік [2, 3].
Досить перспективним є використання рослинних ароматичних речовин у підвищенні здібності до навчання й запам’ятовування, а так само до зниження стомлення одночасно [4].
Експериментально встановлене, що вдихання запаху троянди та лимону знімає почуття утоми, сприяє процесу пізнання, стимулює пам’ять. викликає підвищену здатність до зосередження й швидкого виконання завдань. Іланг-іланг збуджує нервову систему, сприяє розумовій праці, підвищує працездатність. Апельсин гірький позитивно впливає на настрій [4, 5, б].
У ході обробки літературних даних, ми припускаємо, що ароматичні рослинні речовини мають вплив на зниження стомлюваності у дітей молодшого шкільного віку, що дозволяє рекомендувати застосування аромапрофілактики в шкільній профілактиці розумової стомлюваності, що й послужило вибором напрямку дослідження.
Робота виконана за планом НДР Львівського державного університету фізичної культури.
Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Метою дослідження було вивчення можливості підвищення розумової працездатності молодших школярів в умовах шкільного процесу шляхом використання рослинних ароматичних речовин. Відповідно ставили наступні завдання:
Проаналізувати показники розумової працездатності та функціонального стану до проведення аромапрофілактики.
Простежити зміни у продуктивності та точності роботи молодших школярів під впливом рослинних ароматичних речовин.
Дослідити зміни у функціональному стані молодших школярів під впливом ефірних олій.
В експерименті брали участь школярі молодших класів. Сеанси аромапрофілактики проводилися в класах під час занять, не порушуючи звичайний режим роботи школи. Тривалість сеансу 20−25 хв., концентрація летучих речовин у повітрі становила 0.5 мг/м3. Курс складався з 12 щоденних процедур, крім вихідних днів. Аромакомпозиція складалася з наступного набору ефірних масел: троянда, іланг-іланг, лимон, апельсин гіркий.
Результати досліджень.
Дані представлені на рис. 1 говорять про те, що до аромапрофілактики найменша кількість помилок була допущена хлопчиками 2-го класу (б, 2)
і дівчинками 1-го класу (9,8), а найбільша кількість помилок відмічалася у школярів 4-го класу (хлопчики — 17,5, дівчинки — 14,3). Це можна пояснити тим, що учні 4-х класів мають більш трьох ново-веденних дисциплін, що значно відбивається на показниках розумової працездатності, у зв’язку з перевтомою на тлі недовідновлення.
При аналізі коректурних проб до й після 12-ти сеансів ароматичними рослинними речовинами (табл. 1), ми спостерігаємо суттєві зміни при вимірюванні розумової працездатності.
За допомогою сеансів аромапрофілактики нам вдалося вірогідно підвищити продуктивність роботи як у хлопчиків, так і у дівчинок молодших класів. При оцінці точності роботи у дівчинок молодших класів, також, вірогідно покращився результат, на відміну від дівчаток, у хлопчиків не простежується тенденція до підвищення точності роботи, можливо це пов' язане з більше відповідальним відношенням дівчинок до виконання завдання.
Це ще раз доводить, що під впливом ефірних олій у молодших школярів покращилася короткочасна пам’ять і підвищилася увага.
Під впливом ефірних масел, багатокомпо-нентність яких обумовлює широкий спектр впливу на організм дитини, спостерігаються істотні зміни у функціональному стані молодших школярів.
Цьому свідчать криві на рис. 2. До сеансів аромапрофілактики, як у хлопчиків, так і у дівчинок не спостерігається повного відновлення на 25−30 секунді роботи, що говорить про швидку стомлюваність і зниження працездатності.
кількість
помилок
хлопчики
кількість помилок 1б
14
12
10
8
б
4
2
0
дівчата
1
Примітка:? до сеансів
Q після 6-ти сеансів S після 12-ти сеансів
клас
клас
Рис. 1 Розподіл помилок по класах розраховуючи на одного школяра (за результатами коректурної проби)
1
2
3
4
2
3
4
Після 6-ти сеансів простежуються незначні зміни у дівчинок і більше суттєві зміни в хлопчиків, але так само як і на початку дослідження, повного відновлення не відбувається.
А вже після 12-ти сеансів у хлопчиків наступає фаза повного відновлення, а в дівчинок прослі-джується чітка тенденція повернення до вихідного рівня. Такі зміни у молодших школярів можна пояснити тим, що насичення повітря рослинними ароматичними речовинами дає «поштовх» до вивільнення незатребуваних ресурсів організму дітей.
Таким чином, проведені дослідження дозво-
лили констатувати позитивний вплив сеансів аро-мапрофилактики на рівень розумової працездатності школярів молодшого віку.
Висновки.
Під впливом сеансів аромапрофілактики у дітей молодшого шкільного віку покращилися психомоторні показники нервової системи у дівчинок на 32,8%, у хлопчиків на 48,3%. Вірогідно підвищилася продуктивність роботи під впливом сеансів аромапрофілактики у дівчинок на 14,5%, у хлопчиків на 19,7. Сеанси аромапрофілактики поліпшили короткочасну пам'-ять і увагу у дівчинок на 40,1%, у
Таблиця 1
Вплив сеансів аромпрофілактики на розумову працездатність хлопчиків (п=29) та дівчинок (п=61)
молодшого шкільного вік (М±м)
Показники Група До аромапрофілактики Після б-ти сеансів Після 12-ти сеансів
Продуктивність роботи Хлопчики 331,2±28,831 394,5±27,782 412,9±35,170*
Дівчатка 379,5±1б, б31 431,1±15,150* 443, б±15,710*
Точність роботи Хлопчики 0,89±0,028 0,93±0,014 0,95±0,011
Дівчатка 0,89±0,020 0,93±0,011 0,9б±0,015*
Примітка: * - p& lt-0,05 в порівнянні з величинами, які зареєстровані до застосування аромапрофілактики.
кількість точок 32 30 28 2б 24 22 20 18 0
5
кількість точок
32 ЗО 28 26 24 22 20 18 0
10
15
20
25
30 сек
5 10 15 20 25 30 сек
Рис. 2 Вплив сеансів аромапрофілактики на функціональний стан молодших школярів Примітки: • - • •-до аромапрофілактики- - - після 6-ти сеансів- -*------------після 12-ти сеансів
хлопчиків на 38,2%. Під впливом ароматичних рослинних речовин відбулися покращення показників функціонального стану дітей молодшого шкільного віку — у хлопчиків на 10,8%, у дівчинок на б, 9%.
Сеанси аромапрофілактики можуть бути рекомендовані для впровадження в шкільний процес для профілактики розумової стомлюваності.
Подальші дослідження передбачається провести в напрямку вивчення інших проблем працездатності дітей молодшого шкільного віку.
Література:
1. Адаптация организма подростков к учебной нагрузке / Под ред. Д. В. Колесова. — М.: Педагогика, 1987. — 152 с.
2. Пратусевич Ю. М. Определение работоспособности учащих-
ся. -М: Медицина, 1985. — 128 с.
3. Акимова М. К., Козлова В. Т Психологическая коррекция умственного развития школьников: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. — М.: Академия, 2000. — 160 с.
4. Солдатченко С. С., Кащенко Г Ф. Головкин В. А. и др. Полная книга по ароматерапии. — Симферополь: Таврида, 2007.
— 592 с.
5. Николаевский В. В., Еременко А. Е., Иванов И. К. Биологическая активность эфирных масел. — М.: Медицина, 1987.
— 144 с.
6. Солдатченко С. С., Кащенко Г. Ф., Пидаев А. В. Ароматера-пия. — Симферополь: Таврида, 1999. — 209 с.
Надійшла до редакції 16. 05. 2009р.
nvmalikov@mail. ru

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой