Изменения функционального состояния организма студенток под влиянием средств физического воспитания и апитерапии

Тип работы:
Реферат
Предмет:
Медицина


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

Зміни функціонального стану організму студенток
• ^ • і • • • •••
під впливом засобів фізичного виховання і апітерапії
Чернієнко О.А., Григус І.М.
Рівненський базовий медичний коледж,
Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука
Анотації:
Наведені дані про застосування засобів фізичного виховання в поєднанні з апітерапією щодо покращення функціонального стану організму студенток. Дослідження довело покращення функціонального стану дихальної та серцево-судинної систем організму студенток під впливом запропонованої програми фізичного виховання в поєднанні з апітерапією та раціональним харчуванням. Доведено, що позитивний вплив засобів фізичного виховання в поєднанні з апітерапією на функціональний стан організму дітей старшого шкільного віку.
Ключові слова:
фізичне виховання, апітерапія, функціональний стан організму, діти старшого шкільного віку.
Черниенко А. А., Григус И. М. Изменения функционального состояния организма студенток под влиянием средств физического воспитания и апитерапии. Приведены данные
о применении средств физического воспитания в сочетании с апитерапией относительно улучшения функционального состояния организма студенток. Исследование довело улучшение функционального состояния дыхательной и сердечно-сосудистой систем организма студенток под влиянием предложенной программы физического воспитания в сочетании с апитерапией и рациональным питанием. Доказано, что положительное влияние средств физического воспитания в сочетании с апитерапией на функциональное состояние организма детей старшего школьного возраста.
физическое воспитание, апитерапия, физическая работоспособность, дети старшего школьного возраста.
Chernienko A.A. Grigus I.M. Changes in functional state of students under the influence of physical education and apiotherapy. The data on the use of physical education in conjunction with apiotherapy for improving the functional state of students. The study has brought improvement in the respiratory and cardiovascular systems of the body of students under the influence of the proposed program of physical education in conjunction with apiotherapy and nutrition. It is bringing a positive influence of physical training in combination with apiotherapy on functional status in children high school age.
physical training, apiotherapy, physical performance, children high school age.
Вступ.
В останні роки все частіше йдеться про фізичний стан організму не тільки як про абстрагований соціальний феномен, але і як про властивість особистості. В системі фізичного виховання акцентуються механізми і ефекти впливу на її розумовий розвиток та розширення пізнавальної інформативності, вдосконалення почуттів і соціальної поведінки, моральності
і духовності.
Вирішення питання фізичного вдосконалення та зміцнення здоров’я дітей ефективно відбувається шляхом комплексного розв’язання педагогічних, медичних і соціальних завдань з урахуванням індивідуальних особливостей дитини в різні вікові періоди.
Чинна концептуальна основа системи шкільного фізичного виховання полягає у формуванні рухової сукупності людини, яка виявляється в оволодінні руховими вміннями і навичками для досягнення визначеного результату з бігу, стрибків, метань. Однак, за цим результатом не видно рівня розвитку особистості дитини з її інтересами, потребами, прагненнями. У процесі фізичного виховання не враховується, що показники сили, витривалості, спритності - це тільки зовнішній бік, який не завжди зумовлений внутрішнім психофізичним станом дитини.
Все висвітлене вище обґрунтовує актуальну та складну проблему фізичного виховання підростаючого покоління та покращення функціонального стану організму.
Аналіз науково-методичної літератури з проблеми організації фізичного виховання дітей старшого шкільного віку показав, що нині з'-ясовано мотиви студентів факультету фізичного виховання щодо управлінської діяльності [1]- проаналізовано, що враховуючи індивідуальну підготовку студентів на заняттях з фізичного виховання у ВНЗ, підтверджено ефективність точного
© Чернієнко О.А., Григус І.М., 2010
дозування фізичних вправ [6]- розглянуто результати застосування занять силової спрямованості у навчальному процесі фізичного виховання [2]- проаналізовано значення засобів фізичного виховання для корекції порушень постави студентів вищих навчальних закладів з різним рівнем фізичного стану [3]- з'-ясовано мотиви, яким надають перевагу студенти технічного університету під час характеристики свого ставлення до фізичного виховання [5]- з застосуванням сучасних наукових методик дослідження обґрунтовано рівні фізичних навантажень і визначено чотири етапи занять з фізичного виховання студенток спеціальної медичної групи- розроблено та запроваджено науково обґрунтовану програму з дисципліни «Фізичне виховання» для студенток спеціального навчального відділення ВНЗ III — IV рівнів акредитації МОЗ України [4].
Дослідження виконано відповідно до наукової теми Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука «Ефективність фізичної реабілітації осіб різного віку при порушенні функціонування систем організму. Відновлення психофізичних властивостей спортсменів засобами фізичної реабілітації», номер державної реєстрації 0109Ш3 032.
Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета роботи — довести позитивний вплив засобів фізичного виховання в поєднанні з апітерапією на функціональний стан організму дітей старшого шкільного віку.
Методи дослідження. Для вирішення поставлених завдань проведено аналіз та узагальнення даних науково-методичної та спеціальної літератури, педагогічне спостереження, обстеження, тестування.
Результати дослідження.
Досліджувався контингент студентів Рівненського базового медичного коледжу. У нашому дослідженні взяло участь 60 дівчат старшого шкільного віку. Сту-
денти були поділені на контрольну (п=30) та основну (п=30) групи, які були ідентичними за віком та фізичним розвитком. Студенти контрольної групи займалися за загальноприйнятою програмою фізичного виховання. Студенти основної групи займалися за комплексною програмою фізичного виховання в поєднанні з апітерапією, вони відвідували секції за вибором, а це їм зараховувалося, як відвідування необхідних занять. У результаті вивчення препарату «Чудо-мед» ми рекомендували застосовувати його студентам основної групи. Проаналізувавши також літературні джерела, ми виявили, що «Чудо-мед» можна рекомендувати всім, хто займається фізичними вправами, хто хоче бути активним та працездатним протягом усього дня [7].
Меню студенток основної групи складали завчасно з дотриманням сучасних вимог до раціонального харчування і потреб у харчових продуктах і енергії. У харчових раціонах була достатня кількість вітамінів, А (всі форми) і С, вміст мінеральних речовин був у межах норми. Зі збільшенням віку дітей змінюється самооцінка правильності режиму і складу харчування, але ця оцінка кардинально розходиться з реальним харчуванням.
Щоб визначити реакцію дихальної системи на фізичне навантаження, ми застосували пробу Сєркіна на початку і наприкінці дослідження.
Суттєве скорочення часу виконання проби вказує на погіршення функції дихання, а також кровообігу і нервової системи. При регулярних і вірно побудованих фізкультурних заняттях час затримки дихання повинен збільшуватися. Результати реакції дихальної системи на фізичне навантаження студенток контрольної групи на початку дослідження подані на рис. 1.
З рис. 1 ми можемо зробити висновок, що у студенток контрольної групи на початку дослідження реакція дихальної системи на навантаження була незадовільною: 21 (70,00%) студентка контрольної групи мала середню реакцію дихальної системи на навантаження- 9 (30,00%) студенток контрольної групи мали погану реакцію дихальної системи на навантаження.
Результати реакції дихальної системи на фізичне навантаження студенток основної групи на початку дослідження подані на рис. 2.
З рис. 2 ми можемо зробити висновок, що у студенток основної групи на початку дослідження реакція дихальної системи на навантаження була незадовільною: 19 (63,33%) студенток основної групи мали середню реакцію дихальної системи на навантаження- 11 (36,67%) студенток основної групи мали погану реакцію дихальної системи на навантаження.
Проаналізувавши отримані дані з рис. 1 та 2, можна сказати, що реакція дихальної системи на навантаження на початку дослідження у студентів обох груп значно не відрізнялася і була на незадовільному рівні.
Важливе значення для нормального функціонування і розвитку організму дітей старшого шкільного віку має харчування, тому ми детально слідкували за харчуванням студенток основної групи та пояснювали їм під час співбесід його важливість.
На початку дослідження ми провели опитування щодо наступних характеристик:
• режим харчування-
• кратність споживання основних продуктів харчування протягом тижня-
• рівень гігієнічних знань з питань раціонального харчування-
• якісний склад харчування проаналізовано на підставі вивчення основних харчових продуктів.
На початку дослідження було встановлено, що режим харчування дітей старшого шкільного віку є нераціональним. З усього загалу обстежених чотириразове харчування мають 8 (26,67%) контрольної групи та 6 (10,87%) студенток основної групи- триразове харчування у 13 (43,33%) студенток контрольної групи та у 16 (53,33%) студенток основної групи- дворазове харчування було у 9 (30,00%) студенток контрольної групи та у 8 (26,67%) студенток основної групи. Зі збільшенням віку дітей суттєво зменшується частка тих, що харчуються 4 рази на день. Відповідно дещо збільшується частка дітей, які мають триразове харчування і особливо зміни відбуваються, коли дитина поступає на навчання і переходить на самостійно організоване харчування в поєднанні з навчанням у коледжі та проживанням у гуртожитку.
Питання індивідуалізації харчування включають в себе і поняття про біохімічну індивідуалізацію організму. Слід відзначити, що такі фізичні якості, як сила і витривалість скелетних м’язів, у більшості генетично передумовлені. Вони залежать від співвідношення різних за характером біохімічного обміну волокон у кожному окремому м’язі.
Необхідно підкреслити, що третина дітей не дотримується ще одного важливого принципу харчування — тривалості перерв між окремими прийомами їжі. Встановлено, що між першим сніданком і обідом або обідом і вечерею тривалість перерв становить понад 6 годин.
У результаті проведених досліджень ми бачимо, що стан харчування дітей старшого шкільного віку є нераціональним, не сприяє підвищенню фізичної працездатності, не сприяє зміцненню здоров’я.
Результати реакції дихальної системи на фізичне навантаження студенток контрольної групи наприкінці дослідження подані на рис. 3.
З рис. 3 ми можемо зробити висновок, що реакція дихальної системи на навантаження у студенток контрольної групи наприкінці дослідження значно не змінилася, хоча є незначне покращення: 3 (10,00%) студентки контрольної групи мали високу реакцію дихальної системи на навантаження- 20 (66,67%) студенток контрольної групи мала середню реакцію дихальної системи на навантаження- 7 (23,33%) студенток контрольної групи мали погану реакцію дихальної системи на навантаження.
Результати реакції дихальної системи на фізичне навантаження студенток основної групи наприкінці дослідження подані на рис. 4.
З рис. 4 ми можемо зробити висновок, що реакція дихальної системи на навантаження у студенток осно-
погана реакція 30%
середня
реакція
70%
Рис. 1. Результати виконання проби Сєркіна студентками контрольної групи на початку дослідження
погана реакція
37%
середня
реакція
63%
Рис. 2. Результати виконання проби Сєркіна студентками основної групи на початку дослідження
висока
10%
погана реакція 23%
середня
реакція
67%
Рис. 3. Результати виконання проби Сєркіна студентками контрольної групи наприкінці дослідження
висока
27%
погана реакція
13%
середня
реакція
60%
Рис. 4. Результати виконання проби Сєркіна студентками основної групи наприкінці дослідження
Таблиця 1
Результати виконання індексу Скібінскі у дітей старшого шкільного віку обох груп на початку дослідження (в балах)
Контингент Oцінка функціонального стану
X ± m рівень
Контрольна група 24,37±2,62 Задовільний
Oсновна група 19,67±2,32 Задовільний
Таблиця 2
Результати визначення індексу Скібінскі у дітей старшого шкільного віку обох груп наприкінці дослідження (в балах)
Контингент Oцінка функціонального стану
X ± m рівень
Контрольна група 29,90±2,77 Задовільний
Oсновна група 50,07±2,46 Добрий
вної групи завдяки запропонованій програмі фізичного виховання в поєднанні з апітерапією наприкінці дослідження значно покращилась: 8 (26,67%) студенток основної групи мали високу реакцію дихальної системи на навантаження- 18 (60,00%) студенток основної групи мали середню реакцію дихальної системи на навантаження- 4 (13,33%) студентки основної групи мали погану реакцію дихальної системи на навантаження.
Обґрунтувавши отримані дані з рис. 3 та 4, можна сказати, що реакція дихальної системи на навантаження наприкінці дослідження у студенток основної групи значно краща, ніж у студенток контрольної групи.
На початку і наприкінці дослідження ми за допомогою індексу Скібінскі комбіновано оцінили функцію дихальної і серцево-судинної систем.
При низький оцінці індексу Скібінскі можна стверджувати про недостатність функціональних можливостей органів дихання і кровообігу та зниженої стійкості до гіпоксії.
Середні значення оцінки індексу Скібінскі на початку дослідження обох груп подано в табл. 1.
Аналізуючи дані результати тестування, ми бачимо, що функція дихальної і серцево-судинної систем на початку дослідження студентів обох груп була ідентичною і відповідала задовільному рівню: в контрольній групі середній бал дорівнює 24,37±2,62, що є вищим ніж в основній групі, — 19,67±2,32.
Середні значення оцінки індексу Скібінскі наприкінці дослідження студенток обох груп подано в табл. 2.
Аналізуючи дані результати тестування, ми бачимо, що функція дихальної і серцево-судинної систем наприкінці дослідження у студенток основної групи значно краща, ніж у студенток контрольної групи. Наприкінці дослідження середня оцінка функціонального стану в контрольній групі 29,90±2,77 балів, що відповідає задовільному функціональному стану, а в основній групі середня оцінка функціонального стану — 50,07±2,46 балів, що відповідає доброму функціональному стану.
Наведені дані тестування функціонального стану організму дітей старшого шкільного віку доводять,
що за допомогою застосування комплексної програми фізичного виховання в поєднанні з апітерапією його показники наприкінці дослідження в основній групі значно кращі, ніж у контрольній групі, що доводить ефективність впровадженої програми.
Висновки.
Дослідження довело позитивний вплив впровадженої програми фізичного виховання в поєднанні з апітерапією на функціональний стан організму дітей старшого шкільного віку.
Перспективи подальших досліджень ми вбачаємо в пошуку ефективних засобів фізичного виховання для вдосконалення рухових здібностей студентів.
Література:
1. Безкоровайна Л. Визначення мотивації до управлінської діяльності студентів факультету фізичного виховання та спорту / Л. Безко-ровайна // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. — 2006. — № 4. — С. 12−14.
2. Гунько П. М. Активізація процесу фізичного виховання студентів за допомогою занять силової спрямованості / П. М. Гунько // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. — 2005. — № 23. — С. 13−16.
3. Данило С. Корекція порушень постави студентів вищих навчальних закладів засобами фізичного виховання / С. Данило // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. — 2006. — № 10. — С. 198−200.
4. баночко O.Ю. Oбґрyнтyвання рівнів фізичних навантажень студенток спеціальних медичних груп: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання і спорту: спец. 24. 00. 02 «Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення"/ O^. Ьаночко. — Л., 2009. — 20 с.
5. Путров С. Ю. Мотиви до занять фізичним вихованням студентів технічного університету / С. Ю. Путров, Л. П. Сущенко // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. — 2006. — № 4. — С. 151−153
6. Ціпов'яз А.Т. Ефективність дозованих фізичних вправ / А.Т. Ціпов'яз, М. П. Севрюк, М. А. Жданова, Б.І Геращенко // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. — 2006. — № 3. — С. 109−111.
7. Чернієнко OA. Підвищення фізичної працездатності дітей старшого шкільного віку / OA. Чернієнко, ЇМ. Григус // Концепція розвитку галузі фізичного виховання і спорту в Україні. — Рівне: Редакційно-видавничий центр Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука, 2010. — Вип. VII. — С. 326−337.
Надійшла до редакції 30. 10. 2010р.
Григус Игорь Михайлович Черниенко Александр Андреевич grigus. igor@yandex. ua

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой