Изменения интегральных показателей квалифицированных стрелков из лука под влиянием экспериментальной программы совершенствования технической подготовленности

Тип работы:
Реферат
Предмет:
Физическая культура и спорт


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

а2012 11
•• • * 1 * ** Зміни інтегральних показників кваліфікованих стрільців з лука під впливом експериментальної програми удосконалення технічної підготовленості
Антонов С. В., Бріскін Ю.А., Пітин М.П.
Львівський державний університет фізичної культури
Анотації:
Розглянуто аспекти спрямованого розвитку координаційних здібностей стрільців з лука. До педагогічного експерименту були залучені 45 спортсменів (24 юнаки, 21 дівчина). Експеримент тривав 1 рік та включав 2 підготовчих періоди макроциклів. Вони містили по 20 тижневих мікроци-клів, що були об'-єднані у чотири мезоцикли. Встановлено, що суттєвий приріст результативності у контрольних вправах можливий при корекції направленості тренувального процесу на розвиток координаційних здібностей. Виділено тренувальні засоби педагогічного спрямування щодо розвитку фізичних якостей у поєднанні з координаційними здібностями.
Рекомендовано зменшення акцентів розвитку спеціальних проявів максимальної сили щодо швидкісно-силової витривалості.
Встановлено напрямки формування адекватної структури техніки пострілу з врахуванням специфічних відчуттів у змагальній діяльності.
Ключові слова: інтегральні, показники, кваліфіковані, стрільці, техніка, ефективність.
Антонов С. В., Брискин Ю. А., Питин М. П. Изменения интегральных показателей квалифицированных стрелков из лука под влиянием экспериментальной программы совершенствования технической подготовленности. Рассмотрены аспекты направленного развития координационных способностей стрелков из лука. До педагогического эксперимента были привлечены 45 спортсменов (24 юноши, 21 девушка). Эксперимент длился 1 год и включал 2 подготовительных периода макроциклов. Они содержали по 20 недельных микроциклов, которые были объединены в четыре мезоцикла. Установлено, что существенный прирост результативности в контрольных упражнениях возможен при коррекции направленности тренировочного процесса на развитие координационных способностей. Выделены тренировочные средства педагогического направления относительно развития физических качеств в сочетании с координационными способностями. Рекомендовано уменьшение акцентов развития специальных проявлений максимальной силы относительно скоростно-силовой выносливости. Установлены направления формирования адекватной структуры техники выстрела с учетом специфических ощущений в соревновательной деятельности.
интегральные, показатели,
квалифицированные, стрелки, техника, эффективность.
Antonov S.V., Briskin Y.A., Pitin M.P. Changes of integral indexes of skilled shooters from a bow under the influence of experimental program of perfection of technical preparedness. The aspects of the directed development of co-ordinating capabilities of shooters are considered from a bow. In pedagogical experiment were attracted 45 sportsmen (24 boys, 21 girls). Experiment was lasted by 1 year and included 2 preparatory period of macrocycles. They contained for 20 week'-s microcycle which were incorporated in four mesocycle. It is set that the substantial increase of effectiveness in control exercises is possible at the correction of orientation of training process on development of coordinating capabilities. Trainings facilities of pedagogical direction are selected in relation to development of physical qualities in combination with co-ordinating capabilities. Diminishing of accents of development of the special displays of maximal force is recommended relatively speed-power to endurance. Directions of forming adequate structure of shot technique are set taking into account the specific feelings of competition activity.
integral, indicators, qualified, archers, technical, efficiency.
Вступ.
Рівень спортивних результатів спортсменів України та об'єктивно зумовлені високі вимоги до склад-нокоординаційної структури змагальної діяльності та відповідно підготовленості стрільців з лука актуалізують науково-практичні завдання удосконалення технічної підготовленості стрільців з лука [1, 2, 4, 6, 9]. Перспективним слід вважати корегування передумов ефективної техніки пострілу на етапі спеціалізованої базової підготовки за допомогою використання спрямованого розвитку координаційних здібностей стрільців з лука [3, 5, 7, 8, 10].
Власне технічна підготовка у стрільбі з лука розглядалася, переважно, у напрямах формування структури рухових дій з використанням технічних засобів навчання (Калініченко А.Н., 1995) — оцінювання технічної підготовленості (Зыков М.Б., Саблин В. Г., Локшин Л. Л., 1981) — вдосконалення підготовленості висококваліфікованих спортсменів (Шилин Ю.Н., 1984- Балов А. Ш., Сафронова Г. Б. та ін., 1989- Виноградський Б. А. 1996, 2004- Яковлев Б. А. 1999- Сыманович П. Г, 2005, Тарасова Л. В. 2008 та ін.). Це визначає необхідність з’ясування ефективності програми удосконалення технічної підготовки кваліфікованих спортсменів за допомогою спрямованого розвитку їх координаційних здібностей у напрямі інтегральних показників технічної підготовленості.
© Антонов С. В., Бріскін Ю.А., Пітин М.П., 2012 doi: 10. 6084/m9. figshare. 97 344
Дослідження виконане у відповідності до теми 2. 17 «Моделювання біомеханічних систем у складно координаційних видах спорту» Зведеного плану науково-дослідної роботи у сфері фізичної культури і спорту на 2011−2015 рр.
Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження: визначити ефективність програми удосконалення технічної підготовленості шляхом спрямованого розвитку координаційних здібностей за інтегральними показниками кваліфікованих стрільців з лука.
Методи дослідження: теоретичний аналіз та узагальнення науково-методичної літератури- аналіз документальних матеріалів- педагогічне спостереження- педагогічний експеримент- методи математичної статистики.
Організація дослідження. Педагогічний експеримент з реалізацією традиційної та експериментальної (авторської) програм тривав з 1 серпня 2011 року до 27 червня 2012 року та включав два повторюваних підготовчих періоди макроциклів підготовки. Вони містили по 20 тижневих мікроциклів, що були об'єднані у чотири мезоцикли.
Експериментальними чинниками були: збільшення частки обсягу тренувальних навантажень спрямованих у структурі загальної та спеціальної фізичної підготовки для удосконалення координаційних здібностей (до 35% та 45% відповідно) — тренувальних
І ПЕДАГОГІКА І
ПСИХОЛОГІЯ
та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту
засобів з педагогічним спрямуванням щодо комплексного розвитку різних фізичних якостей у поєднанні з координаційними здібностями (з 60 до 80%) — зменшення акцентів щодо розвитку спеціальних проявів максимальної сили та корекції тренувальних впливів щодо швидкісно-силової витривалості (з 20 до 5% та з 25 до 20% відповідно).
До педагогічного експерименту були залучені 45 стрільців з лука, що перебувають на етапі спеціалізованої базової підготовки провідних СДЮШОР з цього виду спорту м. Львів (експериментальна група: 12 хлопців та 12 дівчат) та м. Харків (контрольна група: 12 хлопців та 9 дівчат).
Результати дослідження.
Якісним критерієм ефективності програм технічної підготовки, що були використані для стрільців з лука на етапі спеціалізованої базової підготовки стала констатація динаміки інтегральних показників технічної підготовленості кваліфікованих стрільців з лука впродовж дослідження (табл. 1, 2).
Аналіз результатів трьох проведених тестування на різних етапах педагогічного експерименту дозволив вцілому засвідчити позитивні тенденції для більшості показників інтегральної підготовленості кваліфікованих стрільців з лука зі складу як контрольної, так і експериментальної груп.
При цьому відзначимо, що за абсолютними значеннями відбулися прирости результатів у контрольній вправ «Стрільба 18×18». Для спортсменів контрольної групи при стабілізації середньо групового показника за період першого етапу 144,33−144,43 оч. (І та ІІ тестування відповідно) встановлене зростання до 148,48±5,82 за результатами другого етапу. Це може вказувати на формування кумулятивного ефекту та реалізацію довготривалої адаптації до спрямованих навантажень у межах традиційної програми технічної підготовки [1, 3, 5].
Кваліфіковані стрільці експериментальної групи, за допомогою спрямованого розвитку координаційних здібностей змогли досягнути відповідного показника значно раніше, в кінці першого етапу педагогічного експерименту (143,67±7,24 оч. — І тестування та 148,33±4,63 оч. — ІІ тестування). В подальшому сформований ще вищий рівень підготовленості, як нако-
пичувальний ефект нами засвідчено збільшення абсолютного показника результату до 153,75±4,73 оч.
Разом з тим, при збільшенні результатів кваліфікованих стрільців з лука контрольної та експериментальної групи витрати часу на виконання даної вправи зазнавали зменшення, що вказує на формування у спортсменів певного ритму виконання вправи. Також, це може свідчити про вироблення ознак навику, тобто автоматизму та стабільності техніки змагальної вправи [4, 6, 8, 9, 10]. Так, спортсмени контрольної групи, витрачаючи 381,33 с на виконання вісімнадцяти пострілів на початку дослідження змогли зменшити витрати до 366,33 с. Водночас варто відзначити, що це відбулося впродовж другого етапу педагогічного експерименту. За підсумками першого вони витрачали в середньому 383,76 с (ІІ тестування).
Для стрільців з лука експериментальної групи динаміка цього показника вказує на більш виражені адаптаційні зміни функціональних систем організму за підсумками двох етапів. Початкові показники (376,29±25,20 с) було зменшено до 372,17±26,02 с (ІІ тестування) та у подальшому до 341,92±26,32 с.
У контрольній вправі «М3», яка повністю відображала умови змагальної діяльності зафіксовано збільшення результатів як у цілому (60 пострілів), так і в окремих відрізках (1−30, 31−60 постріли). При цьому у стрільців з лука контрольної групи вони мали хвилеподібний характер зі незначним зменшенням усередині педагогічного експерименту. Тобто можна стверджувати, що спортсмени не в повній мірі змогли адаптувати характеристики виконання техніки вправи до сформованих приростів проявів силових якостей [6, 7]. Це конкретизовано у відповідних результатах для першого відрізку (1−30 постріли) — 248,33 оч. (І тестування), 247,05 оч. (ІІ тестування) та у підсумку 250,71 оч. Відзначимо, що спортсмени контрольної групи у порівнянні з експериментальною показали незначний дисбаланс між повторами у цій контрольній вправі, що може бути резервом до підвищення результату вцілому [5, 6]. Також це може свідчити, що спортсмени не змогли провести впрацьовування внаслідок необхідності прояву вищого рівня силових якостей, що впливає у їхньому випадку на техніку пострілу [6]. Другий відрізок вправи мав наступні зна-
Таблиця 1
Інтегральні показники технічної підготовленості кваліфікованих стрільців з лука впродовж дослідження
№ КОНТРОЛЬНІ ЗРІЗИ
І тестування ІІ тестування ІІІ тестування
ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ КГ
М ± т М ± т М ± т М ± т М ± т М ± т
143,67±7,24 144,33±5,41 148,33±4,63 144,43±4,68 153,75±4,73 148,48±5,82
376,29±25,20 381,33±19,88 372,17±26,02 383,76±37,33 341,92±26,32 366,33±41,01
247,79±9,17 248,33±8,60 252,79±5,84 247,05±6,29 254,83±3,67 250,71±4,19
251,63±12,10 251,86±11,98 251,08±7,19 252,62±6,01 256,71±4,42 253,71±4,67
499,42±12,20 500,19±11,47 503,88±8,94 499,67±10,30 511,54±6,22 504,43±6,25
55,08±3,05 55,90±2,43 58,17±2,22 53,81±2,02 62,13±2,80 56,81±4,12
52,04±2,46 52,05±2,73 54,46±2,17 51,14±3,04 59,04±2,76 54,24±3,02
110,67±14,88 108,05±14,22 124,38±8,91 101,52±10,23 137,29±16,45 110,29±16,42
Примітка: 1 — результат стрільби у вправі «18×18" — 2 — час на виконання вправи «18×18" — 3 — сума 1−30 пострілів у вправі М3- 4 — сума 31−60 пострілів у вправі М3- 5 — сума 1−60 пострілів у вправі М3- 6 — сума у вправі «Стрільба сидячи на стільці" — 7 — сума у вправі «Стрільба стоячи на платформі" — 8 — результат вправи «Стрільба з закритими очима».
а2012 11
чення: 251,86±11,98 (І тестування), 252,62±6,01 (ІІ тестування) та у підсумку 253,71±4,67 оч. Для загальної суми у цій вправі характерні коливання на різних етапах від 499,42±12,20 оч. до 504,43±6,25 оч.
Представники експериментальної групи, на відміно від своїх колег з контрольної групи показували більш рівні результати у двох повтореннях в межах цієї контрольної вправи в кінці першого та другого етапів педагогічного експерименту. Це вказує на більш швидке виведення функціонування відповідних систем організму на оптимальний рівень, що для них пов’язано з координаційною структурою змагальної вправи [3, 8]. Відповідно сума у цій контрольній вправі мала прямолінійне зростання від першого до останнього зрізу. Абсолютні значення результатів у першому відрізку вправи збільшувалися з 247,79 до 254,83 оч., другому — від 251,63 до 256,71 оч. та сумі -від 499,42 до 511,54 оч.
На наш погляд, більш виражена ефективність авторської програми технічної підготовленості може бути продемонстрована на прикладі контрольних вправ зі зміненими умовами [1]. Одразу відзначимо, ю що абсолютні значення на зрізах проведених після формуючої частини (ІІ та ІІІ тестування) перевага за абсолютними показниками результатів була на боці стрільців з лука експериментальної групи. Аналізуючи динаміку у контрольній вправі «Стрільба сидячи на стільці» при подібності початкових показників (55,08±3,05 оч. — ЕГ, 55,90±2,43 оч. — КГ) значення подальших контрольних зрізів були на користь експериментальної групи (ІІ тестування: 58,17±2,22 оч. (ЕГ)
проти 53,81±2,02 (КГ) та ІІІ тестування: 62,13±2,80 оч. (ЕГ) проти 56,81±4,12 (КГ).
Схожа ситуація спостерігається і для інших варіантів зі зміненими умовами виконання змагальної вправи. У варіанті стрільби з платформи загальна зміна абсолютних значень містилася у діапазоні 52,05−54,24 оч. для контрольної групи та 52,04−59,04 для експериментальної групи. Ще більш виражені відмінності зміни абсолютних значень зафіксовані у варіанті виконання вправи зі заплющеними очима. Можна стверджувати, що вперше використані зміщені акценти у підготовці стрільців з лука на етапі спеціалізованої базової підготовки у напрямі розвитку їх координаційних здібностей дозволили покращити абсолютні показники з 110,67±14,88 до 137,29±16,45 оч. (проміжний показник — 124,38±8,91 оч. Це, в свою чергу, дозволяє передбачати подальші прирости у основних змагальних вправах, що проводяться з залученням схожого комплексу сенсомоторних якостей спортсменів [2, 3, 4].
Відзначимо, що традиційні підходи до технічної підготовки на цьому етапі дозволили стабілізувати рівень результатів контрольних вправ зі зміненими умовами вцілому. Наприклад, у контрольній вправі «Стрільба зі заплющеними очима» відбулися коливання результатів при незначних відмінностях початкових та кінцевих показників (108,05±14,22 оч. та 110,29±16,42 оч. відповідно).
Підтвердженням більш значущої переваги у ефективності авторської програми технічної підготовки, а точніше формування передумов забезпечення технічної
Таблиця 2.
Динаміка змін (абсолютної та відносної) інтегральних показників технічної підготовленості стрільців з лука контрольної та експериментальної груп
1 ЕГ-КГ Г 2 КГ 1−2 2 ЕГ-КГ Г 3 И КГ 2−3 3 ЕГ-КГ ЕГ 1−3 КГ 1−3
1 2 3 4 5 6 7 8 9
абс. зн. 0,67 4,67** 0,10 -3,90** 5,42** 4,05** -5,27** 10,08** 4,14*
% 0,46 3,25 0,07 -2,70 3,65 2,80 -3,55 7,02 2,87
абс. зн. 5,04 -4,13 2,43 11,60 -30,25** -17,43 24,42* -34,38** -15,00
% 1,32 -1,10 0,64 3,02 -8,13 -4,54 6,67 -9,14 -3,93
абс. зн. 0,54 5,00* -1,29 -5,74** 2,04 3,67* -4,12** 7,04** 2,38
% 0,22 2,02 -0,52 -2,33 0,81 1,48 -1,64 2,84 0,96
абс. зн. 0,23 -0,54 0,76 1,54 5,62* 1,10 -2,99* 5,08* 1,86
% 0,09 -0,22 0,30 0,61 2,24 0,43 -1,18 2,02 0,74
абс. зн. 0,77 4,46 -0,52 -4,21 7,67** 4,76 -7,11** 12,13** 4,24
% 0,15 0,89 -0,10 -0,84 1,52 0,95 -1,41 2,43 0,85
абс. зн. 0,03 2,29** -2,10** -4,36** 3,96** 3,00** -5,32** 6,25** 0,90
% 0,05 4,10 -3,75 -8,10 6,81 5,58 -9,36 11,19 1,62
абс. зн. 0,01 2,42** -0,90 -3,32** 4,58** 3,10** -4,80** 7,00** 2,19**
% 0,01 4,64 -1,74 -6,48 8,42 6,05 -8,86 13,45 4,21
абс. зн. -2,62 13,71** -6,52* -22,85** 12,92** 8,76** -27,01** 26,63** 2,24
% -2,42 12,39 -6,04 -22,51 10,39 8,63 -24,49 24,06 2,07
Примітка: * - р& lt-0,05, ** - р& lt-0,01- По вертикалі: 1 — результат стрільби у вправі «18×18" — 2 — час на виконання вправи «18×18" — 3 — сума 1−30 пострілів у вправі М3- 4 — сума 31−60 пострілів у вправі М3- 5 — сума 1−60 пострілів у вправі М3- 6 — сума у вправі «Стрільба сидячи на стільці" — 7 — сума у вправі «Стрільба стоячи на платформі" — 8 — результат вправи «Стрільба з закритими очима». По горизонталі: 1, 4, 7- порівняння показників експериментальної та контрольної груп на початку дослідження, у середині дослідження та в кінці дослідження (1, 2, 3 зріз) — 2, 5 — зміни показників експериментальної групи на першому та другому етапах педагогічного експерименту- 3, 6 — зміни показників контрольної групи на першому та другому етапах педагогічного експерименту- 8, 9 — зміни показників експериментальної та контрольної груп за два етапи педагогічного експерименту.
І ПЕДАГОГІКА І
ПСИХОЛОГІЯ
та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту
підготовленості кваліфікованих стрільців з лука на етапі спеціалізованої базової підготовки стали результати визначення достовірності встановлених відмінностей між інтегральними показниками технічної підготовленості на різних етапах педагогічного експерименту.
Незважаючи на незначні коливання та переваги показників спортсменів однієї з груп, статистично достовірних відмінностей на початковому рівня підготовленості між експериментальною та контрольною групами не виявлено (0,01−2,42% при р& gt-0,05).
Водночас за результатами реалізації першого етапу педагогічного експерименту у спортсменів експериментальної групи встановлені достовірні прирости у показниках результативності контрольної вправи «Стрільба 18×18» (4,67 оч., 3,25% при р& lt-0,01), першого відрізку у вправі «М3» (5,00 оч., 2,02%, при р& lt-0,05) та усіх варіантах контрольних вправ зі зміненими умовами (2,42−13,71 оч., 4,10−12,39% при р& lt-0,01). Це підтверджує правильність добору тренувальних засобів у межах авторської програми технічної підготовки кваліфікованих стрільців з лука [5]. При цьому у інших інтегральних показниках технічної підготовленості виявлені коливання значень змін від -1,10 до 0,89 при р& gt-0,05.
Спрямованість традиційної програми технічної підготовки кваліфікованих стрільців з лука дозволила їм зберегти та незначно покращити набутий попередньо рівень (від -1,74 до 0,64 при р& gt-0,05) та суттєво (р& lt-0,05−0,01) погіршити показники у двох варіантах виконання стрільбі зі зміненими умовами: сидячи на стільці (-2,10 оч., -3,75%) та зі заплющеними очима (-6,62 оч., 6,04%). Це вказує на те, що незважаючи на набуття спортсменами контрольної групи вищого рівня силових можливостей, вони не змогли сформувати адекватної структури техніки пострілу з врахуванням специфічних відчуттів для змагальної діяльності стрільби з лука [6].
Отримані зміни показників впродовж першого етапу педагогічного експерименту дозволи констатувати наявність достовірних відмінностей у рівнях інтегральної підготовленості стрільців з лука контрольної та експериментальної груп. При цьому, у всіх випадках виявлена перевага змін, що відбулися на користь представників власне експериментальної групи. Якщо для контрольних вправ зі зміненими умовами це було передбачуваним (3,32−22,51%, при р& lt-0,01), адже структура та зміст авторської програми технічної підготовки містила формуючі компоненти [6]. То вперше визначено ефективність використаного підходу і для показників контрольних вправ: результативність у «Стрільбі 18×18» (3,90 оч., 2,70%, при р& lt-0,01), першому відрізку вправи «М3» (5,74 оч., 2,33% при р& lt-0,01). Це також підтверджує наукові дані щодо високого рівня перенесення тренованості стрільців з лука між змагальними вправами та їх тренувальними варіантами [1].
Відзначимо, що кумулятивний ефект, який засвідчений упродовж періоду дослідження виражався у достовірних змінах показників спортсменів контрольної та експериментальної груп і за другий етап педагогічного експерименту. Так, незважаючи на перевагу
у кількості достовірних змін представників експериментальної групи, впродовж другого етапу педагогічного експерименту спортсмени контрольної групи покращили результати (р& lt-0,05−0,01) у сумі «Стрільби 18×18» (4,05 оч., 2,80%), першому відрізку вправи «М3» (3,67 оч., 1,48%) та усіх варіантах вправ зі зміненими умовами (5,58−8,63%).
Спортсмени експериментальної групи, досягнули більш вищого якісного рівня виконання контрольних вправ у сумі та часі виконання вправи «Стрільба 18×18» (3,65 та 8. 13% відповідно, р& lt-0,01), сумі другого відрізку та вцілому вправи «М3» (5,62−7,67 оч., 1,52−2,24%, при р& lt-0,05−0,01) та очікувано — у вправах зі зміненими умовами (6,81−10,39%, при р& lt-0,01). Це, на нашу думку, пов’язано із збільшеним обсягом виконання складно координаційних вправ специфічного та неспецифічного характеру у авторській програмі технічної підготовки [5].
За підсумками двох етапів педагогічного експерименту сформувалися яскраво виражені відмінності за усіма інтегральними показниками технічної підготовленості між спортсменами контрольної та експериментальної груп. Перевага представників контрольної групи виявлена виключно у часових показниках виконання контрольної вправи «Стрільба 18×18», тобто її швидшому виконанні (24,42 с, 6,67%, при р& lt-0,05). У інших встановлене домінування стрільців з лука експериментальної групи (1,41−24,49%, при р& lt-0,05−0,01).
Цікавим є те, що відмінності, які підтверджені у третьому тестуванні (підсумковому) сформовані за рахунок приростів показників спортсменів експериментальної групи у всіх контрольних вправ (2,0224,06%, при р& lt-0,05−0,01) на фоні достовірного покращення підготовленості стрільцями з лука контрольної групи лише у сумі вправи «Стрільба 18×18» та варіанту «Стрільба стоячи на платформі» (4,14 оч., 2,87% та 2,19 оч., 4,21% відповідно при р& lt-0,05−0,01) (табл. 2).
Отримані дані дозволили вперше сформувати наукові положення щодо ефективності спрямованого розвитку координаційних здібностей в удосконаленні технічної підготовленості кваліфікованих стрільців з лука, що перебувають на етапі спеціалізованої базової підготовки.
Висновки.
Встановлено ефективність авторської програми удосконалення технічної підготовленості стрільців з лука на етапі спеціалізованої базової підготовки за допомогою спрямованого розвитку їхніх координаційних здібностей, що підтверджена перевагою спортсменів експериментальної над контрольною групою у інтегральних показниках технічної підготовленості - результаті у вправі «Стрільба 18×18" — сум окремих відрізків та вцілому у вправі «М3" — сум у вправах зі зміненими умовами виконання (сидячи на стільці, стоячи на платформі- зі закритими очима) — 1,41−24,49%, при р& lt-0,05−0,01.
При оптимальному розвитку силових якостей кваліфікованих стрільців з лука на етапі спеціалізованої базової підготовки суттєвий приріст їх результативності у контрольних вправах щодо інтегральних по-
а2012
казників технічної підготовленості та вцілому опти-мізація характеристик техніки пострілу можливі при корекції направленості навчально-тренувального процесу на спрямований розвиток їхніх координаційних здібностей.
Література:
1. АнтоновС.В., ПітинМ.П. Результативністьвисококваліфікованих стрільців з лука у контрольних вправах із ускладненими умовами виконання, Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту, 2011, № 9, С. 8−10.
2. Болобан В. Н. Сенсомоторная координация как основа технической підготовки, Наука в олимпийском спорте, 2006, № 2, С. 96−102.
3. Виноградський Б. А. Моделювання середовища зовнішніх умов як засіб вдосконалення спортивної майстерності лучників високої кваліфікації, Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту, 2004, № 6, С. 9−17.
4. Заневский Т. П. Моделювання рухів тіла стрільця з лука, Фізична культура та спорт — важливий фактор виховання особистості та зміцнення здоров’я населення, 1998, С. 54−56.
5. Пітин М., Антонов С. Перспективні напрями удосконалення технічної підготовки спортсменів у стрільбі з лука, Молода спортивна наука України, 2010, Вип. 14, Т1., С. 208−214.
6. Платонов В. Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Общая теория и ее практические приложения, К., Олимпийская литература, 2004, 584 с.
7. Сыманович П. Г. Средства и методы комплексного контроля юных стрелков из лука, Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту, 2005, № 4, С. 82−88.
8. Alex J.Y. Lee, Yu-Chi Chiu, Ying-Fang Liu, Wei-Hsiu Lin. The effect of 8 weeks archery training on postural stability in children, Gait & amp- Posture, 2009, Vol. 30, Supplement 2, P. 117.
9. Ertan H. Muscular activation patterns of the bow arm in recurve archery, Journal of Science and Medicine in Sport, Vol. 12 (3), 2009, P. 357−360.
10. Lin J. Activation and tremor of the shoulder muscles to the demands of an archery task, Journal of Sports Sciences, 2010, Vol. 28 (4), P. 415−421.
Информация об авторах: Антонов Сергей Васильвич
pityn7@gmail. com
Львовский государственный университет физической культуры ул. Костюшко 11, г. Львов, 79 000, Украина.
Брискин Юрий Аркадиевич
pityn7@gmail. com
Львовский государственный университет физической культуры ул. Костюшко 11, г. Львов, 79 000, Украина.
Питин Марьян Петрович
pityn7@gmail. com
Львовский государственный университет физической культуры ул. Костюшко 11, г. Львов, 79 000, Украина.
Поступила в редакцию 05. 09. 2012 г.
Перспективи подальших досліджень передбачають вивчення ефективності запропонованої програми удосконалення технічної підготовленості на інших етапах багаторічної підготовки у стрільбі з лука.
References:
1. Antonov S.V., Putin M.P. Pedagogika, psihologia ta mediko-biologicni problemi fizicnogo vihovanna i sportu [Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and sports], 2011, vol. 9, pp. 8−10.
2. Boloban VN. Nauka v olimpijskom sporte [Science in Olympic Sport], 2006, vol. 2, pp. 96−102.
3. Vinograds’kij B.A. Pedagogika, psihologia ta mediko-biologicni problemi fizicnogo vihovanna i sportu [Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and sports], 2004, vol. 6, pp. 9−17.
4. Zanevskij I.P. Fizichna kul tura ta sport [Physical Culture and Sport], 1998, pp. 54−56.
5. Putin M., Antonov S. Moloda sportivna nauka Ukrayini [Young sport science of Ukraine], 2010, vol. 14(1), pp. 208−214.
6. Platonov V.N. Sistema podgotovki sportsmenov v olimpijskom sporte [The system of preparation of sportsmen in Olympic sport], Kiev, Olympic Literature, 2004, 808 p.
7. Symanovich P.G. Pedagogika, psihologia ta mediko-biologicni problemi fizicnogo vihovanna i sportu [Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and sports], 2005, vol. 4, pp. 82−88.
8. Alex J.Y. Lee, Yu-Chi Chiu, Ying-Fang Liu, Wei-Hsiu Lin. The effect of 8 weeks archery training on postural stability in children, Gait & amp- Posture, 2009, vol. 30, Supplement 2, pp. 117.
9. Ertan H. Muscular activation patterns of the bow arm in recurve archery, Journal of Science and Medicine in Sport, vol. 12 (3), 2009, pp. 357−360.
10. Lin J. Activation and tremor of the shoulder muscles to the demands of an archery task, Journal of Sports Sciences, 2010, vol. 28 (4), pp. 415−421.
Information about the authors: Antonov S.V.
pityn7@gmail. com Lvov State University of Physical Culture Kostyushko str. 11, Lvov, 79 000, Ukraine.
Briskin Y.A. pityn7@gmail. com Lvov State University of Physical Culture Kostyushko str. 11, Lvov, 79 000, Ukraine.
Pityn M.P. pityn7@gmail. com Lvov State University of Physical Culture Kostyushko str. 11, Lvov, 79 000, Ukraine.
Came to edition 05. 09. 2012.

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой