Обзор заседания Совета экспертов по специальности «Детская гастроэнтерология и нутрициология»

Тип работы:
Реферат
Предмет:
Медицина


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

ОфМйна ?нформащя / 0^1о1а! Informаtion
УДК 616. 32−053. 3/.5 НЯНЬКОВСЬКА О.С.
Льввський нацюнальний медичний унверситет? м. Данила Галицького
ОГЛЯД ЗАОДАННЯ РАДИ ЕКСПЕРПВ У ГАЛУ31 «ДИТЯЧА ГАСТРОЕНТЕРОЛОПЯ ТА НУТРИЦЮЛОПЯ»
Резюме. У сmаmmi наведений огляд заадання ради експертiв у галузi «Дитяча гастроентеролог1я та нутрицюлогш& gt-, що вiдбулось 28−29листопада 2015 року в м. Трускавець, а також подана резолюция, що була ухвалена на нарадi.
Ключовi слова: дти, дитяча гастроентерологЬя, дieтотерапiя, грудне вигодовування, функцшнальш запори, функцшнальш кольки, зригування.
Серед фахiвцiв, як1 заснували раду експерт1 В у га-луз1 «Дитяча гастроентеролоия та нутрищолоия», засщання яко! вщбулось 28−29 листопада 2015 р. у м. Трускавець, були: д.м.н. Шадрш Олег Генадшо-вич (Ки!в), д.м.н. Няньковский Сергiй Леонщович (Львiв), д.м.н. Бекетова Галина Володимирiвна (Ки!в), д.м.н. Добрянський Дмитро Олександрович (Львiв), д.м.н. Клименко Вiкторiя Анатол1евна (Харюв), д.м.н. Белоусова Ольга Юривна (Харюв), д.м.н. Зубаренко Олександр Всеволодович (Одеса), д.м.н. Банадига Наталия Васил! вна (Тернотль), д.м.н. Стоева Тетяна В1-кторiвна (Одеса), д.м.н. Платонова Олена Михайл! вна (Ки'-!в), д.м.н. Няньковська Олена СергИвна (Льв1в), к.м.н. Яцула Марта Степановна (Льв1в).
У результатi проведеного засщання рада експерпв ухвалила таку резолюцiю.
Резолющя
Рада експерт'-в
«Дитяча гастроентеролопя та нутрицюлопя» 28−29листопада 2015 р., м. Трускавець
Рада експерпв засновуеться як робоча група 1з впровадження сучасних пщходав у галузi дитячо! га-строентеролоп! та нутрицклогТ! в Украт.
Рада експерпв «Дитяча гастроентеролоия та нутрицюлопя» й Асощац1я педiатрiв-гастроентерологiв та нутрицюлопв Укра! ни наголошують, що харчуван-ня е одним з найважливших чинник1 В, що визнача-ють взаемозв'-язок людини 1з зовн1шн1м середовищем, ! мае програмуючий характер, значною м! рою зу-мовлюючи майбутнiй стан здоров'-я, працездатшсть, ст1йк1сть органiзму до впливу оточуючих факторiв. Водночас грудне вигодовування залишаеться золотим стандартом харчування для дгтей першого року життя.
Особливе значення для п1дтримки здоров'-я дити-ни мае повноцiнне й регулярне забезпечення и орга-н1зму вама необхщними макро- i мiкронутрiентами,
вгтамшами й мiнеральними речовинами в перш! 3 роки життя. Недостатне або неякюне харчування в перш1 роки життя дитини може мати значш наслiдки для ц здоров'-я, включаючи сповшьнений психомо-торний i розумовий розвиток, поведiнковi проблеми, дефiцит сощальних навичок, розлади уваги, проблеми з навчанням тощо.
Встановлено важливе значення оляосахаридав, пребiотик1 В, як1 м1стяться в грудному молощ i впли-вають на формування адекватного м1кроб1оценозу кишок, вщповщних 1мунних реакцш 1 харчово! толе-рантност1, що, у свою чергу, веде до зменшення функ-ц1ональних д1арей, закреп1 В, кольок, зригувань та ш-фекцшно! патологГ! У зв'-язку з цим у раз1 штучного вигодовування важливим е максимальне наближення р1вня олiгосахаридiв у сум1шах до р1вня в грудному молощ. У клтчних дослщженнях доведено високу ефективн1сть сум1ш1 галактоолiгосахаридiв/фрукто-олiгосахаридiв у сшввщношенш 9 до 1 в оптимальнш концентраци 0,8 г на 100 мл сум1ш1, що за функцю-нальними властивостями наближена до ефективносп олiгосахаридiв грудного молока. Стосовно жирового компонента дитячих молочних сум1шей сл1д наголо-сити на важливосп пальмииново! жирно! кислоти, частка яко! в грудному молощ е найбшьшою (близь-ко 25%) серед уск жирних кислот 1 яка необидна для дитячого оргашзму, оскшьки е важливим джерелом енерги. Основним джерелом для и використання у дитячих сум1шах е олГ!, таю як пальмова, кокосова та шш1.
Звернули увагу на такi проблеми:
— у харчуванш д1тей перших 3 рок1 В життя — не-достатн1сть шформаци щодо важливост1 правильного
© Няньковська О. С., 2015 © «Здоров'-я дитини», 2015 © Заславський О. Ю., 2015
№ 8 (68) • 2015
www. mif-ua. com
7
Офщшна? нформащя / Official Information
харчування та його особливостей, включаючи необ-хщнють адекватного забезпечення преб1отиками оль госахаридами, довголанцюговими пол1ненасиченими жирними кислотами, вггамшами та м1кроелементами-
— недостатня увага прид1ляеться проблем1 функ-щональних розладав шлунково-кишкового тракту в дней раннього в1ку, гх даетичнш корекцц як медико-соц1альн1й проблем1, починаючи вщ батьк1 В 1 закшчу-ючи л1карями-
— недостатня 1нформован1сть лжар1 В у галуз1 ну-трищологи.
Рекомендували:
— тривале грудне вигодовування як золотий стандарт харчування для датей першого року життя, а в раз1 його неможливост1 — високоадаптоваш молочн1 сумь ш1, у тому числ1 й 1з наявнютю преб1отик1 В галакто- та фруктоол1госахарид1 В, як один 1з важливих критерив вибору-
— згщно з рекомендащями ESPGHAN харчов1 втручання е б1льш ефективними для лжування функ-ц1ональних розлад1 В шлунково-кишкового тракту, включаючи кольки, шж медикаментозна корекц1я-
— зважаючи на широке розповсюдження функщ-ональних гастроштестинальних розлащв, ширше за-стосовувати можливост1 даетотерапц:
— для штучного вигодовування дггей, як1 зригу-ють, рекомендувати антирефлюксш молочн1 сумь ш1, в'-язк1сть яких пщвищена за рахунок введення до складу продукту спещальних згущувач1в: таких, що не перетравлюються (камедь, що становить основу клейковини р1жкового дерева, особливо при схиль-ност1 до запор1в), або таких, що перетравлюються (модифжований рисовий крохмаль). Антирефлюксн1 сум1ш1 слщ призначати диференц1йовано залежно вщ стану здоров'-я дитини й штенсивносп регурптаци як у повному об'-ем1, так 1 для частково! замши годувань. Тривал1сть застосування визначають щдивщуально, а п1сля досягнення ст1йкого терапевтичного ефекту ди-тину переводить на вигодовування звичайною адапто-ваною сумшшю-
— для корекци функц1ональних кольок, що довол1 часто проявляються больовим синдромом, та д1арей ширше використовувати сумш1 для функц1онального харчування, яю м1стять частково гщрол1зований бь лок, з1 зниженим вм1стом лактози, а також спещальш дитяч1 кисломолочн1 сум1ш1, вироблен1 за допомо-гою спещальних пробютичних бактер1й. Так1 сум1ш1 мають у готовому продукт високий р1вень ферменту
Няньковская О. С.
Львовский национальный медицинский университет им. Данила Галицкого
ОБЗОР ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ЭКСПЕРТОВ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ДЕТСКАЯ ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ И НУТРИЦИОЛОГИЯ»
Резюме. В статье приведен обзор заседания совета экспертов по специальности «Детская гастроэнтерология и нутрициология», которое состоялось 28−29 ноября 2015 года в г. Трускавец, а также представлена резолюция, утвержденная на совещании.
Ключевые слова: дети, детская гастроэнтерология, диетотерапия, грудное вскармливание, функциональные запоры, функциональные колики, срыгивание.
лактази, рН, наближене до рН грудного молока, за рахунок цього добре сприймаються датьми, не сприяють виникненню ацидозу й можуть використовуватися як повноцшне основне харчування-
— для штучного вигодовування немовлят i3 функщ-ональними запорами слщ використовувати адаптова-ш дитячi молочш сум™, важливим крш^ем вибору яких е наявнiсть в склада пребютиюв галактоолiго-сахаридiв i фруктоолiгосахаридiв та ?-пальмiтиновоI жирно! кислоти, ефективнiсть яких доведена китч-ними дослщженнями.
Визнали низьку обiзнанiсть у галузi сучасно! ну-трицiологГl, особливо в датей раннього вжу, дшьнич-них педiатрiв, сiмейних лiкарiв, неонатолопв, вузьких спецiалiстiв i медсестер, у зв'-язку з чим ухвалили:
1. У 2016 рощ розробити методичш рекомендаций щодо лiкування функцiональних розладiв шлунко-во-кишкового тракту в дней раннього вГку (розсилка рекомендацiй — 30. 11. 2015- отримання коментар1 В та пропозицш — до 14. 12. 2015- остаточне обговорення та затвердження — 21. 12. 2015) та проведення 1х через МОЗ та 1нформ-патент.
2. Провести у 2016−2017 роках круглГ столи/май-стер-класи/школи для педiатрiв, сiмейних лiкарiв, неонатолопв та вузьких спещалю'-пв з дитячо! гастро-ентерологи та нутрищолоп! в уск областях Украши.
3. Запланувати проведення науково-практично! конференций з м1жнародною участю з дитячо! гастро-ентерологи та нутрищолоп! на весну 2016 року з мож-ливим он-лайн доступом до учасп в конференщ! в об-ласних центрах Украши.
4. Запланувати проведення регулярних зiбрань ради експертв «Дитяча гастроентеролопя та нутрищ-олопя» з наступною нарадою у 2016 рощ.
5. Розробити й оновити методичш рекомендаций щодо програм до- та тслядипломно! пщготовки лжа-рГв з питань харчування здорових дiтей перших 3 рокГв життя, дiетотерапi! функцiональних розладiв шлун-ково-кишкового тракту, алерп! на бшок коров'-ячого молока й шшо! патологй дггей раннього вжу, вигодовування недоношених дiтей, а також створити за-гальнодоступну базову модель пщручника з дитячого харчування, у якому буде вся необидна для навчання та викладання iнформацiя, у подальшому розмютити !! на сайтi в легкодоступному мющ.
6. Проводити «кущевЬ регюнальш тренiнги з харчування для батьюв та лiкарiв на рГзних рГвнях.
Отримано 10. 11. 15 ¦
Niankovska O.S.
Lviv National Medical University named after Danylo Halytskyi, Lviv, Ukraine
REVIEW OF THE MEETING OF THE BOARD OF EXPERTS IN THE FIELD OF «PEDIATRIC GASTROENTEROLOGY AND NUTRITION»
Summary. The article presents the review of the meeting of the board of experts in the field of «Pediatric gastroenterology and nutrition», which took place on November 28−29, 2015 in Truskavets, as well as the resolution adopted at the meeting.
Key words: children, pediatric gastroenterology, diet therapy, breastfeeding, functional constipation, functional colic, regurgitation.
8
Здоровье ребенка, ISSN 2224−0551
№ 8 (68) • 2015

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой