Досвід використання кейс-методу навчання на кафедрі терапевтичної стоматології ІФНМУ при вивченні розділу «Захворювання тканин пародонта»

Тип работы:
Реферат
Предмет:
Медицина


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

МЕДИЧНА ОСВ1ТА
© Мельник Н. С. УДК 378. 147+616. 314 Мельник Н. С.
ДОСВ1Д ВИКОРИСТАННЯ КЕЙС-МЕТОДУ НАВЧАННЯ НА КАФЕДР1 ТЕРАПЕВТИЧНОТ СТОМАТОЛОГИ 1ФНМУ ПРИ ВИВЧЕНН1 РОЗД1ЛУ «ЗАХВОРЮВАННЯ ТКАНИН ПАРОДОНТА»
ДВНЗ «1вано-Франмвський нацiональний медичний ушверситет»
(м. lвано-Франкiвськ)
Вступ. Передумовою докорiнних змш у систем! медично! освiти, у тому чи^ стоматологiчноI, е входження Укра! ни у Болонський процес. У сучас-ному свiтi через величезний потк iнформацiI на часi застосування методiв навчання, якi дозволяють ефективно передавати великий обсяг знань i забез-печують високий рiвень засвоення матерiалу, який вивчаеться [1, 5]. Для реформування вищо! стома-толопчно! освiти необхiдно впроваджувати новiтнi методичн iнновацiI, пов'-язанi з використанням ш-терактивних методiв навчання. Навчальна д1яльнють повинна бути iнновацiйною i фунтуватися на ори-гiнальних методиках розвитку р1зноман1тних форм мислення, творчих зд1бностях, високих сощаль-но-адаптацiйних можливостях особистост [2, 6]. 1з метою впровадження iнтерактивних форм навчання використовують найсучаснш з них — тренiнги, дiловi та рольовi iгри, навчальнi груповi дискусiI тощо [6]. Серед провщних методiв iнтерактивного навчання -метод аналiзу конкретних ситуацiй (сазе-study- вщ англiйського «case» — випадок, ситуа^я), який по-лягае в активному проблемно-ситуацмному аналiзi, заснованому на навчанн через вирiшення конкретних завдань — ситуацм (тобто, вирiшення кейЫв). Bi4 передбачае кардинальну змiну функцм викладача i студента, метод1 В i форм орган1зацИ навчання [4].
Завдяки методу «сазе-study» для виршення практичних завдань застосовуються теоретичнi зна-ння, що сприяе розвитку самостiйного мислення, вмЫня вислуховувати i враховувати альтернативну точку зору, аргументовано висловити свою думку [6]. Цей метод дае змогу студентам проявити i вдо-сконалити аналiтичнi навички, навчитися працювати в командi, знаходити найрацiональнiше виршення поставлено! проблеми [7, 11].
При засвоенн нового матерiалу, коли самостй ний пошук недоступний для студенев, а навчання, яке передбачае формування практичних умшь i на-вичок, потребуе тривалого часу, метод «сазе-study» дае невисокий результат [8]. У зв'-язку з цим, його доцтьно застосовувати наприюнщ вивчення пев-но! дисциплши з! студентами-старшокурсниками, лкарями-Штернами, якi, маючи достатнм «багаж»
знань, можуть розвивати професмно-творче мислення.
Основна частина. При вивченн одного з най-важливших роздiлiв терапевтично! стоматологи -«Захворювання тканин пародонта» — цi навички набувають особливого значення, що пов'-язано is частим виникненням хвороб пародонта у молодому вц i ранньою втратою зубiв через це [3, 9]. Незва-жаючи на те, що на кафедрi терапевтично! стоматологи 1ФНМУ надаеться консультативно-лiкувальна допомога таким хворим у повному обсяз^ забезпе-чення навчального процесу тематичними хворими не завжди можливе.м того, пацiенти часто не ба-жають спiвпрацювати зi студентами. Вищенаведене зумовлюе доцiльнiсть використання методу кейсу для вивчення цього роздту, що дозволяе розвину-ти i вдосконалити м! ждисциплшарну горизонтальну об'-ектну iнтеграцiю, розумшня процесiв розвитку захворювань пародонта та! х ефективного комплексного лкування, якi так необхiднi для подготовки i становлення лiкаря-стоматолога як спец! алюта.
Отже, метою нашого дослiдження було апробу-вання та впровадження в навчальний процес методу «case-study» на кафедрi терапевтично! стоматологи 1ФНМУ i визначення його ефективностi при ви-вченнi роздiлу «Захворювання тканин пародонта». Зокрема, акцентувалася увага на таких цтях: навчитися використовувати теоретичний матерiал для аналiзу практичних проблем та формувати питання, розвинути системне Ытегроване кл! н!чне мислення, професмы клiнiчнi навички, умЫня р! зноб!чно сприймати та вирiшувати кгиычну проблему.
Роздт «Захворювання тканин пародонта» вивчаеться впродовж IV курсу i вимагае вщ студента глибоких знань iз фундаментальних дисциплiн: па-толопчно! анатомi!, патологiчно! фiзiологi!, пстоло-гп, мiкробiологi!, бiохiмi!, фармакологi!, а також те-рапевтичних дисциплiн: терапi!, гастроентерологп, кардiологi!, ендокринологi! тощо. Для комплексного сприйняття студентами етюпатогенезу, клiнiчних проявiв хвороби та розумiння проблеми л^вання хворих iз захворюваннями тканин пародонта така мiждисциплiнарна горизонтальна iнтеграцiя конче
необхiдна. Для пошуку рацюнальних шляхiв вир^ шення проблеми та засвоення необхiдних практич-них умшь студентам пропонуеться за конкретною темою практичного заняття розiбрати ктычну си-туацiю, яка дозволяе використати набут знання i3 сумiжних навчальних дисциплн В якостi матерiалу для кейЫв ми використовуемо амбулаторнi картки конкретних хворих iз типовим варiантом переб^ за-хворювання та з рiзними варiантами ускладнень, до яких розробляються завдання або запитання.
Методика проведення практичного заняття
Практичне заняття складаеться з трьох етатв: пiдготовчого, основного i заключного. На першому етап викладач пояснюе студентам суть i варiанти впровадження методу «case-study». Не тзнше, як за день до заняття, викладач роздае студентам складен кейси, забезпечуе заняття перелком джерел фахово! лiтератури, професiйними алгоритмами, запитаннями та кгмычними задачами рiзних рiвнiв складностi, рентгенограмами, даними лаборатор-них обстежень i мiкрофiльмами-презентацiями. Сту-денти самостiйно розглядають кейс, пщбирають до-даткову iнформацiю i лггературу для його вирiшення.
На другому етап заняття розпочинаеться з контролю знань студенев, з'-ясування клiнiчноI ситуаций яку необхiдно вирiшити. Студенти розпод^ ляються на малi групи та дiагностують, оцiнюють i вибирають оптимальне виршення клiнiчноI ситуацiI. Викладач контролюе! х роботу, допомагае, спрямо-вуе !х дiI у правильному напрямку, уникаючи прямих консультацiй. У кожнм малiй групi студенти обира-ють доповiдача, який презентуе варiант вирiшення клiнiчноI ситуацiI, висловлюючи думку групи, пюля чого проводиться обговорення у формi вiдповiдей на запитання, виршення нетипових ситуацiйних задач, пщготовлених викладачем та студентами. У задачах описано кл^чну ситуацiю, проте з не-достатнiми даними, помилками у формулюванн дiагнозу та у дiагностичнiй i лiкувальнiй тактиц1 лiкарiв-стоматологiв. Студенев спонукають зна-йти помилки, здмснити пошук необхiдноI Ыформа-L^iT для! х виявлення i виправлення. Студенти-екс-перти оцiнюють правильнiсть рiшення колег при розв'-язуванн цих завдань. На закшчення основного етапу заняття студенти намагаються виршити осно-вну проблемну ситуа^ю i сформулювати головнi недолки в дiагностицi захворювань пародонта та ве-рифiкацiT дiагнозу у хворих, !х лiкуваннi, обстеженнi.
На заключному — третьому етапi — викладач оцшюе знання i набутi вмЫня студентiв, рiвень доповiдей, участь в! х обговореннi, запитання, вир^ шення промiжних i основних задач. Цей етап завер-шуеться пiдведенням пщсумюв заняття i оголошен-ням оцЫок за теоретичну пiдготовку та практичн навички i вмiння кожного студента.
Обговорення. Для застосування кейс-методу у навчальному процес викладач повинен виконати
певн функци, а саме: гносеолопчну, проектувальну, конструктивну, органiзацiйну, комунiкативну i вихов-ну. Це вимагае пщвищення ефективностi роботи самого викладача, який практикуе ситуативний метод навчання, а також пщвищення рiвня якост навчаль-ного процесу, оскiльки педагопчний потенцiал кейс-методу навчання е значно бтьшим за обсягом i су-часнiшим, нiж потенцiал традицмних методiв освiти [10]. Цей метод передбачае, що викладач i студент повинн постiйно взаемодiяти, вибираючи вщповщн форми поведiнки, i не лише пщ час практичних занять, але i на консультацiях.
Отже, застосування кейс-методу на практичних заняттях при вивченн терапевтично! стоматологii, дае змогу реалiзувати такi сучаснi дидактичн при-йоми: iндивiдуальний пiдхiд викладача до кожного студента в академiчнiй груп зокрема- спонукання студента до роботи з Ыформа^ею- надання йому максимально! свободи в навчаны, не завантажу-ючи великим обсягом теоретичного матерiалу, а концентруючи увагу студента лише на основних по-ложеннях теми практичного заняття- сприяння фор-муванню кгмычних практичних навичок, оперативних професмних умiнь тощо. Пiд час такого заняття викладач акцентуе увагу на розвиток сильних граней студента як майбутнього лкаря-стоматолога.
Кейс-метод долае класичний стереотип тради-цмного навчання — «сухiсть» та «не емоцмнють» ви-кладання навчального матерiалу i пiдвищуе якiсть клiнiчноT подготовки лiкаря-стоматолога. Вищеви-кладене дозволяе рекомендувати кейс-метод для використання його на практичних i пщсумкових заняттях кафедри терапевтично! стоматологи та шших кафедр стоматолопчного профiлю.
Пiдсумовуючи, зазначимо, що подальше впровадження штерактивно! методики навчання студенев iз застосуванням «case-study» методу при викладан-н роздiлу терапевтично! стоматологiT «Захворюван-ня тканин пародонта» е перспективним.
Висновки.
1. Використання такого штерактивного методу навчання, як кейс-метод, спонукате студенев до самостмного вивчення науково! i методично! лiтератури, сприяе формуванню навиюв самоосвiти. дозволяе оволодiти методами аналiзу фактiв, явищ, проблем, що розглядаються.
2. Метод «case-study» сприяе розвитку сптку-вання в практична стоматологiчнiй дiяльностi, допомагае студентам колепально вирiшити конкретн клiнiчнi проблеми.
3. Кейс-метод дозволяе об'-ективно оцiнити знання, практичн навички, професiйнi вмiння студенев, розвивае ктычне мислення кожного окремого студента та його Ытелектуальний потен^ал.
4. Використання методу пiдвищуе ефективнють дiяльностi викладача кафедри та сприяе його про-фесiйному зростанню.
Лiтература
1. Братусь В. Д. Шляхи штеграцп медичних ушверсите™ у систему медичноУ освiти краУн Заходу / В. Д. Братусь, Т. Д. Фомiн // Мистецтво л^вання. — 2004. — № 6. — С. 15−21.
2. Гущин Ю. В. Интерактивные методы обучения в высшей школе / Ю. В. Гущин // Психологический журнал. — 2012. -№ 2. — С. 1−18.
3. Данилевський М. Ф. Терапевтична стоматолопя / М. Ф. Данилевський, А. В. Борисенко, А. М. Ползун // Захворювання пародонту [Т. 3.]. — К.: Медицина, 2008. — 615 с.
4. Колеченко А. К. Энциклопедия педагоги-ческих технологий: пособие для преподавателей / А. К. Колеченко. — СПб.: КАРО, 2004. — 368 с.
5. Медична освта в Укра'-Уш / Поляченко Ю. В., Передерм В. Г., Волосовець О. П. [та ш.]. — К.: Книга плюс, 2005. — 384 с.
6. Мухина С. А. Современные инновационные технологии обучения / С. А. Мухина, А. А. Соловьева. — М.: ГЭО-ТАР-Медиа, 2008. — 360 с.
7. Наволокова Н. П. Енциклопедiя педагопчних технолопй та шновацм / автор-укладач Н. П. Наволокова. — Х.: Вид. група «Основа», 2010. — 176 с.
8. Педагопка вищоУ школи: навч. поаб. / З. Н. Курлянд, Р. I. Хмелюк, А. В. Семенова [та ш.]. — К.: Знання, 2007. — 495 с.
9. Пщвищення ефективност викладання роздту «Лкування генералiзованого пародонтиту» з використанням сучасних педагопчних технолопй / А. В. Борисенко, К. 6. Печковський, Н. А. Зелтська [та Ы.] // Современная стоматология. -2013. — № 2. — С. 149−152.
10. Хоружая Р. Е. Проблемы реструктуризации высшей медицинской школы и возможные пути реализации реформы / Р. Е. Хоружая, А. П. Педорец, А. Г. Пиляев // Вестник неотложной и восстановительной медицины. — 2006. — Т. 7, № 4. — С. 727−731.
11. Шарко В. Д. 1нтерактивш методи навчання: досвщ впровадження / Пщ ред. В. Д. Шарко. — Херсон: ОлднПлюс, 2000. — 210 с.
УДК 378. 147+616. 314
ДОСВ1Д ВИКОРИСТАННЯ КЕЙС-МЕТОДУ НАВЧАННЯ НА КАФЕДР1 ТЕРАПЕВТИЧНО'-!'- СТОМАТОЛОГИ 1ФНМУ ПРИ ВИВЧЕНН1 РОЗД1ЛУ «ЗАХВОРЮВАННЯ ТКАНИН ПАРОДОНТА»
Мельник Н. С.
Резюме. У стат наведеного опис сучасно! Ытерактивно! методики навчання, а саме, кейс-методу, та досвщ викладання роздту «Захворювання тканин пародонта» на кафедрi терапевтично! стоматологи 1ФНМУ iз використанням цього методу. Описано методику проведення заняття за кейс-методом i зроблено висновок, що ця Ыновацмна технолопя дозволяе пщвищити якють навчання студенев, осюльки спонукае! х до само-стмного вивчення науково! I методично! лтератури, сприяе формуванню навиюв самоосвгги, дозволяе ово-лодгги методами аналiзу факпв, явищ i проблем, що розглядаються. Метод «саве-вШСу» сприяе розвитку спткування в практична стоматологiчнiй дiяльностi, допомагае студентам колепально вирiшувати конкрет-н клiнiчнi проблеми. Кейс-метод дозволяе об'-ективно оцiнити знання, практичнi навички, професмы вмiння студентiв, розвивае клiнiчне мислення кожного окремого студента та його штелектуальний потен^ал. Ви-користання методу пщвищуе ефективнiсть дiяльностi викладача та сприяе його професмному зростанню.
Ключовi слова: iнтерактивнi методики, кейс-метод, терапевтична стоматолопя, захворювання тканин пародонта.
УДК 378. 147+616. 314
ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КЕЙС-МЕТОДА ОБУЧЕНИЯ НА КАФЕДРЕ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ ИФНМУ ПРИ ИЗУЧЕНИИ РАЗДЕЛА «ЗАБОЛЕВАНИЯ ТКАНЕЙ ПАРОДОНТА»
Мельник Н. С.
Резюме. В статье приведено описание современной интерактивной методики обучения, а именно, кейс-метода, и опыт преподавания раздела «Заболевания тканей пародонта» на кафедре терапевтической стоматологии ИФНМУ с использованием этого метода. Описана методика проведения занятия по кейс-методом и сделан вывод, что эта инновационная технология позволяет повысить качество обучения студентов, поскольку побуждает их к самостоятельному изучению научной и методической литературы, способствует формированию навыков самообразования, позволяет овладеть методами анализа фактов, явлений и проблем, что рассматриваются. Метод «саве-вШСу» способствует развитию общения в практической стоматологической деятельности, помогает студентам коллегиально решать конкретные клинические проблемы. Кейс-метод позволяет объективно оценить знания, практические навыки, профессиональные умения студентов, развивает клиническое мышление каждого отдельного студента и его интеллектуальный потенциал. Использование метода повышает эффективность деятельности преподавателя и способствует его профессиональному росту.
Ключевые слова: интерактивные методики, кейс-метод, терапевтическая стоматология, заболевания тканей пародонта.
UDC 378. 147+616. 314
Experience in Using the «Case-Method» in Education Process at Therapeutic Stomatology Department, IFNMU in Issue «Periodontal Disorders»
Melnyk N. S.
Abstract. In order to reform the higher dental education, it is necessary to introduce methodological innovations, associated with interactive methods of teaching.
The method of analysis of specific situations is among the leading methods of interactive teaching (known as case-study method) — it consists in an active problem-situational analysis, based on learning through solving specific problems — situations (i. e., solving cases).
In order to solve practical problems, theoretical knowledge is used by the «case-study» method, contributing to independent thinking, ability to listen to an alternative opinion, take it into account and ground one'-s own view. This method lets students reveal and improve analytical skills, learn to work in team, find the most rational solution of a problem.
In this regard, it is advisable to apply it for senior students and medical interns at the end of course of a particular subject- such students, having sufficient «baggage» of knowledge, can acquire professional-creative thinking.
To implement the case-study method in training process, a teacher has to perform certain functions, namely: gnoseological, designing, constructive, organizational, communicative and educative ones. This requires improving efficiency of work of the teacher himself, who applies the situational method of teaching, as well as improving quality of the educational process, as the pedagogical potential of case-study method is much larger and more modern, than the potential of traditional methods of education. This method assumes, that a teacher shall constantly interact with a student by choosing appropriate forms of behavior, and not only during practical classes, but also at consultations.
In Therapeutic Dentistry, application of case-study method at practical classes allows to implement the following modern didactic practices: teacher'-s individual approach to each student, in particular in the academic group- encouraging a student to process information- providing him with maximum freedom in learning, without burdening with a large amount of theoretical material, but by focusing his attention on the major themes of practical session- forming clinical practical skills, operative professional skills etc. At this lesson a teacher draws attention to development of student'-s strengths as those of a future dentist.
The aim of our research was testing and implementing the case-study method in the educational process at the Department of Therapeutic Stomatology of the Ivano-Frankivsk National Medical University, determining its effectiveness in studying «parodontal diseases». In particular, attention was paid to the following purposes: one had to learn, how to use theoretical background for analyzing practical problems, asking questions, acquiring systemic integrated clinical thinking, professional clinical skills, ability to perceive and solve a clinical problem from many aspects.
Thus, this innovative technology allows to improve the quality of students'- education, as it encourages them to independently study scientific and methodical literature, helps to form self-education skills, lets master the methods of analyzing the facts, events and issues under consideration. The case-study method promotes development of communication in the applied dental activity, helps students collectively solve specific clinical problems. The case-study method makes it possible to objectively assess knowledge, practical and professional skills of students, moreover, it builds clinical thinking of each student and his intellectual potential. No doubt, this method increases teacher'-s efficiency and contributes to his professional growth.
Key words: interactive methods, case-method, therapeutic stomatology, periodontal disorders.
CTarrn Haflmwna 11. 07. 2014 p.

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой