Ефективність метронідазолу й орнідазолу при лікуванні урогенітального трихомоніазу

Тип работы:
Реферат
Предмет:
Медицина


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

Оригінальні
дослідження
УДК 615. 281:615. 014. 21
Л.О. Бобрицька
Ефективність метронідазолу й орнідазолу при лікуванні урогенітального трихомоніазу
Національний фармацевтичний університет, м. Харків
Ключові слова: урогенітальний трихомоніаз, лікування, метронідазол, орнідазол.
Ключевые слова: урогенитальный трихомониаз, лечение, метронидазол, орнидазол.
Key words: urogenital trichomoniasis, treatment, metronidazole, ornidazole.
Наведено дані про захворюваність урогенітальним трихомоніазом, а також здійснено огляд сучасних методів його лікування. Клінічна ефективність метронідазолу й орнідазолу склала 57,6% і 94,5%, мікробіологічна ефективність
— 77,1% і 98,2% відповідно, а частота побічних ефектів — 59% і 3,7%. Отже, орнідазол є ефективнішим і безпечнішим препаратом у лікуванні урогенітального трихомоніазу.
Приведены данные о заболеваемости урогенитальным трихомониазом, дан обзор современных методов его лечения. Клиническая эффективность метронидазола и орнидазола составила 57,6% и 94,5%, микробиологичежая эффективность — 77,1% и 98,2% соответственно, а частота побочных эффектов — 59% и 3,7%. Таким образом, орнидазол является гораздо более эффективным и безопасным препаратом в лечении урогенитального трихомониаза.
The paper gives data on the incidence of urogenital trichomoniasis, reviews about its currently available treatment options. Clinical efficacy of metronidazole or ornidazole was 57,6% and 94,5%, microbiological efficacy — 77,1% and 98,2%, respectively, side effects were reported by 59% and 3,7%. Thus, ornidazole is more effective and safe medication than metronidazole in the treatment of trichomoniasis.
Останнім часом спостерігається зниження захворюваності урогенітальним трихомоніазом, але запальні захворювання сечостатевої системи і репродуктивних органів, зумовлені Trichomonas vaginalis, залишаються актуальними.
У дерматовенерологів, гінекологів і урологів постійно виникають питання з фармакотерапії урогенітального трихомоніазу у зв’язку з поширеністю збудника, високим ризиком зараження при незахищених статевих контактах, а також схильністю до хронічного перебігу інфекції, можливістю рецидивування і великою вірогідністю розвитку ускладнень з боку репродуктивної системи [1,2,4].
Мета роботи
Здійснити порівняльний аналіз показників ефективності (клінічна й мікробіологічна) використовуваних препаратів при лікуванні трихомоніазу.
У 1950-х роках синтезовано сполуки з групи 5-нітро-імідазолу (5-НІМЗ), що характеризуються антимікробними властивостями [3,5]. Похідні 5-НІМЗ
— низькомолекулярні сполуки, за хімічним складом, фізико-хімічними властивостями, антимікробною активністю, фармако-кінетичними параметрами і токсикологічними характеристиками відрізняються від похідних імідазолу з протигрибковою дією. Першим препаратом з цієї групи, що використовувався у медичній практиці, став метронідазол. Пізніше в ряду 5-НІМЗ синтезовано безліч аналогів метронідазолу, також з високою активністю відносно простих і анаеробних бактерій. Усі препарати мали обов’язково нітро (NO^-групу в 5 положенні імідазольного циклу. Зміна їх хімічної структури і фізико-хімічних властивостей, а відповідно і деяких особливостей біологічної дії (головним чином, фармакокінетики й токсикології) пов'-язана
з модифікацією заступників у положенні 1 й 2 циклів. Останнім синтезованим препаратом з групи 5-НІМЗ є орнідазол. Антимікробний ефект усіх препаратів цієї групи має 4 стадії: 1) проникнення в мікробну клітину- 2) відновлення нітрогрупи під впливом ферментних систем бактерій- 3) антимікробна дія відновлених продуктів- 4) виведення внутрішньоклітинних продуктів трансформації з клітини.
Найчастіше у рекомендаціях згадують 2 препарати: метронідазол і орнідазол. Як правило, їх рекомендують приймати за двома схемами: метронідазол — по 2 г перорально одноразово або по 0,5 г двічі на день протягом 7 днів- орнідазол — по 1,5 г перорально одноразово або по 0,5 г двічі на день протягом 5 днів. В одному випадку схема лікування пропонується як основна, а в іншому
— як альтернативна.
Порівняльну ефективність (клінічну й мікробіологічну) препаратів даної групи наочно демонструють результати дослідження, проведеного в клінічних умовах на 427 пацієнтах [6,7], наведено в табл. 1 і 2 і на рис. 1.
Клична ефективність Мііфобіологічна По& amp-чт ефектн
ефехгквтсть
Рис. 1. Порівняльна ефективність і переносимість метронідазолу й орнідазолу.
120
© Л. О. Бобрицька, 2011
Таблиця 1
Оцінка ефективності метронідазолу й орнідазолу в клінічних умовах
Препарат n=427 Курсова доза, г Кількість днів лікування Кількість прийомів за день Клінічна ефективність Мікробіологічна ефективність Побічні ефекти
Метронідазол 210 7,5 10 3 121 (57,6%) 162 (77,1%) 124 (59%)
Орнідазол 217 10 10 2 205 (94,5%)* 213 (98,2%)* 8 (3,7%)*
Примітка: * - p& lt-0,001.
Методологію оцінки проведення клінічної і мікробіологічної ефективності досліджуваних препаратів наведено в таблиці 1.
Як свідчать представлені дані, клінічна ефективність метронідазолу й орнідазолу склала відповідно 57,6 і 94,5%, а мікробіологічна — 77 і 98,2% (табл. 1, 2).
Таблиця 2
Динаміка мікробіологічної ефективності метронідазолу й орнідазолу після 3 тижнів лікування (%)
Препарат Ефективність мікробіологічна (%)
1 тиждень 2 тижні 3 тижні
Метронідазол 87,5 79,8 77,1
Орнідазол 100,0 99,1 98,2
Отримані результати доводять, що при лікуванні досліджуваними препаратами мікроорганізми проявляють захисні властивості й утворюють стійкі штами значно частіше при застосуванні метронідазолу. Цей препарат використовується в лікарській практиці не одне десятиліття при лікуванні різних захворювань (гастрит або язва дванадцятипалої кишки, пов'-язані з Helicobacter pylori- протозойні інфекції (амебіаз, лямбліоз, шкірний
Література
1. Чайка В. К. Современные подходы к лечению трихомониа-за у женщин / В. К. Чайка, О. Н. Роговая, Г. М. Адамова [ и др. ] // Жіночий лікар. — 200б. — № 2. — С. 14−19.
2. Бобрицька Л. О. Фізичні та фармакотехнологічні дослідження субстанції орнідазолу / Л. О. Бобрицька, Д.І. Дмитрієвський, М.І. Гончаров // Вісник фармації. — 2010.
— № 2. — С. 13−15.
3. Коган Б. Г. Современная этиотропная терапия трихомониа-за / Б. Г Коган, Т. В. Барабанчик // Ліки України. — 1999.
— № 10. — C. 30−33.
4. Методические материалы по диагностике и лечению наиболее распространенных инфекций, передаваемых половым путем и заболеваний кожи: [Под ред. Кубановой А.А.] - М.: ГЭОТАР-МЕД, 2003. — 447 с.
5. Орнидазол как современное антипротозойное средство: матер. Всеукр. наук. -практ. конф. студ. та мол. вчених
лейшманіоз, урогенітальний трихомоніаз) — інфекції, викликані Bacteroides spp.- бактерійний вагіноз- дерматит) [8,9].
Отже, порівняльний аналіз показав, що орнідазол є перспективним препаратом при лікуванні трихомоніа-зу. Ще однією перевагою орнідазолу можна вважати більший період його напіввиведення, у порівнянні з метронідазолом (8,4 і 12,4 годин відповідно), що дозволяє довше зберігати високу концентрацію препарату в крові й тканинах і, відповідно, зменшувати кратність прийому.
Висновки
1. Аналіз джерел медичної літератури з питань лікування урогенітального трихомоніазу показав, що орні-дазол має більш виражену терапевтичну ефективність, ніж метронідазол.
2. Клінічна ефективність метронідазолу й орнідазолу склала відповідно 57, б і 94,5%, а мікробіологічна — 77
і 98,2%.
3. Важливою перевагою застосування орнідазолу при лікуванні урогенітального трихомоніазу є низька частота виникнення побічних явищ.
["Актуальні питання створення нових лікарських засобів"]
— Х.: Вид-во НФаУ, 2008. — 114 с.
6. Халдин А. А. Урогенитальный трихомониаз: вопросы антибактериальной терапии [Электронный ресурс] / А. А. Халдин, К. М. Ломоносов, И. М. Изюмова, А.А. Фадеев
— Режим доступа: http: //trichomoniasis. ru/8-urogenitalnyjj-trikhomoniaz-voprosy. html
7. Хрянин А. А. Клиническая и микробиологическая эффективность метронидазола и орнидазола в лечении урогенитального трихомониаза у мужчин [Электронный ресурс] / А. А. Хрянин, О. В. Решетников — Режим доступа: http: // tiichomoniasis. ru/9-klinicheskaja-i-mikrobiologicheskaja. html
8. Энциклопедия лекарств. Реестр лекарственных средств России. — М., 2005. — Вып. 12. — 1440 с.
9. Сучасна антибактеріальна терапія трихомоніазу, амебіазу, лямбліозу: інформ. лист / Д.І. Дмитрієвський, Л. О. Бобрицька, О.М. Нікітенко — Х., 2010. — Вип. 8.: «Фармація». — 4 с.
Відомості про автора:
Бобрицька Л. О., к. фарм. н., доцент каф. заводської технології ліків НФаУ Адреса для листування:
Бобрицька Лариса Олександрівна. 61 002, м. Харків, вул. Пушкінська, 53. Тел.: (0572) 67 88 52, (097) 379 85 85.
Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики (2011) випуск XXIV, № 1
121

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой