Эффективность выявления и учета экономических и организационных предпосылок рационального управления капиталом промышленного предприятия

Тип работы:
Реферат
Предмет:
Экономические науки


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

О.О. !люхш
м. Донецьк
ЕФЕКТИВШСТЬ ВИЯВЛЕННЯ ТА УРАХУВАННЯ ЕКОНОМ1ЧНИХ ТА ОРГАН1ЗАЦ1ЙНИХ ПЕРЕДУМОВ РАЦ1ОНАЛЬНОГО УПРАВЛ1ННЯ КАП1ТАЛОМ ПРОМИСЛОВОГО ШДПРИСМСГВА
Постановка проблемы. Одним iз важливих питань у еко-номiцi Укра! ни в тепершнт час е пщвищення ефективностi управлшня капiталом промислових пщприемств нацюналь-ного господарства. Це стосуеться, в першу чергу, виявлення та урахування економiчних та органiзацiйних передумов управлшня капiталом господарюючих суб'-ект1 В сфери промис-ловостi. Тому дуже важливо розвивати та впроваджувати методичнi пщходи та заходи iз аналiзу та використання тих потенцiйних можливостей, як! пов'-язат з головною складо-вою дяльносп господарюючих суб'-ект1в — '-!х капталом, та зокрема, з такою його передумовою як оц1нка його вартосп.
Аналгз остантх публжацш. Управлiння капталом промислових пдприемств як науковий пошук пдвищення ефек-тивносп дяльносп господарюючих суб'-ект1 В нацiонального господарства притаманний як вичизняним, так ! заруб1жним авторам. Проблеми визначення економ! чних та оргапзацш-них передумов ефективного управлшня капталом промис-лового пщприемства як економ! чно! системи пдвищення ефективносп господарсько! д1яльност1 промислових суб'-ект1 В розглядалися в працях вичизняних та заруб! жних науковцв: О. I. Амоши, М. Г. Бтопольського, С. В. Богачова, I. П. Бу-леева, О. М. Лали, О. В. Лебщя, I. О. Пенсько!, О. С. Поваж-ного, М. Портера та I. Й. Яремка [1−10].
Виклад основного матерiалу. Результати дослщжен-ня свщчать про те, що найважлившою передумовою ефективного управлшня кашталом пщприемства е оць нка його вартость Вартють кашталу в самому загально-му вид! представляе собою цшу, яку пщприемство платить за його залучення з р! зних джерел.
Концепц! я тако! оцшки виходить! з того, що капталом мае вщповщну вартють, яка формуе р! вень операцш-них та швестицшних витрат пщприемства. Ця концепщя е одшею з базових у систем! управлшня фшансовою д! яль-нютю господарюючого суб'-екту. При цьому вона не зво-диться т1льки до визначення пни капталу, який залучаеть-ся, а й за допомогою якого визначаеться цший ряд на-прям!в господарсько! д! яльност пщприемства в цщому.
в 2011/№ 2
До основних сфер використання показника вартост кашталу в д! яльност пщприемства слщ вщнести так!:
1. Вартють кашталу пщприемства е м! рою прибут-ковост операцшно! д! яльность Вартють кашталу харак-теризуе частину прибутку, який повинен бути сплачено за використання сформованого чи залученого нового кашталу для забезпечення випуску ! реал! заци продукци. Цей показник у цьому випадку виступае мМмальною нормою формування операцшного прибутку пщприем-ства, тобто нижньою межею у плануванш його розм! р!в.
2. Показник вартост кашталу використовуеться та-кож як критерш у процеш здшснення реального швесту-вання. Перш за все, р! вень вартост кашталу конкретного пщприемства виступае як дисконтна ставка, за допо-могою яко! сума чистого грошового потоку приводиться до тепершньо! вартост у процеш оцшки ефективност окремих реальних проеклв. Кр! м того, вш е базою по-р!вняння з внутршньою ставкою дохщносп швестицш-ного проекту, який розглядаеться. Якщо вона нижче, н1ж показник вартост кашталу пщприемства, такий швести-цшний проект повинен бути неприйнятним.
3. Вартють капталу пщприемства е базовим показни-ком формування ефективност фшансового швестування. Осюльки критер! ще! ефективност задаються самим пдприемством, то при визначенш оцшки прибутковост окремих фшансових шструменпв базою пор! вняння виступае показник вартост кашталу. Цей показник дозволяе оцшити не ттьки ринкову вартють чи дохщшсть окремих шструменпв фшансового швестування, але й сформувати найб1льш ефективний напрям ! види цього швестування на попередпй стад! формування швестицшного портфеля. Таким чином, цей показник е м! рою ощнки прибутко-вост сформованого швестицшного портфеля в ц1лому.
4. Показник вартосп кашталу пщприемства виступае також критер! ем прийняття управлшських ршень щодо використання оренди (л!зшгу) чи придбання у власшсть виробничих основних засоб! в. Якщо вартють
49
використання (обслуговування) фшансового лiзингу пе-ревищуе вартiсть капiталу пщприемства, застосування цього напряму щодо формування виробничих основних засобiв е для пщприемства невигщним.
5. Показник вартост1 капiталу в розрiзi окремих його елеменпв використовуеться у процесi управлшня структурою цього капiталу на основi механiзму фiнансового леве-риджу. Використання його полягае у формуванн найвищо-го його диференцiалу, одшею iз складових якого е вартють позикового капiталу. Мiнiмiзацiя ще! складово! забезпечуеть-ся у процесi оцшки вартостi капiталу, який залучаеться з рiзних позикових джерел, i формування вщповщно! струк-тури джерел його використання пщприемством.
6. Рiвень вартост капiталу пiдприемства е важливим вимiром рiвня ринково! вартостi даного пщприемства. Зниження рiвня вартостi капiталу приводить до вщповь дного зростання ринково! вартосп пщприемства i навпа-ки. Особливо оперативно ця залежшсть вщображаеться на дiяльностi акцiонерних компанiй вщкритого типу, цiна на акц! яких пiднiмаеться чи падае при вщповщному зни-женнi чи зростаннi вартост! х капiталу. Отже, управлiння вартютю капiталу е одним iз самостшних напрямiв п! дви-щення ринково! вартост пiдприемства, що е однiею iз цiлей управлiння його прибутковiстю.
7. Разом з тим, показник вартосп кашталу — це критерiй оцшки i формування вiдповiдного типу политики фiнансування пщприемством сво! х активiв (у першу чергу — оборотних). Виходячи iз реально! вартостi кат-талу, який використовуеться, та оцшки '-!! вимiру, пщприе-мство формуе агресивний, помiрний (компромiсний) або консервативний тип полгтики фiнансування активiв.
Зв! дси випливае, що категорiя капiталу в економiчнiй наущ е фундаментальною, яка визначае багато умов (переду-мов) ефективного функцiонування пщприемства. Як об-'-ектовi управл1ння основному капiталовi властивi так! суттсн1 характеристики: чинники виробництва, лквщносп i ризику- приналежнiсть до швестицшного ресурсу- нагромаджена цшнють, джерело доходу, тимчасова перевага й т. !н.
Як частина капiталу, залученого пщприемством у функцй позаоб! гових актив! в, основний капiтал мае так! особливостк прийнятний ризик у процесi операцшно! д! яльност1- здатнiсть генерувати стабiльний прибуток в! дпов!дно до кон'-юнктури ринку- припустимий рiвень захисту в! д шфляцй- велик! ре-зерви розширення операцшно'-! дяльносп в перiод п! дйому кон'-юнктури товарного ринку- прийнятний рiвень втрат за-пасiв товарно-матерiальних ценностей при збереженш.
Сл! д пiдкреслити, що основн напрямки розвитку та управлiння капiталом пщприемства вщображае концепция, яка е системою науково обГрунтованих принцишв. Основш структурн блоки концепц! наступнi: мехашзми, принципи, основн1 функцй, методи 1 задач1. До стратег-1чних функцш в! днесено: економ1чний розвиток п! дприе-мства, максим1зац! я ринково! вартост1, ф1нансовий р1ст, ф1нансова рентабельн1сть, ф1нансова! деолог!я. Тактични-ми функц1ями е: створення нового б1знесу, 1нвестиц1! та шновац!!, сегментування, мон1торинг та регулювання.
В свою чергу, методолопчними принципами концепцй е: штегровашсть 1з загальною системою управлшня пщприемством- комплексний характер формування управлшських р1шень- динам1зм управл1ння- ор1ентац! я на стратег1чн1 цш розвитку- вар1антн1сть вибору управл1нських р1шень. Ц1 принципи поеднаш з загальними принципами управлшня: сис-темн1сть, адаптивн1сть, цшсшсть, оптимальн1сть, над1йн1сть, гнучк! сть, ефективн1сть, координация, науков1сть.
50
Ефективнiсть виявлення та урахування економiчних та органiзацiйних передумов рацiонального управлiння промислового пщприемства базуеться на iдеi штегровано-го пдходу, якому властива системна цiлiснiсть, що поеднуе рiзнорiднi складники процесу формування капггалу. Ця концепция полягае у всебiчному i комплексному розглядi питань процешв виробництва i споживання, що е основою при стратепчному плануванш i прогнозуваннi.
Використання виявлених передумов дозволяе сфор-мувати стратепю управлiння капiталом пiдприемства, що спрямовано на виршення таких основних завдань:
1. Формування достатнього обсягу кашталу для за-безпечення необхщних темтв економiчного розвитку пiдприемства.
2. Оптимiзацiю розподiлу сформованого капiталу за видами д! яльност та видами використання.
3. Забезпечення умов досягнення максимально'-! доход-ностi капiталу до запланованого рiвня ф! нансового ризику
4. Забезпечення мiнiмiзацii фiнансового ризику, пов'-язаного з використанням кашталу, та запланованого рiвня його доходность
5. Забезпечення постшно! фшансово! рiвноваги пiдприемства у процес! його розвитку.
6. Забезпечення належного рiвня фiнансового контролю над пщприемством з боку його засновнитв.
7. Забезпечення належно! фiнансовоi гнучкост пiдприемства.
8. Оптимiзацii обiгу кашталу.
9. Забезпечення своечасного решвестування капталу
Разом з тим, виходячи з того, що управлшня капталом
пщприемства, як i весь процес управлшня, спираеться на стратепю i тактику управлшня, виявлеш економiчнi та орган-iзацiйнi передумови створюють можпивостi сконцентрувати зусилля на тих варiантах ршення, як! не суперечать обрано-му напрямку управлiнсько!'- д! яльност! (при реалiзацii стратегй) та запровадити конкретн! методи й прийоми досягнення поставлено! мети у визначенш ситуацй та певний момент часу: Оптимальна взаемод! я стратегй та тактики створюе передумови для вибору найбщьш рацюнального виршення постав-леного завдання та досягнення накресленоi мети.
Висновки. Як показали результати проведеного досл-!дження, виявлення та урахування економ! чних та орган-!зац!йних передумов управл! ння кап! талом промислових п! дприемств мае велике значення для пошуку та використання ще не реал! зованих можливостей для пщвищення ефективност! д! яльност! господарюючих суб'-ект!в. Запро-вадження вищевикладеного методичного пщходу на промислових пщприемствах Украши буде слугувати збщьшен-ню конкурентоспроможност! нацiональноi економ! ки.
Лiтература
1. Амоша О. I. Концептуальш ор! ентири промислово! пол! тики Украши (на мередньострокову перспективу) / О. I. Амоша, В. П. Вишневський, Л. С. Збаразька // Еко-номша промисловост! — 2008. — № 43. — С. 4−14.
2. Бшопольський М. Г. Про особливост управлшня складною организацшною структурою — сучасним госпо-дарським комплексом / М. Г Бщопольский, М. В. Мельникова // Торпвля i ринок Украши. — Донецьк: ДонНУ-ЕТ. — Вип. 18. — 2004. — С. 53−59.
3. Булеев И. П. Промышленные корпорации: особенности развития и принятия решений: [монография] / И. П. Булеев, С. В. Богачев, М. В. Мельникова / НАН Украины. — Донецк: Ин-т экономики пром-сти, 2003. — 116 с.
В1СНИК ЕКОНОМ1ЧНО1 НАУКИ УКРА1НИ ^
4. Лала О. М. Оцшка якост системи управлшня пщприемством: [монограф!я] / О. М. Лала. — Полтава: РВВ ПУСКУ, 2008. — 165 с.
5. Лебщь О. В. Методика оцшки ефективносп управлшня кашталом пщприемства / О. В. Лебщь // Еконо-мша: проблеми теори та практики: зб. наук. праць. — Випуск 233: В 5 т. — Т. 1. — Дншропетровськ: ДНУ, 2007. — С. 260−274.
6. Пенская И. А. Рейтинговая оценка привлечения, размещения и использования капитала предприятия / И. А. Пенская // Вюник Хмельницького нацюнального ушверситету. Економ1чш науки. — 2005. — № 3 (Т. 1). — С. 127−132.
7. Поважный А. С. Проблемы управления и организации деятельности акционерных обществ в Украине / А. С. Поважный. — 2-е изд., перераб. и доп. — Донецк: ИЭП НАН Украины, 2002. — 298 с.
8. Портер М. Конкурентное преимущество: как достичь высокого результата и обеспечить его устойчивость: [монография] / М. Портер — [пер. с англ.]. — М.: Альпина Бизнес Букс, 2005. — 715 с.
9. Управлшня капггалом пщприемств / пд заг. ред. д. е. н., проф. С. В. Богачова. — Макнвка: ДонДАБА, 2006. — 130 с.
10. Яремко I. Й. Управлшня капталом пщприемства: економ! чний ! фшансовий шструментарш: [монограф1я] / I. Й. Яремко. — Л.: Каменяр, 2006. — 176 с.

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой