Классификация юных биатлонистов по структуре их специальной физической подготовленности

Тип работы:
Реферат
Предмет:
Физическая культура и спорт


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

э
2011
Класифікація юних біатлоністів за структурою •• • •• і • •• • • їх спеціальної фізичної підготовленості
Ткаченко В. Б.
Харківська державна академія фізичної культури
Анотації:
Розглянуто структуру спеціальної фізичної підготовленості спортсменів у віці 14−17 років на етапах річного макроциклу. Наведено три дискримінантні групи спортсменів із відносно рівномірним розвитком показників спеціальної підготовленості. Зазначено, що основною причиною повільного та однобічного спортивного вдосконалення спортсменів є низький рівень і нерівномірний розвиток показників їх спеціальної фізичної підготовленості.
Ключові слова:
юні біатлоністи, спеціальна фізична підготовленість, дискримінантні групи.
Ткаченко В. Б. Классификация юных биатлонистов по структуре их специальной физической подготовленности. Рассмотрена структура специальной физической подготовленности спортсменов в возрасте 14−17 годов на этапах годичного макроцикла. Приведено три дискриминантные группы спортсменов с относительно равномерным развитием показателей специальной подготовленности. Отмечено, что основной причиной медленного и одностороннего спортивного совершенствования спортсменов является низкий уровень и неравномерное развитие показателей их специальной физической подготовленности.
юные биатлонисты, специальная физическая подготовленность, дискриминантные группы.
Tkachenko V.B. Classification of young biathlonists on the structure of their special physical preparedness.
The structure of the special physical preparedness of sportsmen is considered in age 14−17 on the stages of annual macrocycle. Three discriminant groups of sportsmen are resulted with relatively by even development of indexes of the special preparedness. It is marked that principal reason of slow and one-sided sporting perfection of sportsmen is a low level and uneven development of indexes of their special physical preparedness.
young biathlonists, special physical preparedness, discriminant groups.
Вступ.
Необхідність індивідуалізації тренувального процесу є загальновизнаною. Педагогічний принцип індивідуалізації вимагає побудови й проведення тренування з урахуванням особливостей, можливостей і рівня підготовленості кожного окремого спортсмена. Зокрема, фахівцями висувається вимога забезпечення кожного, що займається спортом, необхідною інформацією про рівень його рухових здібностей з рекомендаціями щодо вибору оптимальних варіантів фізичного вдосконалення і рухової активності з метою досягнення індивідуально-можливого високого результату [1, 2, 3].
Однак із багатьох причин цей принцип не завжди здійснюється на практиці, в тому числі і в лижному спорті. Вивчення індивідуальних особливостей фізичної підготовленості спортсменів знаходиться на стадії накопичення фактичного матеріалу, відсутні досить обґрунтовані наукові рекомендації. Практична ж значущість проблеми не викликає сумнівів.
Дослідження виконано згідно напрямків практичної діяльності кафедри зимових видів спорту, велоспорту і туризму Харківської державної академії фізичної культури.
Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження — Визначення основних «профілів» спеціальної фізичної підготовленості юних біатлоністів на етапах річного макроциклу.
Результати дослідження.
З метою визначення основних груп спортсменів, що відрізняються дискримінантними ознаками особливостями спеціальної фізичної підготовленості щодо модельних, нормовані величини досліджуваних показників (відносно до змагальних результатів) були оброблені методом кластерного аналізу. Визначення відстані між кластерами здійснювалося по методу Варда, тип відстані - квадрат евклідової відстані. Перевірка статистичної гіпотези щодо вірогідності розходжень між перемінними у кожному кластері (дискримінантній групі) здійснювалася за допомогою дисперсійного аналізу (табл. 1).
У підсумку багатомірного аналізу для кожного досліджуваного періоду підготовки виявлено по три основні дискримінантні групи біатлоністів (табл. 2 і рис. 1):
• із відносно рівномірним розвитком показників спеціальної фізичної підготовленості-
• зі зниженим рівнем відносної сили основних м'-язових груп-
• із підвищеним рівнем відносної сили основних м'-язових груп.
Судження щодо адекватності отриманих класифікацій виносилося на підставі результатів дискримі-нантного аналізу (табл. 2).
Назви дискримінантних груп відбивають найбільш істотні розходження, що мають місце між ними. Насамперед, вони відбивають ті показники, які у спортсменів цієї дискримінантної групи виходять за межі встановленого раніше середнього рівня розвитку. Проте, відмінності між групами не обмежуються тільки рівнем розвитку відносної сили м'-язових груп. Дані таблиці 1 указують на наявність достовірних розходжень між групами і по деяких інших показниках спеціальної фізичної підготовленості.
Спортсмени, що утворюють групу з відносно рівномірним розвитком показників спеціальної фізичної підготовленості (табл. 1. рис. 1.), у підготовчому і змагальному періодах мають вірогідно (р& lt-0,05) більш високі величини життєвої ємкості легень і швидкісної витривалості, що відповідають високому рівню розвитку. У перехідному періоді достовірні розходження цієї групи в порівнянні з іншими групами спостерігаються у всіх видах витривалості: загальної (аеробної), спеціальної, швидкісної і силової (р& lt-0,05).
Біатлоністи зі зниженим рівнем відносної сили основних м'-язових груп у підготовчому та змагальному періодах мають знижені показники життєвої ємкості легень і швидкісної витривалості (близькі до низького рівня). У перехідному періоді до цього переліку додаються ще і показники загальної (аеробної), спеціальної та силової витривалості.
© Ткаченко В. Б., 2011
І ПЕДАГОГІКА І та медико& quot-біол°гічні
*----«---------------* проблеми фізичного
виховання і спорту
Таблиця 1
Характеристика фізичної підготовленості юних біатлоністів різних дискримінантних груп (нормовані величини)
Показники Тип групи Підготовчий період Змагальний період Перехідний період
X однорідні групи X однорідні групи X однорідні групи
1 0,989 Х 0,980 Х 1,051 Х
Ваго-ростовий 2 0,999 Х 1,006 Х 0,985 Х
індекс 3 1,054* Х 1,044 Х 1,058* Х
1 1,078 Х 1,204* Х 0,969 ХХ
ЖЄЛ 2 0,966 Х 0,962 Х 1,016 Х
3 0,930 Х 0,984 Х 0,921 Х
1 0,992 Х 1,004 Х 1,004 Х
ІГСТ 2 1,004 Х 1,002 Х 0,992 Х
3 1,033 Х 1,009 Х 1,064* Х
Тренажер 1 0,973 Х 1,002 Х 0,999 Х
лижника-гонщика 2 0,999 Х 1,005 Х 0,991 Х
(цикли) 3 1,011 Х 1,010 Х 0,997 Х
1 1,041 Х 0,973 Х 1,217* Х
Відносна сила рук 2 0,847* Х 0,880* Х 0,888 Х
3 1,249* Х 1,257* Х 0,837 Х
1 0,972 Х 0,941 Х 1,192* Х
Відносна сила ніг 2 0,871 Х 0,883 Х 0,916 Х
3 1,158* Х 1,184* Х 0,896 Х
1 1,018 Х 1,033 Х
Біг 400 м 2 0,965 Х 0,998 Х
3 1,013 Х 0,963 Х
1 0,970 Х 1,028 Х
Біг 5 км 2 1,000 Х 0,968 Х
3 1,066* Х 1,015 Х
6×150 м 1 0,923* Х 1,074 Х
імітація в підйом 2 1,028 Х — - 0,958 Х
© 3 1,111* Х 1,157* Х
6×150 м 1 0,940 Х 1,087 Х
імітація в підйом 2 1,019 Х — - 0,971 Х
(цикли) 3 1,075 Х 1,104* Х
1 1,027 Х
400 м О2к/К 2 0,982 Х — -
3 1,029 Х
6×200 м 1 1,025 Х
П2к в підйом 2 0,992 Х — -
© 3 1,000 ХХ
Примітки:
Однорідна група ідентифікована стовпцем Х. Кожному стовпцю Х відповідають групи, середні значення яких не мають статистично значимих розходжень. Зірочкою (*) відзначені значення, що виходять за межі середнього рівня розвитку показника спеціальної фізичної підготовленості юних біатлоністів.
Таблиця 2
Зведені результати діагностики стану спеціальної фізичної підготовленості юних біатлоністів (п=46) за
допомогою отриманих функцій, що класифікують
Тип групи Періоди підготовки
Підготовчий період Змагальний період Перехідний період
Надійність %
1 95,65 100,00 100,00
2 87,88 92,68 100,00
3 100,00 91,67 95,24
Умовні позначення: 1-а група — із відносно рівномірним розвитком показників спеціальної фізичної підготовленості- 2-а група — зі зниженим рівнем відносної сили ведучих м’язових груп- 3-я група — із підвищеним рівнем відносної сили
ведучих м’язових груп.
ПСИХОЛОГІЯ
32 011
и
Підготовчий період
Ваго-рос О Віднос. сила ніг^^'-'-'-^ і і Віднос. сила рук / / ^'-0,7 т. індекс ^'-ЖЄЛ / '- ІГСТ
Тренажер^/ ^ 6×200м ^& gt-400мО2к/К П2к
Змагальний період
Перехідний період
Рис. 1. Розходження в структурі спеціальної фізичної підготовленості юних біатлоністів
різних дискримінантних груп.
Умовні позначення: -ф- 1 група -щ- 2 група -д- 3 група
1-а група — із відносно рівномірним розвитком показників спеціальної фізичної підготовленості-
2-а група — зі зниженим рівнем відносної сили ведучих м’язових груп-
3-я група — із підвищеним рівнем відносної сили ведучих м’язових груп.
І ПЕДАГОГІКА І та медико& quot-біол°гічні
---- ---------------- проблеми фізичного
ПСИХОЛОГІЯ
виховання і спорту
Таблиця 3
Основні дискримінантні групи фізичної підготовленості юних біатлоністів (п=46)
Тип групи Періоди підготовки
Підготовчий період Змагальний період Перехідний період
п % п % п %
1 14 30,26 6 14,47 6 13,16
2 20 43,42 25 53,95 27 59,21
3 12 26,32 15 31,58 13 27,63
Юніори
Біатлоністи, що відповідають кваліфікаційним Біатлоністи, що відстають від
вимогам вікової групи або випереджають їх кваліфікаційних вимог вікової групи
Умовні позначення: 1-а група — із відносно рівномірним розвитком показників спеціальної фізичної підготовленості-
2-а група — зі зниженим рівнем відносної сили ведучих м’язових груп-
3-я група — із підвищеним рівнем відносної сили ведучих м’язових груп.
Рис. 2. Відсоткове співвідношення юних біатлоністів різних типів спеціальної фізичної підготовленості у групах із різноманітною віково-кваліфікаційною динамікою спортивної майстерності
(змагальний період, вільний стиль)
Підвищений рівень відносної сили основних м'-язових груп практично у всіх періодах річного циклу сполучається з невеликою масою тіла спортсменів (за даними ваго-ростового індексу), трохи зниженими показниками життєвої ємкості легень, але високими величинами загальної (аеробної), спеціальної та силової витривалості.
Представництво спортсменів у різних дискримі-нантних групах змінюється у різні періоди річного циклу (табл. 3).
Умовні позначення: 1-а група — із відносно рівномірним розвитком показників спеціальної фізичної підготовленості- 2-а група — зі зниженим рівнем відносної сили ведучих м'-язових груп- 3-я група — із підвищеним рівнем відносної сили ведучих м'-язових груп.
Представлені дані характеризують таку динаміку представництва спортсменів у групі із відносно рівномірним розвитком показників спеціальної фізичної підготовленості: у підготовчому періоді - 30,3%, у змагальному періоді - зниження до 14,5%- у перехідному періоді ще більше зниження чисельності - до 13,2%.
Друга дискримінантна група — із зниженим рівнем відносної сили основних м'-язових груп — є най-численнішою у підготовчому і змагальному періодах річного циклу. У підготовчому періоді цей тип підготовленості характерний для 43,4% спортсменів. На
відміну від класичного стилю до початку змагального періоду чисельність даної групи зростає та досягає 54,0% від загального числа біатлоністів. У перехідному періоді тенденція росту чисельності спортсменів у групі зберігається — 59,2%.
Третій тип «профілю» спеціальної фізичної підготовленості - із підвищеним рівнем відносної сили основних м'-язових груп. У підготовчому періоді складає 26,3%, на початку змагального періоду зростає до 31,6%. У перехідному періоді відносна частина юних біатлоністів цієї групи дорівнює: 27,6%. Крім того, дуже цікавими виявилися результати вивчення представництва юних спортсменів із різними типами фізичної підготовленості у групах із неоднаковою віково-кваліфікаційною динамікою спортивної майстерності, тобто серед спортсменів, результати яких відповідають кваліфікаційним вимогам вікової групи, випереджають чи відстають від них. Як приклад на рис. 2 приведені дані на початку змагального періоду.
Результати вказують, що велика частина спортсменів (59%), спортивні результати яких відповідають кваліфікаційним вимогам вікової групи або випереджають їх, є представниками першої або третьої дис-кримінантної групи, тобто характеризуються рівномірним розвитком показників спеціальної фізичної
32 011
и
підготовленості чи мають підвищений рівень відносної сили ведучих м'-язових груп. Інша частина біатлоністів (41%) виконує розрядні нормативи, маючи знижений рівень відносної сили. Однак, така картина характерна переважно для юних спортсменів. Так, 28 із 41% приходиться на частину молодших юнаків, 11% - на частину старших юнаків. Частина юніорів із зниженим рівнем відносної сили складає тільки 2%.
Що стосується спортсменів, чиї спортивні результати відстають від кваліфікаційних вимог вікової групи, то тут ситуація прямо протилежна: тільки 27% біатлоністів мають 1-й чи 3-й тип фізичної підготовленості. У переважної більшості (73%) спортсменів фізична підготовленість характеризується зниженим рівнем розвитку силових можливостей: із них 10% -старші юнаки і 63% - юніори.
Висновки.
Фактичний матеріал дозволяє прийти до висновку, що тренувальний процес юних біатлоністів 14−17 років на етапах базової підготовки в цілому не забезпечує необхідного рівня розвитку силових можливостей спортсменів. Мабуть, слаба силова підготовка є одною з основних
Література:
1. Айвазян С. А. Прикладная статистика и основы эконометрики / С. А. Айвазян, В. С. Мхитарян. — М.: ЮНИТИ, 1998. — 1022 с.
2. Астафьев Н. В. Методика контроля за подготовленностью юных биатлонистов: Автореф. дис… канд. пед. наук: 13. 00. 04. / Н. В. Астафьев. — Омск, 1992.- 19 с.
3. Булкин В. А. Педагогическая диагностика как фактор управления двигательной деятельностью спортсменов: Дис. … д-ра пед. наук. / В. А. Булкин. — Л., 1984.- 360 с.
4. Верхошанский Ю. В. Основы специальной физической подготовки спортсменов / Ю. В. Верхошанский. — М.: Физкультура и спорт, 1988.- 331 с.
5. Годик М. А. Спортивная метрология. / М. А. Годик. — М.: Физкультура и спорт, 1988.- 192 с.
6. Камаев О. И. Теоретико-методические основы многолетней подготовки юных лыжников-гонщиков / О. И. Камаев. — Харьков: Ха-ГИФК, 1999. — 172 с.
7. Карленко В. П. Оптимизация тренировки квалифицированных биатлонистов на этапе непосредственной подготовки к соревнованиям: Дис. … канд. пед. наук: 13. 00. 04. / В. П. Карленко. — К., 1983. — 180 с.
8. Кошкарев Т. Комплексный контроль в подготовке лыжников-гонщиков / Т. Кошкарев //Лыжный спорт. — 1984. — Вып. 1. — С. 49.
9. Кривенцов А. Л. Комплексное тестирование — основа управления тренировочным процессом квалифицированных биатлонистов / А. Л. Кривенцов, А. Н. Пимонов //Лыжный спорт. — 1978. — Вып. 2. — С. 28−30.
10. Мулик В. В. Основы начальной подготовки юных биатлонистов 10−13 лет: Метод. рекомендации для студентов и тренеров ДЮСШ / Мулик В. В., Блещунов Н. В., Камаев О. И. — Харьков, 1990.- 49 с.
11. Мулик В. В. Многолетняя подготовка в биатлоне / В. В. Мулик. -Харьков: ХГИФК, 1999. — 175 с.
12. Платонов В. Н. Общая теория подготовки спортсменов в олимпийском спорте / В. Н. Платонов. — К.: Олимпийская литература, 1997.- 583 с.
13. Матвеев Л. П. Основы общей теории спорта и системы подготовки спортсменов / Л. П. Матвеев. — К.: Олимпийская литература, 1999.- 318 с.
14. Шидловский Г Я. Должные нормы разносторонней подготовленности юных биатлонистов / Г. Я. Шидловский //Теория и практика физической культуры. -1986. — № 8. — С. 31−33.
Информация об авторе:
Ткаченко Виктория Борисовна aghyppo@mail. ru
Харьковская государственная академия физической культуры ул. Клочковская 99, г. Харьков, 61 022, Украина.
Надійшла до редакції 07. 07. 2011р.
причин, що знижує якість підготовки спортивного резерву в біатлоні. Значне поліпшення спортивних результатів можливе лише при умові ліквідації існуючої прогалини в силовій підготовленості спортсменів за допомогою спеціально організованого тренування на всіх етапах річного циклу і багаторічного спортивного вдосконалення.
Таким чином, отримані дані доводять, що високі і стабільні спортивні результати в гонках забезпечуються таким станом спеціальної фізичної підготовленості юних біатлоністів, який характеризується відносно рівномірним розвитком окремих показників спеціальної підготовленості спортсменів, а не переважною роллю окремих якостей. Основною причиною повільного та однобічного спортивного вдосконалення юних спортсменів є низький рівень і нерівномірний розвиток показників їх спеціальної фізичної підготовленості. Отже, для спортсменів з різним «профілем» спеціальної підготовленості необхідна своя індивідуальна система підготовки.
Подальші дослідження передбачається провести в напрямку вивчення інших проблем спеціальної фізичної підготовленості юних спортсменів.
References:
1. Ajvazian P.A., Mkhitarian V.P. Prikladnaia statistika i osnovy ekonometriki [Applied statistics and bases of econometrics], Moscow, IUNITI, 1998, 1022 p.
2. Astaf’ev N. V Metodika kontrolia za podgotovlennost’iu iunykh bi-atlonistov [Method of control after preparedness of young biathlonists], Cand. Diss., Omsk, 1992, 19 p.
3. Bulkin V.A. Pedagogicheskaia diagnostika kak faktor upravleniia dvigatel’noj deiatel’nost’iu sportsmenov [Pedagogical diagnostics as factor of management motive activity of sportsmen], Dokt. Diss., Leningrad, 1984, 360 p.
4. Verkhoshanskij Iu.V. Osnovy special’noj fizicheskoj podgotovki sportsmenov [Bases of the special physical preparation of sportsmen], Moscow, Physical Culture and Sport, 1988, 331 p.
5. Godik M.A. Sportivnaia metrologiia. [Sporting metrology], Moscow, Physical Culture and Sport, 1988, 192 p.
6. Kamaev O.I. Teoretiko-metodicheskie osnovy mnogoletnej podgotovki iunykh lyzhnikov-gonshchikov [Theoretical methodical bases of long-term preparation of young skiers-racing drivers], Kharkov, KSAPC Publ., 1999, 172 p.
7. Karlenko V.P. Optimizaciia trenirovki kvalificirovannykh biatlonis-tov na etape neposredstvennoj podgotovki k sorevnovaniiam [Optimization of training of skilled biathlonists on the stage of direct preparation to the competitions], Cand. Diss., Kiev, 1983, 180 p.
8. Koshkarev T. Kompleksnyj kontrol' v podgotovke lyzhnikov-gon-shchikov [Complex control in preparation of skiers-racing drivers]. Lyzhnyj sport [Skiing], 1984, vol. 1, p. 49.
9. Krivencov A.L., Pimonov A.N. Kompleksnoe testirovanie — osnova upravleniia trenirovochnym processom kvalificirovannykh biatlonis-tov [The complex testing — a basis for the training process of skilled biathlonists base ]. Lyzhnyj sport [Skiing], 1978, vol. 2, pp. 28−30.
10. Mulik V.V., Bleshchunov N.V., Kamaev O.I. Osnovy nachal’noj podgotovki iunykh biatlonistov 10−13 let [Bases of initial preparation of young biathlonists 10−13 years], Kharkov, 1990, 49 p.
11. Mulik V.V. Mnogoletniaia podgotovka v biatlone [Long-term preparation in biathlon], Kharkov, KSAPC Publ., 1999, 175 p.
12. Platonov V.N. Obshchaia teoriia podgotovki sportsmenov v olimpi-jskom sporte [A general theory of preparation of sportsmen in Olympic sport], Kiev, Olympic Literature, 1997, 583 p.
13. Matveev L.P. Osnovy obshchej teorii sporta i sistemy podgotovki sportsmenov [Bases of general theory of sport and system of preparation of sportsmen], Kiev, Olympic Literature, 1999, 318 p.
14. Shidlovskij G. Ia. Dolzhnye normy raznostoronnej podgotovlennosti iunykh biatlonistov [Due norms of scalene preparedness of young biathlonists]. Teoriia ipraktikafizicheskoj kul tury [Theory and practice of physical culture], 1986, vol. 8, pp. 31−33.
Information about the author:
Tkachenko Viktorija Borisovna aghyppo@mail. ru
Kharkov State Academy of Physical Culture Klochkovskaya str. 99, Kharkov, 61 022, Ukraine.

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой