Экономический анализ влияния развития инвестиций на мероприятия по безопасности движения

Тип работы:
Реферат
Предмет:
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

УДК 656.2. 05:33
О. М. ПШШЬКО (ДПТ)
ЕКОНОМ1ЧНИЙ АНАЛ1З ВПЛИВУ РОЗВИТКУ 1НВЕСТИЦ1Й НА ЗАХОДИ З БЕЗПЕКИ РУХУ
Наведено даш з аналiзу показнишв безпеки руху поlздiв на залiзницях Укра1ни. Розглянуто динамiку ш-вестицш у заходи з безпеки руху по господарствах залiзниць.
Проанализированы показатели безопасности движения поездов на железных дорогах Украины. Рассмотрена динамика инвестиций в мероприятия по безопасности движения по хозяйствам железных дорог.
The indices of train traffic safety on the railways of Ukraine are analyzed. The dynamics of investments to the traffic safety measures on railway facilities is considered.
Одним iз найважливших напрямюв швес-тування на залiзничному транспорт Украши е реалiзацiя технiчних та технолопчних заходiв, якi стосуються пiдвищення безпеки руху. При-чому пiсля оновлення i модершзаци рухомого складу та шфраструктури це основна стаття витрат на шдприемствах залiзничного транспорту.
Особливу актуальшсть реалiзацiя заходiв iз безпеки руху поlздiв набувае у тепершнш час, коли згiдно з Програмою реформування вщбу-ваються не тшьки структурнi змiни, а й здшс-нюеться коригування технологiчних функцш пiдприемств залiзничного транспорту [1, 2].
Як правило, при виконанш оцшки економ& gt- чно1 ефективностi iнвестицiй здшснюегься прогноз впливу на певш фактори, якi пов'-язанi з реалiзацiею iнвестування. Оцiнюеться також термiн окупносп та економiчний ефект.
При плануванш та подальшому фшансуван-нi певних техшчних та технологiчних заходiв, яю направленi на упередження та запоб^ання виникнення браку у по1знш та маневровш ро-ботi на залiзницях, важливо розподiлити наявнi кошти з максимальним ефектом. Звичайно, що цей ефект визначаеться не тiльки економiчними категорiями, а й соцiальними та еколопчними.
Деякими авторами були зроблеш попереднi розрахунки щодо визначення економiчноl ефе-ктивностi iнвестицiй у заходи з безпеки руху [3, 4]. Але, насамперед, стд проаналiзувати обсяги швестицш на певнi заходи по основних господарствах залiзниць та ув'-язати з рiвнем безпеки руху. Наведемо спочатку аналiз основних показниюв безпеки руху по основних озна-ках за 2007−2008 рр., тому що аналiз за 2009 р. ще в доопрацюваннi в Головному управлшш з безпеки руху поlздiв [5].
Так, за даними Укрзалiзницi, в 2008 р. на за-лiзницях Укра1ни допущено 852 транспорты
поди, у т.ч. 620 шциденпв, з них 32 серйозних шциденти, та 232 порушення, проти 882 транспортних подш, iз яких 3 катастрофи, 3 авари, 637 шциденпв, у тому числi 27 серйозних, та 239 порушень, допущених у 2007 р.
Щодобово траплялось у середньому 2,33 випадки проти 2,42 у 2007 р., кшьюсть транспортних подш, у порiвняннi з аналопчним пе-рiодом 2007 р., зменшилася на 30 випадкiв, або на 1,03%, а кшьюсть серйозних шциденпв збi-льшилась на 5 випадюв, але у 2007 р. було допущено 3 катастрофи та 3 авари. При цьому питомий показник кшькосп транспортних подш до обсяпв перевезень зменшився iз 2,801 до 2,784 подш на 1 млрд приведених тонно-кшо-метрiв.
У 2008 р. транспорты подil призвели до за-гибелi 1 працiвника на Львiвськiй залiзницi i травмування 2 пращвниюв Пiвденно-Захiдноl i Одесько1 залiзниць. Протягом 2007 р. при транспортних подiях загинуло 2 особи i трав-мовано 7.
На вшх залiзницях знижено загальну кiль-кiсть транспортних подiй:
— на Донецькш — на 2 випадки, зi 117 до 115, в 1,02 разу, або на 2%-
— на Львiвськiй — на 9 випадюв, зi 114 до 105, в 1,09 разу, або на 8%-
— на Одеськш — на 1 випадок, iз 207 до 206, в
1. 005 разу, або на 0,5%-
— на Ивденнш — на 5 випадюв, iз 88 до 83, в
1. 06 разу, або на 6%-
— на Ивденно-Захщнш — на 7 випадюв, зi 181 до 174, в 1,04 разу, або на 4%-
— на Придшпровськш — на 8 випадюв, зi 173 до 165, в 1,05 разу, або на 5%.
Чотири транспорты поди допущено шдпри-емствами шдпорядкування Укрзалiзницi проти двох у 2007 рощ: допущено 2 транспортш подil з вини пращвниюв Укра1нського центру меха© Пшiнько О. М., 2009
шзацп колшнж робiт та по 1 випадку — з вини Дарницького i Стрийського вагоноремонтн^ зaводiв.
Збшьшено зaгaльнy кiлькiсть трaнспортниx подiй y наступнж головниx yпрaвлiнняx:
— у Головному управлшш перевезень на 3 випадки, iз 32 до 35, в 1,09 разу, або на 9%-
— в Управлшш воешзовано1'- оxорони is 0 до 3.
Зменшили загальну кшькють трaнспортниx подiй Головш yпрaвлiння:
— локомотивного господарства — на 20 випа-дкiв, iз 344 до 324, в 1,06 разу, або на 6%-
— колшного господарства — на 12 випадюв, зi 152 до 140, в 1,09 разу, або на S %-
— вагонного господарства — на 12 випадюв, з 194 до 1S2, в 1,07 разу, або на 6%-
— автоматики, телемеxaнiки та зв'-язку — на 1 випадок, iз 1S до 17, в 1,06 разу, або на 5,6%-
— електрифшацп та електропостачання — на 7 випадюв, iз 77 до 70, в 1,1 разу, або на 9%-
— пасажирському — на 12 випадюв, iз 31 до 19, в 1,6 разу, або на 39%-
— комерцшному — на 1 випадок, iз 33 до 32, в 1,03 разу, або на 3%.
Найбшьше трaнспортниx подш допущено у господaрствax: локомотивному, вагонному та колшному, в якж разом сталося 646 транспор-тниx подш, або 76% вщ ydx на Укрзaлiзницi, у 2007 рощ ця частка складала 7S %. Тому в по-дальшому увагу зосереджено на aнaлiзi розпо-дiлy iнвестицiй, в першу чергу, у цж господар-ствax.
Анaлiз свщчить, що 75%, або 642 випадюв припадае на тaкi чотири види транспортам подiй: неспрaвностi теxнiчниx зaсобiв, що при-звели до затримки поiздiв бiльше 1 години -459- несправносп локомотива з вимогою допо-мiжного — 61- сxодження рyxомого складу при мaневрax — 70- невiрнi дii причетнж пращвни-кiв, що призвели до затримки поiздiв — 52.
Основними видами серйознж iнцидентiв е сxодження з рейок i зiткнення рyxомого складу в поiздax — 22 випадки (69% вщ ytix серйозниx iнцидентiв) проти 21 в 2007 рощ.
Збшьшено кшькють про1'-зду зaборонниx си-гнaлiв, у 200S рощ допущено 5 проiздiв проти 3. Випадки сталися на зaлiзницяx: у локомотивному господaрствi на Одеськш — 2 i Приднш-ровськiй — 1- Пiвденно-Зaxiднiй — 1 у господар-ствi електропостачання та Львiвськоi зaлiзницi у господарсга перевезень — 1.
У позаминулому роцi допущено один випадок розвалювання вантажу в поiздax iз вини прaцiвникiв Львiвськоi зaлiзницi, один випадок вщкриття свiтлофорiв при невстaновлениx у
маршрут стрiлкax iз вини пращвниюв господарства сигнaлiзaцii та зв'-язку Пiвденно-Зaxiд-но1'- зaлiзницi та 2 випадки саморозчеплень у пасажирському roi^i, що сталися з вини пра-щвниюв пасажирського господарства Одесько1'- та Пiвденно-Зaxiдноi зaлiзниць. Циx серйознж iнцидентiв у 2007 р. не було.
У 200S р. сталися таю шциденти: злам бандажа колюно1'- пари локомотива на Придншров-ськш зaлiзницi, переведення стрiлки тд манев-ровим складом з вини пращвниюв господарства перевезень Пiвденно-Зaxiдноi затзнищ, 2 випадки зiткнення з автотранспортними засобами на затзничнж переiздax з вини прaцiвникiв колiйного i локомотивного господарств Ив-денно-Зaxiдноi зaлiзницi, чого у 2007 р. також не було.
Протягом минулого року збшьшено кшькють випадюв:
— закриття рyxy колieвимiрювaльним вагоном з 1S до 22, збшьшили пращвники колшно-го господарства затзниць: Львiвськоi з 2 до 3, Одесько1'- з 1 до 2, Пiвденно-Зaxiдноi з 7 до 10 та Придншровсько1'- з 0 до 6-
— злaмiв рейок тд по1'-здами з 7 до 11, збшьшено на Львiвськiй iз 0 до 4, Одеськiй iз 1 до 5 та Придншровськш зaлiзницяx iз 0 до 1-
— неогородження мюць виконання робгг з 6 до 11, як допyщенi на зaлiзницяx: Донецькiй -7 проти 0 (колшне господарство — 5, сигнатза-ц^'- та зв'-язку — 1, електропостачання — 1), Одеськш у колшному господарсга 2 проти 3 i Придншровськш 2 проти 1 (у господaрствax електропостачання та перевезень вщповщно) —
— несправносп тягового та спещального са-моxiдного р^омого складу з вимогою допом& gt- жного локомотива з 60 до 61, збшьшення допустили на зaлiзницяx: Донецькiй у локомотивному господaрствi з 2 до S i Пiвденно-Зaxiднiй з 16 до 19 (у господaрствax колiйномy 1 проти 0 i примюькж пaсaжирськиx перевезень — 3) —
— вщмови в робот пристро1 В електропостачання, сигнатзацп та зв'-язку, якi не були усу-ненi протягом S годин, iз 7 до 10- збшьшення сталося з вини пращвниюв затзниць: Донець-коi з 1 до 2 (господарство електропостачання), Одесь^ з 0 до 1 (господарство електропостачання) та Пiвденно-Зaxiдноi з 0 до 3 (господарства колшне i електропостачання) —
— затримок поiздiв через невiрнi ди причет-ниx прaцiвникiв з 21 до 52- збшьшення допу-щене на вж зaлiзницяx: Донецькiй — iз 5 до 9 (господарства колшне, вагонне, комерцiйноi роботи та маркетингу, примiськиx пасажирсь-киx перевезень), Львiвськiй — iз 4 до 10 (господарства: перевезень, колшне, сигнатзаци та
зв'-язку, вагонне- пасажирське, примюьких па-сажирських перевезень), Одеськiй — з 2 до 9 (господарства перевезень, локомотивне i колш-не), Пiвденнiй — iз 0 до 4 (локомотивне i вагонне господарства), Пiвденно-Захiднiй — iз 7 до 14 (господарства перевезень, локомотивне, вагон-не i пасажирське) та Приднiпровськiй — iз 3 до 5 (господарства комерцшно1 роботи та маркетингу, перевезень i воешзовано1 охорони) —
— несвоечасне закiнчення робiт у «вшно», що призвело до затримок поlздiв бiльше 1 го-дини, з 19 до 20- збшьшення сталося в колшно-му господарствi Ивденно! та Придншровсько1 залiзниць з 0 до 1 на кожнш-
— виходу рухомого складу за граничний сто-впчик з 0 до 2, випадки допустили на залiзни-цях: Пiвденнiй у господарствi перевезень та Одеськш у локомотивному.
При транспортних подiях у 2008 р. було пошкоджено 210 одиниць рухомого складу, у той час як у 2007 1х було 354. Порiвняно з 2007 р. зменшення склало 144 одиницi, або 40,7%. У 2008 р. пошкоджено: 23 локомотиви проти 36- 185 вагошв проти 302 (зменшення на 117 одиниць, або на 38,7%), у т.ч. 1 пасажир-ський проти 13 та 1 одиницю спещального рухомого складу проти 3. Найбшьше рухомого складу пошкодили пращвники колiйного господарства — 118 проти 188 (зменшення на 70 одиниць, або 37,2%) та на Ивденно-Захщнш залiзницi — 51 проти 40 (збшьшення на 11 одиниць, або 27,5%). Збшьшили кшьюсть пошко-джень рухомого складу також у господарствах: перевезень — iз 52 до 57, пасажирському — iз 0 до 5.
1з загально! кiлькостi транспортних подш 657 випадкiв, або 77,1% пов'-язуеться з «люд-ським» чинником, у 2007 р. таких випадюв бу-ло 742, або 84%.
За рiзноманiтнi порушення вимог безпеки руху у 2008 рощ в порядку профшактично! роботи було притягнено до вщповщальносп 8623 працiвники, iз них звшьнеш iз залiзничного транспорту — 161, звшьнеш вщ займаних посад — 139, оголошено догани — 8323 пращвни-кам. Крiм того, за допущеш транспортнi поди до дисциплшарно! вiдповiдальностi притягнуто 1278 пращвниюв, у тому числi звiльненi з транспорту — 10, вщ займаних посад — 139, оголошено догани — 1143.
У 2008 р. збитки вщ транспортних подш склали 1 млн 011 тис. грн, iз них вщшкодовано 751,835 тис. грн (74,4%). У 2007 р. збитки склали 11 млн 600 тис. грн, зменшено в 11,5 разу.
Найбшьше збитюв заподiяно на Донецькш залiзницi — 259,798 тис. грн. Порiвняно iз 2007 роком збитки зменшилися в 1,4 разу, при цьо-му, збитки в минулому рощ вщшкодоваш на 48,3%.
На Одеськш залiзницi допущено 246,293 тис. грн, у 2007 р. збитки складали 695,255 тис. грн.
На Ивденно-Захщнш залiзницi збитки у 2008 рощ склали 244,287 тис. грн, проти 1017,854 тис. грн, допущених у 2007.
Також зменшено збитки вщ транспортних подш на залiзницях:
— на Львiвськiй — iз 7125,791 до 37,164 тис. грн-
— на Придншровськш — iз 2078,759 до 170,267 тис. грн (у 12,2 разу) —
— на Ивденнш — iз 311,506 до 52,806 тис. грн (у 5,9 разу).
Найбшьше збитюв вщ транспортних подш допустили пращвники колшного господарства — 375,251 тис. грн. У господарсга перевезень збитки склали 267,275 тис. грн, вагонному — 229,996 тис. грн, локомотивному — 99,038 тис. грн, електрифшацп та електропостачання -16,916 тис. грн.
Пряму загрозу безпещ руху несуть несанк-щоноваш втручання стороншх ошб у дiяльнiсть залiзниць. Протягом 2008 р. на залiзницях допущено 220 випадюв, унаслщок чого затримано 371 по! зд на 307,4 годин та при цьому нанесено збитюв на суму 364,38 тис. грн. На Одеськш залiзницi щ збитки склали 210,63 тис. грн, або 62,9%- на Придшпровськш — 95,23 тис. грн, або 19,4%- на Донецькш — 24,64 тис. грн, або 7,4%- на Ивденно-Захщнш — 17,81 тис. грн, або 5,4%- на Ивденнш — 16,6 тис. грн, або 4,9%.
Але статистику випадюв порушень iз безпеки руху доцшьно розглянути з урахуванням планування швестицш у заходи, яю спрямоваш на шдвищення безпеки руху.
Так, наказом Укрзалiзницi вщ 14. 12. 2007 р. затверджено та введено в дда Програму (про-гнозну) впровадження технiчних засобiв безпеки руху на залiзницях Украши у 2008−2012 рр.
На 2008 р. щею Програмою було передба-чено впровадження 61 заходу на суму 353,369 млн грн. На виконання цих заходiв протягом 2008 р. освоено 345,994 млн грн (98%). Причиною недовиконання Програми е наслщки еко-номiчноl кризи, що почала негативно впливати на економшу та залiзничний транспорт в четвертому кварталi 2008 р.
У цшому протягом 2008 р. виконано ремонт основних засобiв залiзниць Укра1ни на суму
4212,8 млн грн проти 4086,3 млн грн у 2007 р., збшьшено обсяги фшансування на 126,5 млн грн, або на 3,1%.
Збитки ж вщ транспортних подш за 2008 рш, як сказано вище, склали 1,011 млн. грн, а з урахуванням загибелi людини та травмування 2,711 млн грн.
Як бачимо з наведених даних, збитки вiд порушень безпеки руху суттев^ але вони вра-ховують лише прямi збитки залiзниць i не вра-ховують багатьох опосередкованих наслiдкiв, якi не завжди можливо оцшити у вартiсному еквiвалентi.
Перейдемо до аналiзу iнвестицiйного плану фшансування заходiв iз безпеки руху по]дщв в оперативному часi та розглянемо динамшу ка-пiтальних вкладень по роках з 2008 по 2012 та по вшх залiзницях Украши. Не дивлячись на те, що всi господарства залiзниць або напряму, або опосередковано пов'-язаш з технолопчним про-цесом, почнемо з господарств, яю безпосеред-ньо впливають на рiвень безпеки руху по]дщв. Це господарство перевезень, локомотивне гос-подарство, вагонне господарство, колшне господарство i господарство автоматики, телеме-хашки та зв'-язку.
Разом по вшх господарствах, включаючи розглянутi, а також шш^ за п'-ять рокiв плану-еться трохи менше 2 млрд грн на заходи з безпеки руху. На рис. 1 наведет дат реалiзацil та прогнозу плану швестицш на заходи з безпеки руху по1здв по роках.
Рис. 1. Розподш швестицш по основних господарствах зал1зниць
Як бачимо, фшансування здшснюеться не рiвномiрно, i це обгрунтовуеться, перш за все, тим, що в рiзнi роки на рiзних залiзницях заве-ршуються певнi об'-екти, якi i додають вщпов& gt- дно обсягiв iнвестування. Можливо обсяги ш-вестування були б шшими, якби з боку держави здшснювалася фiнансова пiдтримка розвитку залiзничноl галузi.
1з графiкiв видно, що рiвномiрно кошти плануються лише в локомотивному господарс-твi та господарсга автоматики, телемеханiки та зв'-язку. Це обгрунтовуеться впровадженням серiйних пристро! в. Аналопчно плануються швестици й у вагонному господарство Стриб-коподiбнi графiки швестицш по роках у колш-ному та господарсга перевезень обгрунтову-ються виконанням значних обсягiв робiт iз впровадженням гiркового та колiйного устат-кування, що пов'-язане з виконанням плашв ка-пiтального будiвництва та реконструкци стан-цiй та вузлiв.
Висновки
Таким чином, зроблений економiчний аналiз розподiлу iнвестицiй на заходи з безпеки руху поlздiв на залiзницях Украши свiдчить, що обсяги швестицш майже пропорцшш по1знш ро-ботi та в основному безпосередньо вщносяться до системи безпеки руху. Але обмежешсть ф& gt- нансування iз-за вiдсутностi державно! тдтри-мки у вигщщ прямих iнвестицiй у безпеку руху стримують впровадження окремих техшчних засобiв, що в результат впливае i на показники дiяльностi залiзниць, i на показники безпеки руху. Наступним етапом дослщжень мае стати удосконалення методiв оцiнки швестицш у заходи з безпеки руху поlздiв.
Б1БЛ1ОГРАФ1ЧНИЙ СПИСОК
1. Державна шльова програма реформування заль зничного транспорту на 2010−2015 роки [Текст]: Затв.: Постанова Каб. Мш Украши в1д 16. 12. 2009 № 1390.
2. Стратепя розвитку зал1зничного транспорту на перюд до 2020 року [Текст]: Схвалено: Роз-порядження Каб. Мш Украши ввд 16. 12. 2009 № 1555-р.
3. Шевченко, В. В. Оцшка економ1чно! ефективно-сп заход1 В з шдвищення безпеки руху по! зд1 В [Текст] / В. В. Шевченко, О. М. Гненний // В1с-ник Дшпропетр. нац. ун-ту зал1зн. трансп. 1 м. акад. Лазаряна. — 2009. — № 28. — Д.: Вид-во ДНУЗТ, 2009. — С. 287−290.
4. Оцшка економ1чно! ефективносл швестицш у заходи з пвдвищення безпеки руху по! зд1 В [Текст] / В. В. Шевченко та ш // Матер1али 8−1 наук. конф. «Проблеми економши транспорту» (16 — 17. 04. 2009 р., Дншропетровськ). — Д., 2009. — С. 13.
5. Анал1з стану безпеки руху на зал1зницях Укра!-ни у 2008 роц [Текст] / розробники: О. Муаен-ко, В. Гусь, В. Крот. — К.: 2009. — 120 с.
Надшшла до редколегп 03. 09. 2009.
Прийнята до друку 09. 09. 2009.

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой