Экономико-статистический анализ инновационной деятельности промышленных предприятий Луганской области

Тип работы:
Реферат
Предмет:
Экономические науки


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

НАУКОВ1 СТАТТ1
Сощально-економiчш проблеми Донбасу
УДК [(334. 716:330. 341. 1):65. 011. 47](477. 61)
Ю. В. Вдовенко,
астрант ДЗ «Луганський нащональний ун1верситет 1мен1 Тараса Шевченка& quot- економ1ко-статистичний анал1з 1нновац1йно1 д1яльност1
промислових п1дприемств лугансько! областт
Постановка проблеми. В умовах переходу еко-номiки на iнновацiйний шлях розвитку iнновацiйна дiяльнiсть промислових пiдприeмстБ набувае особливого значення. У зв'-язку з цим актуальним та об'-ектив-но необхвдним е питания пошуку напрямшв модерш-защ! сучасних тдприемств за рахунок наукових здо-бутшв та! х техиологiчного застосування.
Зв'-язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема дослщження вщповщае прю-ритетним напрямкам стратеги економiчного та сощаль-ного розвиткку Лугансько! област на перюд до 2015 року.
Аналiз останнiх дослiджень i публiкацiй. Питання iнновацiйного розвитку економiки до^джу-вали так1 росiйськi вченi, як М. Молчанов, I. Рудакова, I. Балабанов, А. 1васенко та ш. Серед вгтчизпяних учених вагомий внесок у до^дження цих проблем зробили Л. Федулова, Ю. Бажал, О. Василенко, С. Петруха, М. Колотуша, М. Лендел. Проте багато питань пов'-язаних з дослiдженням iнновацiйно! дальности потребують глибокого дослiджения.
Формулювання цiлей статтi. Метою запропо-нованого дослiджеиня е економiко-статистичиий аналiз шновацшно! дiяльностi промислових пiдприемств Лугансько! областт, виявлення перешкод в! х шновацш-ному зростаннi для визначення шлях1 В ефективного впровадження нововведень та науково-техшчного прогресу.
Виклад основного матерiалу. У науковий об^ поняття «шноващя& quot- увiв австрiйський економiст Й. Шумпетер у 1930-роки. Вiн визначав! х як «непо-стшний процес упровадження нових комбiнацiй у на-ступних випадках: при введенш нового методу ви-робництва продукцi!- вiдкриттi нового ринку, на яко -му цю галузь не було представлено- завоюванн нового джерела сировини або натвфабрикату- впро-вадженнi ново! оргашзацшно! структури& quot- [1]. У сучаснiй лiтературi е багато визначень цього поняття, та згiдно з Законом Укра! ни «Про iнновацiйну дiяльнiсть& quot- тд шновацшною дiяльнiстю розумiють таку, яка спрямована на використання й комерща-лiзацiю результатiв наукових дослiджень та розро-бок i зумовлюе випуск на ринок нових конку-рентоздатних товарiв та послуг. Термiн «iнновацiя& quot- означае новоствореш (застосованi) i (або) вдоско-наленi конкурентоздатнi технологi!, продукцiя або
послуги, а також органiзацiйно-технiчнi ршення ви-робничого, адмiнiстративного, комерцiйного або iншого характеру, що iстотно полшшують структуру та яшсть виробництва i (або) соцiально! сфери [2].
На сучасному станi розвитку iнновацiйно! дiяль-ностт в регiонах вiдбуваеться формування мережi ре-гiональних центрiв шновацшного розвитку Держь нвестицiй та! хшх представництв. Згiдно з матерiала-ми Державного агентства Укра! ни з iнвестицiй та шно-вацiй: «Станом на 1 «чня 2009 року функщонували 13 утворених Держiнвестицiй регiональних центов iнновацiйного розвитку (РЦ1Р). Цi центри було утво-рено з метою розбудови регюнально! iнновацiйно! iнфраструктури та ввдповвдно до розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв Укра! ни вiд 03. 05. 07 р. № 255-р «Питання утворення регюнальних цетрш шновацшного розвитку& quot-. Також згiдно з цими матерiалами у 2008 рощ утворено 2 регiональнi центри iнновацiйно-го розвитку: «Кримський регiональний центр iннова-цiйиого розвитку& quot- та «Одеський регiональний центр iнновацiйного розвитку& quot-. У цьому ж роцi утворено як ввдокремлеш пiдроздiли представництва регiональних центов iнновацiйного розвитку в мiстах: Луганськ, Рiвне, Житомир, Запорiжжя та Чершвщ. Регюнальни-ми центрами iнновацiйного розвитку за останнш час було тдготовлено та проведено:
а) довiдково-iнформацiйнi та рекламн матерiали щодо iнновацiйних проекттв та продукцi!, яю було роз-повсюджено у встановленому законодавством порядку, зокрема з використанням мережi 1нтернет-
б) семiнари та конференцп з метою поширення досвiду використання iнновацiйно! продукцi!-
в) бази даних наукових та iнновацiйних розро-бок, перспективних для впровадження на вгтчизняних тдприемствах-
г) переговори з шоземними iнвесторами та пред-ставниками шоземних компанiй щодо спiвробiтииuтБа у сферi iнновацiйного розвитку регiонiв [3].
На Луганщин iнновацiйний розвиток регюну здiйсиюеться вiдповiдно до Стратегi! економiчного та соцiального розвитку Лугансько! област на перiод до 2015 року, розроблено! Луганською обласною державною адмшютращею стльно з Нацюнальним шсти-тутом стратегiчних дослiджень. Створення сприятли-вого iнновацiйного середовища, яке б забезпечувало
Ю. В. Вдoвeнкo
пepeтвopeння нayкoвиx дей тa poзpoбoк y pинкoвi rpo^ra^ мiжнapoднoгo piвня e cтpaтeгiчнoю мeтoю peгioнaльнoi iннoвaцiйнoi пoлiтики, a тaкoж впpoвa-джeння цж пpoдyктiв y вaжливi гaлyзi eкoнoмiки тa coцiaльнy cфepy, тa cпpияння зpocтaння coцiaльнo-eкoнoмiчнoгo piвня peгioнy. У тaблицi 1 нaвeдeнo ocнoвнi пoкaзники iннoвaцiйнoi дiяльнocтi пpoмиcлo-виx пiдпpиeмcтв Луган^ю'- oблacтi y фaктичниx цiнax зa дaними 2005 — 2010 pp.
Рeзyльтaти cтaтиcтикo-eкoнoмiчнoгo aнaлiзy cвiдчaть, щo пoчинaючи з 2007 poEy в Лyгaнcькiй o6-лacтi cпocтepiгaeтьcя тeндeнцiя змeншeння iннoвaцiй-нoi a^ra^cri пpoмиcлoвиx пiдпpиeмcтв з 67 дo 59 oдиниць. Пpoтe y вiдcoткax дo зaгaльнoi кiлькocтi пpoмиcлoвиx пiдпpиeмcтв aктивнicть змeншилacя лише нa 0,1%. Шк oбcягiв peaлiзoвaнoi iннoвaцiйнoi Hpo^^a пpипaдae нa 2008 piк i cклaдae 12 393,3 млн гpн, щo нa 5643,5 млн гpн бiльшe, нiж y 2010 poцi й cклaдae 17,6% дo зaгaльнoгo oбcягy peaлiзoвaнoi imo-вaцiйнoi opo^^u пpoти 9,5% y 2010 po^. Штатив-нoю тeндeнцieю e cym^e змeншeння oбcягiв iннoвa-цiйниx вит^т y 2010 poцi пopiвнянo з 2008 poкoм нa 89%. Тaкoж cyттeвo змeншилacь кiлькicть впpoвaд-жeниx тexнiчниx пpoцeciв нa 16 oдиниць пopiвнянo з 2008 poкoм, тa ocвoeння нoвиx видiв пpoдyкцii збiльшилocь нa 5 oдиниць вiдпoвiднo.
Ha пiдcтaвi вищe нaвeдeниx дaниx вiдзнaчимo пoгipшeння iннoвaцiйнoгo poзвиткy пpoмиcлoвиx пiдпpиeмcтв Лyгaнcькoi oблacтi. Чинникaми низькoi a^ramcn пpoмиcлoвocтi peгioнy мoжyть 6ути:
1) coцiaльнo-виpoбничi чинники (мoжливe нecпpийняття нaceлeнням нoвиx видiв пpoдyкцii- нeдocтaтня iнфopмoвaнicть npo ocoбливocтi poзpoб-лeння iннoвaцiйниx тexнoлoгiй) —
2) opгaнiзaцiйнi чинники (нeдocтaтня квaлiфiкo -вaнicть yпpaвлiнcькoгo пepcoнaлy, opieнтoвaнoгo нa пiдвищeння якocтi тa кoнкypeнтocпpoмoжнocтi тд-пpиeмcтвa) —
3) eкoнoмiкo-пpaвoвi чинники (нecтaчa кoштiв для pea^aLji iннoвaцiйнoгo пpoeктy- вiдcyтнicть стимулю-вaння пiдпpиeмcтв у poзpoбцi давж видiв пpoдyкцii- низький плaтocпpoмoжний шиит- вeликi витpaти нa нoвoввeдeння- зшчний eкoнoмiчний pизик вiд peaлiзaцii iннoвaцiйниx пpoeктiв- нeдocкoнaлicть вiтчизнянoгo зa-кoнoдaвcтвa у cфepi iннoвaцiйнoi дiяльнocтi) [5].
Стaтиcтичнe oбcтeжeння iннoвaцiйнoi дiяльнocтi eкoнoмiки Укpaiни зa 2008 — 2010 pp. виявилo тaкi чинники, щo пepeшкoджaють здiйcнeнню iннoвaцiй для iннoвaцiйниx пiдпpиeмcтв (у % дo зaгaльнoi кiлькocтi oбcтeжeниx пiдпpиeмcтв) [6]:
— вiдcyтнicть кэшпв у мeжax mAT^rncrEa — 7,8%-
— зaнaдтo витою витpaти нa iннoвaцiйнy дiяль-нють — 6,2%-
— вiдcyтнicть фiнaнcyвaння зa мeжaми mдпpиeм-cтвa — 4,6%-
-дoмiнyвaння Ra pH^y пeвниx пiдпpиeмcтв — 3,9%-
— тpyднoщi в знaxoджeннi пapтнepiв — 2,4%-
— нeзнaчний тапит нa iннoвaцiйнi тoвapи чи пocлyги — 1,9%-
— нeзaтypбoвaныcть у зв'-язку з нeвизнaчeнicтю пoпитy — 1,8%-
— вiдcyтнicть квaлiфiкoвaнoгo пepcoнaлy — 1,5%-
— нeмae нeoбxiднocтi у зв'-язку з пoпepeдньoю iннoвaцiйнoю дiяльнicтю пiдпpиeмcтвa -1,1%-
— вдаут-нють iнфopмaцii npo тexнoлoгii -1,0%-
— вдаут-нють iнфopмaцii rpo pинки — 0,8%.
Пepeлiчeнi чинники штативм впливaють нa шда-
вaцiйний poзвитoк як вciei кpaiни тaк i Луган^ю'- oблacтi зoкpeмa.
Одним iз ocнoвниx пoкaзникiв iннoвaцiйнoi дяль-нocтi пiдпpиeмcтв e витpaти нa iннoвaцii. Згiднo зi cram-cтичними дaними Дepжaвнoi cтaтиcтики Лyгaнcькoi oблacтi [4], у структур витpaт нa iннoвaцiйнy дiяльнicть пpoвiднi пoзицii пpoтягoм ycix poкiв нaлeжaли витpaтaм нa пpидбaння мaшин тa oблaднaння (з 2007 p. — Hp^^m-ня мaшин, oблaднaння тa пpoгpaмнoгo зaбeзпeчeння) -49,2% у 2010 po^, тa витpaтaм нa пpидбaння нoвиx тexнoлoгiй (з 2007 p. — пpидбaння iншиx •'-. oRMimMix знaнь) — 20,4% вiдпoвiднo. Зaвдяки нoвим тexнoлoгiям пiдRищyeтьcя кoнкypeнтocпpoмoжнicть пpoдyкцii, i нa внyтpiшньoмy i нa зoвнiшньoмy pинкax, yнacлiдoк чoгo зpocтae пpибyткDвicть iннoвaцiйниx пiдпpиeмcтв. Чacткa витpaт нa дocлiджeння тa poзpoбки y 2010 poцi cклaдae лише 5,8%, щo e нeгaтивним мoмeнтoм.
Гoлoвним джepeлoм фiнaнcyвaння iннoвaцiй зa-лишaютьcя влacнi юшти пiдпpиeмcтв. Ha pиcyнкy 1 пpeдcтaвлeнo cтpyктypa джepeл фiнaнcyвaння iннoвa-щйдо1'- дiяльнocтi пpoмиcлoвиx пiдпpиeмcтR Лyгaнcькoi oблacтi зa 2005 — 2010 pp.
4acrna влacниx кoштiв y cтpyктypi зaгaльниx витpaт 2005 — 2010 pp. кoливaлacя вiд 93,1% дo 80,9% вiдпoвiднo. Хoчa тpeбa зaзнaчити, щo пoчинaючи з 2006 poRy знaчнa чacткa y фiнaнcyвaннi iннoвaцiйнoi дальшел нaлeжить кpeдитaм бaнкiR, i в 2008 po^ вoнa cклaлa 78,8%. Цe пoяcнюeтьcя змeншeнням кpeдит-ниx cтaвoк y 2006 — 2007 pp., пoшиpeнням кpeдитниx пocлyг тa пoявoю вeнчypниx фoндiв.
Висновки за доcлiдженням i перспективи подальшого розвитку у цьому напрямку. Рeзyль-тaти eкoнoмiкo-cтaтиcтичнoгo aнaлiзy iннoвaцiйнoi дiяльнocтi пpoмиcлoвиx пiдпpиeмcтв Лyгaнcькoi oблacтi cвiдчaть пpo тe, щo iннoвaцiйнa aктивнicть пiдпpиeмcтв дeщo знизилacя. Спocтepiгaeтьcя змeн-шeння oбcягiв peaлiзaцii iннoвaцiйнoi пpoдyкцii тa шда-вaцiйниx витpaт у пpoмиcлoвocтi. Змeншилacь кiлькicть впpoвaджeниx тexнiчниx пpoцeciв, пpoтe збiльшилacь кшькють ocвoeниx нoвиx видiв пpoдyкцii. Оcнoвним джepeлoм фiнaнcyвaння iннoвaцiй зaлишa-ютьcя влacнi юшти, xoчa e тeндeнцiя дo пoяви бaнкiв-cькиx кpeдитниx кoштiв. Тaким чинoм вiдзнaчимo пoгipшeння iннoвaцiйнoi дiяльнocтi пpoмиcлoвиx пiдпpиeмcтв Луган^ю'- oблacтi пpoтягoм ocтaннix poкiв. Ha ташу думку, для пoкpaщeння ст^ну iннoвa-цiйнoi дiяльнocтi пpoмиcлoвocтi peгioнy тpeбa:
Екoнoмiчний вicник Дoнбacy № 2 (28), 2012
Таблиця 1
Основш показники 1ммовац1ймоТ дiяльностi промислових гадприемств у Луганськiй областi за 2005 — 2010 рр.
Показиики Роки
2005 2006 2007 2008 2009 2010
Кшьшсть iнновацiйно активних шдприемств, одиниць 37 45 67 59 54 59
у % до загально! шлькосл промислових шдприемств 6,0 7,4 11,3 10,2 9,9 11,2
Обсяги реал1зовано! шновацшно! продукци, млн. грн. 1449,7 3848,9 7720,3 12 393,3 6158,0 6749,8
у % до загального обсягу реал1зовано! промислово! продукци 4,3 9,6 14,9 17,6 11,0 9,5
Обсяг iнновацiйних витрат у промисловосп, млн. грн. 334,4 96,9 1343,4 2179,0 111,1 243,1
Впроваджено нових техшчних процесiв, одиниць 35 20 56 45 14 29
з них маловвдходних 10 5 27 23 5 9
Освоено нових видiв продукци, одиниць 42 33 34 51 31 39
Примггка: складено автором за даними [4].
2005 2006 2007 2008 2009 2010
Роки
? Власн кошти ШДерж. та мiсц. бюджети? 1ноземн iнвестори? Кредити? lншi
Рис. 1. Структура джерел фiнансування 1ммовац1ймоТ дiяльностi промислових пiдприeмств
у Луганськiй област за 2005 — 2010 рр.
Примггка: складено автором за даними [7].
— збшьшити державну тдтримку регюну не лише в матер1альному вигляд1, а й законодавчо сти-мулювати шноващйний розвиток регюну за допомо-гою пшьг-
— вдосконалити регюнальну шновацшно-1нвес-тицшну полтику-
— збшьшити ствробггництво з шоземними тдприемствами, обмш досввдом, та мотивувати пра-щвнишв до 1нновацшно! д1яльност1, зменшити м1гра-щю науковщв-
Запропоноваш заходи сприятимуть:
— тдвищенню ефективност управлшня шнова-цшними процесами на Луганщиш-
— вдосконаленню процедур розробки та подаль-шо! реал1заци 1нновацшних програм регюну-
— збшьшенню частки шновацшно-активних тдприемств регюну та обсягу 1нновацшно! продукци в обсяз1 промислово!-
— покращенню ефективност та продуктивност науково-дослвдно! роботи-
— мiжнародна ствпраця сприятиме тдвищен-ню iмiджу регюну та й Bciei'- кра! ни в цшому на м! ж-народнiй ареш.
Напрямом подальших дослiджень е анал! з !нно-вацшно! дiяльностi пiдприемств на рiвнi окремих галузей та розробка методики статистично! оцiнки шноващйно! дальност тдприемств.
Лiтература
1. Ивасенко А. Г. Антикризисное управление: учебное пособие / А. Г. Ивасенко, Я. И. Никонова, М. В. Каркавин. — М.: КНОРУС, 2010. — 346 с. 2. Закон Укра! ни «Про !нновацшну д1яльнють& quot- [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http: //zakon. rada. gov. ua 3. 1нвестищТ та шновацшний розвиток. (Матерiали Державного агентства Укра! ни з швестицш та шновацш до парламентських слухань,, Стратепя шноващйного розвитку Укра! ни на 2010 — 2020 роки в умовах глобал! зацшних виклишв& quot-) [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http: //kno. rada. gov. ua/komosviti/doccatalog/document ?id=48 726 4. Наукова та шновацшна даяльмсть в Луган-ськiй областi: [стат. зб.] / за ред. Т. П. Браги. — Луганськ: Головне управлшня статистики у Луганськш область Держкомстат Украши, 2011. — 94 с. 5. Лендел М. А. Перспективи розвитку шновацшно! дальност у галуя харчово! промисловост / М. А. Лендел, С. В. Швардак // Науковий вюник НЛТУ Украши. — 2011. — Вип. 21. 10 -[Електронний ресурс]. — Режим доступу: http: // www. nbuv. gov. ua/portal/chem biol/nvnltu/21 10/ 222_Len. pdf 6. Обстеження шновацшно! дяльносп в еко -номщ Укра! ни за перюд 2008 — 2010 роив (за м! жнарод-ною методолопею). Сайт Держкомстат УкрашиПублжащ [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http: // ukrstat. gov. ua 7. Офщшний веб-сайт Головного управлшня статистики у Луганськш область — Режим доступу: http: //lg. ukrstat. gov. ua/sinf/nauinv/nauinv0410 5. php
Вдовенко Ю. В. Економжо-статистичний аналiз шновацшноТ дiяльностi промислових пiдприeмств ЛуганськоТ обласп
У статп розглянуто сучасний стан розвитку! нно-ващйно! дгяльносп в Луганськш область Проведено
статистичне ощнювання iнновацiйноi дiяльностi промислових тдприемств perioHy. Виявлено чинники, якi негативно впливають на ефективне впровадження шновацш. Подано рекомендацп щодо полшшення стану iннoвацiйнoi дiяльнoстi промисловост peгioнy й упровадженню наyкoвo-тeхнiчнoгo прогресу.
Ключовi слова: iннoвацii, iннoвацiйна дiяльнiсть, peгioнальнi центри iннoвацiйнoгo розвитку, шновацш-не середовище, iннoващйна активнють.
Вдовенко Ю. В. Экономико-статистический анализ инновационной деятельности промышленных предприятий Луганской области
В статье рассмотрено современное состояние развития инновационной деятельности в Луганской области. Проведена статистическая оценка инновационной деятельности промышленных предприятий региона. Выявлены факторы, негативно влияющие на эффективное внедрение инноваций. Даны рекомендации по улучшению состояния инновационной деятельности промышленности региона и внедрению научно-технического прогресса.
Ключевые слова: инновации, инновационная деятельность, региональные центры инновационного развития, инновационная среда, инновационная активность.
Vdovenko Yu. V. Economic and statistical analysis of the innovative activity of industrial enterprises of Luhansk region
The article considers the current state of innovation in the Lugansk region. The statistical evaluation of the innovative activity of industrial enterprises in the region. The factors that negatively affect the effective implementation of innovations. Recommendations for improving the region'-s industry innovation and introduction of scientific and technological progress.
Key words: innovation, innovative activity, the regional centers of innovative development, innovative environment, innovative activity.
Стаття надшшла до редакцл 16. 01. 2012
Прийнято до друку 23. 05. 2012

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой