Проблема языковой культуры в учебно-воспитательном процессе высших учебных заведений МВД

Тип работы:
Реферат
Предмет:
Языкознание


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

нуть оцінювати систему освіти загалом. Тому більшість країн виробляє свою систему моніторингу якості, яка враховує наявні традиції й особливості функціонування національних освітніх систем. Такий моніторинговий проект започатковується і в Україні. Водночас є певний вітчизняний досвід: дослідження якості освіти-справа не нова, хоча традиційно вивчення якості зосереджувалося на відстежуванні засвоєння учнями знань, умінь і навичок. Стратегічним завданням сучасного моніторингу має стати дослідження реалізації соціально заданих вимог через досягнення молоддю державних стандартів.
Необхідність постійного моніторингу і оцінки рівня якості освітянської системи визначає більшість керівників і фахівців вищої педагогічної освіти. Дії щодо моніторингу якості освіти сприймаються як першочергові кроки, що сприяють мобілізації внутрішніх ресурсів і поліпшенню сукупності показників, які характеризують всю багатогранну освітянську систему.
Висновки.
1. Підвищення якості підготовки спеціалістів педагогічних спеціальностей — необхідна умова прибли-ження рівня якості життя українців до європейських стандартів.
2. Формування нової моделі вищої освіти в Україні вимагає удосконалення змісту підготовки майбутніх педагогічних кадрів, у зв’язку з чим були виявлені основні досягнення та недоліки такої підготовки в Україні.
3. Підвищення якості педагогічної освіти повинно стати головною метою оптимізації процесів модернізації освітньої галузі для розбудови високоякісної системи освіти.
Подальші дослідження передбачається провести в напрямку вивчення інших проблем якості педагогічної освіти у контексті розвитку сучасної вищої школи в Україні.
Література
1. Субетто А. И. Проблема качества высшего образования в контексте глобальных и национальных проблем общественного развития (философия качества образования). -СПб- Кострома, 2000.
2. Моніторинг якості освіти: світові досягнення та українські перспективи / За заг. ред. О.І. Локшиної - К.: К. І. С., 2004.
— 128 с.
3. Болонський процес у фактах і документах (Сорбонна-Болонья-Саламанка-Прага-Берлін). -Тернопіль, 2003.
4. Погребняк В. П., Котова О. Г Міжнародні академічні обміни: світові тенденції та стан в Україні / Проблеми освіти: Наук. -метод. зб./ Кол. авт. — К.: Наук. -метод. центр вищої освіти, 2001.- Вип. 26. -244 с.
5. Національна доктрина розвитку освіти України / ІІ Всеукраїнський з'їзд працівників освіти. — К., 2002.- С. 143 [с. 232].
6. Степко М. Вища школа зорієнтована на фундаментальну підготовку, і ми робимо все, щоб її зберегти // К.: Вища школа, 2003. — С. 18−32.
7. Стратегічні напрями розвитку вищої освіти в Україні: Матеріали Міжнар. Наук. -практ. конф., м. Судак, Автономна Республіка Крим, 16−18 жовт., 2003. — К: МАУП, 2004. — 224с.
8. Закон України «Про загальну вищу освіту» // Законодавство України про освіту. Збірник законів-К.: Парламенсь-ке вид-во, 2002.
Надійшла до редакції 01. 11. 2007р.
ПРОБЛЕМА ЯЗЫКОВОЙ КУЛЬТУРЫ В УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ МВД
Цвигун H.H.
Кировоградский юридический институт Харьковского национального университета внутренних дел
Аннотация. В статье проанализирована проблема языковой культуры курсантов высших учебных заведений МВД в контексте формирования умений и навыков восприятия и воспроизведения иностранного языка. Отмечается необходимость формирования языковой культуры у курсантов высших учебных заведений МВД. Языковая культура характеризует способность человека рассматривать ее как понимание национальной языковой культуры и владение международными языками. Общенациональное мышление характеризуется способностью человека рассматривать себя в качестве гражданина мира.
Ключевые слова: язык, культура, образование, духовность, коммуникативность, диалог, доступность, норма, навыки, знания, умения.
Анотація. Цвігун КМ. Проблема мовної культури в навчально-виховному процесі вищих навчальних закладів МВС. В даній статті проаналізовано проблему мовної культури курсантів вищих навчальних закладів МВС в контексті формування вмінь та навичок розуміння та спілкування іноземною мовою. Відзначається необхідність формування язикової культури в курсантів вищих навчальних закладів МВС. Язикова культура характеризує здатність людини розглядати її як розуміння національної язикової культури й володіння міжнародними мовами. Загальнонаціональне мислення характеризується здатністю людини розглядати себе як громадянин миру. Ключові слова: мова, культура, освіта, духовність, комуніка-тивність, діалог, доступність, норма, навички, знання, вміння. Annotation. Tsvigun N.N. The problem of the language culture in the process of MIA cadets professional training. The problem of MIA cadets' language culture and the necessity to form their skills and practices in perception and speaking the foreign language were analyzed in the article. Necessity of formation of language crop at cadets of higher educational institutions of the Ministry of Internal Affairs is registered. The language crop characterizes ability of the person to survey her as comprehension of national language crop and possession of international languages. The national intellection is characterized by ability of the person to survey in the capacity of the citizen of the world.
Key words: language, culture, education, spirituality,
communicativeness, dialogue, simplicity, standard, practice, competence, skills.
Введение.
Социально-экономические и политические преобразования, происходящие в конце прошлого столетия и начале нового XXI века, существенно повлияли на расширение кругозора людей и их общение. Общество активно вовлечено в межкультурные контакты в различных сферах человеческой деятельности. Интеграция Украины в мировое сообщество и процесс построения открытого демократического общества ставит перед образовательной системой задачу воспитать новое поколение, обладающие языковой культурой с целью простоты общения. Стремительный технический прогресс, подаривший человечеству новейшие средства связи и невиданные способы общения, глобализация, этнические конфликты, политические катаклизмы, «породившие» миллионы беженцев, активизировали проблему языка и, конечно, человеческих отношений на всех уровнях (включая правительственные и военные). Соответственно, возникают
такие вопросы, которые без языковой культуры разрешить становится практически невозможно.
Знание иностранного языка, владение языковой культурой не роскошь, а требование времени — в современном, быстро меняющемся мире высоких технологий, межкультурных контактов и интеграционных процессов эта истина уже не требует оговорок и доказательств. Многочисленные социологические опросы свидетельствуют о признании человеком XXI века существования простой закономерности: чем свобод -нее ты владеешь иностранным языком, тем шире и интереснее твой круг общения, значителен карьерный рост — словом, тем больше вероятность достичь успехов во всех сферах жизнедеятельности.
Иностранный язык является одним из основных инструментов воспитания людей, обладающих общечеловеческим мышлением. Исследования в области лингвистики показывают, что средствами языка для международного общения можно способствовать формированию у курсантов таких качеств, как толерантность, терпимость, непредвзятость к представителям других стран и культур. Особенно эта проблема остро затронула языковую подготовку в высших учебных заведениях МВД. Вхождение Украины в мировое экономико-правовое сообщество невозможно без международного юридического общения, унификация правовой системы с учетом международных норм требует соответствующего общения работников правоохранительных органов на иностранном языке, учитывая специфику работы с иностранными гражданами. В процессе формирования языковой культуры курсанты юридических учебных заведений получают возможность расширить свое социокультурное пространство и осознавать себя в качестве равноправного члена экономико-правовых преобразований. Понять свою значимость в этих процессах, осознать свой личностный вклад в целенаправленную деятельность построения правового государства с мировыми стандартами и правами, а также гуманистической системы, где человек является главной фигурой, а права личности закреплены на законодательной основе и практически воплощаются в жизнь.
В последнее время в научной литературе все больше и больше внимание уделяется исследованиям процессов культурного и духовного развития человека, при этом одним из ключевых элементов духовной культуры человека рассматривается его языковая культура. Интерес к данной проблематике неуклонно растет, о чем убедительно свидетельствует большое количество научных публикаций, конференций и материалов средств массовой информации (Л. А. Введенская, Е. М. Верещагин, Б. Н. Головин, О. М. Казарцева, В. А. Маслова, Е. И. Пассов, В. В. Сафонова, В. Л. Скалкин, Л. И. Скворцов, В. В. Соколова, Е. Н-. Ширяев, M. Byram, L.M. Crawford-Lange and D.L. Lange, R. Lado, S. Ter-Minasova). Однако, несмотря на столь пристрастный интерес к проблеме языковой культуры общества, до сих пор не выработан единый концептуальный подход к пониманию ее сущ -ности и содержания. В научной литературе сегодня не только нет общепризнанной дефиниции данного понятия, но и, зачастую, оно подменяется понятия-
ми культуры речи, культуры речевого обращения. Так, в лингвистических, социолингвистических и филологических исследованиях встречаются несколько подходов к интерпретации изучаемого явления. Ус -ловно их можно определить как общекультурный, коммуникативный, нормативный и деятельностный.
Работа выполнена по плану НИР Кировоградского юридического института.
Формулирование целей работы.
Цель исследований: изучение проблем языковой структуры в учебно-воспитательном процессе.
Результаты исследований.
В рамках общекультурного подхода речевая культура рассматривается как своего рода зеркало духовной культуры человека, проявление его общей культуры, выражающееся в «речевом поведении», в знании языковых художественных богатств, в умении ими пользоваться, осваивая в ряду других достижений цивилизации [6].
Язык (социальное) рассматривается как знаковый механизм общения, система знаков, служащих для общения и способных выразить всю совокупность представлений человека о мире. Речь (индивидуальное) в таком случае оказывается реализацией языка, языком в действии и определяется как последовательность знаковых (языковых) единиц в их конкретном использовании. Отражение этого разграничения можно увидеть в существующем параллельно термину культура речи термине языковая культура, за которым стоит представление о потенциальных возможностях языковой системы, реализуемой при функционировании в целях общения [9].
В рамках коммуникативного подхода речевая культура понимается как культура коммуникации и определяется по набору ее коммуникативных ка -честв. Они выявляются на основе соотношения речи с некоторыми, как выражался Головин Б. Н. неречевыми структурами. К неречевым структурам отнесет сам язык как устройство, порождающее речь, а также мышление, сознание, действенность, человек — адресат речи, условия общения. Учет этих неречевых структур определяет специфические качества языковой культуры определяющей доходчивость и доступность изложения (Рис. 1).
Язык является не только средством общения, а скорее всего средством проникновения в культуру определенного языкового сообщества. Культура -многосторонний феномен, который включает в себя язык, литературу, искусство, историю, стандартные формы поведения принятые в определенном социокультурном сообществе. В отношениях между языком и культурой важны те аспекты культуры, которые напрямую влияют на общение на иностранном языке, проникают в каждый аспект общения. Языковая культура — это коммуникативная компетенция заключающаяся в передаче информации с использованием подходящего для определенной лингвистической ситуации, заключающаяся в то, что обучающийся присоединяется к культурному социуму народа изучаемого языка и аккумулируется (приспосабливается) с людьми, с которыми он общается (Рис. 3).
Правильность
Рис. 1. Качества хорошей речи при учете неречевых структур.
Языковая культура состоит из разных компонентов как вербальных, так и невербальных. К вербальным относятся: определенные речевые формулы, клише, выбор определенных словарных единиц (слов, устойчивых выражений), выбор грамматических структур. К невербальным (паралингвистическим) относятся: жестикуляция, приемлемые и неприемлемые жесты, ограничения в мимике, правила физических контактов между сторонами общения, что особенно важно при изучении иностранного языка, для которого сформировалась своя устойчивая культура, существенно отличающаяся от культурных ценностей, которыми обладает изучаемый иностранный язык.
Известный лингвист Е. Н. Ширяев так определяет понятие «культура речи». «Культура речи — это такой выбор и такая организация языковых средств, которые в той или иной ситуации при соблюдении современных языковых норм и этики общения позволяют обеспечить наибольший эффект в достижении поставленных коммуникативных задач» [10-С. 44].
Наука, занимающаяся проблемами нормализации речи, разрабатывающая рекомендации по умению пользоваться языком, также называется культурой речи или если сказать иными словами — языковой культурой, которая содержит в себе три составляющих компонента (Рис. 2).
Качественная оценка языковой культуры при формулировании словесных фраз с точки зрения речи предполагает ответы на вопросы:
• является ли речь правильной, построена ли по литературным нормам-
Рис. 2. Компоненты языковой культуры.
• является ли речь «хорошей», уместной в определенной ситуации, действенной, искусной-
• соответствует ли речь правилам этики общения (речевому этикету)?
Языковая культура — часть более узкого понятия — речевой культуры, которая, в свою очередь, входит в культуру речевой деятельности, общения, общую гуманитарную культуру.
Языковая культура способствует у курсантов юридических учебных заведений расширение их социокультурного пространства, пониманию значения своего места в социокультурном пространстве. Функции языковой культуры работника правоохранительных органов изображены на рисунке 4.
Выводы.
Исходя из этого мы можем сделать вывод, что остро возникла проблема формирования языковой культуры у курсантов высших учебных заведений МВД, ведь именно им, не только придется разрешать конфликтные и проблемные ситуации, которые возникают при общении с иностранными гражданами, а также содействовать международным правоохранительным органами в решении международных вопросов и соблюдения законности по обеспечению защиты мира от угроз терроризма в едином мировом правовом пространстве. Языковая культура характеризует не только способность человека рассматривать ее как понимание национальной языковой культуры, а также понимание и владение международными языками. Общенациональное мышление характеризуется способностью человека рассматривать себя, как представителя национальной культуры, проживающего не только в определенной стране, но в качестве гражданина мира, воспринимающего себя субъектом диалога культур и осознающего свою роль в глобальных общечеловеческих процессах.
Дальнейшие исследования предполагается провести в направлении изучения других проблем языковой культуры в учебно-воспитательном процессе высших учебных заведений МВД.
Литература
1. Введенская Л. А., Л. Г Павлова. Вопросы речевой культуры. — М., 1989. — С.3.
2. Верещагин Е. М. Костомаров В. Г Язык и культура: Линг-вострановедение в преподавании русского языка как иностранного. 4-изд., перераб. и доп. — М.: Русский язык, 1990.
3. Головин Б. Н. Основы культуры речи. — М., 1988. — С.9.
4. Казарцева О. М. Культура речевого общения. — М., 2001. — С.9.
Особенности профессиональной деятельности юриста связанные с общение на иностранном Культурно-информационный уклад общества (необходимость международного Приобретенные знания, навыки и умения юриста в процессе формирования языковой Культуры


Языковая культура юриста
Социально — политический аспект Иностранный язык Морально — этический профиль юриста при общении на иностранном


СО
о

X
о
03
о
X
о
н
03
о
ё
р
03
р
о
я
0
1 X о о
ё
Я
I
со
та
со
в
со
8=
а

о
§
о
2
Е
ё о со
р
я
Н О
К X
й о
о
р
н
о
Й

о
н
03
р
X
р
о
н
03
о
н
о
н
03
о
X
о д
в о о
о н
X он
к со
р
ё
X
5
н
Е
о
1 Г 1 г
Функции ЯЗЫКОВОЙ культуры Знания, навыки и умения языковой культуры
Я
со
Я
о
ь
Я М
5
О ч о
9 о
Я& lt- О
та ІЗ со та
л я я I
о
в
о
о
СГ|
в
о
а
СГ|
Е
о
•ё
о
ч
о
2 ° ^ о й >§ 5 5
& amp- (Я
йа ^ из Р
Й
О)
X
К
О)
СО
Е
о
о
я
о
в-
о
о
о
в
я
я
со
Рис. 3. Структура и слагаемые языковойой культуры юриста в условиях рыночной экономики.
to
о
к
s
& amp-
к
л
§
?
а
к
О
О
to
Q
Q
5*
Й
К
?
о
!
& gt-«
О
to
О
3
а
а
5*
к
& amp-
о
а
5. Маслова В. А. Лингвокультурология: Учеб. Пособие для студ. высш. учеб. Заведений. — М.: Академия, 2001.
6. Сафонова В. В. Изучение языков международного общения в контекте диалога культур и цивилизаций. — Воронеж: Истоки, 1996.
7. Скворцов Л. И. Об основных понятиях и терминах культуры речи // Восточнославянское и общее языкознание. -М., 1978. — С.5.
8. Соколова В. В. Культура речи и культура общения. — М., 1995. — С. 58.
9. Стернин И. И. Введение в речевое воздействие. — Воронеж, 2001. — С. 67.
10. Ширяев Е. Н. Культура русской речи: Теория, методика, практика //Изв. РАН. Сер. лит. и яз. — 1992. — Т. 51. — № 2. — С. 44.
11. Byram M. Cultural Studies in Foreign Language Education/Clevedon: Multilingual Matters, 1989.
12. Crawford-Lange L.M., Lange D.L. Integrating language and culture: How to do it? // Theory into Practice. — 1981 — 16.
— P. 25 8−266
13. Lado R. Linguistics Across Cultures: Applied Linguistics for Language Teachers. Ann Arbor (MI): University of Michigan Press, 1957
14. Ter-Minasova S. Plenary: The sociocultural aspect: A Fundamental ingredient of English language teaching// IATEFL 1998 Manchester Conference Selections /Ed. By Peter Grundy. -Whitstable, Kent: IATEFL, 1998.- p. 36−40.
Поступила в редакцию 01. 11. 2007 г.

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой