Определение относительной ценности составляющих финансовых потоков проектов ликвидации предприятий-банкротов

Тип работы:
Реферат
Предмет:
Экономические науки


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

Посилання на статтю______________________________________________________________
Ткаленко Н. В. Визначення відносної цінності складових фінансових потоків проектів ліквідації підприємств-банкрутів / Н. В. Ткаленко // Управління проектами та розвиток виробництва: Зб. наук. пр. — Луганськ: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2008. — № 3 (27). — С. 116 121.
УДК 005. 8:658. 152
Н.В. Ткаленко
ВИЗНАЧЕННЯ ВІДНОСНОЇ ЦІННОСТІ СКЛАДОВИХ ФІНАНСОВИХ ПОТОКІВ ПРОЕКТІВ ЛІКВІДАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ-БАНКРУТІВ
Зроблено оцінку вагомості основних складових вхідного і вихідного фінансових потоків в проектах ліквідації підприємств-банкрутів на основі метода аналізу ієрархій. Рис. 4, дж.4.
Ключові слова: фінансовий потік, цінність, відносна перевага, проект ліквідації підприємства-банкрута.
Н.В. Ткаленко
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ЦЕННОСТИ СОСТАВЛЯЮЩИХ ФИНАНСОВЫХ ПОТОКОВ ПРОЕКТОВ ЛИКВИДАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ-БАНКРОТОВ
Проведена оценка важности основных составляющих входящего и исходящего финансовых потоков проектов ликвидации предприятий-банкротов на основе метода анализа иерархий. Рис. 4, ист. 4.
Ключевые слова: финансовый поток, ценность, относительное преимущество, проект ликвидации предприятия-банкрота.
N.V. Tkalenko
THE RELATIVE VALUE DETERMINATION OF FINANCIAL FLOWS COMPONENTS IN THE ENTERPRISE-BANKRUPTCY LIQUIDATION PROJECT
Value of incoming and outcoming financial flows main components in the enterprise-bankruptcy liquidation project is assessed using the Saaty method.
Постановка проблеми. Створення життєздатної моделі проектів ліквідації підприємств-банкрутів потребує врахування чіткого законодавчого обмеження в часі життєвого циклу таких проектів. У таких умовах виникає необхідність розробки моделі життєвого циклу вище зазначених проектів, спираючись на нормативно-правові обмеження, практичний досвід і проведений аналіз реалізації даних проектів в умовах української економіки. Фактор часу і ресурсне обмеження збанкрутілих суб'єктів підприємницької діяльності буде вимагати в такій моделі проведення оптимізації фінансових потоків при реалізації активів боржника і погашенні кредиторської заборгованості в проектах ліквідації підприємств-банкрутів. І мова вже буде йти про багатоцільову постановку й
адекватну їй математичну формалізацію. Для вирішення цього завданя необхідно визначити вагомість складових фінансових вхідних і вихідних потоків проектів такого виду.
Аналіз останніх досліджень і виділення невирішеної частини проблеми. Вхідний фінансовий потік є сукупністю надходжень від оренди майна боржника, коштів на рахунках банкрута, поверненої дебіторської заборгованості, продажу майна боржника [1,2]. Обсяги вихідного фінансового потоку складаються, по-перше, із задоволення вимог кредиторів, які повинні бути максимально забезпечені, а, по-друге, з витрат команди проекту (ліквідаційної комісії), що залежать від загальної тривалості проекту ліквідації підприємства-банкрута. Основна мета проекту ліквідації підприємств-банкрутів досягається шляхом максимізації вхідного потоку фінансових ресурсів.
Метою даної статті є визначення відносної вагомості типових складових фінансових потоків проектів ліквідації підприємств-банкрутів в України.
Основний матеріал дослідження. Для визначення цінності складових фінансових потоків пропонується скористатись методом аналізу ієрархій (МАІ), розробленим Т. Сааті, який дозволяє вирішувати практичні задачі багатокритеріальної оптимізації [3,4]. Цей метод є систематичною процедурою для ієрархічного уявлення елементів, що визначають сутність будь-якої задачі. Цей метод є найбільш вдалим при прийнятті компромісних рішень за формалізованими та неформалізованими умовами задач.
Вхідний фінансовий потік у проектах ліквідації підприємств-банкрутів складається з вартості активів, дебіторської заборгованості, коштів на рахунках і коштів від оренди майна. Тому для побудови функції цінності складових вхідного потоку фінансових ресурсів розглянемо скінчену множину альтернатив:
де х — вартість активів- х2 — дебіторська заборгованість- х3- фінансові кошти на рахунках- х4 — фінансові кошти від оренди майна.
При порівнянні довільних двох елементів х і х, — експертами ставилося таке
' З
питання: у скільки разів один елемент переважає інший? Результати попарного порівняння всіх чотирьох складових вхідного потоку фінансових ресурсів виявилися такими:
— & lt-1:2>-=8 — надходження від продажу активів дають значно кращі
результати, ніж надходження від дебіторської заборгованості-
— & lt-1:3>-=8 — надходження від продажу майна дають значно кращі
результати, ніж надходження коштів з рахунків-
— & lt-1:4>-=9 — надходження від продажу активів безсумнівно переважають фінансові кошти від оренди майна-
— & lt-2:3>-=5 — за статистичними даними сума дебіторської заборгованості зазвичай перевищує суму коштів на рахунках-
— & lt-2:4>-=3 — як правило, дебіторська заборгованість дещо переважає надходження від оренди майна-
— & lt-3:4>-=1 — джерела рівноцінні між собою за переважністю.
За результатами досліджень складемо матрицю попарних порівнянь (номер рядка і номер стовпчика відповідають певному джерелу надходження):
(1)
А =
(1 8 8 9І
1/8 1 5 3
1/8 1/5 1 1
1/9 1/3 1 1
Скориставшись методом середнього геометричного, наближено обчислено:
V! ¦8•8•9
576 + і/15 + 4 1 + 4І 1
= 0. 71,
= 0. 17,
= 0. 06.
Оцінюється значення власного числа, якому відповідає обчислений вектор відносних цінностей. Для цього визначається добуток:
8 9 ^
Ак =
(1 8 1/8 1 5 3
1/8 1/5 1 1
1/9 1/3 1 1
(0,711 (3,10 '-і
0,17 0,74
0,06 0,24
V 0,06 у V 0,26 ,
Тепер, щоб оцінити значення А^х, необхідно поділити по компонентно складові добутку (Л") на складові вектора відносних цінностей (гі):
Г 3,1G & gt- Г G, 71^ г 4,37N
G, 74 G, 17 4,35
G, 24 G, G6 4,23
v26 j v G, G6 j v 4, G4 j
після чого за наближене значення Ятах виберається середній арифметичний компонент цього вектора:
4,37 + 4,35 + 4,23 + 4,04
max, '-
Далі обчислюється індекс узгодженості:
4 25 — 4
ІУ = 4,25 4 = 0,08.
4 -1
Встановлено, що він складає близько 9% від еталонного показника узгодженості при:
«0,08 Л
m = 4: ------= 0,09,
0,90
де 0,90 — еталонне значення показника узгодженості при m = 4.
Дані розрахунки є достатньо громіздкими тому доцільно проводити їх за допомогою табличного процесора MS Excel. Для цього необхідно скласти наступну табличну модель, що зображена на рис. 1.
Рис. 1. Таблична модель MS Excel розрахунку відносних цінностей складових вхідного потоку фінансових ресурсів проектів ліквідації підприємств-банкрутів
Результати розрахунків наведені на рис. 2.
R2C1 -І - 1
1 І 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 Матриця попарних порівнянь складових вхідного фінансового потоку підприємства-банкрута, А Показники відносних цінностей складових вхідного фінансового потоку підприємства-банкрута л/
і 8 8 9 4,89 897 949 W1 0,709 433 608
3 4 5 6 0. 125 І 5 3 1. 17 017 366 w2 0. 169 455 807
0,125 0.2 І І 0. 39 763 536 0,43 869 134 w3 0,57 582 583
0,111 111 0,3 333 333 1 1 w4 0,63 528 002

/ 6,90 547 985
8
У
1U
1 1 Значення власного числа Aw
12 3,97 493 4,3 661 489
13 14 0,736 632 4,3 470 445
0,243 681 4,2 318 516
15 16 0,256 422 4,363 588

18
20 21 22
Відсоток узгодженості 0,09

23
Рис. 2. Результати розрахунків відносних цінностей складових вхідного фінансового потоку за допомогою табличного процесора MS Excel
Рівень узгодженості достатньо високий, тому відносними оцінками цінності джерел надходжень, відповідно до експертних переважань можна вважати вірними.
Побудована функція цінності складових надходжень у проектах ліквідації підприємств-банкрутів за методом аналізу ієрархій підтверджується на практиці.
Аналогічно, за створеною в MS Excel табличною моделлю, проведиться розрахунок відносних цінностей напрямків вихідного фінансового потоку проекту ліквідації підприємства-банкрута (рис. 3, 4). Для побудови функції цінності складових вихідного фінансового потоку розглядається скінчена множина альтернатив:
X = {x1, x2, x3, x4x5, x6}, (2)
де x1 — поточні витрати ліквідаційної комісії- x2 — заборгованість перед працівниками проекту- x3 — заборгованість перед державними установами- x4 — кредиторська заборгованість- x — обов’язки перед власниками проекту-банкрута- x — інша заборгованість.

ESj Файл Правка Вид Вставка Формат Сервис ga"* е Окно Справка
Ш 3 У_ i? 1 (Л l& amp-J ^ а 1 Л ча їй'- J Z • ЙІ В •» g • Arid Суг Й1 10 й| Ж К Ч ¦= • =¦ Ш 1 1
В27 І ^ ?|
R н I J | К
Матриця попарних порівнянь напрямків вихідного грошового потоку підприємства-банкрута, А Показники відносних цінностей вихідного грошового потоку підприємства-банкрута w
? 1 2 9 9 Э 9 =(A2'B2'C2*D2*E2*F2)A (iy& amp-) w1 =H2/SHS9
3 =1/В2 1 9 9 9 9 =(A3'B3'C3*D3*E3& quot-F3)"-(1/6) w2 =H3/SHS9
4 =1/С2 =1/С3 1 5 1 2 =(A4*B4*C4& quot-D4"-E4,F4)"-(1/6). — =H4/$H$ 9
Ь =1/D2 =1/D3 =1/D4 1 2 1 =(A5'B5'C5*D5"E5*F5)& quot-(iy6) w4 =H?/SHS9
b =1/Е2 =1/Е3 =1/Е4 =1/Е5 1 1 =(A6'B6'C6*D6*E6'-F 6& gt-*(1/6) w5 =не/тэ
7 =1/F2 =1/F3 =1/F4 =1/F5 =1/F6 1 =(A7*B7*C7*D7*E7'F7& gt-"-(1/6) w6 =H7/$H$ 9
Я
9 =СУММ (Н2: Н7)
10
Значення власного числа Aw
12 =МУМНОЖ[А2: F7-K2: K7>- =А12/К2
13 =МУМН0Ж (А2: F7-K2: K7>- =А13/К3
14 =МУМНОЖ[А2: Р7: К2:К7У =А14/К4
15 =МУМНОЖ[А2: F7: K2: K7>- =А15/К5
1& amp- =МУМНОЖСА2: Р7: К2:К7) =А16/К6
1/ =МУМНОЖ (А2: F7: K2: K7) =А17/К7
1
19 Лтах =С P3HA4fD12: D17″
?0
71 декс узгодженос =f$DS19−6V5
22
23 цсоток узгоджено =$DI21/0,9
Рис. 3. Таблична модель MS Excel розрахунку відносних цінностей складових вихідного фінансового потоку проектів ліквідації підприємств-банкрутів
Й] Флип орлик* Вид Вст*"к" фора"т Сервис Данный QkmO? ЛР"К* 1? CS В 4d& gt- ! Ш, а V К, Чй в, & lt-f | ^ • Надстройки ДЛЯ мод"/". СОМ…? A fii Si ЦЩ 1201 — 5) ?j| 10 — Ж к H Ш !()8 Л Ш • Д.
1 1 | 2 | 3 | 4 | Б | 6 7 8 У 10 11 12
Матриця поп арних порів ПІ янь складо цприсмства ВИХ ВИХІДНОГО банкрута, А фінансов ого потоку Пока цінне ВИХІД t- зники відносних стай складових ого фінансового су підприємства-банкрута W
3 4 5 6 7 8 0,5 1 9 9 9 9 3,85 469 488 0,705 644 288 0,412 663 283 w2 0,360 716 659
0,111 111 111 0,11 111 111 1 5 I 2 w3 0. 66 033 151
0,111 111 111 0,11 111 111 0,2 I 2 I w4 0,38 616 421
0,111 111 111 0,11 111 111 1 0,5 I I 0,428 299 431 0,428 299 431 w5 0,40 079 629
0,111 111 111 0,11 111 111 0,5 1 I I w6 0,40 079 629

Ч 10,68 621 253
10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Значення власного числа Aw
2,839 187 297 6,247 187 081
2,251 233 382 6,241 001 981
0,469 930 939 7,116 591 154
0,262 638 734 6,801 218 938
0,256 077 416 6,389 216 264 6,4 718 802
0,242 369 051у
Рис. 4. Результати розрахунків відносних цінностей складових вихідного фінансового потоку проектів ліквідації підприємств-банкрутів Відсоток узгодженості 10,5% свідчить про задовільну точність розрахунку, тому можна прийняти отримані вагові коефіцієнти оцінки складових, що формують вихідний фінансовий потік проектів ліквідації підприємств-банкрутів.
Висновки. На основі всього вище наведеного можна зазначити, що важливість складових елементів вихідного фінансового потоку проектів ліквідації підприємств-банкрутів розподіляється наступним чином:
— поточні витрати ліквідаційної комісії - 45%-
— заборгованість перед працівниками проекту — 36%-
— заборгованість перед державними установами — 6,6%-
— кредиторська заборгованість — 3,9%-
— обов'язки перед власниками корпоративних прав підприємства-банкрута — 4%-
— інша заборгованість — 4%.
Цінність складових вхідного фінансового потоку визначено як:
— кошти від продажу активів — 71%-
— дебіторська заборгованість — 17%-
— фінансові кошти на рахунках — 6%-
— фінансові кошти від оренди майна — 6%.
Визначення відносної цінності складових фінансових потоків дає можливість підвищити ефективність управління проектами ліквідації підприємств-банкрутів.
ЛІТЕРАТУРА
1. Польшаков В.І. Системна модель проектів ліквідації підприємств-банкрутів / В.І. Польшаков, Н. В. Ткаленко // Управління проектами та розвиток виробництва: зб. наук. пр. — Луганськ: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2006. — № 2(18). — С. 46−53.
2. Польшаков В.І. Оптимізація фінансових потоків в проектах ліквідації підприємств-банкрутів / В.І. Польшаков, Н. В. Ткаленко // Управління проектами та розвиток виробництва: зб. наук. пр.- Луганськ: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2007.- № 4(24). — С. 9−19.
3. Саати Т. Аналитическое планирование. Организация систем / Т. Саати, К. Кернс- пер. с англ. — М.: Радио и связь, 1991. — 467 с.
4. Саати Т. Принятие решений: метод анализа иерархий / Т. Саати. — М.: Наука, 1993. -314 с.
Стаття надійшла до редакції 13. 08. 2008 р.

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой