Определение предельных параметров регулирования движения денежных потоков контрагентов банка

Тип работы:
Реферат
Предмет:
Экономические науки


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

УДК 336. 71:336. 741. 236. 1
Азаренкова Г. М., Піскунов Р. О.
ВИЗНАЧЕННЯ ГРАНИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ РЕГУЛЮВАННЯ РУХУ ГРОШОВИХ
ПОТОКІВ КОНТРАГЕНТІВ БАНКУ
У дослідженні за допомогою ієрархічної системи взаємопов'-язаних методів і моделей різних типів визначено вплив виділених ризикоформу-ючих факторів величини грошового потоку. За допомогою розширення параметричної моделі шляхом урахування коефіцієнту кредитного ресурсу контрагента банку визначено граничні параметри регулювання руху грошових потоків між економічними агентами в період кредитного обслуговування контрагента банком.
Ключові слова: грошовий потік, кредитний портфель банку, фінансовий ризик, регулювання, фінансовий аналіз Рис.: 1. Табл.: 4. Формул: 10. Бібл.: 1S.
Азаренкова Галина Михайлівна — доктор економічних наук, професор, заступник директора, Харківський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України (пр. Перемоги, SS, Харків, 61 174, Україна)
Піскунов Роман Олександрович — викладач, кафедра обліку і аудиту, Харківський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України (пр. Перемоги, SS, Харків, 61 174, Україна)
УДК 336. 71:336. 741. 236. 1
Азаренкова Г. М., Пискунов Р. А.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРЕДЕЛьныХ ПАРАМЕТРОВ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЬІХ ПОТОКОВ КОНТРАГЕНТОВ БАНКА
В исследовании с помощью иерархической системы взаимосвязанных методов и моделей разных типов определено влияние выделенных факторов на величину денежного потока. Посредством расширения параметрической модели путем учета коэффициента кредитного ресурса контрагента банка определены предельные параметры регулирования движения денежных потоков между экономическими агентами в период кредитного обслуживания контрагента банком.
Ключевые слова: денежный поток, кредитный портфель банка, финансовый риск, регулирование, финансовый анализ Рис.: 1. Табл.: 4. Формул: 10. Библ.: 1S.
Азаренкова Галина Михайловна — доктор экономических наук, профессор, заместитель директора, Харьковский институт банковского дела Университета банковского дела Национального банка Украины (пр. Победы, SS, Харьков, 61 174, Украина)
Пискунов Роман Александрович — преподаватель, кафедра учета и аудита, Харьковский институт банковского дела Университета банковского дела Национального банка Украины (пр. Победы, SS, Харьков, 61 174, Украина)
сихк& gt-<-х>-<-хх>-<->-оо<->-<-х>-<->-<->-(c)<->-<-х>-<->-<-хк>-<->-<-х>-<->-<-х>-<->-<-х>-<->-<-хх>-<-х>-о<-х<->-<->-<-х>-^^
UDC 336. 71:336. 741. 236. 1
Azarenkova G. M., Piskunov R. A.
DETERMINATION OF BOUNDARY PARAMETERS OF CASH FLOWS REGULATION OF BANK CONTRACTORS USING METHODS OF FINANCIAL
ANALYSIS
The selected risk forming factors of cash flow value is determined with the help of hierarchical system of interconnected methods and models of different types. The boundary parameters of cash flows regulation between economic agents by taking into account the coefficient of credit resource of bank contractor in the period of lending bank service for contractor is determined by expansion of parametric model.
Keywords: cash flow, credit bank portfolio, financial risk, regulation, financial analysis Pic.: 1. Tabl.: 4. Formulae. 10. Bibl.: 15.
Azarenkova Galina M. — Doctor of Science (Economics), Professor, Deputy Director, Kharkiv Institute of Banking of the University of Banking of the National Bank of Ukraine (pr. Peremogy, 55, KharMv, 61 174, Ukraine)
Piskunov Roman A. — Lecturer, Department of Accounting and Audit, Kharkiv Institute of Banking of the University of Banking of the National Bank of Ukraine (pr. Peremogy, 55, KharMv, 61 174, Ukraine)
Вступ. Фінансові ризики виникли разом з появою грошового обігу та відносинами «позичальник — кредитор», однак завдання успішного управління ризиками повстало надзвичайно гостро лише в останні 20 років. Зростання швидкості прийняття фінансових рішень та обсягу кредитування економіки впливає на підвищення ризику асиметрії інформації, що визначає основи для регулювання ризикованості кредитного портфеля в період обслуговування контрагента банком.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Управління фінансових ризиками та грошовими потоками були предметом серйозних наукових досліджень. Окремі аспекти зазначеної проблеми представлені в роботах багатьох вчених, серед яких: О. В. Васюренко [2], В. В. Вітлінський [3],
Л. С. Гур'-янова, Т. С. Клебанова [4], І. В. Ніколаєв [5], Н. П. Вер-хуша [6], Гребенюк Л. А. [7], О. В. Єрмошкіна [8], А. А. Лактионова [9], І. О. Губарєва [10], О. В. Москаленко [11], А. В. Нікі-тін [12] та інших.
Невирішені частини проблеми. Відзначаючи теоретичну та практичну цінність вказаних досліджень, зазначимо, що певне коло питань з обраної проблематики все ж таки потребує подальшого розвитку. Це стосується визначення параметрів регулювання руху грошових потоків контрагентів банку, встановлення меж регулювання ризикованості кредитного портфеля банку, формулювання пропозиції, які сприятимуть підвищенню ефективності регулювання кредитної складової руху грошових потоків банку, що дозволить приймати
якісно нові рішення відносно управління фінансовими ризиками.
Метою дослідження є визначення граничних параметрів регулювання руху грошових потоків контрагентів банку.
Основні результати дослідження. Для підтримання стабільності банківської системи особливого значення набувають адаптаційні інструменти управління фінансовими ризиками, в основі яких лежать регулятивні інструменти захисту кредитного ресурсу. У дослідженні [11] зазначено, що підвищений обсяг кредитування та швидкість розба-лансування грошових потоків призводить до підвищення ризику асиметрій інформації при оцінці позичальника. Визначення граничних параметрів регулювання руху грошових потоків між банком і контрагентом, неможливе без використання відповідних методик оцінки позичальника, які, власне, і основані на індикаторах ефективності руху грошового потоку (рис. 1).
У роботі, для вирішення поставленої проблеми, розглянуто синтезований за даними [14] кредитний портфель банку, в який увійшло п'-ятдесят спостережень. Оскільки експериментальні дані є різнорідними за масштабом, то, для підвищення якості обробки інформації, розділено всю сукупність на два кластери (за методом Ward'-s). За допомогою програми STATGRAPHICS V. 15. отримано два кластера: до першого увійшло сім спостережень, до другого — сорок три.
Оскільки отриманий перший кластер має тільки сім спостережень, це не дає нам можливість отримати якісну регресійну модель. Тому, для розуміння процесів фінансово стійкого зростання підприємства, а також для розкритті внутрішньої архітектури грошового потоку та його впливу на кінцеву результативності діяльності підприємства, пропонується застосувати повне пофакторне розщеплення досліджуваного процесу (використовуючи методику факторного аналізу впливу основних показників на чистий прибуток підприємства). До таких показників віднесемо: рентабельність власного капіталу (Рвк), коефіцієнт фінансової автономії (Кавт), коефіцієнт оборотності оборотних активів (КоА), коефіцієнт загальної ліквідності (Кзл), коефіцієнт місткості (Км) та загальний капітал підприємства (К).
Побудова факторного аналізу впливу основних показників на чистий прибуток здійснюється наступним чином:
«чп
рк= - = к К
& gt-ЧП = КхРк,
«ЧП ВК В ОА ПКК0Р
Р"=------X----Х-Х-------X-----^
К ВК В ОА ПКкор
де Рк — рентабельність загального капіталу- ЧП — чистий прибуток-
К — загальний капітал підприємства-
ВК — власний капітал підприємства-
В — виручка (чиста) —
ОА — оборотні активи підприємства-
(1)
(2)
ПКкор — короткострокові позикові кошти підприєм-
З формули (2) отримали наступний вираз:
Рк =вк х^авт хКоА х^зл хКм =їЧП = = КхКовт хКзу, XКоА XКм XРдк,
де Р — рентабельність власного капіталу-
(3)
Ка
К
оА
— коефіцієнт автономії-
коефіцієнт оборотності оборотних активів підприємства-
Кзл — коефіцієнт загальної ліквідності підприємства-
Км — коефіцієнт місткості.
Наступним кроком є побудова ланцюгових підстановок щодо почергового впливу окремих факторів на чистий прибуток підприємства:
ЧП1 = АК X Кавт. пл. X «злплХ КоА. пл. ^м^ Рвк. пл. ЧП2 = Кф. X ^ав^ K^X КоА. пл^м. пл. XРe, пл.
ЧП3 = Кф
ЧПС = К
X KаeтфX МмХ КоА. пл.м. пл. Х Рвк. пл. X КавтфX K^.X МоА*^™* Рвкпл. X Кавт ф. X Кзл.ф.X КоА. фX AKMX Рв, пл.
XKаeтфXK3л. фXKоA. фXKм
tX, А Р.
(4)
(5)
(6) (7) (В) (9)
де
ства.
пл. — показник за планом (за попередній період) —
ф. — показник за фактом (за звітний період) —
Д — різниця між плановим та фактичним показником.
На наступному етапі проведемо факторний аналіз (на прикладі підприємства із першого кластера), з метою виявлення резервів підвищення прибутковості підприємства, та визначимо, як впливають окремі фактори на даний стан прибутковості (табл. 1).
Далі визначимо ризикоформуючи (залежні) фактори, які впливають на величину результуючого фактора (прибутковості ПАТ «Укртелеком») (табл. 2).
Так, у 2010 році ризикоформуючими факторами підвищення кінцевої результативності підприємства були такі: загальний капітал підприємства, коефіцієнт загальної ліквідності, коефіцієнт місткості, а в 2011 році: загальний капітал підприємства, коефіцієнт автономії, коефіцієнт місткості, рентабельність власного капіталу підприємства. Якщо підприємство зможе звести дані чинники, що є резервами підвищення прибутковості, до достатнього значення, то в майбутньому підприємство зможе досягти кращої кінцевої результативності своєї діяльності, а отже матиме більш стабільніший стан.
До другого кластера ввійшло сорок три спостереження, що дозволяє нам зробити кореляційно-регресійного аналіз, та побудувати багатофакторну регресійну модель. Розширимо дану модель шляхом розрахунку коефіцієнта кредитного ресурсу контрагентів банку (КРб), який дозволить нам обчислити для кожного окремого підприємства рівень граничної суми поточних зобов'-язань, за яким підприємство є кредитоспроможним (при наявності поточної суми довгострокових зобов'-язань, витрат і доходів діяльності, оборотних активів та власного капіталу).
Такий вибір чинників, що здійснюють вплив на рівень поточних зобов'-язань, як основного показника фінансової незалежності економічного агента, зумовлений (згідно з [1]), наступним:
196 Проблеми економіки N° 4, 2012
%
млн грн
І: :! Короткострокові кредити в поточну діяльність, %
] Короткострокові кредити в інвестиційну діяльність, %
— - Короткострокові кредити в поточну діяльність, млн грн
Короткострокові кредити в інвестиційну діяльність, млн грн
і і Довгострокові кредити в поточну діяльність, %
Ь556І Довгострокові кредити в інвестиційну діяльність, %
0 Довгострокові кредити в поточну діяльність, млн грн -ф- Довгострокові кредити в інвестиційну діяльність, млн грн
Рис. 1. Динаміка питомої ваги та обсягу кредитів, наданих банками в економіку України за цільовими вкладеннями (розроблено за [11,13])
Фінанси та банківська справа
Таблиця 1
Розраховані коефіцієнти, що впливають на стан кінцевої результативності ПАТ «Укртелеком» за період з 2009 по 2011 роки (розроблено за [15])
Таблиця 2
Результати факторного аналізу за 2010−2011 роки
Резерви 2010 року Резерви 2011 року
ЧП1 = ДК -42 034,85 -35 254,68
ЧП2 = ДКавт. 20 690,76 -144 587,40
ЧП3 = ДКзл. -7694,93 3141,06
ЧП4 =Д КоА 51 692,01 160 975,81
ЧП5 = ДКм. -43 997,08 -164 116,88
ЧП6 =Д Рвк 241 197,45 -1922,99
¦ погашення зобов'-язань призводить до зменшення ресурсів підприємства (активів підприємства), що втілюють економічні вигоди-
¦ збільшення зобов'-язань, що призводить до зменшення економічних вигод, є витратами- зменшення зобов'-язань, яке призводить до збільшення економічних вигод, є доходами- частка власного капіталу в активах підприємства характеризує його фінансову незалежність- наявність довгострокових кредитів зменшує необхідність залучення додаткових коштів для забезпечення поточної діяльності.
При застосуванні кореляційно-регресійного методу на підставі дослідження (за допомогою програмний продукт БТАТСРАРНІСБ У. 15), була синтезована багатофактор-на економетрична модель лінійної залежності рівня поточних зобов'-язань від величини довгострокових зобов'-язань, витрат і доходів діяльності, оборотних активів та власного капіталу. В результаті отримано рівняння, що дозволяє визначити граничний рівень поточних зобов'-язань. Якщо фактична сума поточних зобов'-язань боржника перевищує отриману граничну суму поточних зобов'-язань, то банк може розрахувати ймовірність отримання кредиту. Рівняння, яке наведено в табл. 3, має високу якість розрахунку (Я2 = 0,943) і дає можливість (за рахунок визначених коефіцієнтів еластичності) розглядати процес регулювання грошових потоків, що пов'-язані з формуванням отриманих в-коефіцієнт моделі.
Так, якщо за всіх однакових умов, незалежна змінна Х3 Х4 зменшується на 1%, то залежна змінна У збільшується відповідно на 1,5% або на 0,6%. Аналогічно, якщо незалежна змінна Х2 та Х3 збільшуються на 1%, то залежна змінна У збільшується відповідно на 1,34% або на 1,63%.
Отримана модель є прогнозною і дозволяє нам: по-перше, за рахунок еластичності, встановити залежність результуючого фактора (У'-) від змінних (Х'-1, Х'-2, Х'-3, Х'-4), що визначає основу для їх регулювання відповідно до зазначених цілей- по-друге, за допомогою верхнього довірчого інтервалу, отримати для кожного рахункового значення граничну суму поточних зобов'-язань У& quot-.
Далі отримаємо коефіцієнт кредитного ресурсу контрагента банку (КРб), наступним чином:
С3=у^КР6=Ю0%-С3, (10)
де Сз — співвідношення граничних і поточних зобов'-язань-
100% - умовно верхня границя «закредитованості» підприємства банком.
Розраховані складові рівняння 10 наведемо в табл. 4.
Це визначає основи для регулювання ризикованості кредитного портфелю банку на основі експрес-оцінки позичальника і визначає стан поточної та граничної заборгованості в період обслуговування кредиту банком.
Висновки. Аналізуючи вищевикладене, можна зробити такі висновки:
Таблиця 3
Коефіцієнт еластичності і ^-коефіцієнти синтезованої моделі
Умовні позначення Показники в-коефіцієнт моделі Коефіцієнт еластичності
У Поточні зобов'-язання
Вільний член рівняння 4669, 24
хі Витрати — 0,38 355 — 1,51
Х2 Доходи 0,315 963 1,35
Х3 Оборотні активи 0,777 787 1,63
Х4 Власний капітал — 0,290 946 3 О —
Таблиця 3
Визначення граничної суми поточних зобов'-язань для контрагентів банку станом на 31. 12. 2011 року
(розроблено за [14])
Індекс підприємства Поточні зобов'-язання (У'-) Витрати діяльності (Х'-1) Доходи діяльності (Х'-2) Власний капітал (Х'-3) Оборотні активи (Х'-4) Граничні поточні зобов'-язання (У'-'-) Співвідношення зобов'-язань, (Сз) КРб, %
П/п № 1 4324 7162 6172 3291 7510 4247 0,98 99,02
П/п № 2 2308 8497 8575 1465 7743 3006,26 1,30 98,70
П/п № 3 984 6763 6825 5612 10 088 5661,61 5,75 94,25
П/п № 4 832 1094 1058 167 221 4649,52 5,59 94,41
П/п № 5 1505 4355 4358 1309 4817 3992,48 2,65 97,35
П/п № 6 36 002 15 221 17 243 59 247 31 276 41 261,3 1,15 98,85

П/п № 42 10 595 83 437 87 353 30 032 140 509 17 254,8 1,63 98,37
П/п № 43 4635 2986 2231 946 153 4920,15 1,06 98,94
1. Наведений в дослідженні методичний підхід до оцінки кінцевої результативності функціонування підприємства за допомогою системи коефіцієнтів (які є індикаторами оцінки ефективності грошового потоку), ґрунтується на побудові ієрархічної системи взаємопов'-язаних моделей і методів різних типів (кластерного, факторного і кореляційно-регресійного аналізу та багатофакторної регресійної моделі). Це дозволяє дослідити взаємодію і взаємозалежність фінансових структур, як складових діяльності економічного агента, визначивши вплив виділених ризикоформуючих факторів величини грошового потоку та отримати досить повне уявлення про фінансовий стан.
2. Розроблений науково-методичний підхід до ресурсного забезпечення банку за допомогою визначення граничних параметрів регулювання руху грошових потоків між економічними агентами, на відміну від інших, враховує динаміку і спрямованість розвитку фінансового ризику та ґрунтується на розширенні параметричної моделі шляхом врахування коефіцієнту кредитного ресурсу контрагента банку. Це дає можливість регулювати рівень ризикованості кредитного портфеля на основі експрес-оцінки позичальника банку, а також визначати стан поточної та граничної заборгованості в період кредитного обслуговування контрагента банком.
3. Визначення ризикоформуючих чинників величини грошового потоку дозволяють встановити межі регулювання в параметрах функціонування стабільності підприємства та зменшити коливання кінцевої результативності функціонування банку в часі, що буде розглянуто в подальших дослідженнях
ЛІТЕРАТУРА
1. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Законі України від 16. 07. 1999 р. № 996 — XIV // Офіц. вісн. України. — 1999.? № 33.? Ст. 1706.
2. Моделі оцінки банківської діяльності для забезпечення стабільності банківської системи: монографія / [авт. кол. ]- за заг. ред. професора Васюренко О. В. — Київ: УАБС НБУ, 2010. -294 с.
3. Вітлінський В. В. Ризикологія в економіці та підприємстві: [монографія] / В. В. Вітлінський, Г. І. Велікоіваненко. — К.: КНЕУ, 2004. — 480 с.
4. Гур'-янова Л. С. Модель аналізу асиметрії регіонального розвитку / Л. С. Гур'-янова, Т. С. Клебанова, О. А. Сергієнко, Г. С. Гончаренко // Проблеми економіки. — 2012 р. — № 2. — С. 27 — 33.
5. Ніколаєв І. В. Методи оцінки фінансових ризиків економічних систем в умовах кризи / І. В. Ніколаєв // Проблеми економіки. — 2011 р. — № 4. — С. 131 — 134.
6. Верхуша Н. П. Концептуальні основи управління кредитним ризиком банку на основі системного і процесного підходів / Н. П. Верхуша // Актуальні проблеми економіки. — 2012 р. -
7. Гребенюк Л. А. Основи формування кредитних стратегій банку / Л. А. Гребенюк // Актуальні проблеми економіки. — 2C11 г. -№ 12. — С. 2C8 — 214.
8. єрмошкіна О. В. Управління фінансовими потоками промислових підприємств: теорія, практика, перспективи: [монографія] / О. В. Єрмошкіна. — Дніпропетровськ: Національний гірничий університет, 2CC9. — 479 с.
9. Лактионова А. А. Системный подход к снижению финансовых рисков субъектов хозяйствования / А. А. Лактионова, О. А. Украинская // Актуальні проблеми економіки. — 2C1C. — № 1. -
С. 123 — 13S
1C. Губарєва І. О. Шляхи забезпечення економічної безпеки України в умовах кризи / І. О. Губарєва, П. Й. Бернацький // Проблеми економіки. — 2CC9 р. — № 4. — С. 32 — Зб.
11. Москаленко О. В. Активізація участі банків у фінансовому забезпеченні економічного зростання / О. В. Москаленко // Банківська система України в умовах глобалізації фінансових ринків: матеріали VN Міжнародної науково-практичної конференції. — Черкаси: ЧІБС УБС НБУ, 2C12. — С. 1З4−1Зб.
12. Нікітін. А. В. Підходи до регулювання руху грошових потоків контрагентів банку / А. В. Нікітін. // Бізнес Інформ. — 2C12. -№ 1C. — С. 2C4 — 2C8.
13. Кредити, надані нефінансовим корпораціям, за цільовим спрямуванням і строками погашення. [Електронний ресурс]. -Режим доступу: http: //www. bank. gov. ua
14. База даних емітентів. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http: //smida. gov. ua/db
15. Офіційний сайт ПАТ Укртелеком/ [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http: //ukrtelecom. ua/
№ 4. — С. 24б — 2S2.
ооооо& lt-х>-ооо<-х>-о<-х>-о<-хх>-оо<-х>-о<-х>-о<-хх>-оо<-х>-о<-х>-ооооооооо<-х>-ооооооооо<-х>-оооо<-х>-ооо<-х>-о<-х>-о<-^^

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой