Определение режимов дезинтеграции бактерий B. Pertussis ультразвуком среднего и высокочастотного диапазона и биохимическая характеристика выделенных антигенов

Тип работы:
Реферат
Предмет:
Биология


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

Фундаментальні дослідження
УДК: 534. 321. 9:579. 841. 94+57. 088. 3
ВИЗНАЧЕННЯ РЕЖИМІВ ДЕЗІНТЕГРАЦІЇ БАКТЕРІЙ B. PERTUSSIS УЛЬТРАЗВУКОМ СЕРЕДНЬОГО ТА ВИСОКОЧАСТОТНОГО ДІАПАЗОНУ ТА БІОХІМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДІЛЕНИХ АНТИГЕНІВ
О.Ю. Ісаєнко1, Є.М. Бабич1, Т. В. Горбате, Ю.Л. Волянський1, А.В. Мартинов1, Н.В. Каиіпур1, B.C. Антіпов3
'-Державна установа «Інститут мікробіології та імунології імені 1.1. Мечникова АМН України», Харків, Україна
Харківський національний медичний університет, Україна
3Державний науковий центр «Харківський Фізико-технічний інститут», Україна
Вивчено вплив застосування ультразвуку в середньо- та високочастотному діапазонах, який призводить до статистично значущого зменшення оптичної щільності та зниження кількості життєздатних клітин В. pertussis. Проведено очистку ультразвукових дезінтегратів центрифугуванням та фільтрацією через мембранні фільтри, що дозволило очистити антигени від низькомолекулярних хімічних структур. Виділено ультразвукові дезінтеграти, які в своєму складі утримують ліпідні фракції та білкові структури з молекулярною вагою від & lt-1 до & gt-1000 кДа.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: кашлюк, дезінтеграція, ультразвук, антигени, молекулярна маса
ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЖИМОВ ДЕЗИНТЕГРАЦИИ БАКТЕРИЙ B. PERTUSSIS УЛЬТРАЗВУКОМ СРЕДНЕГО И ВЫСОКОЧАСТОТНОГО ДИАПАЗОНА И БИОХИМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВЫДЕЛЕННЫХ АНТИГЕНОВ
Е.Ю. Исаенко1, Е.М. Бабич1, Т.В. Горбач'-, Ю.Л. Волянський1, А.В. Мартынов1, Н.В. Каитур1, B.C. Антипов3
'-Государственное учреждение «Институт микробиологии и иммунологии имени И И Мечникова АМН Украины», Харьков, Украина
2Харьковский национальный медицинский университет, Украина
3Государственный научный центр «Харьковский Физико-технический інститут», Украина
Изучено влияние ультразвука в средне- и высокочастотных диапазонах, которое приводит к статистически значимому снижению оптической плотности и уменьшению количества жизнеспособных клеток В. pertussis. Проведена очистка ультразвуковых дезинтегратов центрифугированием и фильтрацией через мембранные фильтры, что позволило очистить антигены от низкомолекулярных химических структур. Выделены ультразвуковые дезинтеграты, которые в своем составе содержат липидные фракции и белковые структуры с молекулярной массой от & lt-1 до & gt-1000 кДа.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: коклюш, дезинтеграция, ультразвук, антигены, молекулярная масса
DEFINITION OF MODES OF DECOMPOSITION BACTERIA B. PERTUSSIS ULTRASOUND OF AN MIDDLE- AND HIGH-FREQUENCY RANGES AND THE BIOCHEMICAL CHARACTERISTIC OF THE ALLOCATED ANTIGENES
E. Yu. Isaenko1, E.M. Babych1, T. V. Gorbach2, Yu.L. Volyansky1, A. V. Martynov1, N. V. Caspur1,
V.S. Antipov 3
'-State establishment «I.I. Mechnykov Institute of Microbiology and Immunology of the Academy of Medical Science of Ukraine», Kharkov, Ukraine 2Kharkiv National Medical University, Ukraine
3 State centre of science «Kharkov the Physicotechnical institute», Ukraine_______________
The influence of ultrasound in middle- and high-frequency ranges, which to statistically significant changes of optical density of suspensions and reliable reduction amount of living cells B. pertussis is investigated. The clearing of ultrasound disintegrator by centrifugation and filtration through membranian filters is done. These actions have allowed to clear antigens from low-molecular chemical structures. Ultrasonic disintegrators with the lipid fractions in their structure are allocated. Also protein structures with the molecular weight from & lt- 1 up to & gt-1000 KDa are allocated.
KEY WORDS: pertussis, decomposition, ultrasound, antigens, molecular weight
Приоритетним напрямком поточного часу є розробка нових більш безпечних вакцинних препаратів, зокрема на основі використання не цілих клітин, а різних їх імуногенних фракцій [1−19]. Одним із підходів у вирішенні цієї проблеми є виділення протекти-вних антигенів і очищення їх від баластних речовин [13−19].
Метод ультразвукової дезінтеграції мікробних клітин Bordetella pertussis розцінюється дослідниками як перспективний, мало-руйнівний спосіб отримання нативних антигенних комплексів збудника кашлюку [1−7, 9−11]. В окремих роботах показано, що застосування ультразвукового чинника в частотному діапазоні 45−50 кГц дозволяє виділити антигени, які активно викликають формування гуморального імунітету з високими показниками титрів антитіл [3].
Ультразвукова дезінтеграція збудника кашлюку дозволяє також виділяти із антигенних комплексів їх складові структури, які характеризуються значною серологічною активністю [4].
Позитивні результати були отримані і при застосуванні ультразвуку в частотному діапазоні 1000 кГц [1, 5−9]. Зазначений спосіб одержання антигенів оцінюється дослідниками, як перспективний напрямок виділення клітинних субстанцій у вакцинології [5]. Одержані за допомогою даного фізичного чинника антигени характеризувались проте-ктивними ознаками при введенні їх як перо-ральним, так і парентеральним шляхом [1].
Незважаючи на досягнені успіхи, широке застосування ультразвукової дезінтеграції на сьогодні обмежується тим, що виділені за допомогою ультразвуку антигени не позбавлені токсичних властивостей [8]. Тому в даній роботі передбачено включення до схеми одержання антигенних комплексів додаткових методів очистки, фракціонування з більш повною характеристикою антигенних комплексів за їх молекулярною масою, хімічною структурою, приділяючи значну увагу стандартизації умов виділення клітинних фракцій.
Робота виконувалась в рамках проекту фундаментальної НДР «Біологічна характеристика антигенів збудників дифтерії, кашлюку та туберкульозу, виділених за допомогою фізико — хімічних методів».
Мета роботи — одержання антигенних комплексів із кашлюкового мікроба перспективних для розробки вакцинних препаратів.
МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ
В якості тест-об'-єктів для виділення антигенів використовували циркулюючі штами Bordetella pertussis № 226 і № 303 (надані
Харківською обласною санітарно-епідеміологічної станцією) і виробничі штами Bordetella pertussis № 267 і № 475 (надані ЗАТ «Біолік»),
Вилучення антигенних комплексів відбувалося в діапазоні середніх та високих частот ультразвуку при різних режимах. Руйнування мікробних клітин здійснювали на ультразвукових приладах: ТУ 3468−001-
42 369 179 -03 з частотою 130 кГц, потужністю 9 Вт та УД-1 з частотою 1,6 мГц, потужністю 3 Вт. Опромінення мікробної завісі кашлюку проводили в об'-ємі 250,0 мл впродовж 1, 2, 3, 4, 5 годин при застосуванні се-редньочастотного ультразвуку та в об'-ємі 6,5 мл впродовж 15, 30, 45, 60 хвилин при використанні високочастотного чинника.
Виділення антигенів збудника кашлюку проводили двома способами. Перший із них передбачав фільтрацію ультразвукового дез-інтеграту, а потім концентрування та фракціонування антигенного комплексу на окремі антигени за допомогою гель-хроматографії. Другий метод очистки антигенів кашлюку полягав у тому, що отриманий дезінтеграт попередньо ультрацентрифугували, супернатант фільтрували, концентрували та розділяли на окремі фракції гель-хроматографією.
Оптичну щільність кашлюкової суспензії до та після опромінення вимірювали за допомогою приладу Densi-La-Meter (PLIVA -Lachema, Чехія), зареєстрованого в Україні (свідоцтво про державну регістрацію № 5303/ 2006, дійсне до 18 липня 2011 року). Кашлюкові завісі готували на стерильному фізіологічному розчині (pH 7,2±0,2), доводячи оптичну щільність до 1,0 McFarland. Ступінь руйнування мікроорганізмів контролювали зміненням оптичної щільності за McFarland, а також водночас робили послідовні розведення контрольних (початкових) і дослідних (опромінених) суспензій з подальшим висівом по 0,1 мл на казеіново-вугільний агар (КВА). Концентрацію мікробних клітин визначали за кількістю вирослих колоній в кінцевому розведенні суспензій.
Для звільнення розчинного комплексу антигенів від мікробних клітин, які залишились незруйнованими та клітинних оболонок використовували ультрацентрифугування з частотою 12 тис. об. /хв. (18000g) при температурі + 4−5°С впродовж 1 години. Фільтрування опромінених суспензій та супернатан-тів здійснювали через мембрани «Владіпор» МФАС — Б № 4 з діаметром пор 0,2 цм, потім їх концентрували за допомогою випарювання.
Подальшу очистку та фракціонування отриманих розчинних антигенних комплексів кашлюкових мікробів проводили мето-
дом гель-хроматографії з використанням обладнання фірми LKB (Швеція). Розподіл антигенів проводили на колонці, заповненою гелем TSK-GEL TOYOPEARL HW-60 Fine. В якості елюенту використовували фосфатно-сольовий буфер такого складу: Na2HP04/ NaH2P04- ЗО ммоль/л, NaCl ІООммоль/л, pH якого дорівнювало 7,4. Швидкість рухливої фази становила 1,7 мл/хв. Буфер в колонку подавався перистальтичним насосом (LKB-2132 Місгорегрех) через петельний інжектор зі зйомними петлями (в аналітичному режимі - 0,1 мл, в препаративному — Імл). Реєстрацію оптичної щільності елюатів проводили за допомогою ультрафіолетового монітору при довжині хвилі 254 нм. Розділені антигени збирали за допомогою колектора фракцій. Кількість загального білку в антигенних комплексах та окремих антигенних фракціях визначали за методом Jloypi.
Для визначення гомогенності білкового спектру досліджуваних антигенних комплексів кашлюку використовували метод електрофорезу за допомогою біоаналізатору «Agilent 2100».
Статистичну обробку результатів експерименту проводили, використовуючи програмні пакети Microsoft Excel 2003 і «Biostat-4» Оцінювали отримані данні з визначенням середнього значення (М) та його стандартного відхилення (±т). Достовірність різниць
При підрахунку кількості живих мікробних клітин збудника кашлюку (КУО/мл) в контрольних та дослідних пробах після застосування середньочастотного ультразвуку впродовж трьох годин суттєвої різниці, як і в попередніх дослідах, не спостерігалось (рис. 2). Бактерицидний ефект був досягнутий після чотирьох та п'-яти годин озвучення, який проявився в загибелі 46,44±3,6% (р=0,002) і 74,5±4,58% (р=0,001) дезінтегрованих бактерій відповідно.
Наведені дані зміни щільності суспензій
між групами визначали за допомогою t-критерію Стьюдента.
РЕЗУЛЬТАТИ ТА ОБГОВОРЕННЯ
Визначення ступеню руйнування кашлюкових мікробів під впливом середньочастотного озвучення проводили за допомогою вимірювання оптичної щільності дезінтеграта на початку експерименту і після закінчення його. Згідно з літературними даними [20] при руйнуванні мікробних клітин спостерігається просвітлення суспензій, тобто зменшення оптичної щільності зразків. Дані екс-прес-методу доповнювали матеріалами бактеріологічного дослідження за допомогою встановлення кількості життєздатних мікробних клітин у контрольних та дослідних зразках.
Як видно з рис. 1, дезінтегратор з середньою енергетичною характеристикою після двох годин застосування не викликав просвітлення суспензій кашлюку. Трьохгодинна експозиція також не призводила до суттєвих змін показників оптичної щільності. І тільки при тривалості озвучення впродовж чотирьох годин просвітлення суспензій спостерігалося на 40%±0,5774 (р=0,001) (до 0,6 McFarland (1. 8±0. 5/ 10 '). а після п'-ятигодин-ної експозиції - на 60%±0,5774 (р=0,001) (до
0,4 McFarland (1,2±0,5хЮ9).
та показники КУО/мл при різних експозиціях дії середньочастотного ультразвуку на В. pertussis свідчать, що найбільш виражений дезінтегруючий ефект спостерігається через 5 годин безперервного озвучення біооб'-єкта. В такому режимі обробляли мікробну суспензію штаму В. pertussis № 267. До дослідів брали фільтрати після упарювання, а інші зразки підлягали додатково центрифугуванню, після чого проводили в обох випадках хроматографічне розподілення дезінтегратів.
¦ дослід
? контроль
оптична щільність (McF)
Рис. 1. Оптична щільність суспензій після обробки середньочастотним дезінтегратором.
:
3 !-І- А
1 Р 0
и
? ДОСЛІД
? контроль
ъ
20
40
60
80
100
кількість колоній (%)
0
Рис. 2. Кількість життєздатних колоній після обробки середньочастотним дезінтегратором.
Із табл. 1 видно, що зразки до центрифугування утримували білки з молекулярною масою 420 кДа та антигени в межах 1−1,8 кДа, які в фільтратах після примусового осадження не виявлялися. Серед антигенів без додаткового осадження і після нього домінували (65,5−84,9%) низькомолекулярні фракції
з молекулярною масою 8,1−9,1 кДа. Наведені дані свідчать, що озвучення В. pertussis у вибраному режимі дозволяє відокремити від мікробних клітин малоімуногенні фракції, що може бути перспективним у технологіях розробки субклітинних препаратів зі зменшеними токсичними властивостями.
Таблиця 1
Фракціонування гель-хроматографією антигенних комплексів, виділених із ультразвукових дезіитегратів (діапазон середніх частот) кашлюкового мікробу (М±ш)
Штам Характеристика фракцій
дезінтеграт до ул ьтр ацентр и фу гу в ання дезінтеграт після ультрацентрифугування
молекулярна маса, * кДа питома вага фракцій,% молекулярна маса, * кДа питома вага фракцій,%
№ 267 & gt- 1000 1,3±0,005 & gt- 1000 сліди
420 1,7±0,005 9,1±0,03 84,9±0,06
8,1 65,5 3,2±0,02 15,1±0,05
3,0±1,0* 10,2
1,8±0,006 14,3
& lt- 1 4,2±0,006
& lt- 1 2,8±0,005
Примітки:
— різниця достовірна, Р& lt-0,01- *- різниця достовірна, Р& lt-0,04
Закономірність зменшення оптичної щільності суспензій кашлюкових мікроорганізмів після застосування високочастотного чинника (1,6 мГц) спостерігалось, як і у випадку опромінення середніми ультразвуковими хвилями, тільки при більш коротких часових експозиціях. Як видно з рис. З, максимальне просвітлення оптичної щільності озвучених суспензій спостерігалось при експозиціях застосування ультразвуку впродовж 60 хвилин і більше. За зазначений час дезінтеграції показники просвітлення зменшились на 50% (до 0,5 McFarland (1,5±
0,5хЮ9).
Наведені дані підтверджуються результатами визначення бактерицидної дії при обробці мікробних суспензій високочастотними ультразвуковими хвилями (рис. 4). Як і в попередніх дослідах, суттєве зниження (на
74,3±5,8%- р=0,002) кількості життєздатних мікробних клітин встановлено після озвучення суспензій впродовж однієї години. Виходячи із зазначених вище результатів, руйнування мікробних клітин в подальшому проводили за допомогою впливу ультразвукового чинника у високочастотному діапазоні впродовж однієї години. Для дезінтеграції брали 2 музейних (№№ 303 та 226) і 2 виробничих штами № 267 та № 475.
Після дезінтеграції зазначених вище культур суспензії фільтрували та вивчали хімічну структуру антигенних фракцій. Як видно з табл. 2, всі профільтровані суспензії мали білкові сполуки та ліпідні фракції, концентрація яких залежала від взятих до досліду штамів. Культура штаму № 303 при озвученні виявилась в основному джерелом ліпідних фракцій, в той час, як білкові структури
визначались в мінімальних концентраціях. Дезінтеграти другого ізоляту № 226 та промислового штаму № 267 хоча і мали більш значні концентрації білка в порівнянні з попереднім штамом, проте їх кількісні показники характеризувалися середніми значеннями. Стосовно ліпідних фракцій варто зазначити, що вони в дезінтегратах утримува-
лись лише в межах 0,2±0,08−0,8±0,3 ммоль/л.
Інший промисловий штам № 475 виявився найбільш багатим на білкові сполуки. Концентрація їх у фільтратах перевищувала в 7−8 раз порівняно з концентрацією білків в штамах № 226 та № 267, в той час як показники ліпідних фракцій у даного штаму були на рівні показників вищезазначених фільтратів.
90
60
45
30
15
3 ^
— 1
-І-1 ¦
-І-І- 1

^
0,2 0,4 0,6 0,8
оптична щільність (МсБ)
? дослід
? контроль
0
Рис. 3. Оптична щільність суспензії після обробки високочастотним дезінтегратором.
90
60
45
30
15
1*-ь
и
и
Г1 1 1 н& gt-_ и II
ь
? дослід
? контроль
20 40 60 80
кількість колоній (%)
100
0
Рис. 4. Кількість життєздатних колоній після обробки високочастотним дезінтегратором.
Таблиця 2
Концентрація антигенних фракцій, виділених із різних штамів при дезінтеграції ультразвуком у високочастотному діапазоні (М±т)
Номер штаму Кількість дослідів Середні показники концентрації антигенів
Білок (мкг/мл) Ліпідні фракції (ммоль/л)
303 5 6,7±0,001 23,7±2,9
226 3 51,3±0,004 0,2±0,08
267 3 59,3±0,04 0,8±0,3
475 3 415,3±0,45 0,5±0,2
У подальшому білкові фракції найбільш інтенсивного продуцента (штам № 475) були охарактеризовані за молекулярною масою. Досліджуваний матеріал розділяли на два зразки. Один із них очищували за допомогою ультрацентрифугування з подальшою фільтрацією, а другий очищували тільки за допомогою фільтрування (табл. 3). Як видно, застосування методу примусового осадження антигенів знижує до слідових значень ни-
зькомолекулярні фракції виділеного білку.
Згідно літературних джерел [11], при центрифугуванні дезінтегратів використовували такі ж параметри, але з меншою часовою експозицією та без додаткової фільтрації. В зазначених дослідженнях ультразвукові антигенні комплекси не були фракціоновані на окремі антигенні складові. Таке розподілення та їх характеристика представлено в матеріалах даної роботи.
Таблиця З
Фракціонування гель-хроматографією антигенних комплексів, виділених із ультразвукових дезінтегратів (діапазон високих частот) кашлюкового мікробу (М±т)
Штам Характеристика фракцій
дезінтеграт до ул ьтр ацентр ифу гу в ання дезінтеграт після ультрацентрифугування
молекулярна маса, кДа питома вага фракцій,% молекулярна маса, кДа питома вага фракцій,%
№ 475 & gt- 1000 5,6±0,006 & gt- 1000 9,45
8,1 80,4±0,006 8,2±0,006 90,55
2,6±0,04 3,7 3±0,005 сліди
& lt- 1 6,1±0,03 2 сліди
& lt- 1 1,6±0,03 1,5 сліди
& lt- 1 1,3 & lt-1 сліди
& lt- 1 1,3±0,03
Примітки:
— різниця достовірна, р& lt-0,01
ВИСНОВКИ
1. При застосуванні ультразвуку в серед-ньочастотному (ІЗОкГц) діапазоні (потужність 3 Вт) найбільш виражене зменшення оптичної щільності (на 60%) та кількості (74,5%) нежиттєздатних мікробних клітин В. pertussis спостерігається за тривалості озвучення мікробної суспензії впродовж 5 годин.
2. Дезінтеграція мікробної суспензії ультразвуком з частотою 1,6 мГц та потужністю 3 Вт продовж 60 хвилин забезпечує максимальне зниження оптичної щільності (на 50%) та зниження кількості (74,3%) життєздатних клітин В. Pertussis.
3. Ультразвукові дезінтеграти утримують білкові структури з молекулярною вагою від & lt-1 до & gt-1000 кДа та ліпідні фракції.
ЛІТЕРАТУРА
1. Изучение биологических свойств антигенных комплексов, выделенных различными методами из
В. pertussis / Бажанова И. Г, Захарова М. С, Мошиашвили И. Я, Шепелева И. Б / Бактериальные антигены М: 1982. — С. 147 — 152.
2. «Пути повышения эффективности ультразвукового воздействия для выделения коклюшных антигенов и конструирования эритроцитарных диагностикумов"/Н.К. Литвинова Автореф. 1982 г 18 с.
3. К характеристике коклюшных растворимых антигенов, выделенных методом ультразвуковой дезинтеграции / Е. П. Москаленко, Н. К. Литвинова, П. Ф. Вернигора / Актуальные вопросы иммунологии и иммунопалогии (материалы конференции) Ростов — на — Дону 1975. 5 — 10 с.
4. Оптимизация условий получения ультразвукового коклюшного и паракоклюшного растворимых антигенов / Е. П. Москаленко, Л. Н Чернавская, Н. К. Литвинова / Актуальные вопросы иммунологии и иммунопалогии. Сб. трудов РГМИ. Выпуск II Ростов — на — Дону, 1976 г, 8 — 12 с.
5. «Методы получения и экспериентальное изучение основных биологических свойств защитных антигенов коклюшного микроба. «/Захарова M.C., Андреевская Г. Д., Ацерова И. С., Буачидзе И. Д., Зеленский Э. С. /Специфическая проф-ка коклюша (Тр. науч. конф. 5−6. 03. 1958), Москва, 36 — 40 с.
6. «Изменение антигенной активности бордетелл при воздействии ультразвука» / Мошиашвили И. Я / Журнал микробиологии 1969, № 7, 143 с.
7. Стандартизация коклюшных препаратов с использованием ультразвука / Мошиашвили И. Я / Стандарты, эталоны и методы контроля бактериальных и вирусных препаратов. Труды ГКИ им. Л. А. Тарасевича. Том 1. 1971 — 30 с.
8. Иммунохимические и биологические свойства агглютиногенов Bordetella pertussis / А. П. Амелина Автореферат канд биол наук М 1974. — 14 с.
9. Получение и химическая характеристика агглютиногена со свойствами фактора 3. / Л. В. Жулина, М. С. Захарова, И. П. Багдасарова / ЖМЭИ 1972 г., № 3., С. 101−104.
10. Некоторые данные к методике получения корпускулярных коклюшных вакцин при помощи ультразвука / А. П. Гордина, Р. П. Финтикова, Р. З. Хармац / Тезисы докладов итоговой научной конференции по работам, выполненным в 1960 — 61 гг. 1962 г, С 21−22.
11. Серологические и превентивные свойства антигенов коклюшных и паракоклюшных микробов полученных методом ультразвуковой дезинтеграции. / Р. П. Чупринина / Труды Ташкентского научно-исследовательского института вакцин и сывороток Том VIII (22)., Медицина УэССР, Ташкент 1970., — С. 65−67.
12. Characterization of the Filamentous Hemagglutinin-Like Protein FhaS in Bordetella bronchiseptica /
4. Введення до технології очистки ультразвукових дезінтегратів центрифугування та фільтрації через мембранні фільтри дозволяє очистити антигени від низькомолекулярних хімічних структур.
Перспективи подальших досліджень в даному напрямку. Планується за допомогою застосування ультразвукової дезінтеграції одержати нативні, хімічно незмінені антигени з протективними та ад'-ювантними властивостями, позбавлені токсичних властивостей кашлюкового мікробу. Перспективність таких досліджень полягає в удосконаленні вакцинних препаратів та розробки нових, більш безпечних, імунобіологічних засобів, здійснення яких може бути відтворено за допомогою нативних антигенів ідентичних відповідним клітинним компонентам кашлюку.
Steven М. Julio and Peggy A. Cotter/Infection and Immunity, August 2005, Vol. 73, No. 8, P. 4960−4971,
13. Patent 167 WO Title of invention multtvalent DTP-polio vaccines / Application No. РСТ/ СА1997/ 472, International Filing Date: 02. 07. 1997, Publication Date: 08. 01. 1998.
14. Patent 34 883 WO Acellular pertussis vaccines and methods of preparation thereof I Application No PCTICA1996I000279, International Filing Date: 02. 05. 1996, Publication Date: 07I02I1996.
15. Patent 6 696 065 United States Acellular pertussis vaccines and methods of preparation thereof I, Application No 08I672530 Inventors: Aventis Pastuer Limited (Toronto, CA), Filing Date 07I02I1996, Publication Date 02/24/2004.
16. Пат. 2 194 531 Российская Федерация, A61K39/295. / Поливалентные ассоциированные коклюшно-дифтерийно-столбнячно (АКДС)-полиомиелитные вакцины/заявитель и патентообладатель Коннот Лабораториз Лимитед. -№ 99 101 850/14- заявл. 02. 07. 1997- опубл. 20. 12. 2002.
17. Patent 7,479,283 United States/Acellular pertussis vaccine comprising a combination of the 69 kDa and the filamentous haemagglutinin antigens of Bordetella pertussisMpplication No 08I450,336, Inventors: Novotny- Pavel (Beckenham, GB), Assignee: UCB Pharma Limited (Slough, Berkshire, GB), January 20, 2009.
18. Patent 6,210,685 United States I Antigenic preparations and isolation of such preparations I Application No 09I334,690, Inventors: Novotny- Pavel (late of Bromley, GB), Crespo- Juan Antonio Montaraz (Nau-calpan, MX), Ivanyi- Juraj (London, GB), Assignee: Medeva Pharma Limited (Leatherhead, GB), April
3,2001. '-
19. Біологічна характеристика антигенів збудника дифтерії, виділених за допомогою фізико — хімічних методів / Єлисеєва І.В., Бабич Є.М., Ждамарова Л. А. Бєлозерський В.І., Горбач Т. В., Ковпак
С.А., Бобирєва І.В / Annals of Mechnicov Institute, 2008, N 3.
20. Москаленко Е. П. Характеристика коклюшных и паракоклюшных растворимых антигенов, полученных различными методами / Е. П. Москаленко, Л. Н. Чернавская, Л. Е. Хмара, С. И. Ильина, А. А. Гогобердзе, Л. П. Кушнир. // Острые детские инфекции. Сб н. работ, — М: 1975. -Том XVI. -С. 157- 160. '-
© Ісаєнко О.Ю., Бабич Є.М., Горбач Т. В., Волянський Ю. Л., Мартинов А. В., Каптур Н. В., Amninoe B.C., 2009
УДК: 616−092. 18−008. 9:661. 177
ВПЛИВ СУБТОКСИЧНИХ ДОЗ СКЛАДНИХ ОРГАНІЧНИХ СУМІШЕЙ НА ОСНОВІ ПОЛІОЛІВ НА СТАН ІМУННОЇ СИСТЕМИ ТЕПЛОКРОВНИХ ТВАРИН
О. І і. Сіренко, В. І. Жуков1, Е.О. Кучеренко
Харківська медична академія післядипломної освіти, Україна
'-Харківський національний медичний університет, Україна
Встановлено, що складні органічні суміші на основі поліолів у субтоксичних дозах негативно впливають на проліферацію і диференціацію імунокомпетентних клітин, гальмують функціональну активність як клітинної, так і гуморальної ланок імунітету, що негативно впливає на стан загальної резистентності організму. Визначене зниження загальної клітинності тимуса і селезінки, зниження функціональної активності спленоцитів та пригнічення плазмоцитарної реакції в селезінці та лімфатичних вузлах тварин. Отримані результати свідчать про виснаження компенсаційних та адаптивних механізмів імунного гомеостазу.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: клітинний, гуморальний імунітет, поліоли, гомеостаз, імунологічна реактивність
ВЛИЯНИЕ СУБТОКСИЧЕСКИХ ДОЗ СЛОЖНЫХ ОРГАНИЧЕСКИХ СМЕСЕЙ НА ОСНОВЕ ПОЛИОЛОВ НА СОСТОЯНИЕ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОКРОВНЫХ ЖИВОТНЫХ
Е. В. Сиренко, В.И. Жуков1, Э.А. Кучеренко
Харьковская медицинская академия последипломного образования, Украина '-Харьковский национальный медицинский университет, Украина
Установлено, что сложные органические смеси на основе полиолов в субтоксических дозах негативно влияют на пролиферацию и дифференциацию иммунокомпетентных клеток, тормозят функциональную активность как клеточного, так и гуморального звена иммунитета, что негативно влияет на состояние общей резистентності организма. Выявлено снижение общей клеточности тимуса и селезенки, снижение функциональной активности спленоцитов и угнетение плазмоцитарной реакции в селезенке и лимфатических узлах животных. Полученные результаты свидетельствуют об истощении компенсаторных и адаптивніх механизмов иммунного гомеостаза.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: клеточный, гуморальный иммунитет, полиолы, гомеостаз, иммунная реактивность

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой