Проблемы эффективности студенческих служб в Украине: опыт международного проекта Темпус impress

Тип работы:
Реферат
Предмет:
Экономические науки


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, Ukraine. Economics, 2015- 11(176): 55−58
УДК 009
JEL I230
DOI: http: //dx. doi. org/10. 17 721/1728−2667. 2015/176−11/9
ОГЛЯДОВА СТАТТЯ
О. Черняк, д-р екон. наук, проф., Г. Харламова, канд. екон. наук, доц.
КиТвський нацюнальний унiверситет iменi Тараса Шевченка, КиТв
ПРОБЛЕМИ ЕФЕКТИВНОСТ1 СТУДЕНТСЬКИХ СЛУЖБ В УКРА1Н1: ДОСВ1Д М1ЖНАРОДНОГО ПРОЕКТУ ТЕМПУС IMPRESS
Стаття присвячена аналiзу роботи мiжнародного проекту ТЕМПУС & quot-IMPRESS"- - & quot-Пдвищення ефективностi сту-дентських служб& quot- 530 534-Tempus-1−2012−1-UK-Tempus-SMGR. Основною метою проекту е створення сучасних Центр/'-в пдтримки студентських служб у пров/'-дних класичних унверситетах УкраУни. Детально структуру навчального курсу & quot-Soft Skills& quot-, розробленого за сучасними мiжнародними академiчними стандартами пдготовки висококвалiфiкова-них фахiвцiв i3 вищою освтою В межах зазначеного курсу студенти отримають знання та навички, як сприятимуть Ух повноцннй адаптаци як до навчання у ВНЗ, так i до подальшоУ професшноУ дiяльностi, нададуть додаткових пре-ференцй у працевлаштуванн^ сформують умiння самопрезентаци, роботи в командi, прийняття рiшень, активiзу-ють ауторефлексивн зд бност, розвинуть критичне мислення.
Ключовi слова: софт склс, студентсью служби, ТЕМПУС.
Вступ. Донедавна головним KpMTepieM, на який ком-пани звертали увагу пщ час пошуку ствробп& quot-нигав, була наявнють диплома, що свщчив про вузьку професмну спецiалiзацiю. Програмют мав вмiти створювати про-грами, журналют — писати репортажу, а бухгалтер — вести облк. Усе Ыше вважалося позитивним, але не обо-в'-язковим доповненням. За останн 5−10 рогав ситуа^я кардинально змЫилася. Сьогодшздобувачстикаеться зважким завданням, адже новi технологи, високий рь вень безроб^тя роблять необхщним, щоб претендент-м^ позицюнувати себена конкурентному контраст вщ Ышихпретенден^в. Отже, щоб привернути увагуробото-давця, претендент повиненвидiлятися.
Роботодавцiсьогоднi шукаютьствроб^ника, який-демонструе не тiльки висога професiйнi здiбностi, а й е носieм розвинутих особистiсних якостей, якi дозволяю-тьйомуефективноi гармонiйновзаемодiяти з Ышимилю-дьми, бути ефективним, швидким в оцЫках ситуацii, мотивованим та органiзованим.
Огляд л1тератури. За даними дослiджень, прове-дених в Гарвардi та Стенфордському уыверситетах тiльки 15% кар'-ерного устху забезпечуеться рiвнем професiйних навичок, в той час як rniw 85% - це так званi & quot-м'-яга навички& quot- (SoftSkills).
Вже бiльше 40 рогав тому нiмецька iнженерна асоць ацiя (VDI) рекомендувала, що 20% курав iнженерних навчальних програм повинн мiстити м'-якi навички. Ви-пускники Ыженерних ВНЗ повиннi отримати знання з Ыоземних мов, культурноi свщомосД повиннi бути ко-мандними пра^вниками, i, можливо, |'-м слiд оволодiти риторикою [1] (Ihsen, 2003).
У 2012 роц завершилося широковiдоме дослщжен-ня ринку працi для Свропейського Фонду Освiти. Що-правда, в дослщженш брали участь тiльки телекомунь кацiйнi пiдприемства, але нарiкання з боку роботодав-цiв були схожими. На першому мiсцi — брак у випускни-гав практичних навичок, на другому — вщсутнють навичок виршення проблемних ситуацiй. Також вс опитанi роботодавцi наголошували, що випускникам не виста-чае Soft Skills: комушкабельносД навичок проведення презентацм та навичок ведення переговорiв.
У листопадi 2015 року проведено дослщження Свь тового банку & quot-Навички для сучасно'-'- Укра'-ни& quot- [2], мето-юякого було вивчити природу навичок, яга цЫуються на сучасному ринку прац в Украiнi- вказати на аспекти, яга потребують вдосконалення- обговорити, яким чином осв^ы та трудовi установи впливають на iнвестицii в професмш навички- та запропонувати практичнi шляхи розв'-язання проблем, яга юнують. Фахiвцi Свiтового
банку також прийшло до висновку, що украТнсьга робо-тодавц мають потребу в додаткових когытивних та со-цiально-емоцiйних навичках своТх працiвникiв. Як пер-шопричину такоТ потреби, експерти Свппвого банку побачили у ситуацмному та нерiвномiрному хараю^ стратегiчних реформ в УкраТнi, який i призвiв до заста-ртост системи освiти, професiйноТ пiдготовки для ринку працк Отже, створення основоположних со^ально-емоцiйних навичок для нових учаснигав ринку працi, пщвищення рiвня установ вищоТ освiти для створення передових навичок серед населення працездатного вку сьогоднi i в майбутньому, на думку експертiв, мае виправити ситуа^ю та наповнити ринок спе^алютами i3 рiвномiрно сильними hard& amp-softskills.
Методологiя. Позитивним е те, що нехай кадри та пошукачi вакансiй ще не мають вах навичок, але вони можуть чпжо зрозумiти, чого вимагае сучасний ринок працк Так, числены опитування показують:
1) Роботодавц вимагають спiвробiтникiв, якi цтесп-рямоваш, мають iнновацiйнi iдеТ i здатн проявляти rni-цiативу. Роботодавцi одностайно не хочуть ствробп& quot-ни-кiв, яга чекають конкретних iнструкцiй.
2) Роботодавц вiдкритi до спiвробiтникiв, якi гнучга, бажають отримати новi знання. Роботодавц одностайно не хочуть ствроб^нигав, якi стiйкi до змiн, не зацка-вленi у вивченнi нових навичок.
3) Роботодавц хочуть ствробп& quot-нигав, якi легко працю-ють з позитивним настроем, мають досвщ виршення кон-флiктiв i навички ведення переговорiв. Роботодавцi одностайно не хочуть ствробп& quot-нигав, якi конфлiктнi, несхильн до компромiсу, скаржаться пiд час кожного виконання сво-Тх обов'-язгав на складнiсть, щiльний графiк тощо.
4) Роботодавц хочуть спiвробiтникiв, яга мають ши-року мережу колег, знайомих в предметшй та сумюних сферах- приймають активну участь у професмних орга-нiзацiях. Роботодавцi одностайно не хочуть сшвробп--никiв, яга не мають своеТ професiйноТ мережi або неза-цiкавленi у професшнш дiяльностi.
5) Роботодавцi хочуть ствробп& quot-нигав, якi здатнi до кризис-менеджменту, повщомляють керiвника про проблему й одразу пропонують добре продуман альтерна-тиви рiшення. Роботодавцi одностайно не хочуть ств-робiтникiв, якi Ыформують про проблему як диспетчери i очiкують, що керiвник дасть Тм рiшення.
6) Роботодавцi хочуть спiвробiтникiв, якi органiзованi i здатнi працювати в багатозадачному режимi, пунктуальнi, поводяться профеайно, вiдповiдають за термiни/дедлайни без нагадувань. Роботодавц одностайно не хочуть ствро-бiтникiв, якi хронiчно затримують дедлайни, стзнюються, дезорганiзованi, непрофесiйнi, грубi або образливi.
© Черняк О., Харламова Г., 2015
7) Роботодавц хочуть ствроб^нигав, якi здатнi бра-ти вщповщальнють, надiйнi, 4ecHi. Роботодавцi одно-стайно не хочуть ствробснигав, якi постмно виправдо-вуються, приховують помилки, звинувачують iнших.
8) Роботодавцi хочуть ствробснигав, якi розумiють, коли мюце для обговорення, а коли час виключно сль дувати iнструкцiям. Роботодавцi одностайно не хочуть ствробснигав, якi схильн до нескiнченних дебатiв, ста-влять багато питань при кожному ршеннк
9) Роботодавц зацiкавленi в ствроб^никах, якi в змозi приймати i надавати критику у професiйнiй мане-рi. Роботодавцi одностайно не зацкавлеы у ствробп--никах, якi приймають речi особисто, стають в оборонну позицю, уникають важких розмов.
Бтьшють професiйних вакансiй на сьогоднi вщкрит виключно для осiб i3 сильними комушкативними навич-ками написання (формальними i неформальними), роз-виненою словеснютю, презентацiйними здiбностями. Пошукачi i3 нечскою комунiкацieю, поганими розмовни-ми навичками, вщчуваючи дискомфорт вiд публiчних вистутв або презентацiй, на сьогоднi схильн залиши-тися за бортом наявних вакансй
Термiн & quot-м'-яга навички& quot- часто асо^юеться з & quot-EQ"- лю-дини (Емоцмний коефiцiент iнтелекту), кластером рис особистосД як то соцiальнiсть, спткування, дружелюб-нiсть i оптимiзм, що характеризуюсь вiдносини з iншими людьми. Емоцмний коефiцiент iнтелекту людини е важ-ливою частиною и Ыдивщуального внеску в успiх всiеi оргаызаци. Зокрема, у органiзацiях, якi працюють особисто з клiентами.
Як пщтверджують численнi психологiчнi дослiдження, людина може народитися iз певним високим рiвнем емо-цiйного коефiцiенту Ытелекту, але бiльшiсть людей за певного треынгу здатнi освоiти ц м'-яга навички на висо-кому рiвнi, так само як навчання професп (HardSkills). Скринiнг або навчання для особистих SoftSkills може принести значну вщдачу вiд iнвестицiй органiзацii.
ПоведЫю^ компетенцп (Soft Skills), вiдомi також як навички мiжособистiсного спткування, можуть бути надбанi через числены методики, в основному, через треынги iз полiпшення комуыкацп та розвитку лщерських якостей.
На сьогоднi в УкраТш деякi окремi центри почали надавати подiбнi тренiнги, але лише останнм рiк. На-вiть цей термЫ & quot-м'-якi"- навички ввiйшов в комушкатив-ний вокабуляр ринку пращ тренiнгових установ, та освiтянськi кола виключно в останн 2−3 роки.
Результати. 1Мжнародний проект IMPRESS
В сферi освiти розумiння проблеми пiдготовки кад-рiв iз повним набором SoftSkills завдячуе реалiзацii в Украiнi мiжнародного проекту ТЕМПУС & quot-IMPRESS"- -& quot-Пщвищення ефективностi студентських служб& quot- 530 534-Tempus-1−2012−1-UK-Tempus-SMGR. Пiд патронатом Мiнiстерства освiти i науки Украiни даний проект об'-ед-нав чотири провiдних класичних ушверситети Украiни:
• Кшвський нацiональний ушверситет iменi Тараса Шевченка-
• Харгавський нацiональний унiверситет iменi В.Н. КаразЫа-
• Донецький нацiональний унiверситет (ВЫниця) —
• Львiвський нацiональний унiверситет iменi I. Франка.
Координатор проекту — Нортумбрмський ушверси-
тет, м. Ньюкасл (Велика Бритаыя). Партнери з ЕС: университет м. Кордоба (1спашя), унiверситет Томаса Бата (Чеська Республка), Свропейська асо^а^я студентiв (Бельгiя), Британсько-украшський центр допомоги (Велика Бриташя), Видавнича компашя & quot-Shoofly Publishing Co& quot- (Велика Бритаыя). Партнери в Украiнi: Донецька торгово-промислова палата, Украшська асоцiацiя сту-дентського самоврядування.
Основною метою проекту е створення сучасних Центрiв пщтримки студентських служб у чотирьох про-
вiдних класичних уыверситетах УкраТни. Цi центри по-винн систематизувати та модернiзувати студентськi служби наступним шляхом:
• покращення процесу набору студенев, особливо Ыоземних-
• оновлення служби працевлаштування студентiв, що збтьшить майбутню можливiсть працевлаштування-
• навчання студенев у галузi персональних нави-чок, щоб вони вщповщали цiльовим посадам-
• модернiзацiя студентськоТ дiяльностi та досвiду в умовах економки, заснованоТ на знаннях-
• удосконалення дiяльностi Асоцiацiй випускникiв та служб пщтримки кар'-ерного росту-
• основа стратепчного спiвробiтництва з МОН УкраТни-
• пщвищення квалiфiкацiТ спiвробiтникiв ушверси-тету в контекстi навчання протягом життя та соцiальних компетенцiй студенев-
• бiльш тiсне спiвробiтництво мiж усiма зацкавле-ними сторонами рингав працi та освiти-
• покращення репональноТ економiки та соцiальноТ Ыфраструктури-
• впровадження в УкраТнi кращих зразгав та досяг-нень студентських служб в Свропк
Виходячи з цтей та завдань проекту робота учасни-кiв проекту здiйснювалась за чотирма напрямами:
1. Працевлаштування (Placement).
Головном метою напряму роботи проекту & quot-Працевлаштування"- було пщготовка команд з працевлаштування та кар'-ерноТ пщтримки в чотирьох украТнських ушверситетах. В рамках даного проекту пщготовлеш фахiвцi з працевлаштування та кар'-ерноТ пщтримки, яга можуть виршувати тага задачк
• Користування базами даних (БД), створеними проектними командами. Перша Б Д мютить дан про студенев та робочi мiсця з Ыформа^ею про вщповщ-них контактних оаб. В них застосованi останнi технологи збору експертних знань i збер^аються навчальнi профiлi студентiв. Друга база даних призначена для пщприемств, в шй фiксуються очiкування компашй та вимоги до бажаних навичок, якими повинн володiти студенти. Ц бази даних iнтегрованi i розрахован на взаемодiю студентiв та пщприемств. Вони постшно оновлюються. Якщо особи змЫюють компанiю, теле-фони або номери факав, це вiдображаеться в базах даних. Для забезпечення цього в центрах буде створена мережа пщприемств.
• Пщготовка студенев до працевлаштування, у тому чи^ надання порад стосовно того, що очкуеться вщ студенев на робочому мющ що може вплинути на пошук мiсця роботи, якi помилки слщ уникати тощо.
2. Ha6ip студент/'-в (Recruitment).
Головном метою напряму роботи проекту & quot-Набiр студенев& quot- бувтрейшнг команд з пiдготовки набору Ыо-земних студентiв в чотирьох украТнських уыверситетах. В рамках даного проекту були пщготовлеш фахiвцi, якi зможуть виршувати такi задачi:
• Створення нового 1нтернет сайту & quot-Buddy system& quot- для наповнення його важливою Ыформа^ею для Ыо-земних студентiв-
• покращення 1нтернет сайтiвунiверситетiв-
• удосконалення рекламних матерiалiв для абпу-рiентiв-
• удосконалення послуг для Ыоземних студентiв.
3. & quot-М'-яК навички& quot- або соц'-альн/'- навички (Soft Skills).
Одним iз напрямiв проекту е пщготовка спецкурсу
Soft Skills для студенев бакалаврату, який побудовано за сучасними мiжнародними академiчними стандартами пщготовки висококвалiфiкованих фахiвцiв iз вищою освь тою до успiшного конкурування на сучасному ринку пра-
qi. В межах зазначеного курсу студенти отримають знан-ня та навички, яга сприятимуть ix повноцiннiй адаптаци як до навчання у ВНЗ, так i до подальшоТ'- профеайноТ'- дiя-льностi, нададуть додаткових преференций у працевлаштування сформують умiння самопрезентацп, роботи в команда прийняття рiшень тощо, активiзують аутореф-лексивнi здiбностi, розвинуть критичне мислення.
4. Студентська дiяльнiсть (Student Activities).
Метою цього напряму роботи проекту е створення в ушверситетахнезалежних студентських центрiв.
Бтьш детально зупинимося на розробленому кура SoftSkills.
Що таке SoftSkills (так 3BaHi & quot-м'-як навички& quot-)
Поняття & quot-SoftSkills"- корелюе з такими термiнами & quot-жит^ навички& quot-, & quot-емоцмний Ытелект& quot-, & quot-со^альш навички& quot-, i & quot-навички мiжособистiсного спiлкування& quot- тощо. & quot-М'-яга навички& quot- можуть бути визначен як т навички, що використовуються в управлшш особистими справами. Вони являють собою набiр людських навичок, набутих за допомогою навчання або безпосереднього досвщу, якi використовуються для виршення проблем i питань, що часто зуст^чаються в повсякденному життi людини. & quot-М'-якi навички& quot- були визначенi Всесвсньою оргашзаць ею охорони здоров'-я (ВООЗ) як & quot-здатнють до адаптаци i позитивно!'- поведiнки, що дозволяе людин ефективно боротися з вимогами i проблемами повсякденного жит-тя& quot-. Вони являють собою психосо^альы навички, зок-рема навички вирiшення проблем i критичного мислення, особистюш навички, тага як то самосвщомють, i мiж-особистiснi навички, як то мiжкультурна комунiкацiя. Практика та оволодЫня & quot-м'-якими навичками& quot- призводить до таких якостей, як самооцЫка, комунiкабельнiсть i то-лерантнiсть, компетенцii до вживання заxодiв i прове-дення змЫ, свободи вирiшувати, що робити i ким бути.
Освса в даний час визнаеться як платформа для розробки методологи навчання та розвитку молодi цим & quot-м'-яким навичкам& quot- (звси Свiтового молодiжного форуму
(2003), Всесв^ня програма освiти в галузi прав людини
(2004), Доповщь до десятилггтя започаткування ООН
(2005), Доповiдь про свплвий розвиток (2007), тощо). Очкуваш результати навчання включають в себе поед-нання знань, цiнностей, установок i навичок з особли-вим наголосом на т навички, яга пов'-язан з критичним мисленням i виршенням проблем, самоменеджментом i мiжособистiсними навичками.
Як правило, & quot-м'-якi навички& quot- можуть бути подтеш на три основы категори [3]:
• особистюш якост1,
• мiжособистiснi навички,
• додатга^ навички / знання.
Ц категори дуже широкi та включають багато рiзниx навичок. Майже загальний набiр навичок мiжособистiсного спiлкування виписано в проведеному опитуванн Промис-ловою радою графства Смп& quot- (http: //www. rediff. com/ getahead/2007/jan/08soft. htm). Цi & quot-м'-якi навички& quot- можуть бути застосовн до будь-якого типу роботи / галузк 1. Математичнiсть. 2. Безпека. 3. Ввiчливiсть. 4. Чес-нiсть. 5. Граматика. 6. Надмнють. 7. Гнучкiсть. 8. Команды навички. 9. Тримання очного контакту. 10. Ств-праця. 11. Схильнють до швидкоТ'- адаптаци. 12. Здатнють слщувати правилам. 13. Самостшнють. 14 Добре ставлення. 15. Письмовi навички. Грамотнiсть. 16. Навички водшня авто. 17. Надiйнiсть. 18. Поглиблен знання математики. 19. Самоконтроль. 20. Добрi вщгу-ки. 21. Незалежнють вiд наркотикiв. 22. Робота без про-пускiв. 23. Особиста енерпя. 24. Досвiд роботи. 25. Мо-жливiсть вимiрювання. 26. Особиста цтюнють. 27. Працездатнiсть. 28. Позитивна трудова етика. 29. Мiжособистiснi навички. 30. Мотивацшы навички. 31. Рiвень освiти. 32. Особиста xiмiя (апломб). 33. Гото-внiсть вчитися. 34. Здоровий глузд. 35. Навички критич-
ного мислення. 36. Знання лопки. 37. Притримання графив та дедлайшв. 38. Використання правил. 39. Добра зовшшнють. 40. Бажання зробити добру роботу. 41. Основи орфографи та граматики. 42. Читання i розумЫня. 43. Можливють слiдувати правилам. 44. Го-товнiсть нести вщповщальнють. 45. Можливють запов-нювати робочi форми, заявки. 46. Можливiсть викону-вати виробничi квоти. 47. Базова пщготовка виробничих кадрiв. 48. Усвщомлення, як працюе бiзнес. 49. Перебу-вання на роботi, поки завдання не буде заганченим. 50. УмЫня читати i дотримуватися iнструкцiй. 51. Гото-внiсть до роботи у другу i третю змiну. 52. Турбота про досягнення устху компаыею. 53. Свiтогляд та свторо-зумЫня. 54. Умiння слухати i документувати те, що чуе.
55. Зобов'-язання постмноТ переподготовки та навчання.
56. Готовнють прийняти iнструкцiю та вщповщальнють.
57. Можливють ствюнування iз колегами у найближчому оточеннк 58. Вщсутнють амбiцiй стати керiвником протя-гом перших шести мюя^в. 59. Готовнють бути добрим пра^вником i виходити за рамки традицмного восьмиго-динного робочого дня. 60. Комуыкативы навички з гро-мадськiстю, колегами по роботу керiвниками та клiентами.
Грунтуючись на цьому великому списку (та Ыших джерелах), команда експертiв проекту IMPRESS виб-рали 7 ключових унiверсально важливих навички, що i були включенi в навчальний курс:
1) самоменеджмент (який включае самомотивацю, прийняття вiдповiдальностi, цiльова установка / розста-новка прiоритетiв, тайм-менеджмент) —
2) критичне мислення-
3) рефлексивне мислення-
4) вмшня спткуватися з аудиторiею-
5) навички академiчного обговорення-
6) вмшня працювати в грут/команд^
7) однорангова взаемодiя.
Саме цi основы блоки за аналiзом украТнських екс-пертiв е першочергово необхiдними для украТнського студентства, майбутньоТ робочоТ сили, яка мае стати конкурентною не лише на втизняному ринку праця, а й на европейському простори
Так, тага теми курсу — & quot-М'-яга навички: вступ& quot-, & quot-Групо-ва робота& quot-, & quot-Однорангова взаемодiя& quot- - були сформова-нi та розробленi експертами КиТвського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка доцентами Г. Хар-ламовою та С. Пащенко.
Теми & quot-Самоменеджмент"- та & quot-Критичне мислення& quot- були п^фбраш i сформованi для украТнського студентства у двох уыверситетах: Харгавському нацiональному унiверситетi iменi В. Н. Каразша (доценти В. Павленко та О. Луценко) та Донецькому нацюнальному уыверси-тетi (м. Вiнниця) (доцент О. 1^менкова).
Теми & quot-Рефлексивного мислення i листи& quot-, & quot-Зв'-язок з аудиторiею& quot- та & quot-Науковi дебати& quot- були розроблен пред-ставниками Львiвського нацiонального ушверситету (доцентами О. Сеник та Р. Калитчаком).
Курс Soft Skill, розроблений в рамках проекту Темпус
В рамках стратеги Свппвого банку в УкраТ'-ы, пов'-язано-го з широким та Ытенсивним навчанням вах державних службовцiв навичкам лщерства та соцiальним навичкам, плануеться введення курсу & quot-SoftSkills"- у навчальн плани уыверсте1 В як курсу за вибором з осен 2016 року.
Курс фокусуеться на навчаннi та розвитку со^ально-особистiсних навичок майбутнього фахiвця. Вiн спрямова-ний на допомогу студенту, майбутньому працiвнику, стати ефективним, незалежним, впевненим i самослйним, здат-ним до навчання протягом усього життя. Курс розрахова-ний на забезпечення розвитку майбутнього фахiвця як особистосл в соцiумi, полтшення його здатностi до само-врядування, розвиток критичного та рефлексивного мислення, комуыкаци з аудитсрею, сприяння вдосконаленню
навичок академично'-!'- дискусп, груповоТ роботи та взаемодп студентiв за моделлю '-^вний^вному& quot-.
Результати навчання за таким курсом здатн забез-печити: розвиток навичок та формування майстерност в усшй та письмовiй комушкаци- пiдвищення ефектив-ностi мiжособистiсного спткування та вирiшення проблем- оргашзаци власноТ навчальноТ та майбутньоТ професмноТ дiяльностi.
Пропонований курс передбачае застосування таких ефективних форм оргашзаци навчального процесу як лекци i треншги. Цкавою методичною наробкою е те, що в межах курсу студентам буде запропоновано роз-роблення власного портфолю — набiр есе, презентацй ментальних карт тощо- робота над сптьним проектом, проведення наукових деба^в, складання плану-стратегii особистого розвитку. Це дозволить студенту визначати життевi ц^ та оцiнювати власний прогрес на шляху до досягнення сво'-1'-х цтей у професiйному, ка-р'-ерному та особистому зростаннк Портфолiо та спть-ний проект будуть використовуватися для поспйного зворотного зв'-язку зi студентом.
Такий новий курс мае на мет сприяти покращенню життевих навичок студента, необхiдних для навчання та перспектив кар'-ерного зростання. Тематичний план курсу виглядае наступним чином:
1. Вступ до курсу: мета i завдання — 2 години.
2. Розвиток критичного мислення: оцЫювання Ыфор-мацмних ресурав, критичне читання, подготовка презента-цiй i наукове письмо (есе'-1, науковi звiти тощо) — 6 годин.
3. Рефлексивне мислення — 4 години.
4. Самоменеджмент: тайм-менеджмент, цтепокла-дання i таксономiя цтей, прийняття вiдповiдальностi за результати навчальноТ дiяльностi, самомотивацiя — 6 годин.
5. Компетенци проведення академiчних дискусiй i де-балв: здатнiсть слухати, надавати й Ытерпретувати зворот-ний зв'-язок, реагувати на обфунтовану критику — 6 годин.
6. Навчання в системi '-^вний рiвному& quot- - 4 години.
7. Групова робота у проектшй дiяльностi — 6 годин.
Змiст курсу зосереджений на навчанн та розвитку
студента, призначений для мотивування студента до того, щоб стати бтьш ефективною i незалежною, впев-неною та самостiйною особистiстю за рахунок полт-шення здатностi зрозумiти як, в якому напрямi i коли розвивати сво'-1'- особистiснi навички та компетенци та щоб спонукати студента контролювати, аналiзувати, оцiнювати, планувати i брати на себе вщповщальнють
за свое навчання та подальший життевий розвиток. Зокрема, курс спрямований на розвиток i змщнення:
& gt- самоврядування-
& gt- критичного i рефлексивного мислення-
& gt- комунiкативних навичок-
& gt- роботи в груп та стратегiй пщтримки з боку однолiткiв.
Пiсля завершення вивчення курсу студент гаранто-вано зможе:
• застосовувати рефлексивн практики для розу-мiння процесу навчання та формулювання й оцiнки особистих цтей та мотиваци-
• брати на себе вщповщальнють за власне навчання та самостшно оцЫювати його результати-
• управляти часом, прюритетами та завданнями i будувати особист стратеги для самоспйного навчання та життевого розвитку-
• ясно i ч^ко висловлюватися з метою зацкавлен-ня аудитори в дiапазонi рiзних контекстiв-
• враховувати i поважати чужу точку зору, пропо-нуючи конструктивний зворотний зв'-язок шшим-
• ефективно реагувати на конструктивну критику, надану Ышими-
• працювати в командi або керувати командою в ходi реалiзацii завдань навчання та подальших життевих ситуацш-
• створювати (формулювати та записувати) план особистого розвитку для досягнення найбтьш ефективних та рацюнальних результат навчання.
Даний курс розроблений для студенев першого року навчанш, якi тiльки вийшли iз лав школярiв, i ще мають оволодiти знаннями емоцiйно-культурноi адаптаци на-в^ь на рiвнi дорослого студентського життя. Але модулi курсу гнучкi i Ух можна адаптувати для студенев магю-терських та PhD програм. При цьому акцент в кура ро-биться бтьше на академiчних дебатах, критичнiй та реферативнiй письмовм роботi, навичкам вдалоТ пре-зентаци результатiв, методицi проектноТ роботи.
Список використаних джерел
1. Ihsen S. VDI-Beruf und Karriere: Karriere fur Ingenieurinnen. -Ergebnisse des VDI-Politikdialoges vom, 2003.
2. Навички для сучасноТ УкраТни. Резюме [Електронний ресурс]. -К.: Word Bank Group, 2015. — 20 c. — Режим доступу: http: //www. ipq. org. ua/ ua/news/93
3. Schulz B. The importance of soft skills: Education beyond academic knowledge [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http: //hdl. handle. net/ 10 628/39
Надшшла до редколегп 20. 10. 15
А. Черняк, д-р экон. наук, проф., Г. Харламова, канд. экон. наук, доц.
Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Киев, Украина
ПРОБЛЕМЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ СТУДЕНЧЕСКИХ СЛУЖБ В УКРАИНЕ: ОПЫТ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРОЕКТА ТЕМПУС IMPRESS
Статья посвящена анализу работы международного проекта ТЕМПУС & quot-IMPRESS"- - & quot-Повышение эффективности студенческих служб& quot- 530 534-Tempus-1−2012−1-UK-Tempus-SMGR. Основной целью проекта является создание современных Центров поддержки студенческих служб в ведущих классических университетах Украины. Подробно раскрыто структуру учебного курса & quot-Soft Skills& quot-, разработанного по современным международным академическими стандартами подготовки высококвалифицированных специалистов с высшим образованием. В рамках данного курса студенты получат знания и навыки, которые будут способствовать их полноценной адаптации как к обучению в вузе, так и в дальнейшей профессиональной деятельности, предоставление дополнительных преференций в трудоустройстве, сформируют умение самопрезентации, работы в команде, принятия решений, активизируют рефлексивные способности, разовьют критическое мышление.
Ключевые слова: софт скилс, студенческие службы, ТЕМПУС.
О. Chernyak, Doctor of Sciences (Economics), prof., G. Kharlamova, PhD in Economics, Associate Professor Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, Ukraine
STUDENT SERVICES EFFICIENCY PROBLEMS IN UKRAINE: EXPERIENCE OF INTERNATIONAL TEMPUS IMPRESS PROJECT
The article is devoted to the analysis of the implementation of the international project Tempus & quot-IMPRESS"- - & quot-improving the efficiency of student services. The main aim of the project is to create modern Centers of student support services at the leading classical universities of Ukraine. One of the outcomes was the creation of the latest training course & quot-Soft Skills& quot- developed up to the modern international academic standards. In its framework, students will gain knowledge and skills that will facilitate their full adaptation to study at the University, and to the future professional activity. The course is designed to provide students with additional preference in employment, promote in their self-presentation skills, effective team work and decision making, enhance reflection ability and develop critical thinking.
Keywords: soft skils, student services, TEMPUS.

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой