Проблемы формирования информационной компетентности будущих учителей физической культуры в контексте информатизации образования

Тип работы:
Реферат
Предмет:
Экономические науки


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

І ПЕДАГОГІКА І та медико-біологічні
проблеми фізичного
ПСИХОЛОГІЯ
виховання і спорту
Проблеми формування інформаційної компетентності майбутніх
• і • •• ____________ • • і ••• •
вчителів фізичної культури в контексті інформатизації освіти
Карло В. Г.
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка
Анотації:
Теоретично обґрунтовано формування інформаційної компетентності у майбутніх вчителів фізичного виховання в процесі освіти. Розкрито, що формування інформаційної компетентності майбутнього учителя фізичної культури є однією з найважливіших складових перебудови системи фізичного виховання. Наведено, що для успішного вирішення проблем формування інформаційної компетентності майбутнього учителя фізичної культури доцільно комплексно проводити дослідження по формуванню комп'-ютерної грамотності, інформаційної культури у галузі знань «Фізичне виховання, спорт і здоров'-я людини». Доведено, що впровадження передових технологій в процес підготовки майбутніх учителів дозволять підготувати соціально розвинену особу, компетентного педагога, фахівця своєї галузі. Формування у студентів інформаційної компетентності допоможе їм розуміти економічні, правові і соціальні аспекти використання інформації, дотримувати етичні і правові норми при здійсненні доступу і використання інформації.
Ключові слова:
інформаційна, компетентність, новітні, комп'-ютерні, технології.
Карло В. Г. Проблемы формирования информационной компетентности будущих учителей физической культуры в контексте информатизации образования.
Теоретически обосновано формирование информационной компетентности у будущих учителей физического воспитания в процессе образования. Раскрыто, что формирование информационной компетентности будущего учителя физической культуры является одной из важнейших составляющих перестройки системы физического воспитания. Показано, что для успешного решения проблем формирования информационной компетентности будущего учителя физической культуры целесообразно комплексно проводить исследование по формированию компьютерной грамотности, информационной культуры в отрасли знаний «Физическое воспитание, спорт и здоровье человека». Доказано, что внедрение передовых технологий в процесс подготовки будущих учителей позволит подготовить социально развитую личность, компетентного педагога, специалиста своей отрасли. Формирование у студентов информационной компетентности поможет им понимать экономические, правовые и социальные аспекты использования информации, соблюдать этические и правовые нормы при осуществлении доступа и использования информации
информационная, компетентность, новейшие, компьютерные, технологии.
Karlo V.G. Problems of forming informative competence of future teachers of physical culture in the contextofinformatization ofeducation.
In theory, forming of informative competence for the future teachers of physical education in the process of education is grounded. It is exposed, that forming of informative competence of future teacher of physical culture is one of major constituents of alteration of the system of physical education. It is shown that for the successful decision of problems of forming of informative competence of future teacher of physical culture expediently complex to conduct research on forming of computer literacy, informative culture in the field of knowledge «Physical education, sport and health of a man». It is well-proven that introduction of front-rank technologies in the process of preparation of future teachers will allow to prepare the socially developed personality, competent teacher, specialist of the industry. Forming for the students of informative competence will help them to understand the economic, legal and social aspects of the use of information, observe ethics and legal norms during realization of access and use of information.
informative, competence, newest, computer, technologies.
Вступ.
Однією з найважливіших особливостей нашого часу є перехід розвинутих країн світу від постіндустріального до інформаційного суспільства. Якщо у ХХ столітті викладач, у першу чергу, мав бути фахівцем у своїй галузі, то вже ХХІ сторіччя потребує від викладача наявність розвинутого кругозору, який неможливий без інформаційної компетентності. Отже, система освіти покликана розв’язати принципово нову глобальну проблему — підготувати людину до життя і діяльності в зовсім нових для неї умовах інформаційного світу. Саме в закладах освіти учнівська та студентська молодь набуватиме необхідних знань про нове інформаційне середовище, інформаційну культуру й новий інформаційний світогляд.
Швидкі темпи розвитку й застосування інформаційних та телекомунікаційних технологій суттєво впливають на процес інформатизації освіти. Пріоритетним завданням цього процесу є підготовка кадрів до успішного використання новітніх технологій, тобто формування інформаційної компетентності.
Розвиток системи вищої освіти на сучасному етапі є випереджальним, що забезпечує єдність загального і професійного розвитку майбутнього вчителя фізичної культури в умовах інформатизації освіти. Найважливішими засобами рішення даного завдання є використання сучасних педагогічних і інформаційних
© Карло В. Г. 2012
технологій в навчальному процесі. Вчителі фізичного виховання повинні володіти комп’ютерною технікою на високому рівні та використовувати шкільні комп’ютерні класи для опанування як теоретичного, так і практичного матеріалу шкільної програми з фізичної культури, застосовуючи мультимедійні засоби. Одним з показників відповідності рівня вищої освіти сучасних Європейських і Світових стандартам є інформаційна компетентність майбутнього вчителя фізичної культури.
Незважаючи на те, що нашого часу стрімко йде розвиток інформаційних технологій, вирішуються проблеми з підвищення ефективності освіти в ВНЗ, деякі питання ще не вирішені. Значної уваги не приділяється рівню інформаційної компетентності майбутніх вчителів фізичного виховання.
Розгляду інформатизації освіти, системи підготовки майбутніх фахівців фізичного виховання в умовах інформатизації освіти, формуванню інформаційної компетентності майбутніх вчителів фізичної культури присвячено праці таких вчених І. Жарко, Ю. Драгнєв, Л. Макаренко С. Овчаров, О. Пєхота та ін. [1- 2- 3- 4- 5].
Стаття виконана в руслі досліджуваної в Інституті фізичного виховання і спорту Луганського національного університету імені Тараса Шевченка теми «Теорія і методика застосування інформаційних технологій у професійній підготовці майбутніх фахівців з фізичної культури і основ здоров’я в умо-
32 012
ш
вах неперервної освіти» (Державний реєстраційний номер 0110Ш756).
Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Метою роботи є теоретичне обґрунтування формування інформаційної компетентності у майбутніх вчителів фізичного виховання в процесі освіти.
Результати дослідження.
Інформаційні ресурси доступні для нас через бібліотеки, суспільні інформаційні служби, спеціалізовані організації, засоби масової інформації, Інтернет — і в переважній більшості випадків інформація представлена в хаотичному вигляді, ставлячи цим самим перед користувачем питання її автентичності, обґрунтованості і достовірності.
Наявність величезного інформаційного потоку не може само по собі сформувати підготовлених користувачів без додаткового масиву необхідних знань і навичок з ефективного використанню інформації.
Інформаційна компетенція є однією з ключових компетенцій сучасної людини. Вона пов'-язана з процесом інформатизації суспільства. Володіння інформаційними технологіями, розуміння їх сильних і слабких боків, критичне мислення — ось основні складові цієї компетенції [5].
Інформація доступна з використанням різних медіа засобів, що включають графічні образи, графічні об'-єкти, текстові фрагменти і тому подібне висуває нові бар'-єри на шляху їх сприйняття користувачем, а також оцінки і розуміння змісту. Кількість інформації сумнівної якості, що росте, є значними складнощами і проблемами для суспільства, вважає Л. Макаренко [3]. Ми погоджуємось з вченою, тому що наявність величезного інформаційного потоку не може само по собі сформувати підготовлених користувачів без додаткового масиву необхідних знань і навичок по ефективному використанню інформації.
На думку І. Жарко [1] інформаційна компетентність — це комплекс необхідних навичок, які потрібні кожному індивіду для того, щоб «усвідомлювати необхідність в інформації, вміти її знайти, дати вірну оцінку й ефективно використовувати необхідну інформацію. Інформаційна компетентність є дуже важливим поняттям на світі нових технологій і нестримного зростання інформації, що постійно змінюється. Це так, у зв'-язку зі все зростаючою складністю цього світу люди все частіше стикаються з широким різноманіттям і багатоваріантністю при виборі інформації в різних областях — в процесі навчання, на робочому місці, в особистому житті.
Ю.В. Драгнєв [2] зазначає, що реформування сучасної вищої освіти відбувається в умовах широкомасштабного впровадження інформаційних технологій в усі галузі знань. Тому одним з головних завдань вищої освіти є навчання майбутніх вчителів фізичної культури користуватися інформаційними технологіями у навчальному процесі та у майбутній професійній діяльності.
На думку О. Крупського, інформаційна компетентність є важливим компонентом процесу освіти майбутніх вчителів фізичної культури.
Оволодіння принципами інформаційної компетенції розширює горизонти освіти з класних кімнат в область самостійної роботи по проведенню досліджень, просуванню від індивідуальної роботи до співпраці, зміцнення професійних позицій, розширення можливостей в усіх сторонах життя [http: //www. ukrdeti. com/ firstforum7h23. html].
А. Жуковська додає, що на сучасному етапі інформатизації суспільства все більшого поширення в різноманітних сферах життя набувають комп’ютерні технології, вони виступають як один із інструментів технології, вони виступають як один із інструментів пізнання [http: //eprints. zu. edu. Ua/1470/½. pdf]. Ми можемо зробити висновок, що однією із задач вищої освіти є підготовка фахівця, який вільно орієнтується у світовому інформаційному просторі, який має знання та навички щодо пошуку, обробки та зберігання інформації, використовуючи сучасні комп’ютерні технології.
У звіті комісії Бойера «Перебудова вищої освіти» (США) рекомендовані такі повчальні стратегії, які вимагають від студентів здатності «в побудові істотних (вірних) запитів або комплексу питань, дослідницьких навичок при пошуку відповідей на поставлені питання, комунікативних навичок при передачі результатів» [http: //notes. cc. sunysb. edu/Pres/boyer. nsf].
Встановлено, що навчальні курси мають бути структуровані відповідно до «студент-оріентованим» освітнім середовищем, так, щоб питання були нормою, рішення проблем фокусом, а критичне мислення було частиною цього процесу. Таке освітнє середовище, безумовно, вимагає знання основ інформаційної письменності. Отримання знань в області інформаційної компетентності у багато разів підвищує здібності студентів в самоосвіті, оскільки вимагає навичок роботи з різними видами інформаційних ресурсів для розширення горизонтів власних знань, здатності формулювати питання, а також посилює навички критичного мислення для подальшої самоосвіти.
Проаналізувавши вище викладений матеріал, ми можемо зазначити, що інформаційно компетентна людина уміє:
• визначити розмір своїх інформаційних потреб і запитів-
• раціонально і ефективно дістати доступ до необхідної інформації-
• критично оцінити рівень отриманої інформації і знайдених ресурсів-
• впровадити відібрану інформацію у власне формовану інформаційну базу-
• ефективно використовувати інформацію відповідно до поставлених цілей-
• розуміти економічні, правові і соціальні аспекти використання інформації, дотримувати етичні і правові норми при здійсненні доступу і використання інформації.
Досягнення компетентності в питаннях інформаційної письменності вимагає розуміння того, що ця сукупність здібностей не є чимось невластивим
І ПЕДАГОГІКА І та медик°-біол°гічні
*---«-----------* проблеми фізичного
виховання і спорту ______________________
для навчального плану, навпаки, це повинно бути вплетене в структуру, зміст і результати учбових планів. Така інтеграція також сприяє розширенню спектру можливостей для майбутнього розвитку і впровадженню методів навчання, які базуються на принципах розв’язання проблем, наочності, дослідженнях.
Інформаційна компетентність формує основу для безперервного і тривалого процесу навчання. Вона має відношення до будь-яких дисциплін, будь-якого освітнього середовища, усіх рівнів навчання. Це дає можливість майбутнім вчителям фізичної культури формувати зміст і розширювати горизонти наукових досліджень, бути більше мотивованими, контролювати процес своєї освіти.
Доведено, що інформаційна компетентність має пряме відношення до підвищення рівня знань студентів в питаннях пошуку, управління і використання інформації, тому нині ці питання є ключовим.
Висновки.
Інформаційна компетентність важлива для
усіх груп населення. У суспільстві, що швидко розвивається, виникають нові потреби в інформації різного характеру. Інформаційно розвинена особа впевнено почувається в потоці даних- для більшості людей комп’ютерні технології перестануть бути «вежею із слонової кістки».
У зв’язку зі все зростаючою складністю цього світу люди все частіше стикаються з широким різноманіттям і багатоваріантністю при виборі інформації в різних областях — в процесі навчання, на робочому місці, в особистому житті. Інформаційні ресурси доступні для нас через бібліотеки, суспільні інформаційні служби, спеціалізовані організації, засоби масової інформації, Інтернет — і в переважній більшості випадків
Література:
1. Жарко І.В. Міжнародний стандарт комп’ютерної грамотності ECDL в системі освіти. Комп’ютерна грамотність вчителів з точки зору стандартів ЄС: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, (Полтава, 18 — 20 листопада 2008 р.) / М-во освіти і науки України, Полтав. ін-т післядипл. педагог. освіти ім. М. В. Остроградського. П.: Полтав. ін-т післядипл. педагог. освіти ім. М. В. Остроградського, 2008. С. 28−29.
2. Драгнєв Ю.В. Комп’ютерна грамотність майбутнього вчителя фізичної культури, як один з основних елементів професійного розвитку. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту, 2011, № 8, С. 33 — 35.
3. Макаренко Л. Л. Комп’ютерна грамотність як складова професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи: дис. канд. Наук. 13. 00. 04. 2007. — 200 с
4. Овчаров С. М. Шляхи формування комп’ютерної грамотності майбутніх учителів. Комп’ютерна грамотність вчителів з точки зору стандартів ЄС: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, (Полтава, 18 — 20 листопада 2008 р.) / М-во освіти і науки України, Полтав. ін-т післядипл. педагог. освіти ім. М. В. Остроградського. П.: Полтав. ін-т післядипл. педагог. освіти ім. М. В. Остроградського, 2008. С. 26−28.
5. Пєхота О.М., Кіктенко А.З., Любарська О. М. та ін Освітні технології. К.: А.С.К. 2001. 256 с.
Информация об авторе: Карло Виталий Георгиевич
naf4eg@inbox. ru
Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко ул. Оборонная 2, г. Луганск, 91 011, Украина.
Поступила в редакцию 12. 03. 2012 г.
інформація представлена в хаотичному вигляді, ставлячи цим самим перед користувачем питання її автентичності, обгрунтованості і достовірності. Окрім цього, інформація доступна з використанням різних медізасобів, що включають графічні образи, графічні об'єкти, текстові фрагменти і тому подібне, висуває нові бар'єри на дорозі їх сприйняття користувачем, а також оцінки і розуміння змісту. Зростаюча кількість інформації сумнівної якості є значними складнощами і проблемами для суспільства. Наявність величезного інформаційного потоку не може само по собі сформувати підготовлених користувачів без додаткового масиву необхідних знань і навичок з ефективного використання інформації.
Інформаційно компетентна людина зможе чітко формулювати свої потреби, знаходити найкращі шляхи їх задоволення, більше цікавитиметься аспектами своєї діяльності, з’явиться додаткова позитивна мотивація.
Доведено, що впровадження передових технологій в процес підготовки майбутніх учителів фізичної культури дозволять підготувати соціально розвинену особу, компетентного педагога, фахівця своєї галузі. Формування у студентів інформаційної компетентності допоможе їм розуміти економічні, правові і соціальні аспекти використання інформації, дотримувати етичні і правові норми при здійсненні доступу і використання інформації. Тому сформована інформаційна компетентність у майбутнього учителя фізичної культури є запорука його успішної діяльності в інформаційно-освітньому середовищі.
У перспективі планується приділити увагу сучасній освіті майбутнього вчителя фізичної культури в умовах інформаційно-освітнього середовища.
References:
1. Zharko I.V. Mizhnarodnij standart komp’iuternoyi gramotnosti ECDL v sistemi osviti [An international standard of computer literacy of ECDL in the system of education]. Komp’iuterna gramotnist' vchiteliv z tochki zoru standartiv IES [Computer literacy of teachers from point of standards of European Union], Poltava, 2008, pp. 28−29.
2. Dragniev Iu.V. Pedagogika, psihologia ta mediko-biologicniproblemi fizicnogo vihovanna i sportu [Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and sports], 2011, vol. 8, pp. 33 — 35.
3. Makarenko L.L. Komp’iuterna gramotnist’iak skladovaprofesijnoyi pidgotovki majbutnikh uchiteliv pochatkovoyi shkoli [Computer literacy as constituent of professional preparation of future teachers of initial school], Cand. Diss., 2007, 200 p.
4. Ovcharov S.M. Shliakhi formuvannia komp’iuternoyi gramotnosti majbutnikh uchiteliv [Ways of forming of computer literacy of future teachers], Komp’iuterna gramotnist' vchiteliv z tochki zoru standartiv IES [Computer literacy of teachers is from point of standards of European Union], Poltava, 2008, pp. 26−28.
5. Piekhota O.M., Kiktenko A.Z., Liubars’ka O.M. Osvitni tekhnologiyi [Educational technologies], Kiev, A.S.K., 2001, 256 p.
Information about the author: Karlo V.G.
naf4eg@inbox. ru Luhansk Taras Shevchenko National University Defense str. 2, Lugansk, 91 011, Ukraine.
Came to edition 12. 03. 2012.
ПСИХОЛОГІЯ

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой