Определение взаимосвязей показателей боеготовности курсантов и уровнем развития их скоростных и скоростно-силовых качеств

Тип работы:
Реферат
Предмет:
Физическая культура и спорт


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. — 2006. — № 4. — 125 — 128.
14. Мосейчук Ю. Ю., Бойчук Т. В., Лібрик О.М. Розпов-сюдженість і структура психологічних розладів серед студентів та оцінка значення способу життя як фактора їх виникнення // Слобожанський науково-спортивний вісник. — 2006. — №. — С. 68−72.
15. Сергієнко Л. П. Тестування рухових здібностей школярів. — К.: Олімпійська література, 2001. — 439 с.
16. Fulcher K.U., White P.D. Randomized controlled trial of graded exercise in patients with chronic fatigue syndrome // BMJ. — 1997. — Vol. 314. — P. 1647−1652.
17. Sharpe M., Hawton K. Simkin S., et al. Cognitive therapy for chronic fatigue syn-drome: a randomized controlled trial // BMJ. — 1996. — Vol. 312. — P. 22−26.
Надійшла до редакції 22. 10. 2007р.
ВИЗНАЧЕННЯ ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКІВ ПОКАЗНИКІВ БОЄЗДАТНОСТІ КУРСАНТІВ ФАКУЛЬТЕТУ ІІІІО СВ І РІВНЕМ РОЗВИТКУ ЇХ ШВИДКІСНИХ І ШВИДКІСНО-СИЛОВИХ ЯКОСТЕЙ
Паєвський В.В., Єфіменко П.Б. Харківський університет Повітряних Сил ім. Івана Кожедуба
Анотація. В даній статті визначалась відносна значимість швидкісної та швидкісно-силової підготовленості, стосовно основних фізичних якостей для забезпечення надійності військово-професійних дій курсантів. Найбільше значення для надійності військово-професійних дій має рівень розвитку швидкісно-силових якостей і витривалості. У системі силової і швидкісно-силової підготовленості найбільше професійно важлива здатність показувати високі результати у вправах з розвитком швидкісного циклічного типу напруги м’язів.
Ключові слова: військово-професійні дії, швидкісно-силова підготовленість.
Аннотация. Паевский В. В., Ефименко П. Б. Определение взаимосвязей показателей боеготовности курсантов и уровнем развития их скоростных и скоростно-силовых качеств. В данной статье определялось относительная значимость скоростной и скоростносиловой подготовленности, относительно основных физических качеств для обеспечения надёжности военно-профессиональных действий курсантов. Наибольшее значение для надежности военно-профессиональных действий имеет уровень развития скоростно-силовых качеств и выносливости. В системе силовой и скоростно-силовой подготовленности более всего профессионально важная способность показывать высокие результаты в упражнениях с развитием скоростного циклического типа напряжения мышц.
Ключевые слова: военно-профессиональные действия, скоростно-силовая подготовленность.
Annotation. Paevsky V.V., Efimenko P.B. Detecting cadets activities of battle preparation beetwen level of development their speed and speed-power qualities. In this article you can find information about the meaning of speed and speed-power preparation acording to main cadets phisical skils for observing the preferense skils of their military-professional deeds. The greatest value for reliability of military — professional actions has a level of development of high-speed power qualities and persistence. In the system of power and high-speed power readiness more all professionally important ability to show high results in exercises with development of high-speed cyclic type of a strain of muscles.
Key words: military-professional deeds, speed-power preparation.
Вступ.
Фізична підготовленість завжди виділялась в якості однієї з фундаментальних основ високого рівня військово-професійної підготовленості військовослужбовців Збройних Сил, що необхідно для успішного ведення бойових дій.
Визначення рівня фізичної підготовленості військовослужбовців, необхідного для успішного ведення бойових дій і збереження високої професійної працездатності, варто здійснювати з урахуванням показників функціонального стану організму [1,4].
Аналіз підготовленості військовослужбовців, показує, що показники функціонального стану і фізичної працездатності розглядаються як характеристики окремих структурних одиниць діяльності особового складу. Ці характеристики властиві таким рівням: забезпечувальному (функціональний стан) і виконавчому (фізична працездатність). Показники професійної працездатності у цьому випадку виступають як характеристики високого керівного рівня [ 1].
З вимог, передбачених військовою професією, випливають загальні завдання фізичної підготовки: розвиток і удосконалення загальної витривалості, сили і швидкості- підвищення фізичного розвитку, зміцнення здоров’я і підвищення стійкості організму до дій несприятливих чинників військово-професійної діяльності на основі удосконалення фун -кціональних систем- розвиток професійно значущих якостей засобами і методами фізичної підготовки.
Спеціальні завдання фізичної підготовки визначаються професійною спеціалізацією [1,5].
Для військовослужбовців військ ППО СВ такими спеціальними завданнями фізичної підготовки є [1,5]: переважний розвиток загальної витривалості- розвиток швидкості реакції, точності дій, стійкості і концентрації уваги.
Ряд авторів після проведених досліджень, зокрема кореляційного і факторного аналізу, відзначають також високий ступінь впливу на боєздатність швидкісно-силової підготовленості військовослужбовців, оцінюючи її перевагу над вправами з НФП. З огляду на, що спеціальними задачами фізичної підготовки для особового складу підрозділів ППО СВ передбачається переважний розвиток загальної і силової витривалості [5], об'єктивно створюються передумови для відставання в розвитку необхідних для рішення відзначених задач швидкісно-силових якостей у військовослужбовців даної спеціальності.
У ряді досліджень показане [2,3], що для визначення структури фізичної підготовленості, рівня спеціальної тренованості як основи успішності професійних дій, ефективне вивчення рухового потенціалу військовослужбовців, структури силових і швидкісно-силових здібностей.
Разом з тим, відсутність робіт з більш глибокого дослідження силових і швидкісно-силових здібностей військовослужбовців різних категорій вимагає вивчення силових і швидкісно-силових здібностей, важливість яких для багатьох видів професійної діяльності підкреслюють ряд авторів.
Таким чином створюються передумови для визначення взаємозв'язків показників боєздатності курсантів ППО СВ з рівнем розвитку їх швидкісних і швидкісно-силових якостей.
Робота виконана в рамках НДР «Професіо-нал-2007».
Формулювання цілей роботи.
В роботі вирішувались наступні завдання дослідження: аналіз особливостей навчально-бойової діяльності курсантів ППО СВ- виявлення важливості швидкісної та швидкісно-силової підготовленості, стосовно основних фізичних якостей для забезпечення надійності військово-професійних дій курсантів.
Для рішення поставлених задач в роботі були використані наступні методи дослідження: аналіз літературних джерел, документів бойового управління і бойової підготовки особового складу ЗС України- педагогічний експеримент.
Організація досліджень. Дослідження проводилися в процесі навчально-бойової діяльності з
метою визначення взаємозв'язків показників боєздатності курсантів і рівнем розвитку швидкісних і швидкісно-силових якостей.
Дослідження фізичної підготовки досягалась за допомогою виконання тестів і контролю фізичних вправ.
Результати досліджень:
Важливість швидкісно-силової підготовленості нами була об'єктивно показана методом дослідження полярних груп, що складалися без обліку рівня розвитку інших основних фізичних якостей. Визначити ж відносну значимість силової і швидкісно-силової підготовленості стосовно основних фізичних якостей для забезпечення надійності військово-професійних дій особового складу ЗРДН дозволила серія кореляційних аналізів над широким масивом експериментальних даних. У якості показників фізичної працездатності використовувалися показники рівня боєздатності до навчань і наприкінці третього дня навчань. Показники фізичної підготовленості характеризували рівень розвитку різних рухових здібно-
Таблиця 1 Кореляційний взаємозв 'язок показників спеціальної працездатності з показниками фізичної підготовленості курсантів до тактичних навчань (п=60)
Показники спеціальної працездатності Фізична підготовленість
Біг 100 м Підтягування на перекладині Вистрибуван ня вгору Біг 3000 м Біг 4×100 м.
Загальна контрольна вправа на смузі перешкод, с 0,60 -0,42 -0,43 0,39 0,65
Норматив № 1 Посадка екіпажа в бойову машину (установку), с 0,54 0,38 -0,42 0,31 0,50
Норматив № 2 Висадження екіпажа з бойової машини (установки), с 0,61 0,40 0,50 0,43 0,59
Норматив № 3 Уривки і маскування окопів для бойової техніки, с 0,58 0,41 0,26 0,23 0,24
Перекочування ЗУ-23 силами розрахунку на відстань 100 м з бойового положення в бойове положення нової ОП, с 0,59 -0,18 0,39 0,35 0,53
Норматив № 5 Заряджання установки, с -0,63 0,49 0,49 -0,11 -0,39
Норматив № 6 Розрядження установки, с -0,53 0,46 0,22 -0,37 -0,51
Норматив № 7 Приготування до бою, с -0,47 -0,21 0,20 0,01 -0,30
Норматив № 8 Розрядження магазина, с 0,60 -0,31 -0,38 0,34 0,42
Норматив № 9 Спорядження магазина, с 0,61 -0,38 -0,48 0,54 0,57
Норматив № 10 Стрільба, бали -0,18 -0,36 -0,10 0,11 -0,38
Норматив № 11 Метання гранати Ф-1 на дальність, м 0,21 -0,35 0,11 0,19 0,12
Норматив № 12 Метання гранати Ф-1 на точність, бали 0,16 0,34 0,21 0,04 0,14
стей, диференційованих за переважним проявом влас-не-силових, швидкісно-силових, швидкісних здібностей або витривалості. У дослідженнях взяли участь 60 курсантів.
У результаті кореляційного аналізу (таблиця 1) виявлено взаємозв'язок надійності в діях курсантів в умовах навчань з рівнем розвитку різних сторін фізичної підготовленості. Аналіз кореляційної матриці дозволив детермінувати фактори надійності військово-професійної діяльності. Факторами в даному випадку є різні сторони фізичної підготовленості військовослужбовців. Кореляційний аналіз дозволив визначити ступінь значимості швидкісно-силової підготовленості в зв’язку з проявом якостей: сили в різних проявах, швидкості, витривалості, що забезпечує надійність у діях особового складу ЗР дивізіону.
Тіснота зв’язку між показниками надійності в діях і тестами, що відображають рівень розвитку сили, швидкісно-силових якостей, швидкісних якостей, витривалості, показує високу залежність рівня боєздатності від усіх сторін фізичної підготовленості
курсантів. Однак мається різниця в рівні кореляцій, що дозволяє судити про ступінь значимості розвитку визначених рухових здібностей для забезпечення надійності в діях особового складу дивізіону.
Найбільш високі кореляційні зв’язки виявлені в показниках боєздатності на навчаннях і результатів у бігу на 100 м, а також у стрибках вгору з місця, що відображають рівень розвитку швидкісних і швидкісно-силових можливостей. У результатів бігу на 100 м рівень п’яти коефіцієнтів кореляції з тринадцяти вище 0,60. У стрибків вгору з місця також п 'ять коефіцієнтів кореляції мають величини 0,45 — 0,51.
Трохи нижче кореляційні зв’язки результатів у підтягуванні, що відображають власне-силові можливості, і окремими показниками спеціальної працездатності, що знаходяться на рівні 0,40 — 0,45.
Високі коефіцієнти кореляції спостерігаються між показниками надійності в спеціальних діях і результатами в човниковому бігу 4×100 м., що характеризує рівень розвитку швидкісної витривалості. Так, один коефіцієнт кореляції знаходиться на рівні
Таблиця 2 Кореляційний взаємозв'язок показників спеціальної працездатності з показниками фізичної підготовленості курсантів по закінченні тактичних навчань (п=60)
Показники спеціальної працездатності Фізична підготовленість
Біг 100 м Підтягування на перекладині Вистрибуван ня вгору Біг 3000 м Біг 4×100 м
Загальна контрольна вправа на смузі перешкод, с 0,63 -0,42 -0,45 0,39 0,55
Норматив № 1 Посадка екіпажа в бойову машину (установку), с 0,51 0,40 -0,45 0,34 0,51
Норматив № 2 Висадження екіпажа з бойової машини (установки), с 0,66 0,42 0,51 0,46 0,64
Норматив № 3 Уривки і маскування окопів для бойової техніки, с 0,60 0,45 0,21 0,13 0,23
Перекочування ЗУ-23 силами розрахунку на відстань 100 м з бойового положення в бойове положення нової ОП, с 0,50 -0,13 0,41 0,36 0,54
Норматив № 5 Розгортання агрегату, с -0,61 0. 50 0,48 -0,09 -0,43
Норматив № 6- Згортання агрегату, с -0,58 0,47 0,24 -0,32 -0,53
Норматив № 7 Приготування до бою, с -0,40 -0,23 0,11 0,04 -0,27
Норматив № 8 Розрядження магазина, с 0,50 -0,23 -0,41 0,39 0,43
Норматив № 9 Спорядження магазина, с 0,66 -0,40 -0,48 0,56 0,59
Норматив № 10 Стрільба, бали -0,22 -0,34 -0,05 0,08 -0,40
Норматив № 11 Метання гранати Ф-1 на дальність, м 0,19 -0,37 0,15 0,07 0,02
Норматив № 12 Метання гранати Ф-1 на точність, бали 0,14 0,30 0,16 0,05 0,13
0,64, п’ять коефіцієнтів кореляції понад 0.5. У той час, трохи нижче зв’язок показників боєздатності з результатами в бігу на 3000 м, що находяться на рівні 0,34 —
0,46, при одному коефіцієнті 0,56.
У визначенні ступеня важливості різних рухових здібностей велике значення має різниця рівня коефіцієнтів кореляції результатів у тестах з фізичної підготовленості з показниками боєздатності, отриманими в екстремальних умовах навчань, у порівнянні з тими ж показниками, отриманими до навчань. Найбільше зростання коефіцієнтів кореляції показників спеціальної працездатності спостерігалося в результатах з бігу на 100 і 4×100 м (Таблиця 2), у яких збільшення відбулося на 0,1 — 0,15. Приблизно в такому ж ступені зростають коефіцієнти кореляції з результатами в стрибках вгору з місця. У меншому ступені відбулося збільшення коефіцієнтів кореляції з результатами в бігу на 3000 м і незначні зміни в рівні кореляційних зв’язків у вправах на силу: підтягуванні на перекладині.
Аналіз кореляційної матриці дозволяє детально розглянути важливість розвитку тієї або іншої якості для кожної з груп професійних прийомів і дій.
Математичний аналіз дозволив виділити найбільш важливі сторони фізичної підготовленості курсантів факультету ППО СВ ХУ ПС.
Аналіз кореляційної матриці дозволив детермінувати систему фізичної підготовленості по найбільше професійно важливих фізичних якостях з виділенням їх у виді факторів надійності військово-професійної діяльності. За рівнем коефіцієнтів кореляції можна судити про те, що надійність у діях особового складу дивізіону в екстремальних умовах має специфічну якісну основу, що визначає характер спеціальної спрямованості фізичної підготовки.
До першої групи здібностей варто віднести якості, оцінювані бігом на 100 м і стрибками вгору з місця. Ці вправи в основі критерію успішності їхнього виконання мають максимально швидке виконання.
Найбільше показово і практично значимо для з’ясування характеру спеціальної фізичної підготовленості є диференціювання цього ряду тестів по типу напруги м’язів, що розвивається в процесі виконання вправи. Так, до першої групи відносяться біг на 100 м. — швидкісний циклічний тип, стрибок вгору із місця — вибуховий реактивно-балістичний тип. Причому усі вправи в тому або іншому ступені можна розглядати як прояв швидкісно-силових якостей.
Судячи з рівня кореляційних зв’язків, найбільш важлива для надійності в діях здатність показувати високі результати у вправах зі швидкісним циклічним типом напруги м’язів (біг 100 м).
Друга група — це вправи, що характеризують рівень витривалості і швидкісної витривалості (біг 3000 м. і біг 4×100 м). Кореляційні зв’язки результатів у бігу 4×100 м з показниками боєздатності приблизно такі ж, як з бігом на 100 м і стрибками нагору з місця. Трохи нижче коефіцієнти кореляції в бігу на 3000 м. На наш погляд, причина високого рівня кореляцій цілком закономірна. Хоча звичайно рівень кореляц-
ійних зв’язків результатів у бігу на довгі дистанції з результатами у виконанні нормативів по тактичній і тактико-спеціальній підготовці не високий, але в умовах багатоденних тактичних навчань, коли тестування проводиться наприкінці навчань, різко підвищується роль здатності протистояти стомленню, що накопичується.
Висновок:
1. З узагальнення результатів кореляційних аналізів випливає, що факторами надійності військово-професійної діяльності особового складу дивізіону в системі фізичної підготовленості курсантів є окремі рухові здібності (якості), а саме: ступінь розвитку швидкісних, швидкісно-силових, силових здібностей і витривалості. На рівні фізичної підготовленості досліджуваного контингенту між ступенем розвитку окремих фізичних якостей існує тісний взаємозв'язок (у середньому коефіцієнти кореляції на рівні 0,5 — 0,6).
2. Найбільше значення для надійності військово-професійних дій має рівень розвитку швидкісно-силових якостей і витривалості (у середньому коефіцієнти кореляції на рівні 0,5 — 0,65). Це підтверджується також і тим, що відбувається підвищення тісноти зв’язку цих факторів (у середньому на 0,1 — 0,15) з показниками боєздатності в екстремальних умовах) у порівнянні з показниками боєздатності в звичайних умовах. У системі силової і швидкісно-силової підготовленості найбільше професійно важлива здатність показувати високі результати у вправах з розвитком швидкісного циклічного типу напруги м' язів.
Подальші дослідження передбачається провести в напрямку вивчення інших проблем визначення взаємозв'язків показників боєздатності курсантів факультету ППО СВ і рівнем розвитку їх швидкісних і швидкісно-силових якостей.
Література
1. Бибилов И. Э. Объем, интенсивность и переносимость физических нагрузок, испытываемых личным составом в ходе многодневных тактических учений // Физическая подготовка военнослужащих с учетом требований современного боя: Сборник научно-методических робот по итогам опытных тактических учений / Под ред. А. А. Распопова. -Л. :ВДКИФК, 1986. -С. 101−112.
2. Кузнецов А. И. Избирательно направленные нагрузки как метод силовой и скоростно-силовой подготовки // Теория и практика физической культуры, 1989. -№ 5. -С. 55 — 59.
3. Кузнецов В. В. Современные проблемы методики воспитания скоростно-силовых качеств у квалифицированных спортсменов // Проблемы скоростно-силовой подготовки квалифицированных спортсменов. -М., 1991. -С. 5−53.
4. Кустов Л. А., Галкин М. В. Исследования физического развития и функционального состояния организма // Рекомендации по организации и проведению экспериментальных исследований физической подготовленности военнослужащих / Под ред. Ю. К. Демьяненко. — Л.: Воениздат, 1997. — С. 18.
5. Настанова з фізичної підготовки у Збройних Силах України (НФП-97)-Київ, 1997.
Надійшла до редакції 10. 10. 2007р.

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой