Кодифікаційні назви професійних робіт у галузі «Фармація» Національного класифікатора професій України (КП) ДК 003: 2010

Тип работы:
Реферат
Предмет:
Медицина


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

УДК 615. 12/. 15. 007:614. 25:658 3/031
М.С. Пономаренко1, А.А. Бабський1, Г. В. Загорій2, І.В. Бушуєва3
КОДИФІКАЦІЙНІ НАЗВИ ПРОФЕСІЙНИХ РОБІТ У ГАЛУЗІ «ФАРМАЦІЯ» НАЦІОНАЛЬНОГО КЛАСИФІКАТОРА ПРОФЕСІЙ УКРАЇНИ (КП) ДК 003: 2010
1 Національна медична академія післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика, м. Київ,
2ЗАТ «Фармацевтична фірма „Дарниця“, м. Київ,
3Запорізький державний медичний університет Ключові слова: галузь „фармація“, фахівці, кваліфікаційні характеристики, спеціалісти ветеринарної фармації. Ключевые слова: отрасль „фармация“, специалисты, квалификационные характеристики, специалисты ветеринарной фармации.
Key words: industry „pharmacy“, the experts qualifying characteristics, experts Veterinary Pharmacy.
Проведено аналіз кодифікаційних 12 професійних і 3 наукових — „Фармація“, всього 15 назв робіт (посад) у галузі фармації, внесених у Національний класифікатор України ДК 003: 2010 „Охорона здоров’я“, у тому числі 9 професійних назв внесено в ДКХП вип. 78 й 6, на які не розроблено кваліфікаційні характеристики (провізор-гомеопат- провізор-токсиколог- помічник фармацевта й 3 посад и"учені»), 47 позицій у галузі ветеринарії.
Проведен анализ кодификационных 12 профессиональных и 3 ученых — «Фармация», всего 15 названий работ (должностей) в отрасли фармации, которые внесены в Национальный классификатор Украины Д К 003: 2010 «Здравоохранение», в том числе 9 профессиональных названий внесено в ДКХП вып. 78 и 6, на которые не разработаны квалификационные характеристики (провизор-гомеопат- провизор-токсиколог- помощник фармацевта и 3 должности «ученые»), 47 позиций в отрасли ветеринарии.
There is given the analysis of 12 professional and 3 scientific works — «Pharmacy» in total: 15 names of works (positions) in the branch of pharmacy, which were included in the National classificatory of Ukraine GL 003: 2010 «Public health service» also: 9 professional name were included in GLCQ issues 78 and 6, for which qualification characteristic haven’t been worked out (pharmacist-homoeopathist, pharmacist-toxicologist, pharmacist assistant and 3 positions «Scientist»), 47 positions in the branch of veterinary.
У Національний класифікатор професій (КП) ДК 003: 2010 всього внесено 8322 кодифікованих професійних робіт (посад), у тому числі за кодом КП «Охорона здоров’я» (Вип. 78) зі 148 кодифікованих позицій внесено 5 назв керівників, 108 професіоналів, 34 фахівця, 1 технічний службовець. У галузі «Фармація», як зазначено у таблиці 1, 12 позицій, у тому числі, керівники
— 2- професіонали — 6- фахівці - 3- технічні службовці - 1 (помічник фармацевта), ветеринарії - 47 кодифікованих позицій. Отже, за кодом КП вип. 78 «Охорона здоров' я» з 8322 позиції всього внесено 161 професійних назв (148 -медицина (стоматологія) та 12 — фармація (косметологія). Таким чином, за 148 назвами професій (лікар, провізор, медсестра, фармацевт тощо) кодифіковано 161 професійна назва (посада). З 47 кодифікаційних назв робіт у галузі ветеринарії жодної кодифікованої професії з ветеринарної фармації у ДК 003: 2010 не зазначено [3,7].
МЕТА РОБОТИ
Дослідження Національного класифікатора професій (КП) ДК 003: 2010.
МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
У розділ 1 «Керівники» віднесено: «Завідувач аптеки (аптечного закладу)" — «Завідувач бази аптечної». У розділ 2 «Професіонали» за кодом КП 2224.2 Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (ДКХП) внесено 6 позицій. З 6 провізорських назв робіт (посад) кваліфікаційні характеристики (КХ) розроблені лише
© М. С. Пономаренко, А. А. Бабський, Г. В. Загорій, І.В. Бушуєва, 2011
на 4 спеціальності (посади) (провізор: клінічний, аналітик, косметолог і власне провізор). У ДКХП ДК 003−95 «Охорона здоров'-я», вип. 78 кваліфікаційні характеристики на посади провізора-гомеопата та провізора-токсиколога не розроблено. Слід зазначити, що серед ДКХП вип. 78 КХ розроблені на 92 спеціальності (роботи) лікарів- 6 — лікарів-стоматологів- 14 — професіоналів у галузі медико-профілактичної справи- 25 — інших спеціальностей (посад, професійних робіт) — а також лікар зубний- лікар-інтерн- лікар-статист. Усього у ДКХП позиціоновано 140 фахівців.
Окрім 140 кодифікованих професійних робіт ДКХП, вип. 78 (Київ, 2002) за кодом групи 2221 підкласу 2221. 1
— науковий співробітник (галузь лікувальної справи, крім стоматології) у ДК 003: 2010 внесено 3 посади, на які дотепер не розроблено кваліфікаційні характеристики. Аналогічно, по 3 посади: КП 2222.1 — науковці (стоматологія) — за КП 2224.1 в галузі «Фармація" — КП 2229.1 у галузі медицини, крім сестринської справи та акушерства- КП 2230.1 — сестринська справа, акушерство. Всього не розроблено КХ і в ДКХП вип. 78 не внесено 20 наукових посад. На 12 посад інших субспеціальностей, що містяться у ДК 003: 2010, також відсутні КХ [5−7,9−10].
Стосовно переліку кодифікаційних професійних назв (посад) у галузі «Фармація», слід зазаначити, що до 5-го розділу покажчика професійних назв робіт за кодами професій «Працівники сфери торгівлі та послуг» КП 5139 у ДК 003: 2010 віднесено «Помічник фармацевта" — КП 5132
Таблиця 1
Вибірковий витяг з переліку кодифікованих професійних назв робіт (посад) у галузі фармації Національного класифікатора України ДК 003: 2010
Код К П Код ЗКППТР Випуск ЄТКД Випуск ДКХП Професійна назва роботи
1 Керівники 2
1210.1 21 315 78 Завідувач аптеки (аптечного закладу)
1210.1 21 339 78 Завідувач бази аптечної
2 Професіонали 6
2224.2 24 426 78 Провізор
2224.2 — 78 Провізор клінічний
2224.2 78 Провізор-аналітик
2224.2 Провізор-гомеопат
2224.2 — 78 Провізор-косметолог
2224.2 — - Провізор-токсиколог
3 Фахівці 3
3228 23 157 78 Лаборант (фармація)
3228 24 427 78 Провізор-інтерн
3228 25 177 78 Фармацевт
4 Технічні службовці 1
5 Працівники сфери торгівлі та послуг
5139 | | Помічник фармацевта
6 Кваліфіковані робітники сільського та лісового господарства, риборозведення та рибальства —
7 Кваліфіковані робітники з інструментом —
8 Робітники з обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою технологічного устаткування, складання устаткування та машин —
9 Найпростіші професії -
Всього професійних назв роботи (посад) за розділами класифікації професій 12
вип. 78 внесені «Молодша сестра» (санітарка, санітарка-прибиральниця, буфетниця тощо) — КП 5132 (Загальносоюзного класифікатора професій, посад і тарифікаційних розділів: ЗКППТР — 14 467) вип. 78 «Молодша сестра з догляду за хворими» [6,7].
Оскільки «Помічник фармацевта» не кодифікований за посадою у ДК 003−95 і ДК 003: 2010 і навіть у ЗКППТР, то й використання цієї посади проблематичне. За аналогією з наведеними функціями молодшої сестри, слід вважати, що «Помічник фармацевта» треба віднести до 9-го розділу «Найпростіші професії» (санітарка, санітарка-прибиральниця тощо), а не до 5-го «Працівники сфери торгівлі та послуг». Однак специфіка професійної роботи потребує віднесення їх до 5-го розділу, тобто вищого рівня класифікації професії.
РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
На етапі реформування фармацевтичного сектора охорони здоров'-я у результаті суттєвих змін функцій персоналу у фармації (ноофармації) введення нових видів робіт і посад замість застарілих, вкрай необхідними є вивчення існуючих на ринку праці посад і розробка кваліфікаційних характеристик. Зокрема, на нововведені професії, посади, роботи, послуги («Уповноважена особа (особи)" — «Медичний представник" — «Фармацевтичний представник" — «Провізор-консультант сімейної фармації" — «Менеджер з фармації (рекламно-інформаційних послуг тощо)», «Завідувач аптеки
© М. С. Пономаренко, А. А. Бабський, ГВ. Загорій, І.В. Бушуєва, 2011
ветеринарної» тощо, які широко використовуються у фармацевтичному секторі охорони здоров'-я України косметології та ветеринарної фармації.
Слід підкреслити, що розроблені нами чи/або доповнені, змінені кваліфікаційні характеристики в галузі практичної, промислової фармації враховували вимоги І8СО-88, тобто положень Міжнародної стандартизації щодо кадрів, персоналу у сфері виробництва та реалізації лікарських засобів. Окрім зазначеного, вимоги до кваліфікаційних характеристик як за форматом, так і за змістом адаптовано до стандартів, викладених у розділі ІІ вМР «Персонал», інших належних практик, Настанов, норм професійної етики (нооетики) [8,11−13]. Враховано також досвід створення КХ і дані, що містяться в Довідниках кваліфікаційних характеристик професій працівників, які є загальними для всіх видів економічної діяльності [1,2], а також зміни та доповнення до ДК 003−95 [5]. У даному фрагменті дослідження фіксуємо якісні та кількісні показники кодифікованих професійних назв робіт (посад) у фармації, ветеринарії, зіставляючи з параметричними показчиками Національного класифікатора професій ДК 003: 2010 загалом та фармації, медицини, стоматології, ветеринарної фармації зокрема. Аналіз таких стартових показників є необхідним для скерованої роботи в розробці кваліфікаційних характеристик на нововведені посади та виведення застарілих професій або вдосконалення існуючих робіт з позицій сучасних вимог.
ВИСНОВКИ
Проведено аналіз кодифікаційних 12 професійних і 3 7.
наукових — «Фармація», всього 15 назв робіт (посад) у галузі фармації, внесених у Національний класифікатор України ДК 003: 2010 «Охорона здоров'-я», у тому числі 8.
9 професійних назв внесено в ДКХП вип. 78 й 6, на які не розроблено кваліфікаційні характеристики (провізор-гомеопат- провізор-токсиколог- помічник фармацевта й 3 9.
посади «учені»), 47 позицій у галузі ветеринарії.
ЛІТЕРАТУРА
1. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Розділ 1. Професій керівників, професіоналів, 10.
спеціалістів та технічних службовців, які є загальними для
всіх видів економічної діяльності / Уклад. Н. Павленко, Ф. Федорченко, Ю. Рудяк. — 3-є вид., перероб. і доп. — Х.: Фактор, 2004. — 360 с.
2. Довідник кваліфікаційних характеристик професій пра-
цівників. Розділ 2. Професій керівників, професіоналів, спеціалістів та технічних службовців, які є загальними для всіх видів економічної діяльності / Уклад. Н. Павленко, Ф. Федорченко, Ю. Рудяк. — 3-є вид., перероб. і доп. — Х.: Фак- 11.
тор, 2004. — 370 с.
3. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників:
Вип. 78 «Охорона здоров'-я» / М-во охорони здоров'-я України- 12.
М-во праці та соціал. політики України. — К., 2002. — 372 с.
4. Загорій В. А. Абетковий довідник кваліфікаційних характе-
ристик професій працівників / В.А. Загорій, М. С. Пономаренко, Т. М. Краснянська [та ін. ]- К.: «Прінт Квік». — 137 с. І3.
5. Зміни та доповнення до Класифікатора професій ДК 003−95 / Уклад. С. Мельник, Є. Дубінін, Ю. Оров [та ін.]. — Доп.
№ 5. — К.: Соцінформ, 2003. — 120 с.
6. Класифікатор професій ДК 003−95: Держстандарт України.
— К.: Соцінформ, 2001. — 384 с.
Класифікатор професій ДК 003: 2010: Держ установа наук. -досл. ін. -т соціал. -труд. відносин М-ва праці та соціал. політики України- Ін-т укр. мови НАН України- Держкомстат. України. — К.: Соцінформ, 2010. — 745 с.
Основи законодавства України про охорону здоров'-я / Закон України від 19. 11. 1992 року № 2801-XII // Законодавство України. Уклад. Ю.П. Єлісовенко. — К.: Махаон, 2003. — С. 387−388. Про затвердження Переліку вищих і середніх спеціальних навчальних закладів, підготовка і отримання звання в яких дають право займатися медичною і фармацевтичною діяльністю / Наказ МОЗ України від 25. 12. 1992 р. № 195 // Юридичні аспекти фармації. — Харків: «Мегаполіс», 2001. — С. 678−680.
Про лікарські засоби / Закон України (введено в дію Постановою В Р № 124/96-ВР від 04. 04. 96, 1996, № 22, ст. 87) {із змінами, внесеними згідно із Законами № 70/97-ВР від 14. 02. 97, ВВР, 1997, № 15, ст. 115 № 783-XIV від 30. 06. 99, ВВР, 2006, № 22, ст. 184 № 362-V від 16. 11. 2006, ВВР, 2007, №
3, ст. 30 № 1034-V від 17. 05. 2007, ВВР, 2007, № 34, ст. 446} // Фармацевтичне законодавство (нормативні акти з організації роботи аптечних підприємств / Під ред. д. фарм. н., проф. Грошового Т. А. — Тернопіль: ТДМУ, 2008. — С. 4−18.
Good manufacturing practice for medicinal products in the European Community. Annex 11. Computerized Systems / Commission of the European Communities, January, 1992. Good manufacturing practices for pharmaceutical products // WHO Expert Committee on Specifications for Pharmaceutical Preparations: Thirty-second Report. — Geneva: World Health Organization, 1992.
— (WHo Technical Report Series, № 823). — P. 14−79.
Good manufacturing practices for pharmaceutical products. Draft. // WHO Expert Committee on Specificarions for Pharmaceutical Preparations: Thirty-second Report. — Geneva: World Health Organization, 1992.- (WHO Technical Report Series, № 823).- P. 90−129.
Відомості про авторів:
Пономаренко М. С., д. фарм. н., професор, зав. каф. організації і економіки фармації НМАПО ім. П. Л. Шупика.
Бабський А. А., к. фарм. н., доцент каф. організації і економіки фармації НМАПО ім. П. Л. Шупика.
Загорій ГВ., генеральний директор ЗАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця».
Бушуєва І.В., к. фарм. н., доцент каф. клінічної фармації, фармакотерапії і управління і економіки фармації ЗДМУ Адреса для листування:
Бушуєва Інна Володимирівна. 69 035, м. Запоріжжя, пр-т Маяковського, 26, каф. клінічної фармації, фармакотерапії і УЕФ ЗДМУ Тел.: (061) 236 22 48.
Е-таі1: bushujeva@zsmu. zp. ua

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой