Оптимизация состояния сердечно-сосудистой системы посредством таэквондо

Тип работы:
Реферат
Предмет:
Биология


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

Оптимізація стану серцево-судинної системи засобами таеквондо
Саламаха О. Є.
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
Погіршення функціонального стану серцево-судинної системи студентів вищих навчальних закладів останніми роками викликає занепокоєння. У зв'-язку з цим виникає необхідність проведення досліджень щодо впливу систематичних навчальних занять з таеквондо на функціональні можливості серцево-судинної системи. У статті проаналізовано дані відносно змін у стані серцево-судинної системи студентів під впливом тренувань з таеквондо протягом навчального року.
студенти, навчальні заняття з таеквондо, серцево-судинна система, частота серцевих скорочень, артеріальний тиск.
Саламаха А. Е. Оптимизация состояния сердечно-сосудистой системы посредством таэквондо. Ухудшение функционального состояния сердечнососудистой системы студентов высших учебных заведений в последние годы вызывает беспокойство. В связи с этим возникает необходимость проведения исследований относительно влияния систематических учебных занятий по таэквондо на функциональные возможности сердечно-сосудистой системы. В статье проанализированы данные относительно изменений в состоянии сердечно-сосудистой системы студентов под влиянием тренировок по таэквондо в течение учебного года. студенты, учебные занятия по таэквондо, сердечно-сосудистая система, частота сердечных сокращений, артериальное давление.
Salamakha O.Y. Optimisation of heart-vascular system status by means of taekwondo. Deterioration of functional status of heart-vascular system of students of higher educational establishments caused concern in recent years. As a result there is a necessity of carrying out the researches on determination of in-fl uence of regular taekwondo classes on functional capabilities of heart-vascular system. The data concerning changes in heart-vascular system status of students in uenced by taekwondo classes during the academic year have been analized in this article.
students, taekwondo classes, heart-vascular system, cardiac rate, arterial tension.
Вступ
Кількісні та якісні показники здоров’я молоді сьогодні в значній мірі визначають інтелектуальний і економічний потенціал України, здоров’я майбутніх поколінь. Навчання у ВУЗі - складний та тривалий процес, який висуває значні вимоги до пластичності психіки та фізіології молодих людей. Висока інформативність, емоційна напруга, стресові ситуації, гіподинамія, шкідливі звички призводять до певних порушень функцій серцево-судинної системи студентів, які в зрілому віці сприяють виникненню різних важких патологій.
Статистичні дані свідчать, що захворювання серця і судин є найчастішою причиною смертності та інвалідності населення України. Упродовж останніх 10 років (1998−2008) захворюваність системи органів кровообігу серед дорослого населення зросла на 55,3%. Захворюваність серцево-судинної системи в цілому становила 6217,0 на 100 тисяч населення, смертність зросла від 862,8 до 1034,4 на 100 тисяч населення та посідає одне з перших місць в Європі як серед всього населення, так і серед населення працездатного віку [11]. Так, питома вага хворих працездатного віку у поширеності хвороб системи кровообігу складає 36,6%, гіпертонічною хворобою — 42,5%, ішемічною хворо -бою серця — 29,7%, цереброваскулярними хворобами — 21,5%, гострим інфарктом міокарда — 31,7%.
Негативні тенденції в стані здоров’я українців свідчать про необхідність попередження серцево-судинних захворювань серед молоді, що в свою чергу дозволить забезпечити більш високий рівень здоров’я дорослого населення.
Відомо, що фізична культура відіграє одну з провідних ролей у зміцнені здоров’я та покращенні його стану, тому пошук нових засобів та форм фізичного виховання студентів є своєчасним і актуальним. Під впливом систематичних тренувань в організмі лю© Саламаха О.Є., 2009
дини розвивається комплекс змін, які спрямовані на оптимізацію функціонування як усього організму, так
і його окремих систем [2, 9, 13]. Не виключення у цьому відношенні серцево-судинна система, оптимізація якої є необхідною умовою для досягнення позитивних змін у фізичному розвитку людини [1, 3, 4, 5, 10, 12, 15, 17, 18].
Враховуючи застосування спортивно-орієнтованої форми організації занять у технічному вузі та значний інтерес до східних бойових мистецтв, зупинимося на можливостях таеквондо у підтримці серцево-судинної системи у гарному робочому стані.
Питання позитивного впливу таеквондо на здоров 'я висвітлені у роботах Чой Хон Хі (1993 р.), В.В. Лігая (1994 р.), А.В. Мутьєва (2001 р.), В.В. Твєр-скіх (2007 р.), в яких автори зазначали, що заняття та-еквондо здатні корегувати та покращувати фізичний стан людини [7, 8, 16, 19]. При цьому досліджень, що стосуються позитивного впливу таеквондо на серцево-судинну систему в доступній нам літературі не виявлено.
Заняття таеквондо сприяють покращенню трофіки у серцевих м’язах в результаті збільшення кількості функціонуючих капілярів, активізації окислювально-відновлювальних процесів. Фізичне навантаження при виконанні ударів ногами, балансуючих рухів руками та спарингу сприяє можливості серця пристосовуватися до умов роботи: воно розширюється і збільшує силу окремих скорочень. Якщо таке навантаження часто повторюється, товщина стінок міокарда збільшується за рахунок збільшення маси м’язових волокон, які стають міцнішими. Тренованість міокарду підвищує його скорочувальну функцію і приводить до економної діяльності серця у спокої, скорочення стають рідкими, при цьому діастола збільшується, серце отримує більше часу для відпочинку, а вся його робота здійснюється у результаті збільшення удар-
ного об'єму (тієї кількості крові, яке воно викидає в кожне своє скорочення). У людей, що займаються та-еквондо, серце витриваліше. У спокої воно скорочується не частіше за 60−65 ударів за 1 хв. При такому ритмі серце більше відпочиває, встигає густо омитися кров 'ю через сітку кровоносних судин, зберігається в гарному робочому стані. Треноване серце таеквон-диста витрачає менше зусиль на перекачування крові, тим самим заощаджується значна частина енергії серцевих скорочень.
У середньому серце людини скорочується 70 разів за 1 хв., отже добовий пульс становить 100 800 скорочень. Якщо в результаті занять таеквондо частота серцевих скорочень знизилася до 65 за 1 хв., добовий пульс становить 93 600. Таке заощадження за рік дорівнює 2628 тис. скорочень. Іншими словами, серце таеквондиста заощадить енергетичний потенціал, що забезпечить йому роботу у попередньому режимі (70 скорочень за хвилину) майже на два роки — 625 днів. Економізація роботи серцево-судинної системи проявляється не лише у спокої. При виконанні однакової м’язової роботи у людей, що займаються таеквондо, у порівнянні з нетренованими в меншій мірі підвищуються частота серцевих скорочень, хвилинний об'єм крові, систолічний тиск.
Ритмічні скорочення і розслаблення м’язів при виконанні тулів (комплексів атакуючих та захисних рухових дій, що імітують поєдинок з декількома суперниками) посилюють венозну циркуляцію. Під час виконання дихальних вправ у грудній клітині підвищується негативний тиск, що створює найбільш сприятливі умови для відтоку крові до серця.
Через збільшення об'єму крові, що швидко циркулює, зменшуються застійні явища у внутрішніх органах. Динамічні вправи активізують капілярну сітку: відкривається велика кількість капілярів, збільшується їхній поперечник, прискорюється кровоток. Полегшується перехід кисню та всіх поживних речовин з крові капілярної сітки у клітини тканин та вихід продуктів обміну та вуглецю у кровоток. Вправи помірної та великої інтенсивності сприяють підвищенню кисневої ємності крові (на 1−2%) внаслідок збільшення кількості еритроцитів та гемоглобіну.
Отже, при заняттях таеквондо в серцево-судинній системі відбуваються позитивні зрушення у вигляді посилення скорочувальної здатності м' язової стінки судин та покращання роботи серця. Систематичні тренування, активізуючи тканинний обмін, полегшують роботу апарату кровопостачання, вдосконалюють фізіологічні механізми, що його регулюють, та підвищують загальну працездатність системи кровообігу.
Дослідження виконувалось за планом науково-дослідної роботи Кафедри фізичного виховання Між-університетського медико-інженерного факультету НТУУ «КПІ».
Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження полягає у визначенні впливу навчальних занять з таеквондо на функціональні можливості серцево-судинної системи студентів.
Результати дослідження
Серед різноманітних показників серцево-судинної
системи виключне місце займає частота серцевих скорочень, яка змінюється в результаті різноманітних впливів та дозволяє об' єктивно оцінювати її стан за різних умов.
Для визначення позитивного впливу навчальних занять з таеквондо було оцінено функціональний стан серцево-судинної системи студентів. У експерименті брала участь група першого курсу у складі 40 осіб (з них 20 осіб чоловічої статі, 20 осіб жіночої статі). Заняття з таеквондо проводилися один раз на тиждень протягом навчального року. Програма включала 70 навчальних годин. З метою систематичності тренувань поза навчальним процесом для досліджуваних студентів було розроблено нескладні у виконанні комплекси загальнорозвиваючих вправ та статичних вправ з таеквондо.
Для оцінки стану серцево-судинної системи було використано функціональну пробу за Квергом [6, 14]. Досліджуваним пропонувалося виконати чотири варіанти фізичного навантаження одне за одним без відпочинку: 30 присідань за 30 с., максимальний біг на місці протягом 30 с., 3-хвилинний біг на місці з частотою 150 кроків за хвилину і стрибки через скакалку протягом 1 хв. Одразу після виконання вправ у положенні сидячи вимірювалася частота серцевих скорочень у перші 30 с. відпочинку (Р1), повторно — через
2 хв. (Р2) і 4 хв. (Р3) після закінчення вправ. Індекс обчислювали за формулою:
І = [Тривалість _роботи_(с) — 100]І[2(Р1 + Р2 + Р3)]
Результати оцінки функціонального стану серцево-судинної системи досліджуваних студентів до початку занять у секції таеквондо представлені у таблиці 1.
Таблиця 1
Оцінка функціонального стану серцево-судинної
системи студентів до початку експерименту
Адаптація до навантаження Кількість осіб %
Дуже добра (& gt- 150) 2 5%
Добра (99−104) 7 17,5%
Задовільна (93−98) 13 32,5%
Слаба (& lt- 92) 18 45%
Виявлений результат показав, що переважна більшість досліджуваних (77,5%) мають слабу та задовільну адаптацію серцево-судинної системи до фізичних навантажень.
Результати оцінки функціонального стану серцево-судинної системи досліджуваних студентів, що займалися у секції таеквондо протягом навчального року, наприкінці експерименту представлені у таблиці 2.
Виявлений результат показав, що кількість досліджуваних, які мають слабу адаптацію серцево-судинної системи до фізичних навантажень, зменшилась на 20%, задовільну — на 10%. Кількість студентів, які мають добру адаптацію серцево-судинної системи до фізичних навантажень, збільшилась на 22,5%, дуже добру — на 10%.
Таблиця 2
Оцінка функціонального стану серцево-судинної системи після проведення експерименту
Адаптація до навантаження Кількість осіб %
Дуже добра (& gt- 150) 5 12,5%
Добра (99−104) 16 40%
Задовільна (93−98) 9 22,5%
Слаба (& lt- 92) 10 25%
Динаміка функціонального стану серцево-судинної системи студентів першого курсу в ході експерименту показано на діаграмі 1.
Іншим простим і поширеним способом визначення функціональних здібностей серцево-судинної системи є вимірювання артеріального тиску (тиску крові в артеріях великого кола кровообігу), загальноприйнятим методом визначення якого є аускультативний (оснований на вислуховуванні) метод Короткова [6, 14].
Результати вимірювання артеріального тиску досліджуваних студентів до початку експерименту представлені в таблиці 3.
Виявлений результат показав, що 42,5% студентів при вимірюванні артеріального тиску мають відхилення від норми.
Таблиця 3
Вимірювання артеріального тиску досліджуваних
студентів до початку експерименту
Оцінка Кількість осіб %
Підвищений артеріальний тиск 9 22,5%
Нормальний артеріальний тиск 23 57,5%
Знижений артеріальний тиск 8 20%
Результати вимірювання артеріального тиску досліджуваних студентів після проведення експерименту представлені в таблиці 4.
Виявлений результат показав, що у 20% досліджуваних студентів в результаті систематичних тренувань
з таеквондо артеріальний тиск нормалізувався.
¦ її
Й
О
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
Дуже добра Добра Задовільна Слаба
Адаптація до навантаження
[-І Результати до початку експерименту щ Результати пісоя проведення експерименту
Діаграма 1. Динаміка оцінки функціонального стану серцево-судинної системи студентів першого курсу в
ході експерименту
100 _ 90
80 70 60 50 40 30 20 10
0
Підвищений АТ
¦ її
Й
О
-


-1U-і ТЛ
1 г --1
і LZZL
Нормальний А Т Знижений АТ
Оцінка артеріального тиску
01 Результати до початку експерименту щ Результати пісоя проведення експерименту Діаграма 2 — Динаміка оцінки артеріального тиску студентів першого курсу в ході експерименту
Динаміку оцінки артеріального тиску студентів першого курсу в ході експерименту показано на діаграмі 2.
Таблиця 4
Вимірювання артеріального тиску досліджуваних
студентів після проведення експерименту
Оцінка Кількість осіб %
Підвищений артеріальний тиск 4 10%
Нормальний артеріальний тиск 31 77,5%
Знижений артеріальний тиск 5 12,5%
Висновки
1. В результаті систематичних тренувань з та-еквондо підвищується функціональні можливості серцево-судинної системи. Це виражається у стимуляції обмінних процесів у міокарді, збільшенні його скорочувальної функції, інтенсифікації тканинного обміну, ліквідації застійних явищ засобами активізації екстракардинальних факторів гемодинаміки, нормалізації окремих параметрів гемодинаміки (частота серцевих скорочень, артеріальний тиск, швидкість току артеріальної крові тощо).
2. Експеримент виявив позитивні зміни: у 57,5% студентів адаптація до фізичного навантаження стала на рівень вище- у 20% досліджуваних нормалізувався артеріальний тиск. Це свідчить про можливість навчальних занять з таеквондо оптимізувати стан серцево-судинної системи.
Доцільно проводити подальші дослідження оздоровчого впливу тренувань з таеквондо, що дозволить більш комплексно і цілеспрямовано вирішувати питання зміцнення здоров '-я та підвищення фізичної підготовленості.
Література
1. Амосов Н. М. Сердце и физические упражнения/ Н. М. Амосов, И. В. Муравов. — К.: Здоров 'я, 1985. — 78 с.
2. Бальсевич В. К. Что необходимо знать о закономерностях регулярных занятий физическими упражнениями / В.К. Бальсевич//
Физ. культура: воспитание, образование, тренировка. — 1997. — № 3. — С. 51 — 54
3. Вретельник Е. Н. Физиологическая оценка изменений сердечно -сосудистой системы в процессе адаптации к физическим нагрузкам у лиц различного пола и возраста/ Е. Н. Вретельник, Г. С. Козупица// Актуальные проблемы человекознания в сфере образовательной деятельности. — СПб. — 2000 — С. 19 — 21
4. Караулова С. И. Особенности возрастной динамики функционального состояния сердечно-сосудистой системы организма спортсменов и спортсменок, специализирующихся на беге на средние дистанции / С. И. Караулова, Н.В. Маликов// Физическое воспитание студентов творческих специальностей. — Х.: ХГА-ДИ, 2006 — № 2. — С. 8 — 17
5. Карпман В. Л. Сердце и работоспособность спортсмена/ В. Л. Карпман, С. В. Хрущев, Ю. А. Борисова. — М.: Физкультура и спорт, 1972. — 113 с.
6. Карпман В. Л. Тестирование в спортивной медицине/ В. Л. Карпман, З. Б. Белоцерковский, И. А. Гудков. — М.: Физкультура и спорт, 1988. — 206 с.
7. Лигай В. В. Таэквон-до — путь к совершенству/ В. В. Лигай. — Ташкент, 1994. — 156 с.
8. Мутьев А. В. Спортивное таэквон-до/ А. В Мутьев. — Симферополь, 2001. — 71 с.
9. Пирогова Е. А. Влияние физических упражнений на работоспособность и здоровье человека/ Е. А. Пирогова, Л. Я. Иващенко, Н. П. Страшко. — К.: Здоровье, 1986. — 152 с.
10. Платонов В. Н. Адаптация в спорте/ В. Н. Платонов. — К.: Здоров 'я, 1988. — 216 с.
11. Про соціально-економічне становище України за січень — квітень 2009 року. — К.: Держкомстат України, 2009. — 104 с.
12. Ритм сердца у спортсменов / В. В. Аксенов, В. Н. Артамонов, Р. М. Баевский и др.- под ред. Р. М. Баевского и Р. Е. Мотылянской. -М.: Физкультура и спорт, 1986. — 143 с.
13. Савчук С. А. Корекція фізичного стану студентів технічних спеціальностей в процесі фізичного виховання: автореф. дис. … канд. наук з фіз. виховання та спорту/ С. А. Савчук. — Рівне, 2002. — 18 с.
14. Сергієнко Л. П. Тестування рухових здібностей школярів/Л.П. Сергієнко. — К.: Олімпійська література, 2001. — 439 с.
15. Сердце и спорт: очерки о спортив. кардиологии / под общ. ред. В. Л. Карпмана и Г. М. Куколевского. — М.: Медицина, 1968. -519 с.
16. Тверских В. В. Здоровьесберегающая технология физического воспитания студентов на основе использования средств тхэквондо // Теория и практика физической культуры. — 2007. — № 1. — с. 28 — 29
17. Темкин И. Б. Физические упражнения и сердечно -сосудистая система/ Темкин И. Б. — 2-е изд. — М.: Высшая школа, 1974. — 192 с.
18. Турусбеков Б. Т., Абакаров А. М. Сердечно -сосудистая система и работоспособность спортсменов. — Фрунзе: Кыргызтан, 1982. -87 с.
19. Чой Хон Хи. Энциклопедия таэквон-до (ИТФ)/ Чой Хон Хи. -
М.: АО «ТКД», 1993. — 762 с.
Надійшла до редакції 02. 07. 2009р.
Саламаха Олександр Євгенович marinad2006@ukr. net

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой