Оптимізація способів формування клінічного мислення студентів-стоматологів шляхом розуміння прикладного значення дисципліни «Гістологія, цитологія, ембріологія»

Тип работы:
Реферат
Предмет:
Медицина


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

УДК 378. 147=111
ОПТИМ1ЗАЦ1Я СПОСОБ1 В ФОРМУВАННЯ КЛ1Н1ЧНОГО МИСЛЕННЯ СТУДЕНТ1В-СТОМАТОЛОГ1 В ШЛЯХОМ РОЗУМ1ННЯ ПРИКЛАДНОГО ЗНАЧЕНИЯ ДИСЦИПЛ1НИ
«ПСТОЛОПЯ, ЦИТОЛОГ1Я, ЕМБРЮЛОГ1Я»
Наявнiсть клiнiчного мислення е невщ'-емною складовою свiдомостi студента-медика. Особливо гостро це питання, як i питання якост осв™, сто! ть вiдносно студенив-шоземщв англомовно! форми навчання. Враховуючи той факт, що поряд iз знаннями пстолопчно! термшологп фiгуруе питання саме лшгвютичних аспектiв медично'-! термшологп, яка е бар'-ером на шляху отримання яюсних знань. Запропонований авторами креативний тдхщ до проведення практичних занять з предмету пстолопя, цитологiя, ембрюлопя зi студентами англомовно! форми навчання забезпечуе формування ключного мислення i потребуе висловлення власно! думки в ют студентiв пiд час занять та ствпращ iз викладачем.
Ключовi слова: освiта, мислення, аналiз, синтез.
Пстолопя, цитолопя та ембрюлопя е теоретичною основою практично! медицини, завдяки якш студент-медик шзнае загальш законом! рносп структурно! оргашзацп здорового оргашзму перед вивченням ктшчних дисциплш. Без глибокого знання будови кттин, тканин, оргашв, неможливо розкриття законом1рностей порушення! х функцш, пошук мехашзм! в !х вщновлення, попередження хвороб та! х лшування на ктшчних кафедрах.
Устшна професшна шдготовка майбутнього лшаря значним чином потребуе адекватних та ефективних метод1 В, особливо коли це стосуеться студенпв з англомовною формою навчання [2, 3, 4].
Резервом для полшшення якосн шдготовки л1кар1 В е оргашзащя навчального процесу на основ! засад Болонського процесу, ор! ентовано! на кшцевий результат — п! дготовку фах! вц!в, що вщповщають вимогам медично! науки й охорони здоров'-я [1, 5].
Метою роботи було ур! зномаштнити шляхи теоретично! шдготовки студенпв англомовно! форми навчання при вивченш дисципл! ни г! столог!я, цитолопя, ембрюлопя, з метою оптишзацп способ! в формування кл! н!чного мислення майбутн! х фах! вщв.
Анал! з недол! к!в сучасно! медично! осв1ти! ноземних студенпв англомовно! форми навчання змушуе викладач1 В шукати шляхи полшшення осв1ти та оптим! зацп отримання знань студентами! з використанням креативного шдходу до проведення практичних занять. Застосування дано! методики сприяе засвоенню матер1алу! з застосуванням анал1тичних операцш на еташ засвоення матер1алу, шляхом моделювання в1ртуально! ктшчно! ситуацп, що дае можливють демонстрацп практичного значення матер1алу, що вивчаеться на занятп.
Порядок реатзацп запропоновано! методики за умов 2 годинного практичного заняття, забезпечуеться обов'-язковою наявшстю вступно! бесщи (5−10 хвилин). Викладач знайомить студенпв! з темою заняття з метою його проведення та завданнями, як забезпечать досягнення мети. Ч1тко окреслюеться проблема, яка буде складати змют методики, що реал1зуеться. Особливий акцент вважаемо за потр1бне робити на аспектах прикладного значення теми, що вивчаеться. Яскравим прикладом на цьому еташ, може бути анал1з помилок в зв'-язку з вщсутшстю розумшня та недооцшки рол! лабораторних показниюв, а саме кшьюсного та яюсного сшввщношення формених елеменпв кров! при р1зних патолопчних станах оргашзму.
На першому еташ запропоновано! нами методики — еташ критики кожному студенту протягом 15−20 хвилин потр1бно зафшсувати практичне значення тематики, що вивчаеться. Прикладом цього можуть бути основш змши кшькосп { сшввщношення кттин в гемограм! { лейкоцитарнш формул! при анем! ях, травмах, запальних процесах р! зно! ет! олог!!, алерг! чних реакц! ях. Особливу увагу звернути на вшов! особливост! гемограми у людини вщ народження до похилого вшу. По закшченню часу кожному! з студент! в-учасник!в пропонуеться привести результати свое! анаттично! роботи, бажано б! з коротким коментар! ем.
Пюля вщповда кожного iз студентiв викладач закшчуе етап критики узагальнюючим коментарieм стосовно ктшчного значения теми, i створюе iз числа студентiв аналiтичнi групи, кожна iз яких отримуе аналiз кровi вiртуального пацieнта та протягом 15−20 хвилин його вивчае i обговорюе.
На другому етапi протягом 15−20 хвилин кожна група виступае iз результатами обговорення, наводить показники, яю не вiдповiдають нормi, з урахуванням вiку пацiента. Робить припущення стосовно можливих порушень в органiзмi вiртуального пацiента, або! х вщсутность Наприклад, наявнiсть рiвного спiввiдношения лiмфоцитiв i гранулоцитiв в лейкоцитарнiй формулi дитини вiком 4 рокiв.
Для оформлення розроблено! моделi вiртуально! програми та усвiдомления практичного значення у кожнш iз груп мають бути шдготоваш проекти iдеальних моделей, при цьому кожна iз цих груп публiчно представляе та захищае свою модель прикладного значення.
По ходу захисту запропонованого варiанту, проводиться обговорення запропонованих моделей та заслуховуються з цього приводу думки кожного iз члешв команд.
Закiнчуеться цей етап коментуванням викладача, який користуючись власним досвщом наводить данi про щеальне вирiшення завдання. Вiдмiтимо, що при приведенш аналiзу гемограм, викладач може задати деякий алгоритм або приблизну структуру моделi. Наприклад, навiщо на ктшчних кафедрах при моделюваннi взаемовщношень & lt-шкар-пащент" при штерпретацн загального анатзу кровi будуть необхiднi базовi знання з пстологи.
На третьому еташ — «реальних дш» (15−20 хвилин) е можливють конкретно! дн в ршенш обговорювано! проблеми. Даний етап мае велике значення саме на ктшчних кафедрах, оскшьки на нашу думку вш передбачае прийом тематичних пацiентiв. Пiсля встановлення вiртуального дiагнозу вiдбуваеться детальне обговорення гематологiчних показниюв та iнтерпретацiя кожного вiдносно вшово! та статево! норми. Закiичуеться цей етап коментуванням викладача, яке мае включати конкретш рекомендаци та детальний анатз гемограми стосовно кожно! кттинно! фракцп.
На четвертому етапi — рефлексивному (15−20 хвилин), в «рефлексивному колЬ& gt- учасникам даеться можливiсть: зафшсувати кожний етап вiртуального дiагностичного процесу та критично оцiнити його- визначити причини припущено! помилки- дати самоощнку результативносп взаемодi! «студент-викладач» з метою свого подальшого професiйного розвитку.
Викладач завершуе аналiз, а також тдводить пiдсумки реалiзацi! запропоновано! методики. При цьому важливим на нашу думку е детальна характеристика кожного етапу навчання iз особливим акцентом на помилки, як допущеш студентами.
Пщводячи пiдсумки застосовано! креативно! методики можемо стверджувати, що розвиток ктшчного мислення та професшно! компетенцi! студентiв-iноземцiв може забезпечуватися, на наш погляд, трьома складовими.
Перша складова — теоретична, пов'-язана iз знанням фундаментальних дисциплш -особливостей гiстологiчно! та анатомiчно! будови тканин в нормi, аспектам фiзiологi!, сутi перебiгу патологiчних процешв що виникають в органiзмi. Теоретичш знання дадуть можливiсть студентами на старших курсах скласти схему лшування iз урахуванням принципiв iидивiдуалiзованостi, поеднаносп, диференцiйованостi.
Друга складова — практична, усвщомлення яко! повинно формуватися вже у студенев першокурсникiв. Третя складова — анаттична — розвивае вмшня аналiзувати, синтезувати та спiвставляти отримаш результати основних клiнiчних методiв iз результатами додаткових методiв обстеження, що сприяе формуванню особистостi всебiчно-розвиненого фахiвця, який володiе арсеналом гемоцитологiчних знань, бiохiмiчного аналiзу кровi, вмiниям трактувати результати мшробюлопчного та цитологiчного результапв дослiджения.
Застосування креативного пiдходу до проведення практичних занять на кафедрi гiстологi!, цитологi! та ембрiологi! зi студентами, якi навчаються англiйською мовою, сприяе формуванню висококвалiфiкованих спецiалiстiв вже на перших курсах навчання в обранш професшнш нiшi, сприяючи розвитку теоретичних знань, залучаючи до навчання як види мовленнево! дiяльностi викладача так i прикладнi особистi напрацювання.
Перспективи подальших дослгджень. В подальшому плануетъся полшшення якостi стоматологiчноl освты шляхом впровадження в навчальний процес активных форм навчання на прикладi конкурЫв професшно! майстерностi.
1. Григальчик Е. К. Обучаем иначе. Стратегия активного обучения / Е. К. Григальчик, Д. И. Губаревич, И. И. Губаревич [и др.] // - Мн.: «БИП-С», -2003. — 182 с.
2. Зимняя И. А. Психологические аспекты обучения говорения на иностранном языке / И. А. Зимняя. — М.: Просвещение, — 1995. — 234 с.
3. Князевич-Чорна Т. В. Особливост викладання теоретичних дисциплш студентам факультету тдготовки шоземних громадян у вищих медичних навчальних закладах / Т. В. Князевич-Чорна, М. I. Грищук, О. Г. Попадинець [та т.] // Медична освт. — 2011. — № 4. — С. 17−19
4. Нколаева С. Ю. Ступенева система осв1ти в Укра!'-т та система навчання шоземних мов / С. Ю. Кколаева, О. П. Тетращук, I. Д. Бражник. — К.: Ленв1т, -1996. — С. 122−136.
5. Степко М. Р. Укра! нська осв1та в Болонському процеЫ: досвщ, перспективи / М. Р. Степко // Директор школи, лщею, пмнази. — 2006. — № 6 — С. 107−111.
ОПТИМИЗАЦИЯ СПОСОБОВ ФОРМИРОВАНИЯ КЛИНИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ-СТОМАТОЛОГОВ ПУТЕМ ПОНИМАНИЯ ПРИКЛАДНОГО ЗНАЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ «ГИСТОЛОГИЯ, ЦИТОЛОГИЯ, ЭМБРИОЛОГИЯ» Ерошенко Г. А., Гасюк Н. В.
Наличие клинического мышления является неотъемлемой составляющей сознания студента-медика. Особенно остро этот вопрос, как и вопрос качества образования, стоит относительно студентов-иностранцев англоязычной формы обучения. Учитывая тот факт, что наряду с знаниями гистологической терминологии фигурирует вопрос именно лингвистических аспектов медицинской терминологии, которая является барьером на пути получения качественных знаний. Предложенный авторами креативный подход к проведению практических занятий по предмету гистология, цитология, эмбриология со студентами англоязычной формы обучения обеспечивает формирование клинического мышления и требует выражения собственного мнения в кругу студентов во время занятий и сотрудничества с преподавателем.
Ключевые слова: образование, мышление, анализ,
синтез.
Стаття надшшла 29. 09. 2014 р.
OPTIMIZATION METHODS OF FORMING OF CLINICAL REASONING STUDENTS DENTISTS BY UNDERSTANDING APPLIED DISCIPLINE «HISTOLOGY, CYTOLOGY, EMBRYOLOGY» Yeroshenko G. A., Gasyuk N. V.
The presence of clinical thinking is an integral part of the consciousness of the student-medic. Especially sharply this question and the issue of quality of education, stands against foreign students in English learning. Given the fact that along with knowledge histological terminology appears a question of the linguistic aspects of medical terminology, which is a barrier on the way of obtaining high-quality knowledge. Authors '- creative approach to conducting practical lessons on the subject of histology, Cytology, embryology with students of English form of teaching leads to the formation of clinical thinking and requires expressing their views in a circle of students during classes and cooperation with the teacher.
Key words: education, thinking, analysis,
synthesis.
УДК 316.4. 063. 3+378. 147+37. 011. 32
СКЛАДОВ1 ОБ'-еКТИВНОГО АНАЛ1ЗУ РЕЗУЛЬТАТ1 В ВИВЧЕННЯ АНАТОМП
ЛЮДИНИ
За сучасних умов фокус оцшювання в медичнш освт змщуеться з просто! nepeBipra медичних наукових факпв до комплексно! оцшки знань, вмшь i навичок. Система навчання й оцшки знань е диференцшованою, кумулятивною, тдвищуе цттсть шдивщуально! роботи, нацшена на тдвищення якост тдготовки фахiвцiв шляхом створення умов для оргашзацп i мотивацп систематично! роботи студенев. Рейтинг е основою об'-ективного аналiзу результата навчального процесу, що дозволяе розробляти шляхи подальшо! оптимiзацi! навчання.
IGii040Bi слова: анатсмя людини, оцшка знань.
Медицина — одна з галузей людсько! д1яльносп, де питання якосп i !! оцшка мають особливе значення [1]. У свгт розширення i поглиблення Болонського процесу в медичних вищих навчальних закладах Укра! ни бшьше уваги придшяеться якосп осв1ти як ключовому чиннику до усшху цих перетворень. Контроль якосп спонукае зосереджуватися на самих основах осв1тньо! д1яльност1. Оцшювання — це один? з завершальних етап1 В навчально! роботи студента та визначення !! усп1шност1. Оц1нка не т1льки засвщчуе р1вень засвоених знань, а одночасно слугуе м1рою заохочення чи покарання [3]. Особлива увага надаеться шдвищенню над1йност1 i вал1дност1 оц1нок навчальних досягнень [1].
Основна частина. 1з впровадженням кредитно-модульно! системи для забезпечення багатоступенево! поточно! оц1нки знань студеннв на кожному занятт1 використовуеться
222

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой