Компонентний склад ефірної олії підземної та надземної частин живокосту лікарського

Тип работы:
Реферат
Предмет:
Медицина


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

Л Фармація
т
УДК: 581. 135. 51:582. 948. 2
Т.М. Гонтова
Компонентний склад ефірної олії підземної та надземної частин живокосту лікарського
Національний фармацевтичний університет, м. Харків
Ключові слова: ефірна олія, підземна частини, надземна частина, живокіст лікарський.
Ключевые слова: эфирное масло, подземная часть, надземная часть, окопник лекарственный.
Key words: essence, underground parts, aboveground parts, comfrey.
Вперше вивчено якісний склад і кількісний вміст компонентів ефірної олії підземних і надземних органів живокосту лікарського. Основним компонентом ефірних олій досліджених видів сировини був сквален.
Впервые изучены качественный состав и количественное содержание компонентов эфирного масла подземных и надземных органов окопника лекарственного. Основным компонентом эфирных масел исследованных видов сырья был сквален.
Qualitative composition and quantitative content of essence components were first determined in underground and aboveground organs of Symphytum officinale L.(comfrey). Basal component of essences of the types raw material examined was determined squalene.
Живокіст лікарський (Symphytum officinale L.) є найпоширенішим в Україні видом роду живокіст (Symphytum L.) родини шорстколисті (Boraginaceae) [6,8]. Ця рослина широко застосовується в народній та офіцінальній медицині як репаративний та протизапальний засіб, завдяки своїм властивостям зрощувати кістки та загоювати рани. На ринку України є препарати, до складу яких входить живокіст лікарський, зокрема «Мазь окопника Др. Тайсс», гель «Живітан», мазь «Живокост», «Ревма-Гель» тощо [5]. За даними медичної літератури [1] та нашими дослідженнями [2,4,9], в сировині цієї рослини містяться такі групи біологічно активних сполук, як амінокислоти, вуглеводи, вітаміни, елементи тощо. Надземна частина живокосту лікарського, стебла й листя, вкриті залозками [3], в яких накопичуються леткі речовини. При розтиранні сировина має приємний запах огірка, як і інша рослина цієї родини — огірочник лікарський (Borago officinalis L.). Відомостей щодо складу та вмісту ефірної олії в органах живокосту лікарського не знайдено.
Мета роботи
Вивчити якісний склад і кількісний вміст компонентів ефірної олії підземних і надземних органів живокосту лікарського.
Матеріали і методи дослідження
Підземні органи (кореневища з коренями) заготовляли в кінці вегетаційного періоду (вересень 2009 р.), траву (суміш стебел, листків, квіток і плодів) — у фазу масового цвітіння (червень 2009 р.) в Харківській області.
Ефірну олію з повітряно-сухої сировини отримували методом перегонки з водяною парою з використанням віали «Agilent» на 20 мл. У якості стандарту використовували тридекан. Вивчення компонентного складу ефірної олії живокосту лікарського проводили спектрофотометричним методом на хроматографі Agilent Technology 6890N з мас-спектрометричним детектором 5973N. Компоненти ефірної олії ідентифікували за
результатами порівняння отриманих в процесі хрома-тографування мас-спектрів хімічних речовин, що були компонентами досліджуваної суміші з даними бібліотеки мас-спектрів N18X02. Індекси затримки компонентів розраховували за результатами контрольних аналізів ефірних олій з додаванням суміші нормальних алканів (С10-С18) [7].
Результати та їх обговорення
Результати визначення якісного складу та кількісного вмісту компонентів ефірної олії підземної та надземної частин живокосту лікарського наведено в табл. 1. У результаті експерименту встановлено, що до складу ефірної олії надземної частини живокісту лікарського входили не менше 63 компонентів, а ефірної олії підземних органів — не менше 93. В ефірній олії підземних і надземних органів ідентифіковано по 41 компоненту (відповідно), що були представлені вуглеводами, спиртами, альдегідами та кетонами. 26 компонентів були однакові для ефірної олії надземної та підземної частин живокосту лікарського (табл. 1). Основними компонентами ефірної олії надземної частини рослини були сква-лен (328,5 мк/кг), фітол (255,5 мг/кг), фенілацетальдегід (212,1 мг/кг) та гексагідрофарнезилацетон (113,7 мг/кг). Майже однаковим був вміст трикозану, пентакозану та фарнезилацетону (табл. 1). В ефірній олії підземної частини живокосту лікарського в більшій кількості накопичувався сквален (24,1 мг/кг), також визначено майже однаковий вміст гексадекану (2,9 мг/кг), пентадекану (2,3 мг/кг) та гептадекану (2,1 мг/кг).
Висновки
Спектрофотометричним методом вперше вивчено якісний склад і кількісний вміст компонентів ефірної олії підземних і надземних органів живокосту лікарського.
Якісний склад ефірної олії надземних і підземних органів різнився.
В обох видах дослідженої сировини домінуючим компонентом ефірної олії був сквален.
16
© Т. М. Гонтова, 2011
Компонентний склад ефірної олії підземної та надземної частин живокосту лікарського
Таблиця 1
Основні компоненти ефірної олії надземних і підземних органів живокосту лікарського
Назва компоненту ефірної олії Вміст, мг/кг Назва компоненту ефірної олії Вміст, мг/кг
надземні органи підземні органи надземні органи підземні органи
фурфурол — 1,1 геранілацетон 14,6 0,5
транс-2-гексаналь 15,50 — 2,6,10-три-метилтридекан 15,1 1,0
гексанол — 1,0 Р-іонон (ізомер) 31,2 —
нонан — 0,3 пентадекан 37,5 2,3
1-октен-3-ол — 0,3 мегастигматріє-нон-2 49,1 —
декан 37,70 0,4 гексадекан 53,4 2,9
фенілацетальдегід 212,1 — тетрадеканаль 29,0 —
2,3-октандіон — 0,6 мегастигматріє-нон-4 33,9 —
2-октен-1-ол — 1,0 2,6,10- тетраметилпентадекан 15,5 0,9
3,5-октадієн-2-он — 1,2 гептадекан 49,0 2,1
ундекан 13,60 1,1 2,6,10,14- тетраметилпента-декан 39,1 1,8
ліналоол 23,50 0,4 октадекан 47,3 1,6
нонаналь 13,50 0,3 гексадеканаль 18,2 —
а-терпінеол 16,40 — гексагідрофарнезилацетон 113,7 0,3
додекан 24,60 1,5 нонадекан 32,5 1,1
деканаль 12,10 0,5 фарнезилацетон 85,0 —
2,6-диметил-ундекан — 0,3 ейкозан 30,7 0,8
гераніол — 0,3 хенейкозан 42,0 0,8
5-пентил-2(3Н)-фуранон-2 — 0,8 фітол 255,5 —
цис-2,4-декадієналь — 0,5 докозан 43,2 0,8
транс-2,4-декадієналь — 2,2 трикозан 91,9 0,6
5,7-додекадієн — 0,4 тетракозан 23,7 0,7
2,5-епоксі-6,8-мегастигмадієн 7,90 — пентакозан 89,5 0,7
5-метил-2(5Н)-фуранон-2 — 1,0 гексакозан 14,7 0,6
2,6,11-триме-тилундекан 10,20 — гептакозан 47,1 0,7
2,6,10-три-метилундекан 25,40 — сквален 328,5 24,1
тетрадекан 42,60 2,0 нонакозан 27,2 0,7
додеканаль 14,10 —
Література
1. Вылку С. В. Исследование полисахаридов окопника лекарственного (Symphytum officinale L.) / С. В. Вылку // Акт. проблемы создания новых лекарственных препаратов нового происхождения. Фитофарм. 2003: Матер. Международного съезда. — СПб., 2003. — С. 27−29.
2. Гонтова Т. М. Амінокислотний склад трави та коренів живокісту лікарського та живокісту кавказького / Т. М. Гонтова // Фармацевтичний журнал. — 2009. — № 1. — C. 117−120.
3. Гонтова Т. М. Деякі закономірності анатомічної будови сировини представників родини Boraginaceae / Т. М. Гонтова, О. П. Хворост // Всеукраїнський конгрес «Сьогодення та майбутнє фармації»: тез. доп., Харків, 16−19 квітн. 2008 р. — Харків, 2008. — С. 119.
4. Гонтова Т. М. Елементний склад сировини та субстанцій з деяких представників родини шорстколисті / Т. М. Гонтова // Фармацевтичний часопис. — 2009. — № 1. — C. 17−19.
Відомості про автора:
Гонтова Т. М., к. фарм. н., доцент каф. ботаніки НФаУ Адреса для листування:
Гонтова Т. М. 61 005, м. Харків, пр. Московський, 97, кв. 214.
Тел.: (067) 914 32 88, (057) 67 91 74. Е-таі1: TatyanaViola@mail. ru
5. Окопник лекарственный. Symphytum officinale L. (Аналитический обзор) / Б. М. Зузук, РВ. Куцик, И. Р. Костюк, Г. Г. Мельничук // Провізор. — 2004. — № 17. — С. 30−34.
6. Определитель высших растений Украины / Д.Н. Добро-чаева, М. И. Котов, Ю. Н. Прокудин и др. — К.: Наук. думка, 1987. — 548 с.
7. Черногород Л. Б. Эфирные масла некоторых видов рода Achillea L., содержащие фрагранол / Л. Б. Черногород, Б. А. Виноградов // Растительные ресурсы. — 2006. — Т. 42. — Вып. 2. — С. 61−68.
8. Mosyakin S. L Vascular plants ofUkraine. Anomenclatural checklist / S.L. Mosyakin, M.M. Fedoronchuk. — K, 1999. — 345 p.
9. Scrining of new persrective species of the plant raw materials ad system approach in studing families and its basic / O.P. Khvorost, T.N. Gontovaya, V.V. Maly, Ya. A. Fedchenkova: Int. konf. «Medical plant», Petra, 3−6 november 2010. — Petra, 2010. — P. 112−113.
Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики (2011) випуск XXIV, № 2
17

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой