Продуктивность ячменя ярового при использовании препарата полимиксобактерин

Тип работы:
Реферат
Предмет:
Сельскохозяйственные науки


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

УДК 631. 8:579. 64:633. 16
продуктившсть ЯЧМЕНЮ ЯРОГО ЗА ВИКОРИСТАННЯ ПРЕПАРАТУ ПОЛ1М1КСОБАКТЕРИН
Ященко Л. А.
Нащональний унiверситет бiоресурсiв i природокористування Украши
У робот1 наведен1 результати впливу мжробного препарату пол1м1ксобактерину на продуктившсть ячменю ярого. Дослщження проведен1 на лучно-чорноземному карбонатному Грунт1, який мае тдвищену здатн1сть до закр1плення фосфору у важкодоступш форми. Встановлено, що шокулящя насшня препаратом сприяе тдвищенню як урожайност1, так 1 показник1 В якост1 зерна пивоварного ячменю. Найб1льш результативним за д1ею препарату в дослщ1 був вар1ант без внесення добрив, що вказуе на актив1защю д1яльност1 фосфат-моб1л1зуючих м1кроорган1зм1 В, як1 входять до складу препарату.
Ключовi слова: полшжсобактерин, шокулящя, ячмшь ярий, урожайн1сть, яшсть зерна.
Л
0
Си
1
к
I-I
О
а
Л
о
л & lt-
нн
О
Постановка проблеми. Украша е потужним учасником сигового зернового ринку, а зерновi запаси вггчизняних аграрпв е невiд, емною складо-вою св^овоТ продовольчо! безпеки. Серед зернових культур у агропромисловому виробниц^ ячменю вщводиться провiдне мiсце, у структурi посiвних площ вiн поступаеться лише пшенищ [4]. Однак, при проведенш порiвняльного аналiзу рiвня уро-жайност ячменю в Украш та шших свiтових ви-робникiв необхiдно констатувати, що в середньому урожайшсть його зерна у нашш кра1ш становить 2,5 т/га, тодi як у Францп досягае 6,09 т/га, Вели-кобританп — 5,67, Нiмеччинi — 5,69 т/га [3]. Тому юнуе необхщшсть пошуку шляхiв пiдвищення про-дуктивностi ячменю ярого пивоварного призначен-ня у конкретних умовах його вирощування.
Анал1з останшх дослвджень 1 публшацш. Яч-мiнь вирiзняеться швидким засвоенням поживних речовин i вимогою до рiвня живлення. Особливiсть вирощування пивоварних його сортв полягае у тд-вищенiй потребi до фосфорного i калiйного живлення при помiрних нормах азоту.
На думку Волкогона В. В. [3] реалiзацiя потен-щалу сучасних сортiв сiльськогосподарських культур можлива тшьки при забезпеченнi оптимального живлення рослин, що залежить як вщ наявност поживних речовин у Грунт, так i вiд ступеня! х-ньо! доступностi. Miкроорганiзми е вщповщальни-ми за перетворення низки складних сполук у про-стi, доступнi для живлення рослин, тому виникае необхщшсть у застосуванш прийомiв, спрямованих на збшьшення 1х чисельностi та активностi у ко-реневiй зонi рослин. Одним iз таких заходiв е за-стосування у технологiях вирощування культурних рослин мжробних препаратiв для передпоивно! шокуляцп насiння.
Зокрема, вивiльнення Грунтових резервiв фосфору може бути реалiзоване шляхом застосуван-ня агрономiчно цiнних штамiв мiкроорганiзмiв, якi здатш трансформувати важкорозчиннi органiчнi та мшеральш його сполуки у форми, що легко засво-юються рослинами. Токмакова Л. М. [5] зазначае, що дiя таких препаратв еквiвалента впливу 30−40 кг д.р. фосфорних добрив
Значну защкавлешсть виробники проявляють до наукових розробок щодо полшшення фосфатного рiвня живлення ячменю шляхом застосування мь кробного препарату полiмiксобактерину, який мае спрямовану фосфат-мобiлiзуючу дж у Грунть
Мета статта. Метою дано1 роботи було показати ефектившсть полiмiксобактерину при вирощуваннi пивоварного ячменю на карбонатному Грунт, який мае тдвищену здатшсть до закршлення фосфору у важкодоступш сполуки.
Виклад основного матер1алу. Дослщження проводили на лучно-чорноземному карбонатному Грунт в дослда кафедри агрохiмil та якост продукцп рослинництва iм. О.1. Душечкша НУБiП Укра1ни на територп Васильювського р-ну Ки1всько1 обл. Грунт дослщноТ дiлянки середньо забезпечений мi-неральним азотом. за вимогами зернових культур характеризуеться середньою забезпеченiстю фосфором та низькою — калiем.
Пiслядiя системи удобрення зерно-буряково1 сь возмiни та ефектившсть полiмiксобактерину вивча-лись при вирощуванш районованого сорту ячменю ярого Аннабель («Заатен Унiон», Нiмеччина).вбу ячменю проводили в третiй декадi квiтня з нормою висiву 160 кг/га. За день до поиву Б частина на-сiнневого матерiалу була оброблена робочою сумш-шю бактерiального препарату фосфор-моб^зуючо1 дп, що мютила 120 мг полiмiксобактерину та 16 г ЫаКМЦ, розчинених в 3,2 л води.
Пол1м1ксобактерин — сумш бактерiальних культур, створений на основi бактерiй РаешЪасШиБ ро1утуха КВ 1нститутом сшьськогосподарськоТ мь кробюлогп НААН Укра1ни (м. Чернтв), як мають здатнiсть вивiльняти фосфор у виглядi рухомих сполук за рахунок продукування оргашчних кислот, ферментiв та шших речовин, що сприяють розкладу важкорозчинних фосфатав, синтезують рют стиму-люючi речовини, е стiйкими до iнсектицидiв [4].
Дослiдження проводили у варiантах iз шокуля-цiею та без шокуляцп насiння: 1. Без добрив (контроль) — 2. Пiслядiя за насиченост сiвозмiни 239 кг/ га ЫРК- 3. Пiслядiя за насиченост сiвозмiни 12 т/га гною + 239 кг/га ЫРК.
Ячмшь маючи слабку кореневу систему досить повшьно засвоюе з Грунту важкорозчинш пожив-нi речовини, але серед ушх зернових культур вiн найштенсившше використовуе! х доступнi форми i найефективнiше за iншi культури дае вiддачу. Тому завданням при вирощуванш ячменю е забез-печення достатнього рiвня його живлення рухоми-ми сполуками, особливо фосфором, який мае пер-шочергове значення на початку росту рослин.
Результати дослщжень показують, що рослини ячменю, вирощеш з iнокульованого насiння, мають вищий вмiст елементiв живлення, i зокрема, фосфору. Подiбна тенденщя зберiгаеться протягом всього перiоду його вегетацп. Найбiльша рiзниця за вмютом ЫРК на час повно1 стиглост спостертаеть-ся на варiантi без добрив (рис. 1).
Тобто, актившсть мiкроорганiзмiв, що мiстяться у полiмiксобактеринi, iнтенсивнiше проявлялася на збiдненому на рухомi сполуки фосфору Грунтi.
Як вщомо, величина урожаю шльськогосподар-ських культур корелюе iз його бюметричними та
© Ященко Л. А., 2015
«Young Scientist» • № 7 (22) • Part 1 • july, 2015
31
бiохiмiчними параметрами i е об'-ективною величиною ефективност агротехнiчного заходу при його вирощуванш. Аналiз отриманих результатiв показав, що передпосiвна iнокуляцiя насiння поль мiксобактерином позитивно впливае на показники структури урожаю ячменю та урожайшсть його зерна (табл. 1).
З шокулящею
1. Без добрив (контроль) —
2. Шслядш за насиченостi авозмши 239 кг/га ЫРК-
3. Шслядш за насиченостi сiвозмiни 12 т/га гною + 239 кг/га ЫРК.
Рис. 1. Накопичення елемен^в живлення рослинами ячменю на час повно! стиглост
Найважливiшим показником, що характеризуе продуктившсть колоса, е число зерен у колош та 1х маса. Нашстотшша рiзниця кiлькостi зерен у колош вщзначена за шокуляцп насшня. У середньому на iнокульованих варiантах кiлькiсть зерен за тслядп насиченост сiвозмiни 239 кг/га ЫРК збшьшилася на 5,39%, за сум^но! тслядп насиченостi 12 т/га гною i 239 кг/га ЫРК на 6,93% порiвняно з вщповщ-ними варiантами без обробки.
Таблиця 1
Вплив пол1мшсобактерину на показники структури та урожайшсть ячменю ярого
Вар1ант Шльюсть зерен у колой, шт. Маса 1000 зерен, г Урожайшсть, т/га
Без шокуляцп
Без добрив (контроль) 25,9 31,5 2,46
Шсляд1я за насиче-ност1 ывозмши 239 кг/га ЫРК 27,8 36,3 3,76
П1сляд1я за насиче-ност1 с1возм1ни 12 т/га гною + 239 кг/га ЫРК 30,3 38,4 3,87
3 шокулящею
Без добрив (контроль) 27,8 32,1 3,09
Шсляд1я за насиче-ност1 с1возм1ни 239 кг/га ЫРК 29,3 36,7 4,19
Шсляд1я за насиче-ност1 с1возм1ни 12 т/га гною + 239 кг/га ЫРК 32,4 38,9 4,22
ютотною i вказуе на позитивну тенденцiю дж по-лiмiксобактерину на даний показник.
Дослщженнями реакцп ячменю ярого на засто-сування мiкробного препарату встановлено ютотний прирiст врожаю зерна у вшх варiантах дослiду. При цьому ефектившсть його дп рiзниться залежно вщ системи удобрення у швозмш. У середньому за роки найвищу врожайнiсть (4,22 т/га) отримано за сумюно! тслядп насиченостi сiвозмiни 12 т/га гною i 239 кг/га ЫРК iз передпосiвною обробкою насшня. За тслядп насиченост мiнеральних добрив застосування по-лiмiксобактерину спричинило отримання додатково 0,43 т/га врожаю, пiслядiя насиченост органо-мше-рально! системи удобрення — 0,35 т/га, що становило 11,3−9,0% вщносно варiантiв без обробки насшня.
Найвища ефективнiсть вiд застосування поль мiксобактерину встановлена на контролi iз приростом урожайностi 0,62 т/га порiвняно iз варiантом без бактеризацп насiння. Тобто за низького рiвня агрофону бактерп РаешЪасШиБ ро1утуха КВ про-являють iнтенсивнiшу дж щодо розкладання Грун-тових фосфатв, що сприяло пiдвищенню урожай-ност культури (рис. 2).
т/га
1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0
I Без добрив (контроль)
I Шсладя за насиченос^ швозмши 239 кг/га ЫРК
Пiслядiя за насиченос^ сiвозмiни 12 т/га гною + 239 кг/га ЫРК
2007
2008
2009
2010 2011
Рис. 2. Приргст урожаю зерна ячменю вщ застосування полiмiксобактерину за рiзних систем удобрення «возмши
таблиця 2 Показники якоста зерна ячменю ярого
1нокулящя насiння ячменю у варiантi без добрив зумовила збшьшення кiлькостi зерен у колосi на 7,34% порiвняно контролем без обробки.
Оскшьки, маса 1000 зерен визначаеться як сор-това ознака, варжвання II величини не значно залежала вщ умов вирощування. Зокрема, передпо-сiвна обробка насiння сприяла збшьшенню маси 1000 зерен на 0,4−0,6 г, однак, ця рiзниця була не-
Вар1ант дослщу — л О ей '-S к В Вм1ст крох-малю, % Здатшсть до пророс-тання, % ь, т о С у р К Натура зерна, г/л
Без шокуляцп
Без добрив (контроль) 11,3 59,2 94,6 80,3 607
Шсляд1я за насиче-ност1 ывозмши 239 кг/ га ЫРК 11,5 58,7 96,3 81,2 610
Шсляд1я за насиче-ност1 с1возм1ни 12 т/га гною + 239 кг/га ЫРК 11,7 58,4 96,5 83,4 618
3 шокулящею
Без добрив (контроль) 10,9 59,9 95,8 82,4 619
Шсляд1я за насиче-ност1 с1возм1ни 239 кг/ га ЫРК 11,4 59,5 97,4 84,5 630
П1сляд1я за насиче-ност1 с1возм1ни 12 т/га гною + 239 кг/га ЫРК 11,6 59,0 97,4 85,1 636
Л О Си
?5
О
с о о
Ин
О
а л о
о
S
а к
Посилене живлення рослин за тслядп наси-ченост сiвозмiни добривами та застосування по-
лiмiксобактерину зумовило полшшення основних яюсних показникiв зерна ячменю пивоварного при-значення (табл. 2).
За вмятом крохмалю в зерш суттево'-1 ефектив-ностi вщ бактеризацii не виявлено, оскiльки цей показник бшьшою мiрою залежить вщ сортових особливостей культури [1]. Вiдмiчена тенденцiя до зменшення вмiсту бшка в зернi на варiантах, насш-ня яких оброблено полiмiксобактерином.
Здатшсть до проростання також суттево не змь нювалась вiд застосування полiмiксобактерину: на iнокульованих варiантах вона порiвняно вища на 0,9−1,2%, що пояснюеться кращими умовами жив-лення та розвитку рослинного оргашзму. Протягом дослщжуваного перiоду iнокуляцiя насiнневого ма-терiалу забезпечила вищу крупнiсть отриманого зерна ячменю на 1,7−2,3% порiвняно з вщповщними варiантами без обробки.
Важливим показником, який обумовлений масою 1000 зерен та крупшстю насiння е натура зерна. Пщвищення ii сприяе бшьшому виходу пива. Бак-теризащя насiння за пiслядii насиченостi «возмши
спричинила пiдвищення натури зерна на 12−20 г/л, що вказуе на вщповщшсть зерна даних варiантiв вимогам пивоварно^ промисловостi. Аналiз якiсних показникiв зерна вказуе на те, що у варiантах збе-рiгаеться загальна позитивна тенденщя дiI мжро-бного препарату на бiохiмiчнi та фiзiологiчнi проце-си рослин за меншого рiвня удобрення у сiвозмiнi.
Висновки 1 пропозпцп. Використання бактерь ального препарату полiмiксобактерин за вирощу-вання ячменю ярого на лучно-чорноземному карбонатному Грунт протягом росту та розвитку рослин мало позитивний вплив на накопичення рослинами елементв живлення та пщвищення продуктивнос-т культури. Найбшьший ефект вщ передпосiвноI обробки насшня ячменю ярого отримано при його вирощуванш без застосування у швозмш добрив. Отже, враховуючи незначну вартють його норми на одиницю плошД порiвняно з фосфорними добрива-ми та дефiцит останнiх у системi живлення культур, даний мжробний препарат може бути одним iз шляхiв полiпшення фосфатного живлення рослин та пщвищення! х продуктивность
Список лггератури:
1. Копчик З. М. Пивоварний ячмшь на заход1 Украши: Монограф1я / З. М. Копчик — Льв1в: Сполом, 2007. — 151 с.
2. Мжробш препарати у землеробств1. Теор1я 1 практика / [Волкогон В. В., Надкернична О. В., Ковалевська Т. М. та ш. ]- за ред. В. В. Волкогона. — К.: Аграрна наука, 2006. — 312 с.
3. Носенко Ю. Третья мировая культура. Ячмень в Украине и мире / Ю. Носенко // Зерно. — 2009. — № 4. — С. 61−65.
4. Токмакова Л. М. Мжробюлопчш засоби полшшення фосфорного живлення рослин та тдвищення продуктивност1 альськогосподарських культур / Л. М. Токмакова // Пос1бник украшського хл1бороба, 2008. — С. 120−122. [Елек-тронний ресурс] - Ресурс доступу: http: //www. nbuv. gov. ua/porta1/Chem_Bio1/Pukh/2008/120. pdf
5. Токмакова Л. М. Микробные препараты на основе фосфатмобилизирующих микроорганизмов в земледелии / Л. М. Токмакова [Електронний ресурс] - Ресурс доступу: http: //agrosev. narod. ru/page149itemid2056number64. htm
Ященко Л. А.
Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины
продуктивность ЯЧМЕНЯ ЯРОВОГО
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРЕПАРАТА ПОЛИМИКСОБАКТЕРИН
Аннотация
В работе представлены результаты влияния микробного препарата полимиксобактерин на продуктивность ячменя ярового. Исследования были проведены на лугово-чернозёмной карбонатной почве, которая отличается повышенной способностью удерживать фосфор в нерастворимых соединениях. Установлено, что инокуляция семян препаратом содействует повышению как урожайности, так и показателей качества зерна пивоваренного ячменя. Наиболее результативным по действию препарата в опыте являлся вариант без удобрений, что связано с активизацией деятельности фосфат-мобилизующих микроорганизмов, которые входят в его состав. Ключевые слова: полимиксобактерин, инокуляция, ячмень яровой, урожайность, качество зерна.
О
Он Yashchenko L.A.
National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine
? 5 THE PRODUCTIVITY OF SPRING BARLEY ~, AFTER POLYMYXOBACTERIN APPLICATION
r ^
О Summary
^ The result of impact of microbial preparation Polymyxobacterin on productivity of spring barley is shown. The
research has been conducted on the meadow chernozemic calcareous soil that has high ability to retain phosphorus into insoluble compounds. It was found that inoculation of grain increased both the yield and quality parameters of
Л
о л
malting barley. The most effective of the inoculation action was a variant without fertilizers, which is associated with
О
increased activity of phosphate mobilizing micro-organisms that are part of Polymyxobacterin. Keywords: Polymyxobacterin, inoculation, spring barley, yield and grain quality.

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой