Контроль как форма государственного регулирования рынка финансовых услуг в Украине

Тип работы:
Реферат
Предмет:
Юридические науки


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

УДК 346. 543:332. 834 Г. М. Шовкопляс,
канд. юрид. наук Нацюнальний утверситет «Юридична академ1я Украгни? мет Ярослава Мудрого», м. Харюв
КОНТРОЛЬ ЯК ФОРМА ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ Ф1НАНСОВИХ ПОСЛУГ В УКРА1Н1
У статп проаналiзовано основш особливостi контролю як форми державного регулювання на ринку фшансових послуг. Визначено систему державних оргашв, якi здiйснюють цей контроль, i з'-ясовано, в яких формах i за допомогою яких засобiв вiн здiйснюeться.
Ключовг слова: ринок фшансових послуг, перевiрка, ревiзiя, аудит, фшансовий монiторинг.
Проблема контролю як форми державного регулювання ринку фшансових послуг належить до групи найважливших, виршення яко'-1 в сучасних умовах юнування економiчноi кризи е необхщним i актуальним. Дослiдження форм i засобiв цього рiзновиду державного контролю, на нашу думку, виршить низку питань, що виникають при застосування норм законодавства вщповщними органами державно'-1 влади.
Мета статтi — дослщити, що е контролем на ринку фшансових послуг, визначити систему державних оргашв, яю його здшснюють, i з'-ясувати, в яких формах i за допомогою яких засобiв вш провадиться. Вивченням державного контролю займалися В. Б. Авер'-янов, В. М. Гаращук, В. М. Горшеньов, Ю. А. Тихомиров. Питання присвяченi контролю у сферi господарювання знайшли свое вщображення у наукових працях таких вчених, як О. М. Вшник, Д. В. Задихайло, I. М. Кравець, I. С. Орехова, В. В. Поединок, В. В. Тимошин, В. С. Щербина. Що стосуеться саме контролю на ринку фшансових послуг, то деяю аспекти цього питання дослщжували К. В. Масляева, В. I. Полюхович, але й дос воно залишаеться предметом наукових пошуюв i потребуе свого виршення.
На даний момент у правовш наущ юнуе декшька поглядiв щодо визначення контролю й виокремлення тих чи шших його форм, але бракуе ч^кого розмежування мiж його засобами, формами й методами. А вщ правильного вибору чи шшо'-1 категорп, того чи шшого засобу залежить i дiевiсть оргашв державно'-1 влади, що здiйснюють контроль на ринку фшансових послуг.
На жаль, чинне законодавство не наводить визначення поняття «контролю на ринку фшансових послуг» та й серед науковщв немае едносп думок iз цього питання. Як загальну категорп можна враховувати закршлену в ч. 1 ст. 1 Закону Украши «Про основш засади державного нагляду (контролю) у сферi господарсько'-1 дiяльностi» вщ 5 квiтня 2007 р., № 877-У [3- 2007. — № 29. — Ст. 389] дефшщю державного нагляду (контролю): це дiяльнiсть уповноважених законом центральних оргашв виконавчо'-1 влади, 1'-х територiальних оргашв, державних колепальних органiв, органiв виконавчо'-1'- влади АРК, оргашв мюцевого самоврядування в межах повноважень, передбачених законом, щодо виявлення й запобiгання порушенням вимог законодавства суб'-ектами господарювання й забезпечення штереав суспiльства, зокрема, належно'-1 якостi продукцп, робiт i послуг, прийнятного рiвня небезпеки для населення, навколишнього природного середовища. Але у ч. 2 ст. 2 цього ж Закону зазначаеться, що його дiя не поширюеться на вщносини, що виникають у процес контролю за дiяльнiстю суб'-ектiв господарювання на ринку фшансових послуг. Ми бачимо, що законодавиць навт ототожнюе термши «контроль» i «нагляд». Доречно вщм^ити трактування, яке надае Податковий кодекс Украши вщ 2 грудня 2010 р., № 2755-У1 [3- 2011. — № 13. — Ст. 112] податковому контролю, вщповщно
до п. 61.1. якого — це система заходiв, що вживаються контролюючими органами з метою контролю правильности нарахування, повноти i своeчасностi сплати податюв i зборiв, а також дотримання законодавства з питань регулювання об^у готiвки, проведення розрахункових i касових операцiй, патентування, лiцензування та шшого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючi органи. Спшьш риси названих дефiнiцiй поняття «контроль» частково можуть використовуватись i при трактуваннi господарського контролю на ринку фшансових послуг.
Перейдемо до наукового й законодавчого визначення зм1сту контролю. Як уже пщкреслювалося, серед науковщв бракуе одностайностi поглядiв на термш «контроль». Так, В. Б. Авер'-янов, спираючись на адмiнiстративно-правову доктрину, тлумачить його як функцт, яку держава здшснюе з метою перевiрки дотримання й виконання поставлених завдань, прийнятих ршень та! х правомiрностi. Змiст державного контролю включае спостереження, аналiз i перевiрку дiяльностi вщповщних органiв та! х посадових оаб щодо виконання поставлених перед ними завдань, дотримання установлених державою правил, норм i стандартiв [2, с. 431].
В. М. Гаращук, вивчаючи контроль як особливу функщю державного управлiння й засiб забезпечення законност в державному управлiннi, зазначае, що правова категорiя «контроль» о^м перевiрки або нагляду з метою перевiрки мае ще один змют, який iнодi не береться до уваги, — протид^ чомусь небажаному. На його думку, правильшше цей термш штерпретувати як перевiрку i спостереження з метою перевiрки для протиди чомусь небажаному, виявлення, попередження i припинення протиправно'-1 поведiнки з боку кого-небудь. Важливо також звернути увагу й на таку функщю контролю, як надання допомоги пщконтрольнш структурi в наведенш порядку на об'-екп [4, с. 36, 37].
I. С. Орехова розглядае контроль у широкому й вузькому значенш як одну iз функцт державного управлшня (широке розумiння) i як правову форму дiяльностi оргашв виконавчо'-1 влади, !х посадових оаб (вузьке розумiння) [9, с. 9]. О. М. Вшник трактуе цей термш як сукуптсть орган1зац1йно-техн1чних I правових заход1 В, спрямованих на з'-ясування компетентними органами ступеня вщповщносп фактичних напрямюв i результатiв дiяльностi суб'-екпв господарського життя встановленим державою правилам, нормам i нормативам, а також виявлення порушень у дiяльностi цих суб'-ектiв i вжиття заходiв щодо! х усунення, в тому числi i шляхом застосування господарсько-правових санкщй [5, с. 21]. Д. В. Задихайло пщкреслюе, що контроль у сферi господарювання — це сукупшсть органiзацiйно-технiчних i правових заходiв, спрямованих на визначення компетентними органами ступеня вщповщносп фактичних напрямiв i результат дiяльностi суб'-ектiв господарювання встановленим державою правилам, нормам i нормативам, а також виявлення порушень у дiяльностi цих суб'-екпв i вжиття заходiв щодо! х усунення, в тому чист застосування господарсько-правових санкцiй [6, с. 94].
У той же час правознавщ мало звертали уваги на контроль у сферi господарювання саме на ринку фшансових послуг. Пщ державним контролем за фшансовими установами, вважае М. I. Саенко, слщ розум^и контрольну дiяльнiсть вщповщних оргашв за надавачами фшансових послуг, у той час як пщ контроль у сферi фшансових послуг пщпадають як надавач^ так i споживачi останнiх [12, с. 84].
З урахуванням поглядiв учених можемо констатувати, що представники адмшютративно-правово! науки штерпретують контроль як функцiю державного управлшня, представники господарського права — як застосування компетентними органами певних заходiв з метою забезпечення господарського правопорядку. При власному дослщженш контролю ми будемо використовувати погляди обох груп фахiвцiв, тому що контроль на ринку фшансових послуг, як форма державного регулювання, включае в себе елементи як адмшютративного, так i господарського права, бо юнуе у формi перевiрок i ревiзiй i при цьому мае свш вузькоспецiалiзований предмет вiдносини, якi складаються мiж суб'-ектами в цiй сферi вiдносин.
З нашого погляду, важливо в дослщжуваному поняттi вiдобразити його певний прикладний характер, а тому контроль на ринку фшансових послуг можна розглядати у вузькому значенш як господарсько-правовий зааб, який складаеться з певних елементiв i здiйснюeться вiдповiдною системою державних оргашв для досягнення намiченоi мети. Контроль за банкiвськими установами виконуе Нащональний банк Украши (далi — НБУ), за небанкiвськими фшансовими установами — Нацiональна комiсiя з щнних паперiв та фондового ринку (далi НКЦПФР) i Нацiональна комiсiя, що здiйснюе державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг (далi НКРФП).
Такий пiдхiд при визначенш контролю можна охарактеризувати як формально-логiчний, оскiльки вiн цiлком вщповщае нормативному закрiпленню функцiй i засобiв у нормативно-правових актах. Так, за положенням «Про Нацiональну комiсiю, що здшснюе державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг» вiд 23 листопада 2011 р., № 1070 [10- 2011. — № 94. — Ст. 3419] НКРФП (1) здшснюе нагляд за дiяльнiстю фшансових установ (пп. 4 п. 4) — (2) рееструе фiнансовi установи (пп. 8 п. 4) — (3) видае 1'-м дозволи й лщензп на провадження дiяльностi з надання фшансових послуг (пп. 12 п. 4) — (4) провадить у межах сво'-1'-х повноважень самостшно або разом з шшими уповноваженими органами вшзш й безвшзш перевiрки дiяльностi цих установ (пп. 36 п. 4) — (5) у межах сво'-1'-х повноважень виконуе функцп суб'-екта державного фшансового мошторингу (пп. 138 п. 4).
Вщповщно до положення «Про Нащональну комiсiю з цiнних паперiв та фондового ринку» ввд 23 листопада 2011 р., № 1063/2011 [10- 2011. — № 94. — Ст. 3415] НКЦПФР (1) визначае порядок ведення й веде реестр саморегульованих оргашзацш, яю об'-еднують професшних учасниюв ринку щнних паперiв (пп. 19 п. 4) — (2) установлюе особливосп оргашзацп i проведення внутрiшнього аудиту у професшних учаснимв фондового ринку (пп. 31 п. 4) — (3) установлюе порядок подання зв^носп особами, яю здшснюють управлiння активами недержавних пенсiйних фондiв, i вимоги до змюту тако'-1 звiтностi (пп. 97 п. 4) — (4) здшснюе мошторинг адмшютративних даних та шформацп учасниюв ринку цiнних паперiв (пп. 160 п. 4) — (5) визначае особливосп ведення бухгалтерського облшу операцiй iз цiнними паперами (пп. 161 п. 4) — (6) провадить плановi й позаплановi перевiрки ведення реестру забезпечення шотечних сертифiкатiв (пп. 28 п. 6) — (7) провадить самостшно або разом з шшими вщповщними органами перевiрки й ревiзii фшансово-господарсько'-1 дiяльностi професiйних учасникiв ринку щодо здшснення операцiй з розмiщення й обшу цiнних паперiв (пп. 51 п. 6).
Зпдно iз Законом «Про Нащональний банк Украши» вiд 20 травня 1999 р., № 679-XIV [3- 1999. -№ 29. — Ст. 238] банювський контроль, як складник банювського регулювання, реалiзуеться шляхом: (1) здiйснення банкiвського регулювання й нагляду на шдивщуальнш i консолiдованiй основi (п. 8 ст. 7) — (2) видачi й вщкликання лiцензiй, здiйснення контролю, в тому чи^ через проведення планових г позапланових перевгрок дiяльностi банкiв (п. 2 ч. 2 ст. 44) — (3) визначення форм зв^носп, яю е обов'-язковими до виконання вама суб'-ектами господарювання (ч. 1 ст. 67).
З огляду на викладене, можемо тдсумувати, що безпосередньою метою державного регулювання ринку фшансових послуг, на яку спрямоваш дп названих нами оргашв, е забезпечення й захист прав його учасниюв i нормальне функщонування ринку в щлому. Саме за допомогою контролю забезпечуеться наближення дiяльностi до мети регулювання.
У широкому значенш контроль можна вивчати як форму державного регулювання через його функщональну спрямовашсть, що дасть змогу розглянути його саме як форму державного регулювання ринку фшансових послуг. За допомогою аналiзу функцш оргашв державно'-1 влади, яю здшснюють контроль на цьому ринку, з'-ясуемо що ж становлять собою форми й засоби такого контролю, в яких i реалiзуються необхщш функцп.
Розглянемо форми контролю. Взагалi тд формою маеться на увазi вираження будь-якого змюту або чого-небудь шшого [13, с. 1427]. Форма, як фшософська категорiя, означае зовшшне вираження внутрiшнього змiсту. Таким чином, тд нею варто розум^и той чи iнший спосiб такого вираження. Законодавець оперуе поняттям «форми контролю», але не
зазначае, що вони охоплюють. На думку I. С. Орехово!, основними формами державного контролю у сферi господарсько! дiяльностi виступають правовi форми, що враховують юридичну значимiсть дiй, зовшшнш прояв яких характеризуе певна форма, що виявляеться у правових наслщках! х здiйснення. До них вона вщносить ревiзi! й перевiрки [9, с. 9], а Ю. П. Битяк i В. В. Зуй — ревiзiю, перевiрку й аудит [1, с. 258]. Г. М. Остапович пропонуе визначати правову форму державного контролю як передбачену нормами права й вщнесену законом до компетенцп суб'-екпв державного контролю цшсну сукупшсть пов'-язаних пщставою й поставленою метою заходiв, спрямованих на одержання, збирання, перевiрку, аналiз, оцiнку, оброблення i зберiгання вiдомостей для встановлення вщповщносп об'-екта контролю заданим параметрам, виявлення й усунення вщхилень вщ них, а також пiдстави й порядок (процедури) здшснення цих заходiв [8, с. 7]. Отже, формою контролю е споаб вираження й оргашзацп дiй контролюючих органiв на ринку фшансових послуг.
Посилаючись на погляди науковщв, проаналiзувавши норми чинного законодавства, що закршлюють повноваження оргашв державно! влади, наведемо власну думку щодо форм контролю на ринку фшансових послуг, до яких можна вщнести перевгрки, що здшснюються вщповщними державними регуляторами, ревгзИ, аудит г фтансовий монторинг. Згiдно з п. 1.5 1нструкцп з пiдготовки, проведення контрольних заходiв з питань фшансово-господарсько! дiяльностi та реалiзацi! !х матерiалiв у митнiй службi Укра! ни перевiрка — це обстеження й вивчення окремого напрямку фшансово-господарсько! дiяльностi об'-екта контролю. А за ст. 5 Закону «Про основш засади здшснення державного фшансового контролю в Укра! ш» вщ 26 сiчня 1993 р., № 2930-Х11 [3- 1993. — № 13. — Ст. 110 ] перевгрка державних закутвель полягае в документальному й фактичному аналiзi дотримання пщконтрольними установами законодавства про державш закупiвлi, яка проводиться органом державного фшансового контролю на вах стадiях закупiвель. Результати перевiрки останнiх викладаються в актi. Як вважае В. С. Шестак, перевiрка, як оцiночна дiяльнiсть, припускае встановлення вщповщносп (або невiдповiдностi) об'-екта контролю певним критерiям [15, с. 75]. Вщповщно до ст. 4 цього Закону ревгзгя е формою шспектування й полягае в документальнш i фактичнiй перевiрцi певного комплексу або окремих питань фшансово-господарсько! дiяльностi пщконтрольно! установи. Вона повинна забезпечувати виявлення наявних факпв порушення законодавства, встановлення винних у! х допущеннi посадових i матерiально вiдповiдальних осiб.
Аудит за ч. 1 ст. 363 Господарського кодексу Укра! ни — це перевiрка публiчно! бухгалтерсько! звiтностi, облшу, первинних документiв та шшо! шформацп щодо фшансово-господарсько! дiяльностi суб'-ектiв господарювання з метою з'-ясування достовiрностi! х звiтностi, облiку, його повноти й вщповщносп законодавству i встановленим нормативам. Фактично ж контроль е процесом дiяльностi органiв державно! влади на ринку фшансових послуг.
Окреме мюце займае спещальна форма контролю фтансовий монторинг. Пункт 5 ч. 1 ст. 1 Закону Укра! ни «Про запоб^ання та протид^ легалiзацi! (вщмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, або фшансуванню тероризму» вiд 28 листопада 2002 р., № 249-ГУ проголошуе: фiнансовий монiторинг — це сукупшсть заходiв, що здiйснюються суб'-ектами фшансового мошторингу у сферi запобiгання i протидi! легалiзацi! (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, або фшансуванню тероризму- вони включають проведення державного фшансового мошторингу та первинного фшансового мониторингу [3- 2003. — № 1. — Ст. 2].
Перейдемо далi до засобгв контролю. Необхщно вщм^ити, що контроль забезпечуеться насамперед шляхом застосування певних засобiв. Пщ засобами державного регулювання розум^ть конкретний варiант впливу на суб'-ект пщприемництва для досягнення ^е! чи iншо! мети [7, с. 19]. Як зазначае В. I. Полюхович, засоби державного регулювання фондового ринку е, по сут^ видами регулюючого впливу держави, кожен з яких спрямований на регулювання окремих складниюв господарсько! дiяльностi суб'-екта
господарювання [11, с. 62]. Стаття 12 ГКУ до засобiв державного регулювання господарсько'-'- дiяльностi вiдносить: державне замовлення, лщензування, патентування i квотування, сертифшащю i стандартизацiю, застосування нормативiв i лiмiтiв, регулювання цiн i тарифiв, надання iнвестицiйних, податкових та шших пiльг, дотацiй, компенсацiй, цiльових шновацш i субсидiй. Наведенi засоби е загальними для всiх сфер господарсько'-1 дiяльностi, але не всi з них можуть бути застосоваш на ринку фшансових послуг.
1з перелiчених не всi належать i до засобiв контролю на ринку фшансових послуг. Iнодi законодавець такi засоби прирiвнюе до форм i методiв контролю- як наслiдок — у деяких випадках можна зустрiти норми права, що ототожнюють цi поняття. 1з цього приводу треба проаналiзувати погляди науковцiв. Як зазначае М. I. Саенко, до контрольних засобiв можна вiднести реестрацiю й лщензування дiяльностi з надання фiнансових послуг, нагляд за дiяльнiстю фiнансових установ i застосування до них заходiв впливу уповноваженими державними органами [12, с. 40]. I. С. Орехова ототожнюе щ засоби з методами контролю. Вона переконуе, що статистичш спостереження, бухгалтерська зв^шсть i бухгалтерський облш, iнвентаризацiя, депутатський запит, зв^шсть, експертиза, аудит, лiцензування, реестрацiя, атестащя, сертифiкацiя, огляд, обстеження, витребування документ1 В, отримання пояснень, вивчення документацп тощо слiд вiднести до методiв державного контролю у сферi господарсько'-'- дiяльностi [9, с. 9], бiльшiсть iз яких фактично, як вбачаеться, е засобами регулювання ринку фшансових послуг.
Як видно з наведеного, юнуе декшька позицш учених щодо визначення понять «засоби» i «методи контролю». Це дае пiдстави для формування власно'-1 думки, згiдно з якою до засобiв, за допомогою яких здшснюеться контроль на ринку фшансових послуг, треба вщнести лiцензування й реестращю фiнансових установ й нагляд за ними, що вщповщатиме легальним шструментам в основних законах, яю впорядковують господарську дiяльнiсть на цьому ринку.
Найбшьш чiтко реалiзацiя функцш державного контролю на ринку фшансових послуг виявляеться в окремих засобах. Так, реестращя розглядаеться як загальний зааб державного регулювання i як спещальний засiб контролю. У першому випадку вона становить собою засвщчення факту створення само'-'- юридично'-1 особи, тобто первинний етап. У другому набувае особливого статусу суб'-екта господарювання фшансово'-1 установи i е засвщченням спецiально уповноваженими органами регулювання на ринку фшансових послуг факту створення й легалiзацii фшансово'-1 установи шляхом включення 11 до реестрiв фшансових установ з рiзним ступенем статусу таких реестрiв. НБУ веде реестр банювських установ, НКРФП рееструе небанювсью фiнансовi установи, НКЦПФР вносить запис щодо професшних учасникiв фондового ринку й шститу^в спiльного iнвестування.
Шсля державно'-'- реестрацп здiйснюеться лiцензування фшансово! установи вiдповiдними державними органами залежно вщ виду останньо'-'-, завдяки чому установа набувае право надавати лише визначеш в лщензп види фшансових послуг i вiдповiдно до спещальних для кожного 1'-х виду лщензшних умов.
Що стосуеться нагляду як окремого засобу контролю, то В. М. Гаращук, наприклад, при вивченш окремо'-'- сфери правозастосування наводить загальне його визначення як юридичного аналiзу стану справ щодо додержання законности й дисциплши в суспiльствi, що здшснюеться прокуратурою iз застосуванням наданих '-й законодавством вiдповiдних форм, але без безпосереднього втручання в оперативну та шшу дiяльнiсть юридично'-'- або посадово'-'- особи чи громадянина [4, с. 54]. На думку Ю. Б. Фогельсона, нагляд на фшансових ринках полягае в контролi не тшьки за тим, як фiнансовi оргашзацп, професiйнi учасники вiдповiдного сектора виконують установлеш правила, але i яких ризикiв зазначають вони, '-х клiенти, а також фiнансова система кра'-ни [18, с. 78].
Особливим на ринку фшансових послуг вщповщно до ч. 1 ст. 16−1 Закону Укра'-ни «Про фiнансовi послуги та державне регулювання ринку фшансових послуг» вщ 12 липня 2001 р., № 2664-Ш [3- 2002. — № 1. — Ст. 1] е нагляд на консолщованш основi за фшансовими групами з метою забезпечення стабшьносп фiнансовоi системи й обмеження
ризиюв, на яю наражаеться фiнансова установа внаслщок y4acTi у фiнансовiй rpyni, шляхом регулювання, монiторингy й контролю ризиюв останньо'-1'-. Отже, нагляд на ринку фшансових послуг е одним з характерних засобiв контролю, який здшснюеться спецiально уповноваженими на те державними органами 3i спостереження за станом законносп шляхом фшсацп його порушень i вжиття заходiв для притягнення порушниюв до вiдповiдальностi.
Як самостшш засоби державного регулювання, реестращя, лiцензyвання й нагляд реалiзyють не тiльки функцп, а одночасно виступають методами й формами контролю.
Таким чином, зважаючи на назваш поняття, вiдповiдно до перелiчених форм та засобiв контролю на ринку фшансових послуг контроль можна стввщнести як господарсько-правовий зааб державного регулювання з його такими елементами -формами, як-то: перевiрка (обстеження й вивчення окремих напрямюв фшансово-господарсько'-1'- дiяльностi, за результатами яких складаеться довщка або доповiдна записка) — ревiзiя (документальний контроль фшансово-господарсько'-1'- дiяльностi, за наслщками якого складаеться акт) — аудит, фшансовий монiторинг iз загальними i спецiальними засобами, а саме державна реестращя фшансових установ, надання лшензш та шших дозволiв, нагляд за дiяльнiстю фiнансових установ, а також застосування заходiв впливу уповноваженими державними органами, спрямованих на припинення правопорушення, лшвщащю його наслiдкiв i покарання винного за протиправну поведшку.
Пщбиваючи пiдсyмки наведеному, можемо сформулювати висновок, що за фyнкцiональним змiстом (у широкому розумгннг) контроль, як форма державного регулювання на ринку фгнансових послуг, — це дiяльнiсть суб'-екпв оргашзацшно-господарських повноважень НБУ, НКЦПФР, НКРФП, Антимонопольного комiтетy Украши, ix органiв територiальних та iнших, що реалiзyють сво'-1'- повноваження з метою забезпечення належного функщонування й виконання зобов'-язань кожного iз сyб'-ектiв ринку фшансових послуг у ч^ко визначених межах i вiдповiдно до норм чинного законодавства у формi ревiзiй, перевiрок, аудиту й фiнансового мошторингу за допомогою таких засобiв, як реестращя, лшензування й нагляд.
Список Mimepamypu: 1. Адмшютративне право: тдруч. / Ю. П. Битяк, В. М. Гаращук, В. В. Богуцький та ш — Х.: Право, 2010. 624 с. 2. Виконавча влада i адмшютративне право: моногр. / за заг. ред. В. Б. Авер'-янова. — К.: Вид. дiм «1н-Юре», 2002.
— 668 с. 3. Вщомосп Верховно'-1'- Ради Украши. 4. Гаращук В. М. Контроль та нагляд у державному управлшш: моногр./ В. М. Гаращук. — Х.: Фолю, 2002. — 176 с. 5. Втник О. М. Господарське право: курс лекцш / О. М. Вшник. — К.: Атша, 2005. — 624 с. 6. Задихайло Д. В. Господарсько-правове забезпечення економiчноi пол^ики держави: моногр. /Д. В. Задихайло. — Х.: Юрайт, 2012. — 456 с. 7. НиловК. Н. Государственное регулирование предпринимательской деятельности: учеб. пособ. / К. Н. Ншов. — Калининград: Изд-во КГУ, 2001. — 142 с. 8. Остапович Г. М. Державний контроль на ринку щнних паперiв Украши: дис… канд. юрид. наук: 12. 00. 07 / Остапович Ганна Миxайлiвна. — К., 2006. — 205 с. 9. Орехова I. С. Державний контроль у сферi господарсько'-1'- дiяльностi: адмшютративно-правовi засади: автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. юрид. наук: 12. 00. 07 / I. С. Орехова.
— О., — 2009. — 21 с. 10. Офшшний вюник Украши. 11. Полюхович В. I. Державне регулювання фондового ринку Украши: господарсько-правовий мехашзм: моногр. / В. I. Полюхович. — К.: [б. в. ], 2012. — 336 с. 12. Саенко М. I. Правове регулювання державного контролю у сферi фшансових послуг в Укршт: автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. юрид. наук: 12. 00. 07 / М. I. Саенко. — 2010. — 20 с. [Електрон. Ресурс]. — Режим доступу http: //www. nbuv. gov. ua/portal/soc gum/pis/ 2010 1/Sayenko. pdf. 13. Советский энциклопедический словарь. — [Изд. 4-е.] /_ред. А. М. Прохорова. — М.: Сов. энцикл., 1987.
— 1600 с. 14. Фогельсон Ю. Правовые проблемы государственного надзора на рынках финансовых услуг / Ю. Фогельсон // Хоз-во и право. — 2010. — № 7. — С. 77−99. 15. ШестакВ. С. Державний контроль в сучаснш Укрш'-ш (теоретико-правовi питання): дис. … канд. юрид. наук: 12. 00. 01 / Шестак Валентин Сергшович. — Х., 2002. — 195 с.
КОНТРОЛЬ КАК ФОРМА ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКА
ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ В УКРАИНЕ Шовкопляс А. Н.
В статье проанализированы основные особенности контроля как формы государственного регулирования на рынке финансовых услуг. Определена система государственных органов, осуществляющих этот контроль, и выяснено, в каких формах и с помощью каких средств он осуществляется.
Ключевые слова: рынок финансовых услуг, проверка, ревизия, аудит, финансовый мониторинг.
CONTROL AS A FORM OF REGULATION OF FINANCIAL SERVICES
IN UKRAINE Shovkoplyas G. N.
The paper analyzes the main features of the control as a form of state regulation of the financial services market. The system of government that exercise this control and found in all forms and by what means he is made.
Key words: financial services market, verification, audit, auditing, financial monitoring.
Надтшла доредакцИ 16. 04. 2013р.

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой