ПРОЕКТУВАННЯ іНТЕЛЕКТУАЛЬНОї СИСТЕМИ ДЛЯ ДіАГНОСТИКИ ТЕХНіЧНОГО СТАНУ ОБ’єКТіВ БУДіВНИЦТВА

Тип работы:
Реферат
Предмет:
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

УДК 004. 8:004. 94 Б01: 10. 15 587/2312−8372. 2015. 37 506
Еременко б. м. ПРОЕКТУВАННЯ ШТЕЛЕКТУАЛЬНО!
СИСТЕМИ ДЛЯ Д1АГНОСТИКИ ТЕХН1ЧНОГО СТАНУ ОБЕКТ1 В БУД1ВНИЦТВА
Розроблено модульну схему? нтелектуальног системи для дгагностування технгчного стану об'-ектгв будгвництв, яка являе собою вузькоспецгалгзовану САПР. Запропоновано нечтку модель для прогнозування процесгв руйнування бетонних I залгзобетонних елементгв конструкцш. За-стосування в моделг неперервного контролю параметргв хвиль акустичног емгсп та експертних знань дозволяе враховувати динамгку руйнування в умовах випадкових навантажень и впливгв.
Клпчов1 слова: акустична емгсгя, дгагностика, ттелектуальна система, нечтка модель, не-перервний контроль.
1. Вступ
Наявшсть невиршених проблем в прогнозувант тех-шчного стану (ТС) об'-екпв будiвництва (ОБ) тдтвер-джуеться статистичними даними. Наприклад, причиною 48,4% вщмов нафтогазопроводiв стали зовшшт впливи- 16,7% - дефекти матерiалу- 16,1% - корозiя- 7,4% - рухи Грунту- 6,6% - шше та невщоме. Така статистика доводить, що зростання невизначеносп зовшшшх навантажень i впливiв призводить до втрати адекватностi математичних моделей, як використовуються в кнуючих засобах технiчноi дiагностики [1]. Одним з пiдходiв до формування адекватних моделей е розв'-язання стохас-тичних диференцшних рiвнянь будiвельноi механiки. В таких рiвняннях в якостi навантажень використовуються моделi випадкових навантажень i впливiв, що опису-ються стащонарними гауссовими випадковими процесами з неперервними спектральними шдльностями [2].
1нший пщхщ передбачае створення iнтелектуальних систем неперервного контролю трщиноутворення в елемен-тах ОБ, що уже мають дефекти або пошкодження, знахо-дяться у важкодоступних мкцях чи перебувають пщ дiею випадкових навантажень, на основi експертних знань про зв'-язки мiж дiагностичними параметрами та процесами руйнування будiвельних матерiалiв в умовах експлуатацп [3].
Даний пiдхiд надае можливкть будувати системи дiагностування ОБ на базi нечiтких експертних знань, дощльшсть i актуальнiсть застосування яких забезпечу-еться змiною бази сировини з часом та появою нових технологш виробництва будiвельних матерiалiв. Окрiм того, урахування натурних даних про процеси трщиноутворення, як отримуються в результатi неперервного контролю в режимi реального часу, е необхвдною умовою формування адекватноi динамiчноi моделi та надiйного методу моделювання граничних сташв об'-ектiв будiвництва на стадп проектування.
2. Анал1з л1тературних даних та постановка проблеми
Огляд математичних моделей i методiв розв'-язання дiагностичних задач в умовах невизначеност та ризикiв
показав, що серед рiзноманiтних пiдходiв до дiагносту-вання ОБ теорiя нечiтких множин е одшею з найефек-тивнiших математичних теорш, спрямованих на форма-лiзацiю експертних знань i обробку неповно'-, нечiткоi та суперечливоi iнформацii [4]. В робот [4] також було розроблено приклад формалiзацii та приклад нечико'- бази знань дефектiв та пошкоджень залiзобетонних плит перекриття, а також запропоновано нечггку модель для дiагностування '-х ТС. Ступiнь пошкодження елемента конструкцп в зазначенiй моделi характеризуеться термом з максимальним ступенем належность
Слiд зазначити, що моделювання техшчного стану на основi наведено'- нечико'- моделi е актуальним на момент обстеження, але прогнозування за ввдбраними дiагностичними параметрами не буде достатньо надш-ним, оскiльки жоден з них не вщображае динамжу змiн технiчного стану об'-екта. В той же час, ресурс безпеч-но'- експлуатацп ОБ суттево залежить ввд швидкостi протiкання негативних процеав i накопичення змiн в структурi матерiалiв [5].
Проведенi експериментальнi та теоретичш дослщжен-ня свiдчать про надшшсть дiагностування трщиноутво-рення в металевих конструкщях методом акустично'- емшп (АЕ) як на стадп зародження, так i в перiод розвитку трщин будь-яко'- природи [5, 6]. Устшне застосування дiагностичних систем на основi акустично'- емiсii для локалiзацii руйнування та iдентифiкацii про-цесiв руйнування в металевих конструкщях в реальному режимi часу [7, 8] робить дуже привабливими науковi дослвдження, що спрямованi на впровадження АЕ технологш i систем в область дiагностування бетонних та за-лгзобетонних конструкцiй. Проте гетерогенна структура бетону дуже вiдрiзняеться вщ структури металiв. Саме тому, використання АЕ для дiагностування бетонних елеменпв ОБ потребуе проведення ряду теоретичних i експериментальних дослiджень механiзму акустично'- емiсii та розробки спецiалiзованих алгоритмiв i програм, якi нададуть можливкть iз значно'- кiлькостi вихiдноi АЕ шформацп вiдiбрати ту, що дозволить визначити стутнь небезпеки дефекту на основi моделювання кiлькiсних зв'-язкiв мiж параметрами акустично'- емiсii з фiзико-механiчними характеристиками напруженого
44
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ АУДИТ И РЕЗЕРВЫ ПРОИЗВОДСТВА — № ½(21], 2015, © Еременко Б. М.
ISSN 222Б-3780
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
J
бетону та кшетикою! х змiн в процес руйнування. В свою чергу, використання акустично! емiсii для оцшки надiйностi бетонних та залiзобетонних ОБ е основою для побудови моделей накопичення пошкоджень та розвитку трщин в часi.
3. 06'-ект, ц1ль та задач1 дослщження
Об'-ектами дослщження в данiй роботi е процеси руйнування бетонних i залiзобетонних об'-екпв будiв-ництва та процес дiагностування! х технiчного стану на стадп експлуатацii.
Метою роботи е розробка моделi iнтелектуальноi системи для дiагностики технiчного стану об'-ектiв будiв-ництва, яка надасть можливкть покращити ефектившсть процесу обстеження та якiсть прийняття ршень щодо визначення категорп техшчного стану ОБ та вибору ввдповвдних заходiв забезпечення! х експлуатацiйноi придатносп, надiйностi та безпеки.
Для досягнення поставлено! мети необхщно розв'-я-зати таю задачк
— формалiзувати процес дiагностики технiчного стану елементiв бетонних та залiзобетонних кон-струкцiй, яка дозволить ураховувати динамжу про-цеав руйнування в сучасних умовах випадкових навантажень i впливiв-
— визначити дiагностичнi параметри хвиль акустично! емки, що можуть бути критерiями кластерiзацii категорп технiчного стану-
— розробити нечггку модель процесу руйнування, яка стане основою бази знань штелектуально! системи дiагностування техшчного стану ОБ.
4. Розробка нечетко! модел1 процесу руйнування
4.1. Структура процесу дiагностування техшчного стану ОБ. Структуру дiагностування технiчного стану об'-екта представлено на рис. 1. Зпдно ще! структури, оцiнка технiчного стану об'-екта будiвництва передбачае дiагностування його елеменпв та визначаеться типом! х з'-еднань, а залишковий ресурс усього ОБ оцшюеться по елементу, що знаходиться в найпршому станi за його математичною моделлю i визначаеться сукупшстю технiчних параметрiв, рiвнянням стану, умовами експлуа-тацп та значеннями граничних техшчних параметрiв [9].
Деградащя об'-екту визначаеться через Г! ознаки, ю-нетику та механiзм розвитку тсля вiднесення об'-екту до одного з клаав: «дефект», «пошкодження», «руйнування», «вщмова». Дiагностика середовища здшснюеться за його властивостями створювати певш навантаження, впливи та напружено-деформований стан об'-екту Визначення параметрiв процесу та дiагностування технiчного стану ОБ здшснюеться спещалктами з неруйнiвного контролю [10].
4.2. Нечгека модель процесу руйнування. Перше пи-тання, що виникае при розробщ нечiткоi модулi — об-Грунтування та формалiзацiя множини параметрiв, за якими буде визначатись ТС об'-екта. В данш робот пропонуеться доповнити множину прямих параметрiв, що розглядались в [4], множиною параметрiв середовища, як суттево впливають на швидкiсть руйнування бетону, та хвиль акустично! емки. ШдГрунтям такого ршення став факт перетворення частини мехашчно! енергп, що вившьшться при руйнуваннi будь-яких ма-терiалiв, в енергiю акустично! хвиль
При аналiзi сигналу АЕ — емiсii, що виникае в мета-левих конструкцiях, використовуються такi його характеристики: частота, максимальна амплиуда, час, тривалкть iмпульсу, час наростання iмпульсу, порiг чутливостi. Аналiз зазначених характеристик дозволяе здшснити iдентифiкацiю та локалiзацiю джерел акустично! емь сп [8, 9]. Однак характер сигналiв АЕ, що надходять до приймачiв при деформацп гетерогенних матерiалiв, до яких належить бетон, мае складний характер, так як спотворюеться внаслвдок багаторазового розсiювання на границях мiх рiзними фазами.
Не зважаючи на сказане, на думку автора, параметр, який дозволить виявити розбiжностi мiж рiзними проце-сами руйнування, це частота сигналу акустично! емки. До множини параметрiв середовища, дiагностування яких надасть можлившть ощнити швидкiсть розвитку процесiв деградацп були вдабранк вплив вiбрацiй, вплив вологосп, вплив замокання чи промерзання та вплив температури (табл. 1).
Нечика модель процесу руйнування мае вигляд:
^ (lt)= HU (** ^ x j)& gt-
де k (lt)
Рис. 1. Структура процесу дiагн? стування техшчного стану ОБ
j=12г+1
— мiра належностi лiнгвiстичноi змiнноi к, що характеризуе розвиток руйнування- к мае значення: руйнувань немае, руйнування не-значш, значш руйнування, критичш руйнування, катастрофа (повне руйнування) —? — вид конструкцп (1 — балка, 2 — балка з арматурою i т. д.) — Х{ = 1. 11 — вхвдш лшгвштичт змiннi [4]- х^ = 12… 16 — вхщш лiнгвiстичнi змiннi (табл. 1).
Нечика множина висновкiв е результатом композицп нечiтких множин i! х нечико! iмплiкацi!
Метод нечiткого логiчного виведення скла-даеться з етапiв:
1. Переведення до неч^кост вхiдних даних, опис! х за допомогою функцш на-лежностi.
2. Обчислення вщношення iмплiкацi! не-чiтких множин.

3. Знаходження композицп нечiтких множин.
4. Приведення до чггкого значення отриманих ре-зультатiв.
Таблиця 1
Ф? рмалiзацiя даагностичних napaMETpiB руйнування бетонних i залiз? бет?нних елементав ОБ
Дiагн? стичш параметри вхщних даних Терми для лшгвштичнт? цiнки
xi2 — частота печатку сигналу акустично'-1 eMicii руйнування арматури (а) — просочування водизь бетон (пвб) — руйнування бетону (б) — вщ-шарування бетону вщ арматури (аб) — руйнування антикорозшного покриття (акп)
Xl3 — вплив вiбрацiй на швидтсть руйнування немас (н) — несуттсвий (нс) — суттсвий (с)
Х14 — вплив в? л?г?стi на швидтсть руйнування вiдсутнiй (н) — повшьний (пт) — середнiй (ст) — суттсвий (св)
Х15 — вплив замокання чи промерзання на швидтсть руйнування вiдсутнiй (н) — повшьний (пт) — середшй (ст) — суттсвий (св)
Х16 — вплив температури на швидтсть руйнування вщсутшй (н) — п? вiльний (пт) — середшй (ст) — суттсвий (св)
Нечiткий логiчний висновок характеризуе на екс-пертному piBrn можливу динамiку розвитку трiщин. Це дае можливiсть прогнозувати технiчний стан ОБ.
5. Модульна схема вузькоспец1ал1зовано*1 штегровано*! САПР для д1агностування техшчного стану об'-Ект1 В буд1вництва
Розробку модульноi схеми iнтелектуальноi системи дiагностування техшчного стану ОБ здшснюемо згiдно з шфолопею формалiзацii процесу дiагностування, що надана на рис. 2.
При цьому слвд приймати до уваги, що в таких розрахункових програмних комплексах, як ЛИРА-САПР i SCAD Office, о^м даних про бетон i арматуру, що нормуються, передбачаеться можливiсть [9]:
— призначати параметрам напружено-деформовано-го стану довiльних розрахункових значень, в тому чи^ даних натурних обстежень-
— призначати характеристичш значення наванта-жень та впливiв середовища та здiйснювати вибiр '-?х сполучень.
Це означав, що штегращя iнтелектуальноi системи, що розроблявться, з подiбними розрахунковими комплексами дозволить суттвво пiдвищити ступiнь автома-тизацп як iнтелектуальноi системи, так i розрахункових комплеюлв [11].
Модульну схему вузькоспецiалiзованоi iнтегрованоi САПР для дiагностування технiчного стану об'-вктiв будiвництва, яка являв собою штелектуальну систему для дiагностики технiчного стану ОБ, що штегроваш з зовнiшнiми САПР, представлено на рис. 3.
До зовтшнгх даних зображеноi на рис. 3 САПР слвд ввднести блок даних, що отримувться з зовнiшнiх джерел таких, як датчики акустичноi емiсii або iншi пристроi, що використовуються при неруйнiвному контролi, даш про властивостi зовнiшнього середовища, експертш системи, тощо.
Зовтшт САПР мiстять потрiбну шформащю що-до важливих елементiв ОБ, як знаходяться в зонах тдвищеного ризику руйнування, '-?х розташування, точки найвищого навантаження, матерiал з якого '-?х виготовлено, умови для яких вони спроектоваш на перiодах:
— тдтримки конструктивних елементiв та шже-нерних систем в задовiльному техшчному станi-
— фiзичного зносу, що потребув модернiзацii, ре-конструкцii та знесення ОБ-
— вщновлення мехашчних та експлуатацiйних характеристик ОБ.
Зовнiшнi САПР — ушверсальш САПР, в яких виконувться побудова трьох-вимiрноi моделi ОБ та проводиться розрахунок навантажень на окремi його елементи. З зовшшшх САПР користувач отримув iнформацiю про нормативш данi кожного з елеменпв ОБ на визначеному перiодi життввого циклу, що дозволяв ви-значити мкце встановлення вимiрювальних датчикiв i обгрунтувати методи та засо-би дiагностування. У випадках ввдсутнос-т необхiдних даних виконувться запит до експерпв чи бази знань iнтелектуальноi системи на предмет пошуку аналопв або даних попереднiх оглядiв чи проводяться додатковi обстеження.
Модуль взаемоди з користувачем представляв собою штерфейс програми, що дозволяв користувачу отримувати шформащю щодо поточного стану елеменпв ОБ та ОБ в щлому без завантаження унiверсальноi системи автоматизованого проектування, яка мштить шформацшну модель ОБ.
Модуль роботи с CAD системою призна-чений конвертувати даш щодо шформацш-ноi моделi будiвлi з мшмальними втратами iнформацii з метою '-?х подальшоi обробки модулем передачi даних.
Модуль передач1 даних отримув та передав всю по-точну шформащю до окремих модулiв в необхвднш '-?м формi.
Рис. 2. 1нфолопя ф? рмaлiзaцii процесу дiагн? стування техшчного стану елеменпв ОБ
I 46
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ АУДИТ И РЕЗЕРВЫ ПРОИЗВОДСТВА — № ½(21], 2015
ISSN 222Б-3780
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
J
Зовтшт данi
Користувач
~гт& quot-
Зовнiшнi САПР
Модуль взаемодл з користувачем
ТЛ
Модуль роботи з САБ системою
Модуль передачi даних
Модуль обробки даних
Анатз А Е -сигналу — Формування вектора даних — Визначення параме^в об'-екту дiагностування

Модуль розрахунку
Qцiнка технiчного стану ОБ
Прогнозування npeciB руйнування
Визначення ступеня небезпеки дефекту
Визначення категорп ТС
Система управлшня базою знань
База знань
База даних
База правил
Модуль звтв
Модуль попередження про аваршт ситуацл
Рис. 3. Модульна схема вузьк? спещалiз?ван?i'- ?^тегравана! САПР для даагностування тех^нн^го стану? б'-вк™ будавництва
Модуль обробки даних виконуе три функцп [12]:
— аналiз сигналу з зовшшнього датчика полягае в тому, що система вiдфiльтровуе даш, що необхiднi для розрахунку та прогнозування техшчного стану об'-екта, ввдфшьтровуючи шуми для мiнiмiзацii по-хибки в розрахунках-
— формування вектора даних складаеться з аналiзу та класифжацп зовнiшнiх даних-
— визначення параметрiв об'-екту передбачае визначення множини дiагностичних параметрiв неруйтв-ного контролю.
Модуль розрахунку виконуе чотири функцп: оцшку i прогнозування технiчного стану об'-екта та визначення ступеню небезпечностi дефекту на основi алгоритму нечеткого виводу- прогнозування пресiв руйнування на основi нечiтко'-i моделi процесу руйнування.
Модуль звгтгв виконуе формування остаточних ведомостей, аналiзуе звии з метою видiлення даних, що свщчать про наближення об'-екта дiагностування до граничних станiв.
База знань вмщуе в себе базу даних i базу правил та умов застосування. В базi даних зберкаються всi отриманi параметри з зовшшшх даних, зовнiшнiх САПР, розрахункiв, прогнозiв та експертних оцiнок. Таким чином, в базi правил накопичуються та зберкаються
6. Обговорення результат1 В дослщження даагностичного параметру АЕ
Слщ зазначити, що при вибiр дiагностичного параметра акустично'-i емiсii було здшснено на основi аналiзу властивостей бетону i акустичних методiв дiагностування техшчного стану об'-екпв будiвництва. Проведений аналiз
показав, що параметр «енерпя сигналу АЕ» однозначно визначае та адекватно ощнюе енергетичт параметри фiзичного процесу виникнення трiщин. Але не вся енерпя руйнування переходить в енер-гiю хвилi. Частина енергп руйнування переходить в теплову енергш i, в цьому випадку вимiрю-еться не механiчна енергiя руйнування матерiа-лу, а енергетичний параметр акустично! хвилi.
Така ситуацiя спонукала до проведення лабо-раторних випробувань бетонних зразюв елемен-тiв ОБ з метою виявлення можливостi формування бази знань спроектовано! штелектуально! системи для дiагностики технiчного стану ОБ. Суть експерименпв полягала в спостереженш за сигналом вiд датчика АЕ, який було закрш-лено на бiчнiй поверхнi зменшених зразюв колони розмiром 4×4×16 см, що захищеш ан-тикорозiйним покриттям. Колона стискалась до руйнування. При цьому, за деякий час до утво-рення мапстральних трщин на акустограмах навантаження з'-являлись сигнали, що характерш для акустично! емiсii (рис. 4). Час появи сигналу залежав вщ швидкост руйнування зразку.
Таким чином, вибiр в якостi дiагностич-ного параметра ознаки деградацп бетонних i залiзобетонних виробiв обгрунтовано не тiльки проведенням теоретичних дослiджень. В якост iнформацii для аналiзу обранi спектри сигна-лiв АЕ. Але для встановлення кореляцп мiж частотою iмпульсiв та енергiею руйнування матерiалу, на основi яко1 можливе дiагносту-вання техшчного стан провести ряд фiзичних дослщжень.
20 30 50 100 200 300 500 1К 2К ЗК 5К
Рис. 4. Характерний для акустичнт емiсii сигнал
7. Висновки
В результат проведених дослщжень:
1) формалiзовано процес дiагностики технiчного стану елементiв бетонних та залiзобетонних конструкцiй, що враховуе динамжу процесiв руйнування в умовах випадкових навантажень i впливiв-
2) визначено дiагностичний параметр хвиль акустично! емiсii, що може бути критерiями кластерiзацii категорп технiчного стану-
3) розроблено нечику модель процесу руйнування, на основi яко1 можливе формування бази знань штелек-туально! системи дiагностування технiчного стану ОБ-
4) розроблено модульну структуру штелектуально! системи для оргашзацп i проведення дiагностування технiчного стану ОБ.

Подальшi дослщження будуть спрямованi на побу-дову ймовiрнiсних моделей накопичення пошкоджень i розвитку трiщин.
Литература
1. Карпаш, М. О. Методолопя багатопараметрового д1агносту-вання техшчного стану трубопровод1 В довготривало! експлу-атаци [Текст] / М. О. Карпаш // Техническая диагностика и неразрушающий контроль. — 2013.- № 3. — С. 23−30.
2. Kozachenko, Yu. V. Accuracy of Simulations of the Gaussian random processes with continuous spectrum [Text] / Yu. V. Kozachenko, A. A. Pashko // Computer Modelling and New Technologies. — 2014. — Vol. 18, № 3. — P. 7−12.
3. М1хайленко, В. М. Обробка експериментальних результат роботи експертно! системи для задач1 д1агностики техшчного стану буд1вель [Текст] / В. М. М1хайленко, О. О. Терен-тьев, Б. М. бременко // Строительство, материаловедение, машиностроение. — 2014. — № 78. — С. 190−1195.
4. М1хайленко, В. М. 1нформацшна технолопя ощнки техшчного стану елеменпв буд1вельних конструкцш i3 застосуванням неч1тких моделей [Текст] / В. М. Мiхайленко, О. О. Терен-тьев, Б. М. бременко // Строительство, материаловедение, машиностроение. — 2013. — № 70. — С. 133−141.
5. Bavarian, B. Vapor phase inhibitors to extend the life of aging aircraft [Text] / B. Bavarian, L. Reiner, H. Yuossefpour, J. Juraga // Corrosion. — 2005. — Paper 5 329. — P. 1−9.
6. Скальский, Р. В. Акустична емiсiя шд час руйнування мате-рiалiв, виробiв i конструкцш. Методолопчш аспекти вщбору та обробки шформацп [Текст] / Р. В. Скальский, П. М. Коваль. — Львiв: Сполох, 2005. — 396 с.
7. Недосека, С. А. Диагностические системы семейства «ЕМА». Основные принципы и особенности архитектуры [Текст] / С. А. Недосека, А. Я. Недосека // Техническая диагностика и неразрушающий контроль. — 2005.- № 3.- С. 20−26.
8. Глива, А. В. Неперервний акустичний контроль та щентифь кащя трщиноутворення в металевих конструкщях [Текст] / В. А. Глива, М. I. Делас, Б. М. бременко // Управлшня розвитком складних систем. — 2010. — № 1. — С. 115−118.
9. Барабаш, М. С. Методика моделирования прогрессирующего обрушения на примере реальных высотных зданий [Текст] / М. С. Барабаш, М. А. Ромашкина // Строительство, материаловедение, машиностроение. — 2014. — № 78. — С. 28−37.
10. бременко, Б. М. Застосування методiв неруйшвного контролю до визначення техшчного стану об'-еклв будiвництва [Текст] / Б. М. бременко // Теорiя i практика будiвництва. — 2012. — Вип. 10. — С. 25−28.
11. Chen, G. Unified Feature Modeling Scheme for the Integration of CAD and CAx [Text] / G. Chen, Y. -S. Ma, G. Thimm, S. -H. Tang // Computer-Aided Design and Applications. — 2004. — Vol. 1, № 1−4. — P. 595−601. doi: 10. 1080/16 864 360. 2004. 10 738 303
12. Citarella, R. Modal acoustic transfer vector approach in a FEM-BEM vibro-acoustic analysis [Text] / R. Citarella, L. Federico, A. Cicatiello // Engineering Analysis with Boundary Elements. — 2007. — Vol. 31, № 3. — P. 248−258. doi: 10. 1016/j. engan-abound. 2006. 09. 004
ПР0ЕКТИР0ВАНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ
Разработано модульную схему интеллектуальной системы для диагностики технического состояния строительных объектов, которая представляет собой узкоспециализированную САПР. Предложена нечеткая модель для прогнозирования процессов разрушения бетонных и железобетонных элементов конструкций. Использование в модели данных непрерывного контроля параметров волн акустической эмиссии и экспертных знаний позволяет учитывать динамику разрушения в условиях случайных нагрузок и полей.
Ключевые слова: акустическая эмиссия, диагностика, интеллектуальная система, нечеткая модель, непрерывный контроль.
Сременко Богдан Михайлович, астрант, кафедра тформа-цшних технологш проектування та прикладног математики, Кигвський нащональний утверситет будiвництва i архтектури, Украгна, e-mail: erembm@ukr. net.
Еременко Богдан Михайлович, аспирант, кафедра информационных технологий проектирования и прикладной математики, Киевский национальный университет строительства и архитектуры, Украина.
Yeremenko Bohdan, Kyiv National University of Civil Engineering and Architecture, Ukraine, e-mail: erembm@ukr. net
УДК 004. 043
001: 10. 15 587/2312−8372. 2015. 37 613
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДОВ И ИНФОРМАЦИОННЫХ МОДЕЛЕЙ СТРУКТУРИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИИ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ
Сделан детальный обзор методов и информационных моделей структурирования информации в учебном процессе. Определены ключевые показатели качества обучения, влияющие на восприятие и запоминаемость. Представлен метод грануляции информации и соответствующая модель гранулы информации. Сделаны выводы о эффективности использования каждой модели и метода структурирования информации.
Ключевые слова: качество обучения, модель и метод структурирования информации, гранула информации.
1. Введение материалов, что в свою очередь усложнило процесс раз-
работки и обновления учебных курсов. Следовательно,
Стремительное развитие информационных техноло- эффективное обучение — это обучение, которое гибко гий значительно сократило период обновления учебных подстраиваться под теорию современных информацион-
Крисилов В. А., Марулин С. Ю., Ал Асвад Салех
48 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ АУДИТ И РЕЗЕРВЫ ПРОИЗВОДСТВА — № ½(21], 2015, © Крисилов В. А., Марулин С. Ю., Ал Асвад Салех

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой