Концентрація циркулюючих імунних комплексів при флегмонах щелепно-лицевої ділянки

Тип работы:
Реферат
Предмет:
Медицина


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

© У. Д. Матолич
УДК 617. 52 -002. 36−07: 616. 155. 321−07 У. Д. Матолич
КОНЦЕНТРАЩЯ ЦИРКУЛЮЮЧИХ iMУННИХ КОMПЛЕКCiВ ПРИ ФЛЕГМОНАХ ЩЕЛЕПНО-ЛИЦЕВО'-Г ДiЛЯНКИ
Львiвський нацiональний медичний ушверситет iMeHi Данила Галицького (м. Львiв)
Робота е фрагментом комплексно! науково! теми кафедри хiрургiчноI стоматологiI та щелеп-но-лицево! хiрургiI «Удосконалення та впрова-дження нових методик дiагностики, лiкування та попередження ускладнень у хворих з дефектами i деформа^ями, запальними процесами та травма-тичними ушкодженнями тканин щелепно-лицево! дiлянки», № державно! реестраци: 0105и7 856- шифр 1Н. 30. 00. 0003. 05.
Вступ. Кiлькiсть хворих на флегмони щелепно-лицево! дтянки (ЩЛД) з року в рк не зменшуеться [5]. Проблема удосконалення дiагностики i л^ван-ня дано! патологi! е одыею з найбiльш актуальних у щелепно-лицевм хiрургi! Спостерiгаеться зрос-тання ктькост тяжких форм запально! патологи та ускладнень, як е загрозливими для життя людини [3]. 1мунолопчы порушення, головним чином, е па-тогенетичним моментом виникнення цих стаыв. Утворення та присутнiсть циркулюючих iмунних комплексiв (Ц1К) у рiдинах е одним з проявiв iмун-но! вiдповiдi органiзму на надходження антигеыв та важливим чинником, що забезпечуе iмунiтет [2,10]. Утворення Ц1К та наступна! х елiмiнацiя спрямована на пщтримку iмунобiологiчного гомеостазу. Тривала циркуля^я Ц1К навiть при незначному пщвищены призводить до нагромадження у тканинах, що може запустити ланцюги патолопчних змiн [6]. У залеж-ност вiд молекулярного складу Ц1К формуються низькомолекулярнi, середньомолекулярнi та висо-комолекулярн комплекси. Середньомолекулярна фракцiя найбiльш токсична, осктьки вона може про-ходити через судинну стiнку i вщкладатися у тканинах, спричинюючи запалення. Вона не фагоцитуеть-ся, повтьно елiмiнуеться [4].
Тому дослiдження рiвня Ц1К у кровi при флегмонах щелепно-лицево! дтянки е важливим тестом для визначення тяжкост хвороби i прогнозування !! перебiгу.
Мета дослщження. Дослiдити стан iмунно! сис-теми, а саме рiвень середньомолекулярно! фракцi! Ц1К у хворих на флегмони щелепно-лицево! дтянки.
Об'-ект i методи дослiдження. Для вирiшення поставлених завдань обстежено 79 хворих. Па^ен-ти були подтеы на 3 групи в залежност вiд тяжкост перебiгу захворювання i характеристики загально-го стану хворих. До першо! групи (легкий перебiг — група А) увмшли 48 хворих з флегмонами, лока-лiзованими в однм анатомiчнiй дiлянцi- до 2-! групи
(середньо! тяжкостi-група В) — 26 хворих з флегмонами, локалiзованими в двох i бiльше анатомiчних дiлянках- 3- я — 5 тяжкохворих (група С) з флегмонами м'-яких тканин дна порожнини рота, половини обличчя (Тимофеев А. А., 2004) [8]. Дiагноз було встановлено на пiдставi скарг, анамнезу хвороби та життя, об'-ективного та мюцевого статуЫв, даних за-гальноприйнятих клЫко-лабораторних доотджень. yci хворi отримували базисне комплексне лкування.
Для оцЫювання стану гуморально! ланки iмунно! системи визначали рiвень Ц1К у сироватц кровi. 1му-нологiчне обстеження хворих проводили пщ час гос-пiталiзацi! у вiдцiлення щелепно-лицево! хiрургi! ко-мунально! мiсько! клiнiчно! лiкарнi швидко! медично! допомоги м. Львова та на 5-ту i 9-ту добу. Визначення рiвня Ц1К проводили методом диференцмовано! преципiтацi! в 3,5% розчин полiетиленглiколю з мо-лекулярною масою 6000 дальтон. Видтяли фракцiю середньомолекулярних (11S-19S) iмунних комплек-сiв [7]. У якостi контролю використовували сироват-ку кровi 20 практично здорових оЫб.
Результати дослщжень аналiзували матема-тичним методом (статистична обробка одержаних даних iз використанням методу варiацiйно! статистики за допомогою програми STATISTICA 6 (Statsoft, USA)) [1].
Результати дослщжень та Ух обговорення. Аналiз отриманих даних свщчить про те, що у практично здорових оЫб рiвень Ц1К незначний i складае в середньому 58 одиниць екстинкци, що вiдповiдае фiзiологiчнiй нормi (30−100 од. екс.) [7]. Встановлено ютотне пщвищення норми патогенно! фракцп Ц1К до оперативного втручання в трьох групах: у 1,84 рази в груп А, у 2,05 рази в груп В, у 2,67 рази в груп С. Пщвищення рiвня Ц1К обумовлено перевищенням швидкостi! х утворення над швидюстю елiмiнацi!, де-фiцитом одного або дектькох компонентiв комплементу, або функцюнальними дефектами фагоцитарно! системи [9]. Вказан змiни е важливим фактором прогнозу розвитку широкого спектру патолопчних реакцм i свщчать про стимуляцiю iмунно! вiдповiдi.
При повторному доотджены рiвня Ц1К у хворих встановлена деяка позитивна динамка iмунологiч-них показниюв. Так, у пащен^в групи, А вiдмiчено достовiрне зниження концентрацi! Ц1К на 5-ту добу (130 од. екс., р & lt- 0,05), на 9-ту добу рiвень Ц1К нор-малiзувався. У груп В на 5-ту добу вiдмiчено посту-пове зниження концентраци Ц1К при порiвняннi з
вихщним у 1,2 рази (172 од. екс.), що перевищувало нормальнi значення у 1,7 рази. На 9-ту добу рiвень Ц1К перевищував показники контрольно! групи у 1,3 рази i знаходився на рiвнi показниюв хворих групи, А на 5-ту добу та знизився при порiвняннi з попере-днiм значенням у 1,26 рази (135 од. екс.).
У груп С у пюляоперацмний перюд зберiгалося пiдвищення Ц1К. На 5-ту добу рiвень Ц1К зменшився у 1,27 рази та склав 213 од. екс., що перевищувало значення норми у 2,1 рази. Концентра^я Ц1К на 9-ту добу достовiрно (рШ0,05) пiдвищена порiвняно з нормою у 1,8 рази, з групою, А у 1,7 рази, з групою В у 1,33 рази. Висок значення рiвня Ц1К свiдчать про те, що у хворих збертаються вiрогiднi порушення з боку iмунного гомеостазу, що може бути несприят-ливим у план прогресування запального процесу та розвитку ускладнень.
Отже, зростання рiвня Ц1К на тлi вiдповiдноI кл^ нiчноI симптоматики у обстежених хворих iз флегмонами ЩЛД вказувало на розвиток синдрому
iмунотоксикозу, ступЫь вираженостi якого корелю-вав з тяжюстю перебiгу захворювання.
Висновки.
1. Встановлено, що до початку л^вання у хворих на флегмони ЩЛД мають мюце суттeвi порушення з боку показниюв гуморального iмунiтету, якi характеризуються значним пщвищенням рiвня цир-кулюючих iмунних комплекЫв у сироватцi кровi.
2. Пщвищення рiвня Ц1К корелюе зi ступенем тяжкостi патологiI.
3. Виявлене суттеве пiдвищення концентрацiI Ц1К у кровi тяжкохворих може обумовлювати збере-ження та подальше прогресування запального процесу, розвитокускладнень.
4. Визначен порушення iмунного статусу обфунтовують доцтьнють використання iмуно-логiчноI корекцiI.
Перспективи подальших дослiджень. У по-дальшому плануеться вивчення iнших предикторiв переб^ флегмон ЩЛД.
Лiтература
1. Боровиков В. STATISTICA: искусство анализа данных на компьютере. Для профессионалов / В. Боровиков — СПб.: Питер, 2001. — 656 с.
2. Бурмак Ю. Г. Вплив комбшацп™ортину та селен-активу на рiвень циркулюючих iмунних комплекав i середнiх молекул у лiкуваннi хворих на ппертошчну хворобу у поеднанш з пептичною виразкою дванадцятипалоУ кишки / Ю. Г. Бурмак, Т. В. Козленко // Кримський терапевтичний журнал. — 2012. — № 1. — С. 57−60.
3. Готь I. М. Досвщ поеднаного застосування препара^в РеосорбУпакт та Ксилат у комплексному лкуванш хворих iз роз-литими флегмонами щелепно-лицевоУ дтянки / I. М. Готь, Ю. О. Медвщь // Новини стоматологи. — 2010. — № 2(63). -С. 30−32.
4. Крушевський В. А. Стввщношення вмюту розмiру циркулюючих iмунних комплексiв у сироватцi кровi при експе-риментальному, токсичному, пиловому та токсично-пиловому бронхт у щурiв / В. А. Крушевський, В. А. Стежка // УкраУнський журнал з проблем медицини працк — 2009. — № 1(17). — С. 64−72.
5. Матолич У. Д. Особливост захворювань щелепно-лицевоУ дтянки / У. Д. Матолич // Практична медицина. — 2013. -№ 1, Т. XIX. — С. 90−92.
6. Особливост iмунного статусу у мешканщв Харювського регюну — умовно здорових та хворих на обмежену склеродерм^ / В. В. Савенкова, Е. М. Солошенко, Т. П. Шевченко [та ш.] // Клиническая иммунология. Аллергология. Инфектология. — 2010. — № 1. — С. 108−111.
7. Посiбник з лабораторноУ iмунологiУ / Л. 6. Лаповець, Б. Д. Луцик, Г. Б. Лебедь, В. М. Аюмова. — Львiв, 2008. — 266 с.
8. Тимофеев А. А. Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии / А. А. Тимофеев. -К., 2004. — 1062 с.
9. Черемiсiна В. Ф. Рiвень циркулюючих iмунних компле^в при дерматитах рiзноУ етюлопУ у щурiв / В. Ф. Черемiсiна // Вюник проблем бюлогп i медицини. — 2013. — № 4, Т. 2 (105). — С. 182−185.
10. Ricklefs R. E. The physiology/life-history nexus / R. E. Ricklefs, M. Wikelski // Trends Ecol. Evol. — 2002. — Vol. 17, № 10. -P. 462- 468.
УДК 617. 52 -002. 36−07: 616. 155. 321−07
КОНЦЕНТРАЦЯ ЦИРКУЛЮЮЧИХ iMУННИХ КОМПЛЕКС ПРИ ФЛЕГМОНАХ ЩЕЛЕПНО-ЛИЦЕВОТ
дшянки
Матолич У. Д.
Резюме. Встановлено пщвищення норми патогенно! фракцп Ц1К при готтал1зацп у хворих на флегмони щелепно-лицево! дiлянки: у 1,84 рази у хворих з легким переб^ом захворювання (група А), у 2,05 рази у хворих з середньою тяжюстю захворювання (група В), у 2,67 рази у тяжкохворих (група С). Вказан змши е важливим фактором прогнозу розвитку широкого спектру патолопчних реакцм i свщчать про стимуляцiю iмунно^ вщповщ. У пацiентiв групи, А на 9-ту добу рiвень Ц1К нормалiзувався, в групi В перевищував показники контрольно! групи у 1,3 рази. У хворих групи С концентра^я Ц1К достовiрно пiдвищена порiвняно з нормою у 1,8 рази, з групою, А у 1,7 рази, з групою В у 1,33 рази. Висок значення рiвня Ц1К свщчать, що у хворих збертаються вiрогiднi порушення з боку iмунного гомеостазу, що може бути несприятливим у план прогресування запального процесу та розвитку ускладнень.
Ключовi слова: флегмони, щелепно-лицева дтянка, циркулюючi iмуннi комплекси.
УДК 617. 52 -002. 36−07: 616. 155. 321−07
КОНЦЕНТРАЦИЯ ЦИРКУЛИРУЮЩИХ ИММУННЫХ КОМПЛЕКСОВ ПРИ ФЛЕГМОНАХ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ
Матолич У. Д.
Резюме. Установлено повышение нормы патогенной фракции ЦИК при госпитализации у больных с флегмонами челюстно-лицевой области: в 1,84 раза у больных с легким течением заболевания (группа А), в 2,05 раза у больных со средней тяжестью заболевания (группа В), в 2,67 раза у тяжелобольных (группа С). Указанные изменения являются важным фактором прогноза развития широкого спектра патологических реакций и свидетельствуют о стимуляции иммунного ответа. У пациентов группы, А на 9-е сутки уровень ЦИК нормализовался, в группе В превышал показатели контрольной группы в 1,3 раза. У больных группы С концентрация ЦИК достоверно повышенная по сравнению с нормой в 1,8 раза, с группой, А в 1,7 раза, с группой В в 1,33 раза. Высокие значения уровня ЦИК свидетельствуют, что у больных сохраняются вероятные нарушения со стороны иммунного гомеостаза, что может быть неблагоприятным в плане прогрессирования воспалительного процесса и развития осложнений.
Ключевые слова: флегмоны, челюстно-лицевая область, циркулирующие иммунные комплексы.
UDC 617. 52 -002. 36−07: 616. 155. 321−07
Concentration of Circulating Immune Complexes in Phlegmons of the Maxillofacial Area
Matolych U. D.
Abstract. Number of patients with phlegmons of maxillofacial area is not reduced each year. The problem of improving the diagnosis and treatment of this pathology is one of the most topical in maxillofacial surgery. There is a growing number of severe inflammatory diseases and complications that are dangerous to human life. Mainly, immunological disorders are the pathogenetic factor of the occurrence of these conditions. The formation and presence of circulating immune complexes (CIC) in the fluids are one of the demonstrations of the immune response of body to appearance of antigens and an important factor in providing immunity. The average molecular fraction is the most toxic because it can pass through the vessel wall and lie over in the tissues, causing inflammation.
The aim of the study was to investigate the immune system, in particular, the level of the average molecular fraction of CIC in patients with phlegmons of maxillofacial area.
79 patients were examined to achieve our purposes. Patients were divided into 3 groups depending on the severity of the disease and the general characteristics of the patients. The first group (mild course — group A) consisted of 48 patients with phlegmons, localized on one anatomic site, group № 2 (moderate group B) — 26 patients with phlegmons, localized in two or more anatomical area, group № 3 — 5 seriously ill (group C) with phlegmons of soft tissues of the mouth, half of face (A. A. Timofeev, 2004). The diagnosis was established due to the complaints, to the history of disease and life, objective and local status, results of conventional clinical and laboratory studies. All patients received a basic comprehensive treatment.
To assess the state of humoral immune defined level of the average molecular (11S-19S) immune complexes in serum. Immunological examination of patients was performed during hospitalization and in 5th and 9th day. Determining the level of CIC was performed by differential precipitation in 3,5% solution of polyethylene glycol with a molecular weight of 6000 daltons. As a control serum used 20 healthy individuals.
Analysis of the data indicates that healthy individuals has negligible number of CIC, in average, 58 items of extinction, which corresponds to the physiological norm (30−100 items of extinction). A significant increase of standards of pathogenic fraction of CIC was established for surgery in three groups: the 1,84 times in group A, 2,05 times in group B, 2,67 times in group C. These changes are an important factor in the prognosis of a wide range of pathological reactions and indicates stimulation of the immune response. In the second study of CIC some positive dynamics of immunological parameterswere set. Thus, in patients of group A a significant concentration of reduction of CIC was noticed on 5th day (130 items of extinction, р & lt- 0,05), on the 9th day of CIC levels returned to normal. In group B on the 5th day a gradual decrease in the concentration of CIC was noticed when it was compared to the original 1,2 times (172 items of extinction) that exceeded the normal value of 1,7 times. On the 9th day of CIC levels got higher than the values of the control group in 1,3 times and was at the level of performance of patients in group, А on 5th day and decreased when was compared with the previous value of 1,26 times (135 items of extinction). In group C in the postoperative period CIC kept increasing. On 5th day of CIC levels decreased in 1,27 times and amounted to 213 items of extinction, which exceeded the value of 2,1 times of the norm. The concentration of CIC on 9th day significantly increased compared with the normal 1,8 times, with group A 1,7 -fold, from group В to 1,33 times. High values of CIC showed that patients remain probable violations of the immune homeostasis, which may be unfavorable in terms of the progression of the inflammatory process and the development of complications.
Malfunction of humoral immunity of patients with phlegmons of maxillofacial is determined by increased level of CIC, which correlates with the severity of disease. It is determined that the biggest malfunctions in the immune system is observed in critically ill patients. The identified changes are indicators for the differentiated immunological correction depending on the initial state of the immune system.
Key words: phlegmons, maxillofacial area, circulating immune complexes.
Рецензент — проф. Ткаченко П. I.
Стаття надшшла 27. 01. 2014 р.

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой