Организация физического воспитания в группах продленного дня с учетом работоспособности школьников

Тип работы:
Реферат
Предмет:
Экономические науки


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

Організація фізичного виховання в групах продовженого дня з врахуванням динаміки працездатості школярів
Гаврилюк А. П.
Волинський національний університет імені Лесі Українки (м. Луцьк)
Анотації:
В статті висвітлені форми, завдання і організаційно-методичні особливості фізкультурно-оздоровчих заходів в групах продовженого дня, представлені результати дослідження динаміки фізичної працездатності молодших школярів в різні періоди року та обґрунтовано підбір змісту «Годин фізичної культури» з врахуванням особливостей працездатності учнів. Результати проведених досліджень підтверджують необхідність врахування вікових особливостей тижневих і сезонних змін працездатності при плануванні і проведенні занять з фізичної культури для учнів різних класів молодшого шкільного віку з метою підвищення їх оздоровчого впливу.
Ключові слова:
учні, група продовженого дня, фізична працездатність.
Гаврилюк Андрей. Организация физического воспитания в группах продленного дня с учетом работоспособности школьников. В статье освещенные формы, задание и организационно методические особенности физкультурно-оздоровительных мероприятий в группах продленного дня, представленные результаты исследования динамики физической работоспособности младших школьников в разные периоды года и обоснованно подбор содержания «Часов физической культуры» с учетом особенностей работоспособности учеников. Результаты проведенных исследований подтверждают необходимость учета вековых особенностей недельных и сезонных изменений работоспособности при планировании и проведении занятий по физической культуре для учеников разных классов младшего школьного возраста с целью повышения их оздоровительного влияния.
ученики, группа продленного дня, физическая работоспособность.
Gavrulyk A.P. Organization of physical education in groups of prolonged day taking into account the capacity of schoolboys. In the article the lighted up forms, task and organizationally methodical features athletic-health-improvement measures in the groups of the prolonged day presented results of research of dynamics of physical capacity of junior schoolboys in different periods of year and grounded selection of maintenance of «O'-clock of physical culture» taking into account the features of capacity of students. The results of the conducted researches confirm the necessity of account of age-old features of a week'-s and seasonal changes of capacity at planning and lead through of employments after a physical culture for the students of different classes of midchildhood with the purpose of increase of them health influence.
schoolboys, group of the prolonged day, physical capacity.
Вступ.
У системі навчання і виховання школярів важливе місце займають групи продовженого дня (ГПД). Оскільки діти залишаються у школі після напруженої навчальної праці й перебувають у ній протягом тривалого часу, то завдання керівників ГПД саме й полягає у тому, щоб створити раціональні умови для подальшої навчально-виховної роботи та активного відпочинку учнів. Правильно організований руховий режим школярів стимулює підвищення розумової і фізичної працездатності, якості виконання домашнього завдання, компенсує дефіцит рухів, який спостерігається у зв’язку з інтенсифікацією навчального процесу тощо [10].
Однак, на сьогоднішній день проблема організації в ГПД спеціальних фізкультурно-оздоровчих занять, які забезпечували б підвищення працездатності, зміцнювали здоров’я та вдосконалювали рухові навички школярів залишається актуальною.
Організаційно-методичні особливості фізичного виховання молодших школярів в умовах груп продовженого дня вивчали ряд науковців, зокрема, Жалій А.П., (1972) — Сокуренко Н. Ф., (1974) — Бондар А. Д., (1980) — Шурухіна В.К., (1980) — Мінскін Е.М., (1980, 1983) — Кобзар Б. С., (1982, 1989) — Богданов Г. П., (1985) — Кінль В.А., Марчук В.І., (1985) — Кінль В.М., (1985,
1988) — Хрущов С. В., (1986) — Огородніков А.А., (1988,
1989) — Заворотов В. А., (1989) та інші.
Проблемі оптимізації процесу фізичного виховання в групах продовженого дня присвятили свої дисертаційні дослідження Черняєв В.В. (1982) — Амалін В.Н. (1987) — Крапотів А.А. (1987) — Шукевич Л. В. (1988) — Горобей М. П. (1994).
Серед низки вітчизняних робіт останніх років з проблеми фізичного виховання в групах продовженого © Гаврилюк А. П., 2010
дня відомі роботи Голубенко М. [1], Борисенко А. [3], Вільчковський Е.С. [4], Дубогай О. [8], Шуль Я. М. [9], Древель Г. Ф., Заїки А.М. [11], Мар'євої О. [12], Співак
О.Л. [13], Богуславської Л.О., Гончаренко С. А., Кондратенко Л. О. [14], Охрімчук Р.М. [15], Шияна Б. М. [17]. В роботах названих авторів висвітлюється значення та організаційно-методичні основи проведення фізкультурно-оздоровчих заходів в групах продовженого дня. Однак, недостатньо розкрито питання організації та методики проведення різних форм занять в ГПД з метою поліпшення фізичного стану школярів й, зокрема, їхньої фізичної працездатності.
Дослідження виконувалося згідно плану науково-дослідної роботи на 2006−2010 рр. за темою 3.2.7. 1п «Фізична працездатність та її соматовегетативне і моторне забезпечення у різних контингентів дітей і підлітків» (номер держреєстрації 0107Ш1 186).
Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета даної роботи — обґрунтування організації «Годин фізичної культури» в групах продовженого дня з врахуванням фізичної працездатності учнів молодшого шкільного віку.
Методи дослідження:
1) теоретичний аналіз літературних джерел-
2) тестування фізичної працездатності-
3) теоретичне моделювання-
4) педагогічний експеримент-
5) математична статистика.
Результати дослідження.
Вирішення завдань фізичного виховання у ГПД реалізується через цілісну систему фізичних вправ і рухів, що організовані у такі форми занять: 1) фізкультурні паузи під час виконання домашніх навчальних завдань- 2) прогулянки- 3) години фізичної культури.
«Години фізичної культури» (ГФК) виступають основною формою серед фізкультурно-оздоровчих за-
ходів в групах продовженого дня. Передбачається, що вони повинні проводитися щодня і вирішувати такі завдання:
1) створення умов активного відпочинку учнів-
2) зняття розумової напруги з школярів-
3) протидія розвитку надмірного стомлення-
4) забезпечення ефективного відпочинку-
5) підвищення загальної й розумової працездатності-
6) цікаве та змістовне проведення дозвілля-
7) удосконалення фізичного розвитку і рухової підготовленості школярів.
Організацію «Годин фізичної культури» в групах продовженого дня слід розглядати у тісному взаємозв'язку з іншими формами. Їх розміщення в режимі шкільного дня повинно здійснюватись з урахуванням часу прийому їжі, а також прогулянок на свіжому повітрі. Найкращим часом для її початку є зниження працездатності. Доведено, що після підйому працездатності школярів з 8 до 11 години надалі відбувається її зниження, а до 14 години — найбільш інтенсивно. Одночасно фіксується і інтенсивне зниження рухливості нервових процесів. Це характерно для всіх школярів. Однак в учнів молодших класів рівень працездатності нижчий, а період найбільш ефективної роботи коротший. Тому оптимальним часом для проведення «Години фізичної культури» є час після 12 години [2].
Середня тривалість заняття для першого класу становить 35−45 хвилин- для других-четвертих — 45−60 хвилин і залежить від багатьох обставин: втоми учнів, характеру попереднього і наступного видів діяльності, погодних умов. Однак структура «ГФК» має подібність до структури уроків фізичної культури, (тобто складається з підготовчої, основної та заключної частин й аналогічного їх призначення). Зміст «ГФК» також має тісний зв’язок зі змістом уроків фізичної культури.
При організації і проведенні занять рекомендуєть-
ся дотримуватись таких вимог:
1) до занять залучаються всі діти групи-
2) заняття повинно мати загально розвиваючий характер-
3) в основі змісту заняття повинен бути ігровий компонент-
4) по можливості заняття проводити на свіжому повітрі-
5) необхідно забезпечити оптимальне фізичне навантажень.
Заняття проводяться у вільній обстановці і мають ігровий характер. Разом з тим, для забезпечення різнобічного та оздоровчого впливу «Годин фізичної культури» їх необхідно чітко організовувати.
При проведенні занять варто враховувати той факт, що психофізіологічні особливості дітей 6−10 років мають значний вплив на коливання їх фізичної працездатності як протягом дня, так і тижня [7, 16]. Тому, врахування динаміки фізичної працездатності при організації фізкультурно-оздоровчих занять молодших школярів в групах продовженого дня допоможе підвищити їх оздоровчий ефект.
Нашими дослідженнями встановлено, що динаміка фізичної працездатності протягом тижня відрізняється в кожній паралелі 1−4 класів, а також має свої характерні особливості і відмінності в осінній, зимовий та весняний періоди року [5]. Такі особливості динаміки працездатності необхідно враховувати при організації фізкультурних занять, що, на нашу думку, дозволить оптимізувати вплив цих занять на фізичний стан учнів.
Для перевірки винесеної гіпотези нами було здійснене обґрунтування та розробка експериментальної програми «Годин фізичної культури» для учнів 3-х класів. В її основу було покладено розподіл занять на два компонента: рекомендований та вільний. Рекомендований компонент, який тривав 45 хв (75,0% часу) піддавався чіткому керуванню з метою дозованого впливу навантаження на організм дітей. Важливим
Пон.
Вів.
Сер.
Чет.
П'-ят.
Осінь 40,8 39 39,3 38,8 39,8
Зима 38,9 38,3 41,2 37,6 43,8
Весна 40,4 44,6 44,5 43,2 43,5
ЗначенняІГСТ (ум. од.
ОсІнь
Зима
Весна
Дні тижня
Рис. 1. Порівняння тижневої динаміки фізичної працездатності школярів 8−9 років (3-х класів) в різні періоди
року
Таблиця 1
Сумарні пульсові навантаження по днях тижня в різні періоди року
Період року Дні тижня
Понеділок Вівторок Середа Четвер П’ятниця
Осінь ІГСТ (ум. од.) 40,8 39,0 39,3 38,8 39,8
Сумарне пульсове навантаження (ударів) 5672 5410 5451 5381 5520
Зима ІГСТ (ум. од.) 38,9 38,3 41,2 37,6 43,8
Сумарне пульсове навантаження (ударів) 5338 5254 5652 5111 5953
Весна ІГСТ (ум. од.) 40,4 44,6 44,5 43,2 43,5
Сумарне пульсове навантаження (ударів) 5604 6255 6240 6053 6095
Таблиця 2
Зразок підбору змісту заняття з врахуванням сумарного пульсового навантаження
Вівторок
Умовна зона фізичної працездатності Зміст заняття Дозування Сумарне пульсове навантаження Величина наванта- ження
Час ЧСС
Низька Рекомендований компонент 45 хв Низька
1. ЗРВ з обручами № 2 10 хв 120−130 1200−1300
2. Вправи для техніки переміщення у спортивних іграх 3 хв 130−140 390−420
3. Стрибкові вправи 2 хв 150−160 300−320
4. Гра «Море хвилюється» 10 хв 120−130 1200−1300
5. Гра «Футбольні пенальті» 10 хв 110−120 1100−1200
6. Гра «Жучок» 10 хв 100−110 1000−1100
Вільний компонент 15 хв
Рухливі ігри та вправи за вибором учнів
Сума 5190−5640 5415
аспектом цього компоненту було те, що зміст заняття і його дозування було розраховано з врахуванням особливостей тижневої і сезонної динаміки фізичної працездатності школярів даного віку. Розрахунки величин навантаження були зроблені на основі проведених експериментальних досліджень динаміки фізичної працездатності у різні дні тижня та різні періоди року молодших школярів. Дане дослідження проводилося за методикою Гарвардського степ-тесту. У ньому взяли участьі 134 учня 8−9 років гімназії № 4 м. Луцька. Результати такого дослідження висвітлені на рис. 1.
Відповідно до стану працездатності нами були розраховані пульсові величини навантажень (табл. 1), на основі яких далі було змодельовано зміст рекомендованого компоненту.
З одним з елементів розробленої програми можна ознайомитися у таблиці 2, а з її повним змістом — у навчально-методичному посібнику «Фізичне виховання у групах продовженого дня» [6].
Вільний компонент «ГФК» складав 15 хв (25,0%). Він передбачав довільну рухову діяльність дітей, під час якої вони відпочивали або виконували впра-
ви й ігри за бажанням. Введення вільного компоненту здійснено з метою зацікавлення дітей до занять та необхідної корекції величини навантаження рекомендованого компоненту відповідно до індивідуальних можливостей учнів.
Дана програма була експериментально апробована у групах продовженого дня гімназії № 4 м. Луцька.
Проведений педагогічний експеримент встановив підвищення фізичної працездатності у 1,9 разів та фізичної підготовленості у 64,0% дітей і може рекомендуватись для практичного застосування.
Висновки:
1. За аналізом літературних джерел та результатами спеціально проведених досліджень встановлено: а) завданнями фізкультурних пауз, «Годин фізичної культури», прогулянок на свіжому повітрі, як форм фізичного виховання в групах продовженого дня є: сприяння зміцненню здоров' я і гармонійному фізичному розвитку, удосконалення рухових умінь і навичок, розвиток фізичних якостей, підвищення працездатності, забезпечення активного відпочинку учнів- б) в сучасних умовах існує невідповідність між завдан-
нями фізичного виховання в групах продовженого дня і науковим обґрунтуванням організаційно-методичних умов їх вирішення. Зокрема, малодослідженими залишаються питання підбору змісту фізкультурно-оздоровчих занять з врахуванням особливостей віку школярів, динаміки їх працездатності тощо.
2. Результати експериментальних досліджень підтверджують необхідність врахування вікових особливостей тижневих і сезонних змін працездатності при плануванні і проведенні занять з фізичної культури для учнів різних класів молодшого шкільного віку з метою підвищення їх оздоровчого впливу.
3. Головними аспектами вдосконалення організації «Годин фізичної культури» в групах продовженого дня з метою поліпшення фізичного стану учнів молодшого шкільного віку є розподіл заняття на два компоненти — рекомендований (75,0% часу) та вільний (25,0% часу). При дозуванні навантаження рекомендованого компоненту слід керуватися пульсовими величинами, що враховують тижневу і сезонну динаміку працездатності школярів даного віку.
4. Доповнення рекомендованого компонента вільним, який передбачає довільну діяльність дітей, дозволяє підтримати зацікавленість школярів до занять та відкоректувати величину навантаження відповідно до індивідуальних можливостей учнів.
5. Експериментальна перевірка ефективності авторської програми «Годин фізичної культури» для учнів 3-х класів, зміст якої був змодельований відповідно до пульсових величин навантаження, що враховують тижневу і сезонну динаміки фізичної працездатності дітей цього віку встановила підвищення рівнів фізичної підготовленості у 1,8 разів (Р& lt-0,05) більше в учнів експериментальної групи порівняно з контрольною. Це підтверджує можливість її рекомендації до практичного застосування.
Перспективи подальших досліджень у даному напрямку пов’язані з розробкою програми «Годин фізичної культури» в групах продовженого дня для молодших школярів інших класів, дослідженнями динаміки фізичної працездатності школярів середніх і старших класів тощо.
Література
1. Абетка вихователя ГПД / [упорядкув. М. Голубенко]. — К.: Ред. загальнопед. газ., 2004. — 128 с.
2. Бенедь В. П. Цілеспрямовані дії фізичних вправ на розумову працездатність людини / Бенедь В. П., Ковальчук Н. М., Заваць-кий В. І. — Луцьк: Надстир’я, 1996. — 104 с.
3. Борисенко А. У режимі продовженого дня / А. Борисенко // Фізичне виховання в школі. — 1997. — № 1. — С. 31−35.
4. Вільчковський Е. С. Система фізичного виховання молодших школярів для викладачів та студентів вищих навчальних закладів освіти 1−3 рівня акредитації / Вільчковський Е. С., Козленко М. П., Цвек С. Ф. — Київ: ІЗМН, 1998. — 232 с.
5. Гаврилюк А. Зміст «Годин фізичної культури» в групах продовженого дня з урахуванням динаміки працездатності учнів молодшого шкільного віку // зб. наук. праць [Молода спортивна наука України] / А. Гаврилюк. — Львів: НВФ «Українські технології», 2009. — Вип. 13. — Т. 2. — С. 35−41.
6. Гаврилюк А. П. Фізичне виховання в групах продовженого дня: навчально-методичний посібник / А. П. Гаврилюк. — Луцьк: Волинська обласна друкарня, 2009. — 194 с.
7. Гнітецька Т. Режими інтенсивності фізкультурно-оздоровчих занять молодших школярів з урахуванням динаміки тижневої працездатності: зб. наук. праць ["Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві"] / Т. Гнітецька, А. Гаврилюк. — Луцьк, 2005. — С. 205−209.
8. Дубогай О. Форми оздоровчо-виховної роботи в навчальний час / О. Дубогай // Здоров’я та фізична культура. — 2006. — № 28. — С. 1−7.
9. Зошит вихователя групи продовженого дня / [упорядник Я. М. Шуль]. — Тернопіль: Астон, 2004. — 142 с.
10. Карпова Н. В. В группах продленного дня // Физическая культура в школе. — № 7. — 1986. — С. 42−44.
11. Книга вчителя початкової школи: довідково-методичне видання / [упоряд. Г Ф. Древель, А. М. Заїка]. — Вид. 2-ге, доповн.
— Харків: ТОРСІНГ ПЛЮС, 2006. — 464 с.
12. Мар'єва О. Передумови та особливості проведення фізкультурно-оздоровчої роботи в групі продовжного дня: зб. наук. праць ["Концепція розвитку галузі фізичного виховання і спорту в Україні"] / О. Мар'єва. — Рівне, 2003. — Ч. 1. — С. 54−59.
13. Навчально-виховні заняття в групі подовженого дня / [упоряд. О. Л. Співак]. — Х. :Ранок-НТ, 2007. — 176 с.
14. Навчання і виховання учнів 1 класу: методичний посібник для вчителів / [упоряд. О. Я. Савченко]. — К.: «Початкова школа», 2002. — 464 с.
15. Навчання і виховання учнів 3 класу: методичний посібник для вчителів / [упор. О. Я. Савченко]. — К.: Видавництво «Початкова школа», 2004. — 512 с.
16. Петрук Л. Втома і працездатність дітей молодшої школи: зб. наук. праць ["Концепція розвитку галузі фізичного виховання і спорту в Україні"] / Л. Петрук. — Рівне, 2003. — Ч. 1. — С. 204−207.
17. Шиян Б. М. Теорія і методика фізичного виховання школярів. Ч. 2. / Б. М. Шиян. — Тернопіль: Навчальна книга — Богдан, 2006.
— 248 с.
Надійшла до редакції 07. 12. 2009р.
Гаврилюк Андрій Павлович ymka. gap@hotmail. com

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой