Профессиональное развитие учителей физического воспитания в последипломном педагогическом образовании

Тип работы:
Реферат
Предмет:
Экономические науки


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ У ПІСЛЯДИПЛОМНІЙ ПЕДАГОГІЧНІЙ
Луганський національний університет імені Тараса
Анотація. У статті розглянуто особливості системи
післядипломної педагогічної освіти в умовах модернізації освіти. Визначено форми і методи професійного розвитку вчителів фізичного виховання у міжкурсовий період. Описано практичний досвід реалізації проектної діяльності в післядипломній педагогічній освіті. Система діяльності інститутів
післядипломної педагогічної освіти щодо професійного розвитку вчителів фізичного виховання розглянута більш детально на прикладі інноваційної компетентності вчителів фізичного виховання Луганського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.
Ключові слова: вчитель, освіта, професіоналізм, розвиток, діяльність, проект.
Аннотация. Богданова А. С. Профессиональное развитие учителей физического воспитания в последипломном педагогическом образовании. В статье рассмотрены особенности системы последипломного педагогического образования в условиях модернизации образования. Определены формы и методы профессионального развития учителей физического воспитания в межкурсовой период. Описан практический опыт реализации проектной деятельности в последипломном педагогическом образовании. Система деятельности институтов последипломного педагогического образования относительно профессионального развития учителей физической культуры рассматривается более детально на примере Луганского областного института последипломного педагогического образования.
Ключевые слова: учитель, образование, профессионализм, развитие, деятельность, проект.
Annotation. Bogdanova A.S. Professional development of physical training teachers in the system of In-Service Teacher Training. In this article the features in the system of In-Service Teacher Training in conditions of modernization of education are considered. Forms and methods of professional development of physical training teachers during the intercourse period are determined. Practical experience of realization of design activity in the system of In-Service Teacher Training is described. The system of activity of institutes of further education pedagogical formation concerning professional development of teachers of physical training is surveyed in more details on an instance of Lugansk regional institute of further education pedagogical formation.
Key words: teacher, education, professionalism, development, activity, the project.
Вступ.
У сучасних умовах модернізації освіти в Україні значні зміни відбуваються і в системі післядипломної педагогічної освіти, яка більш мобільно реагує на ці зміни та адаптує їх у навчанні педагогічних працівників.
Як зазначено у Національній доктрині розвитку освіти, людина повинна постійно оновлювати свої знання та вміти навчатись протягом усього життя [6]. Тому є необхідність у постійному пошуку найбільш досконалих шляхів організації безперервності в системі післядипломної освіти та підвищенні рівня ефективності навчального процесу, який сприятиме професійному розвитку педагогічних працівників.
Дослідженням безперервності в системі піс-лядипломної педагогічної освіти займались такі вчені, як І. Зязюн, В. Кремень, В. Олійник, Н. Протасова, М. Романенко, О. Савченко, В. Семиченко,
ОСВІТІ
Богданова Г. С.
Шевченка
© Богданова Г. С., 2009
Робота виконана за планом НДР Луганського національного університету імені Тараса Шевченко.
Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета статті полягає у розкритті методів і форм професійного розвитку учителів фізичного виховання у післядипломній педагогічній освіті
Для досягнення означеної нами мети необхідно вирішити наступні завдання:
1. Розкрити особливості системи післядипломної педагогічної освіти.
2. Визначити сутність професіоналізму вчителів фізичного виховання.
3. Розглянути систему діяльності інститутів післядипломної педагогічної освіти щодо професійного розвитку вчителів фізичного виховання.
Результати дослідження.
Післядипломна освіта є невід'ємною складовою національної системи безперервної освіти. Вона надає кожній особистості можливість здійснювати постійне творче оновлення, розвиток та вдосконалення протягом усього життя.
Ще декілька років тому основною функцією післядипломної освіти вважалось підвищення кваліфікаційного рівня працівників. На той час розвитку суспільства така система повністю була виправданою. Однак при переході України до інноваційної стратегії розвитку, післядипломна освіта вже не може обмежуватись тільки перепідготовкою кадрів і не враховувати потреби професійного розвитку особистості, формування життєвих навичок, ціннісних орієнтацій [В].
Як зазначають українські вчені І. Зязюн,
В. Кремень, В. Олійник, Н. Протасова, М. Романенко, О. Савченко, В. Семиченко, Т. Сорочан та інші, саме в системі післядипломної педагогічної освіти забезпечується цілісність, неперервність, випереджувальна спрямованість підготовки вчителів загальноосвітніх навчальних закладів, що сприяє їх професійному розвитку та розвитку професійних компетентностей.
Т. Сорочан вважає, що післядипломна освіта створює соціально-освітній простір, у якому може вдосконалюватись кожний професіонал, а інститути післядипломної освіти мають стати не тільки центрами систематичного проведення курсів підвищення кваліфікації, а й центрами забезпечення системного професійного розвитку педагогічних працівників [В].
Післядипломна педагогічна освіта складається з курсового та міжкурсового періодів. Курси підвищення кваліфікації педагогічних кадрів -основна форма навчання, яка забезпечує взаємодію всіх складових системи безперервної педагогічної освіти, розкриває слухачам шляхи використання теоретичних знань у їх практичній діяльності з метою удосконалення професіоналізму.
Система підвищення кваліфікації в Луганському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти складається з таких трьох форм навчання:
• денна (за 10 В та 180-годинними планами) —
• заочна (за 108-годинним планом) —
• дистанційна (за 108-годинним планом).
Навчання на курсах ведеться за навчальними планами та програмами, складеними на основі типових навчальних планів Міністерства освіти і науки України та затвердженими Вченою радою інституту. Плани денної, заочної і дистанційної форм навчання складаються з 5 модулів: гуманітарний, функціональний, фаховий, організаційно -контрольний, самостійної роботи.
Луганський обласний інституті післядипломної педагогічної освіти реалізує всі андрагогічні принципи, які покладені в основу теорії навчання дорослих. Це: наступність, індивідуалізація, пріоритет самостійного навчання, цілісність, системність, комплексність, елективність, диференціація тощо.
При складанні навчально-тематичних планів курсів підвищення кваліфікації враховано індивідуальний та диференційований підходи. Курсова підготовка здійснюється окремо для педагогічних працівників зі стажем роботи до 5 і більше 5 років.
Курсова підготовка вважається найбільш організованою і систематичною формою підвищення кваліфікації вчителів. Але в сучасних умовах в освітньому просторі не можна розраховувати тільки на курси, які вчителі проходять один раз на п’ять років. Сьогодні інститут приділяє значну увагу навчанню педагогів у міжкурсовий період, який за часом значно триваліший, ніж курси підвищення кваліфікації. Міжкурсовий період ґрунтується на принципі самоосвіти педагогів, а також на взаємодії зі шкільними методичними об' єднаннями, методичними кабінетами міст і районів області. Міжкурсовий період включає такі форми роботи, як: семінари, тренінги, конференції, індивідуальні консультації, роботи творчих груп, різноманітні конкурси, виставки, проекти професійного розвитку тощо.
Інноваційним напрямком діяльності інституту є запровадження проектів професійного розвитку для різних категорій педагогічних працівників, що дозволить більш цілеспрямовано розвивати професійні компетентності, затребувані в сучасних умовах.
Проект професійного розвитку — це чітко спланована послідовність конкретних дій, обмежених у часі, які направлені на досягнення конкретних результатів. Його потенціал полягає у можливості надати цілісні знання, підвищити мотивацію до здобуття додаткової інформації, опанувати методами наукового пізнання, пошуково-дослідницької роботи, рефлексії, практичної спрямованості й інтерпретації результатів.
Т. Сорочан виділяє такі типи проектів професійного розвитку, які застосовуються в після-дипломній педагогічній освіті: методичний, функціональний, рівневий, тематичний, самоосвітній, організаційний, управлінський [8, с. 174]. Їх специфіка полягає в тому, що проекти створюють умови для вибору індивідуальної освітньої траєкторії, мо-
тивації та зацікавленості в конкретних напрямках роботи та забезпечують оптимальний рівень професійного розвитку педагогічних працівників. Проекти професійного розвитку забезпечують зв’язок теорії з практикою та можливість розвитку в педагога інноваційної компетентності.
У даній статті зупинимось більш детально на розвитку інноваційної компетентності вчителя фізичного виховання у міжкурсовий період, який здійснюється Луганським обласним інститутом піс-лядипломної педагогічної освіти. Але спочатку розглянемо, що означає інноваційна компетентність.
У психолого-педагогічній літературі цей термін з’явився відносно недавно. Проблема потребує досконалого дослідження, хоча значні напрацюван-ня у цьому напрямку вже зробила І. Дичківська, яка визначає інноваційну компетентність педагога як систему мотивів, знань, умінь, навичок, особистих якостей педагога, що забезпечує ефективність використання нових педагогічних технологій у роботі з дітьми. Вона виділяє наступні компоненти інноваційної компетентності педагога:
• поінформованість про інноваційні педагогічні технології-
• належне володіння їх змістом і методикою-
• висока культура використання інновацій у навчально-виховній роботі-
• особиста переконаність у необхідності застосування інноваційних педагогічних технологій [3, с. 278].
Учена розглядає інноваційну компетентність із позиції готовності педагога до її впровадження у свою професійну діяльність і вважає, що саме готовність є внутрішньою силою, яка формує інноваційну позицію педагога. За структурою це складне інтегроване утворення, яке охоплює різноманітні якості, властивості, знання, навички особистості. Професійна готовність є одним із важливих компонентів ефективної діяльності педагога, максимальної реалізації його можливостей та розкриття творчого потенціалу [там само].
О. Мармаза відносить інноваційну компетентність до ключових компетентностей і розглядає її саме з такої позиції. Вона зазначає, що інноваційна компетентність дозволяє вирішувати проблеми удо -сконалення змісту та методів професійної діяльності, підвищувати якість результатів через формування нової світоглядної позиції та застосування ефективних технологій трансформації інформації [5].
Аналіз практики фізичного виховання у навчанні учнів, апробація та узагальнення інноваційних досягнень у галузі фізичного виховання (О. Бабешко [1], В. Горащук [2], Т. Ротерс [7]) дають підстави віднести до інновацій фізичного виховання такі високоефективні засоби й методи, як: степ-аеробіка, стретчинг, шейпінг, каланетика. В їх основу закладено механізми впливу на внутрішню сутність людини, її духовність, емоційність, виразність. Аналіз інтересів школярів, за дослідженнями Т. Круцевич [4], показав, що одним з найбільш популярних видів фізичної активності серед дівчат є
степ-аеробіка. Але для того, щоб учитель на професійному рівні зміг її викладати, необхідно отримати спеціальні знання та практичні навички такої роботи. Згідно з цими даними саме цей вид інновації ми обрали для його реалізації в проекті професійного розвитку вчителів фізичного виховання.
Назва проекту «Розвиток інноваційної компетентності вчителя фізичного виховання у після-дипломній педагогічній освіті».
Мета проекту — навчити вчителів фізичного виховання викладати уроки фізичної культури із використанням інноваційних технологій, а саме степ-аеробіки, та впливати педагогічними методами на активну позицію молоді вести здоровий спосіб життя.
Завдання проекту:
1. Освітні (пізнавальні) — навчити вчителів керувати процесом самостійного отримання учнями знань, умінь та навичок щодо занять фізичними вправами.
2. Виховні - сприяти всебічному фізичному й духовному розвитку, поліпшенню постави, підвищенню рухової активності, емоційній врівноваженості та духовній розвиненості.
3. Розвивальні - учити вчителів розвивати в учнів інтерес до занять фізичною культурою та дотримання такої позиції протягом усього життя.
4. Евристичні - надати можливість самостійно добирати окремі вправи та складати комплекси оздоровчих елементів згідно з індивідуальними анатомічними, фізіологічними та віковими особливостями організму.
Степ-аеробіка — це один з видів оздоровчої аеробіки, проведення якого ведеться з використанням степ-платформ. Вправи на степ-платформі доступні та підходять для людей різного віку. Вони покращують роботу серцево-судинної та дихальної системи, м’язовий тонус, емоційний та загальний стан організму. Біблейська мудрість наголошує: «Тіло — це храм, у якому живе святий дух». Тому природно, щоб форма «храму» відповідала і її внутрішній складовій. Степ-аеробіка надає таку можливість — поєднати розвиток внутрішнього та зовнішнього стану людини. Цього можна досягти підбираючи вправи під улюблену музику, тим самим забезпечуючи духовний розвиток, а виконуючи під неї комплекс фізичних вправ, змушуєте розвивати своє тіло.
Реалізація проекту здійснюється у три етапи. На першому етапі вчителі отримують необхідні теоретичні знання, вміння та навички щодо степ-аеробіки, її термінології, особливостей організації та проведення занять. Цей етап забезпечує інститут післядипломної освіти через лекційні, семінарські, тренінгові та практичні заняття, таблиця 1.
На другому етапі педагоги самостійно працюють із додатковою літературою, відеоматері-алами та доповнюють і розширюють свої знання, впроваджують у навчально-виховну роботу елементи степ-аеробіки, апробують отримані знання на практичних заняттях. Третій етап — завершальний,
Теоретичні знання та практичні навички
Таблиця 1
Отримують теоретичні знання Отримують практичні навички та вміння
• мета та завдання степ-аеробіки, її місце в системі • загальнорозвиваючі вправи
фізичного виховання • базові вправи: байсік, У-степ, ні-ап, кік, крос-
• основні напрямки оздоровчої аеробіки степ, ланч, спет-тач тощо
• різновиди аеробіки • складні координаційні рухи, танцювальні
• спеціальна термінологія елементи
• методика проведення занять зі степ-аеробіки • вправи для розвитку гнучкості
• правила техніки безпеки на заняттях зі степ- • вправи для розвитку координаційних
аеробіки здібностей
• особливості музичного супроводу занять зі степ- • виконання вправ під музичний супровід та
аеробіки вміння його добирати
• перша допомога при травмах тощо • складання комбінацій з базових елементів
• інструкторська практика
де вчителі фізичного виховання розробляють та презентують свої розвивально-оздоровчі комплекси зі степ-аеробіки. На цьому етапі кожен учитель отримує контрольне завдання щодо розробки комп -лексу вправ зі степ-аеробіки відповідно до вікових особливостей учнів, теоретично обґрунтовуючи задачу, яку він реалізує, та оздоровчу спрямованість, а потім проводить практичне заняття за складеним комплексом з присутніми вчителями. Такий підхід допомагає педагогу краще підготуватися й на власному досвіді відчути всі особливості та нюанси проведення таких занять. У цьому процесі також реалізується одна з функцій післядипломної освіти — обмін досвідом. У результаті успішного захисту вчителі отримують сертифікат, який надає їм можливість впроваджувати розвивально-оздоровчий комплекс степ-аеробіки на заняттях з учнями.
Проект професійного розвитку спрямований на розвиток інноваційної компетентності вчи -теля, що загалом сприяє його професійному становленню.
Висновки.
1. Система післядипломної педагогічної освіти у курсовий та міжкурсовий період забезпечує постійний розвиток професіоналізму вчителів.
2. Проектна діяльність є однією з найважливіших форм розвитку професійних компетентностей учителів фізичного виховання, професійного становлення в цілому.
3. Професійний розвиток учителя в системі післядипломної педагогічної освіти відбувається впродовж всієї його діяльності.
Проблема, яку ми зазначили, цікава і мало-досліджена, тому перспективи подальших досліджень у цьому напрямку ми висвітлимо у наступних наших статтях.
Література:
1. Бабешко О. П. Основи запровадження інноваційних технологій в навчальний процес з фізичного виховання: метод. посіб / О. П. Бабешко — Луганськ: Знання, 2001. — 193 с.
2. Горащук В. П. Формирование культуры здоровья школьников (теория и практика) / Горащук В. П. — Луганськ: Альма-матер, 2003. — 376 с.
3. Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології: навч. -вихов. посіб. / І. М. Дичківська — Київ: Академвидав, 2004. — 352 с.
4. Круцевич Т. Ю. Інноваційні процеси у сфері підготовки та перепідготовки кадрів з фізичної культури / Т. Круцевич,
М. Зайцева // Теорія і методика фізичного виховання. — 2005.
— № 4. — С. 41−44.
5. Мармаза О. І. Традиції та інновації в управлінні школою / О. І. Мармаза // Рідна школа. — 1998. — № 7−8. — С. 64−66.
6. Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ столітті. — Київ: Шкільний світ, 2001. — 24 с.
7. Ротерс Т. Т. Уроки ритмики в школе: учеб. пособие для учителей / Т. Т. Ротерс — Луганськ: Знание, 2003. — 212 с.
8. Сорочан Т. М. Підготовка керівників шкіл до управлінської діяльності: теорія та практика: монографія / Т. М. Сорочан
— Луганськ: Знання, 2005. — 384 с.
Надійшла до редакції 09. 04. 2008р.
dgizfvs-nayka@mail. ru

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой